Sa rive tout moun, pou menm yon fwa pa jou, pou yo doute de yo. Sèlman sa ki pral diferansye w de tout lòt moun k ap doute de kapasite yo ak fòs yo, se lè w deside ou se sèl espwa w. Lè w konnen, ou se sèl moun ou ka konte sou li pou w amelyore lavi w, ou vin gen yon pouvwa anplis.

tipapiyon1

Lè w deside se pa fanmi lòtbò ki pral fè bagay yo mache pou ou, osnon jwenn yon nèg ki ka okipe w; lè w deside w ap itilize konesans ou pou w avanse, se lè sa a, moun ap pran w pou ekstraterès paske ou deside fè petèt sa yo pap janm vle fè nan lavi yo a, ki se poze aksyon k ap ede w avanse.

Jodi a, konnen w kapab. Konnen wout lan pap fasil, men sa pap janm anpeche w kwè nan tout resous ou genyen nan ou yo, pou w amelyore lavi w. Mwen envite w li ti istwa sa a, yon bèlnègès pataje ak nou, ki ka montre w jan lè w konte sou fòs ou avan w konte sou sèvis moun pral rann ou, jan se sa ki plis konte

Sa a se istwa Ernca Blanchet Duvaux!

APRANN FE L POU KONT OU

Anpil fwa gen de bagay nou te ka regle pap padap. Men nou toujou ap limite tèt nou, di e gentan kwè nou pap kapab san nou pa menm eseye. Si nou eseye, sa pa mache; la a tout moun ap dakò nou pa t kapab vre.
Yon ti egzanp, nan peyi kote m ye a, pa gen stidyo pou cheve natirèl. Si w bezwen penyen yon ti zanmi pou w chèche pou fè l pou ou gratis ou byen deside peye 300 a 350 Dirham (Lajan Arab) ki vo 1500 a 1750 goud konsa pou yo penyen w ak yon ti alonj ki ka rive nan mitan do w konsa. E silvouplè, pri alonj lan pa ladann.

Sa fè plizyè mwa, m ap sipliye yon moun penyen m, li ap fèl stil sou mwen. Rive yon kote m santi anmède l twòp paske chak fwa mwen raple l sa, li gen yon janm li gade m ki dwòl anpil.

patann

Yèswa m deside! M di ban m fon eseye fè afè m poukont mwen, si l pa bon mwen a retire l. M chèche kèk videyo sou youtube, m gade kòman lòt medam yo fè. Epi aprè, m koumanse trese, m fè tout nwit lan nan tèt mwen.
Maten an, moun nan wè m, se pa de sezi li pa sezi mande m kiyès ki penyen m, ba li adrès la pou l al penyen tou. M pa bezwen di nou janm fyè di l, se mwen ki fè l pou kò m paske li pa t sou penyen m.

Se pa ke m si byen penyen pase sa non, men lòt fwa mwen va degaje m plis pou l pi bèl toujou. Ak pratik, ma vin  fò.
Eseye degaje w pou kò w, aprann debwouye w pou tèt ou, ou pa janm konnen, se ka nan sa ou pè fè a talan w kache.

Sispann konte sou moun!!!!!! Klere lavi w ak solèy pa w!!!!!

soleyou

Lè m fin li eksperyans Ernca, mwen mete bèl ti mizik lavi m yo epi mwen kòmanse danse. Yon moun ta di, se yon istwa cheve sèlman sa pa gen twòp enpòtans. Mwen m ap jis di w fè eksperyans lan, aplike l nan tout lòt sa w ap fè nan lavi w, w ap sezi wè ki rezilta sa ap ba w.

Konte sou kapasite w, sou valè w, sou fòs ou avan w al konte sou sa moun di w osnon pwomèt ou yo pral fè pou ou, pou w amelyore lavi w.

E ou, ou pare pou w konte sou tèt ou pou w avanse?

Comments

comments