Menm si nou pa gen antrepriz tankou biznis, nou gen rapò dirèk ak lòt moun. Menm si nou pa patwon, nou chak gen yon kalite relasyon travay ak yon moun pou pi piti. Li te mèt se yon moun k’ap rann nou sèvis oswa yon moun k’ap travay lakay nou, oswa yon moun ki nan enstitisyon kote w’ap vann sèvis la.

kris

Moun sa a, ou gen relasyon travay ak li jwe yon gwo wòl nan lavi ou chak jou. Yo lave pou ou. Yo pase rad w’ap mete tout tan. Yo ba ou manje, ou ba yo sèvis tou, elatriye. Pafwa se lajan ki pèmèt relasyon sa yo egziste nan mitan nou menm ak lòt moun. Men gen kèk fwa tou, se sèvis moun nan rann nou, se bon lizay ki pouse moun nan bay tout li menm pou li fè bonè yon lòt.

Men èske w sonje trete moun sa a tankou moun…

Lòt jou mwen t’ap swiv kijan yon patwon t’ap pale ak yon anplwaye l. Se kòmsi li pat wè yon moun devan l ankò. Moun nan te senpman yon anplwaye. Sa vle di yon « objè » ki pa gen dwa, ki pa merite respè. Se tankou yon moun ki pèdi sa l genyen kòm diyite ak respè patwon an ta dwe gen pou li. Sèlman paske l ap travay avè l. Yon moun san lonè ak pèsonalite. M sipoze w imajine tout sa ki dèyè tèt yon moun ki pa trete yon lòt parèy li tankou moun. Sitou si sa konn rive w. Si w konn gen ti derapaj ak moun k ap travay lakay ou lè w fè kòlè.

 Yon bagay patwon sa a te bliye, se anvan menm yon moun vin anplwaye, li se yon moun. Kidonk, li fèt ak respè, diyite. Li gen yon pèsonalite pou li pwoteje epi tout moun dwe respekte. Pa genyen okenn kote ki ekri, ki di yon patwon gen dwa trete anplwaye l yo jan li pi pito. Dayè nou pa nan tan esklavaj ankò. Pa genyen rapò mèt ak esklav ankò. Sa pase mòd. Se pito rapò de moun kote youn bezwen yon sèvis, li peye yon lòt moun ki genyen kapasite pou li bay sèvis sa a.

vle

 Sa pa vle di nonplis anplwaye a gen dwa fè sa li vle. Gen yon pakèt prensip ki dwe respekte pou tout kalite enstitisyon fonksyone pi byen. Paske chak moun dwe pote ti wòch pa yo nan amelyore rapò moun ak moun ki egziste nan tout anviwònman. Jan pawòl la di a : kote dwa pa m kòmanse, se la pa w fini. E kote dwa pa m fini, se la pa w kòmanse. Chak moun dwe respekte limit yo. Kit gen lajan, kit pa gen lajan nan relasyon travay moun ak moun. Se dwa travayè oswa anplwaye a pou li travay. Se devwa li genyen pou li fè travay li byen pandan li respekte tout moun ki bò kote l, depi sou patwon an rive sou lòt travayè parèy li. Konsa tou se dwa patwon an pou regle biznis li, se dewa l pou li fè li mache byen pandan l’ap respekte tèt li ak moun li bay travay, moun k’ap ede l fè biznis li, antrepriz li oswa kay li fonksyone kòmsadwa.

 Mwen konprann pawòl ki di tout moun se moun, men tout moun pa menm. Jodi a, mwen vle di nou tout moun genyen yon sèl siyati ki se MOUN. Kidonk tout moun merite respè ak konsiderasyon paske l se moun.

 Mwen konen li pa fasil pou m trete lòt jan m ta renmen yo trete m. Men m vle eseye bay tout moun menm valè. Paske m te santi nan figi anplwaye tout fistrasyon l te santi.

Pa fè yon lòt santi l enferyè. Pa di lòt moun, lòt bèl nègès parèy ou bagay k ap fè l regrèt li te egziste. Ou genlè bliye ? Ou la pou pote limyè. Ou la pou pataje koulè ki nan lavi w la ak yon lòt ki santi lavi l nwa. Pa bliye wòl ou tande. Pa kite kòlè fè w trete yon moun parèy ou pi ba pase w.

 Ou trete tèt ou, zanmi w fanmi w byen men kijan w trete zòt ?

Comments

comments