Si gen yon kapasite sosyete a fè jèn fanm devlope ki pa nan avantaj yo ditou, se aprann veye gason. Nou fè jèn fanm tounen ajan sekrè ki ka travay pou nenpòt gwo sèvis espyon entènasyonal nan veye gason. Konpòtman sa a otomatik lakay anpil tifi ak jèn fi paske depi tou piti, kilti lakay nou baze valè fanm sou si yo ka jwenn yon gason ki pou okipe yo olye pou yo ta okipe tèt yo. Kidonk nan chèche pwoteje “privilèj” sa a, olye jèn fanm chèche konn sa yo vle ak sa ki ka ede yo responsab lavi yo, nou itilize yo kòm ajan ki pou pase fason panse sa a sou chak jenerasyon. Ou p ap rive kwè jan mantalite sa a fè ni jèn fanm ni jèn gason mal.

butterfly

Youn nan bagay depi tou piti, nou montre tifi se tounen fanm gason p ap voye tounen. Nou aprann yo sa nan fè travay nan kay, aprann fè manje ak anpil lòt aktivite ankò ke nou pa janm montre ti gason. Osnon si nou rive montre yo, nou pa fè l ak menm entansyon an. Sa vin fè lè tifi sa yo tounen jèn fanm, yo kwè sa sifi pou yo jwenn gason chwazi yo kòm madanm, anplis nou pwouve yo se pi bèl bagay ki te ka rive nan lavi yo. Nou demontre jèn fanm kou yo fin jwenn gason sa a, se yon obligasyon pou yo pran swen l tankou se te sèl byen yo posede. Konsa, nenpòt lòt fi ki ta pase bò byen sa a, yo dwe chèche lanmò pou li san chèche konnen ki responsablite gason an nan dosye a. Sa vin fè jèn fanm, avan menm yo aprann konnen anyen sou tèt yo, sou kapasite yo ak konpetans yo, pase tout tan yo ap chèche fason, kreye taktik pou jwenn yon gason, e fè tout jan pou veye gason sa a pou yo pa pèdi byen yo.

Fason panse sa a gen an pakèt danje ladann. Premye danje a, nou fè tifi kwè gason se yon rekonpans yo dwe pase tout lavi yo ap chèche. Sa se yon panse ki san sans pou plizyè rezon, paske menm si antanke moun nou bezwen gen relasyon ak lòt moun, si nou pa konn ki moun nou ye avan, relasyon sa yo p ap janm ka mache vre. Lè nou montre tifi bliye tèt yo pou veye gason, nou fè yo tounen parazit k ap chèche gason ki pou responsab lavi yo nan plas yo. Men, nou tout konnen kòman jèn fanm kontinye ap soufri nan kò yo, nan nanm yo ak lespri yo akoz de sa. Sa ki pi san sans ankò, se kit li jwenn gason sa a ou pa, fanm p ap janm fin ase nan je sosyete a, paske fason panse sa a patisipe nan retire kapasite nou pou wè fanm tankou moun menm jan ak gason.

Dezyèm danje ki pi rèd e nou pa janm rive kesyone, se jan nou fè jèn fanm konnen fòk yo aprann kenbe gason sinon se ti sina yo ye. Nou fè jèn fanm kwè fòk yo mete tout grif yo deyò pou devore nenpòt lòt fanm ki ta pwoche bò kot nèg yo. Nou fè l parèt nòmal pou jèn fanm lonje dwèt, mache al fè esplikasyon, sal repitasyon, mande goumen osnon menm rive wete lavi yon lòt fanm jis pou kenbe yon gason. Se vre mantalite sa a gen anpil pou wè ak premye danje nou esplike pi devan an, ki montre jan depi tou piti, nou fè tifi wè gason tankou yon koup yo dwe batay pou genyen, men li ale pi lwen pase sa. Mantalite sa a asire l pou jèn fanm toujou sispèk lòt jèn fanm parèy yo. Konsa, nan simen dout sa a, li elimine tout chans pou fanm ta met tèt yo ansanm pou avanse e li ankouraje layèn, jalouzi ak mepri ki antrave pifò relasyon fanm ak fanm. Mete sou sa, li kontribye nan pa janm fè gason responsab anyen paske se fanm ki toujou pwoblèm nan, menm si nou konnen, menm mantalite sa a fè gason kwè plis fanm yo kouche se plis valè yo genyen. Kidonk, sa pa atake fanm sèlman, men li efase respè ak lwayote ki ta dwe baz tout relasyon santimantal moun ak moun.

Mantalite ipwokrit sa a ki pa janm dikte ti gason yo menm bagay la, se pa de mal li p ap fè jèn fanm, paske li pa ba yo tan pou yo aprann konn tèt yo ak kreye mwayen pou responsab lavi yo, ki anretou ka pèmèt yo mèt tèt yo pita. Li pouse medam yo minimize diyite ak respè yo ta dwe genyen pou tèt yo, nan fè yo aji tankou moun ki san rezon paske pi gwo enterè yo (ki se yon gason nan ka sa a) an danje. Li gaspiye tan jèn fi nan fè yo strese, veye kisa ki nan telefòn yon gason osnon sa l ap regle sou rezo sosyo yo pou kreye kont ki initil ki souvan konn mal fini. Tout pandan gason sa yo ap chèche fason pou yo fè plis lajan ki ka sèvi yo pou yo ka avanse nan lavi yo e ki ka ede yo atire plis fanm. Li fè jèn fanm ap chèche rantre nan relasyon ak gason jis pou montre moun, yo menm tou yo ka jwenn yon gason pou okipe yo, menm si sa ta koute yo lapè ak lajwa pou tèt yo. Li ranfòse lide gason se mèt fi, ki ka fè sa yo vle jan yo pito men kou fi an ta deside fè menm bagay ak yo, li merite baton, imilyasyon osnon lanmò, menm si li ta deside kanpe ak relasyon an. Pi gwo bagay mantalite sa a fè ki fè sosyete a mal jouk nan zo, li pa janm mande gason fè menm sakrifis sa yo sou pretèks fanm ap toujou bezwen yo, paske se yo ki fè fanm viv kidonk y ap toujou endispansab.

Bèlnègès, modèl fi w vle ye a pa gen tan pou veye gason paske sa p ap janm ajoute sou fanm ou vle tounen an. Strès, tan ak enèji sa mande pou veye gason an ka sèvi w pito pou w tounen yon fanm ki ka viv ak lajan ak fòs kouraj pa l, k ap travay di ak konesans ak konpetans li te pase mizè pou genyen. Se vre, relasyon gason ak fi pa chita sou koze lajan sèlman men jouk jounen jodi a lakay nou, se paske gason an ka okipe fi a ki souvan alabaz mantalite tèt anba sa a. Kou w ka okipe w de tèt ou e pran desizyon pou lavi w poukont ou, dinamik relasyon ou pral genyen yo ap chanje. Bèlnègès, ou pa gen tan pou ap chèche konn ak ki fanm yon gason w ap soti ak li ap tcheke, paske ou konnen si yon gason pa ta vle aksepte ou ase pou li e deside grandi ak ou, pye w ap pran devan w pou w kraze yon kite sa san mande padon, paske ou konnen sa w vo.

Ou pa ka nonplis konsidere yon gason tankou yon chans osnon yon richès ou pa vle pèdi, paske richès ou se ou ki gen pou bourike san kanpe pou kreye sa. Wi fò w bay moun ki nan vi w la enpòtans si w deside gen yon moun nan vi w, men konnen gen yon limit, paske w pa byen prive ni piblik pèsonn. Ou se mèt tèt ou, sèl moun ki ka deside sa w vle tounen. Sonje gason pou kont li, menm si li te gen lajan nan tout ranje dan l, pa ka fè w tounen yon fanm ki mèt tèt ou ni bati respè ou bezwen an.

Atik: Stef-anyKrissy

Foto: Saddi Khali Photos

Comments

comments