Sa rive w deja, pou mare tèt ou san se pa legliz ou prale oubyen se dòmi ou pral dòmi?

Pandan w ap reflechi pou jwenn repons lan, kite m di w, menm si nan sosyete n ap viv la, nou leve nou jwenn se granmoun sèlman ki mare tèt yo, lè yo pral legliz oubyen lè yo pral dòmi. Kite m di w, ou ka mare tèt ou byen bèl lè w vle, jan w vle pou al nenpòt kote w vle.

kris

Wi, nenpòt kote w vle. Ou pral di m, si w pral nan yon maryaj, si w pral nan yon fèt oubyen yon gwo kote, mare tèt la pap bèl, li pap reprezantab. Mwen m ap di w, manti. Si nan tèt ou, ou deja pa reprezantab, mare tèt la pa gen anyen li pral ajoute, ni li pral retire.

M ap dakò avè w, si w mande m ak kisa w ka mare tèt ou, oubyen kòman w pral mare tèt ou pou chak okazyon. Paske mouchwa/foula nan mond “Fashion” se yon akseswa ou ka fè anpil stil avè l.

Men kèk stil ou ka fè pou tout okazyon gwo ou piti…

W ap dakò avè m, si anvan mwen montre w bèl stil sa yo, mwen raple w kote zafè mare tèt la soti.

Nan listwa, pandan peryòd kolonizasyon, mèt yo te konn fè esklav yo (ni fi ni gason) mare tèt yo paske se te yon siy respè pou w pa montre mèt la cheve w. Lè sa, nenpòt mòso twal blan te konn sèvi mouchwa pou esklav yo. Lè kòmanse vin ap gen revolisyon, se medam yo ki te plis mare tèt yo, mesye yo te konn met chapo. Nan epòk sa a, mare tèt la se te yon siy ki te montre rezistans desandan afriken yo, nan lit yo t ap mennen pou yo pa t pèdi idantite yo.

orijin

Lè mouvman liberasyon yo vin kòmanse, medam yo kòmanse vin ap mare tèt yo, diferan stil ak diferan twal pou te montre kote yo soti. Fwa sa a, mare tèt la vin senbolize fyète, klas, ak majeste (Sous: Helen Bradley Griebel). Mare tèt la depi lè sa a, pou desandan afriken yo vin tounen yon anblèm detèminasyon ak konfyans, yon fi gen nan tèt li.

1

Lè mòd ak fachonn vin rantre nan dosye a, li te lè l te tan. Paske sa vin fè plis moun mare tèt yo paske se yon stil. Men, premye sa pou w kenbe, pou w mare tèt ou, fòk ou gen yon mòso twal oubyen yon lòt fabrik pou fè sa. Pa egzanp, nou menm an Ayiti, nou itilize mouchwa ak foula pi souvan. Pandan m ap pale de Ayiti, nan sosyete pa nou an, obsèvasyon m montre m, mare tèt la, nou kite l plis pou ti machann, moun ki pa gen mwayen ekonomik ak moun ki fin rantre nan laj oubyen moun k ap suiv yon relijyon kèlkonk. Moun menm itilize “mare tèt” la, kòm yon jouman pou lòt moun. Sa a,se yo…

Men jodi a, se ak yon plezi m ap di w, ou menm ki deside viv e aksepte bèl ti cheve natirèl ou yo, mare tèt ta dwe youn nan pi bon zanmi w. Paske gen de jou, ou ka pa sou penyen, se li ki sove lavi w.  Se pa sa sèlman, mare tèt pa fè okenn moun ni pi pòv, ni pi lèd. Okontrè lè w fin fè yon bèl makiyaj, epi w vle mete l an valè, mare tèt se youn nan pi bon mwayen pou fè sa, paske li met plis fokis sou figi w.

E, ou pa gen pou okipe sa moun pral di, paske ou mare tèt ou. Raple w se yon senbòl konfyans ak detèminasyon chak fwa yon moun ta vle itilize sa kont ou.

belneges2

M konnen gen anpil diskriminasyon ak prejije nan sosyete pa nou an ki fò anpil, tankou sa a se pou la a, men sa a pa pou la a. W ap toujou jwenn moun k ap di w pa egzanp: Poukisa, ou vin nan fèt moun yo ak tèt ou mare a, se vann ou pral vann (eksperyans mwen)? Ou pa bezwen reponn yo, paske se enèji ou pral gaspiye pou gran mèsi. Men nan kè w, di tèt ou, wi ou vinn vann fyète w, ou vinn vann sa ki pou ou, ou vinn vann kote w sòti.

Mwen menm, mwen sonje m te konn ap pran mouchwa manman m pou m mare tèt mwen depi tou piti. Lè m vinn gran menm, se pa pale. Mwen fè tout stil avè yo. Mwen al nan maryaj, nan fèt, nan antèman, al entèvyouwe prezidan, sekretè jeneral, elatriye ak tèt mwen mare byen bèl, se mwen ki pou di w valè felisitasyon m jwenn.

Men se pa apwobasyon moun m ap chèche, mwen mare tèt mwen paske m santi m bèl lè m fè sa. E mwen fè l pou m bay ti cheve m yo repo anba solèy ak pousyè ki gen nan zòn mwen plis fè chak jou yo. e sa mwen renmen ak mare tèt la, ou ka kreye stil ou vle, sa ki fè w plis plezi a. Toutotan w ap eseye mare tèt ou, se tan w ap vinn pi fò nan mare tèt e se tan w ap ka kreye nouvo modèl mare tèt.

M gen plis pase ven (20) mouchwa, m pa kwè gen youn ki koute m plis pase san (100) goud. Mwen genyen pou gran sòti, mwen genyen m ka mete pou m drive, pou m al travay elatriye… Nan mache Taba, pa ekzanp, nan mache Kokoye ki sou wout Frè, dèyè simityè se pi gwo chòp mwen, lè m vle al achte bèl mouchwa. Bon dènyeman an, mwen jwenn yon ti chòp “Washington”, ki vann yo yon dola, m pa bezwen di w mwen plen yon ti malèt (lol, wi m renmen piyay ou konn sa deja).

Men kèk foto ki ka enspire w wè kòman mare tèt bèl:

Fotochout Belneges Septanm 2013

bn4bel1mare tetbn7cynn

Ou ka mare tèt ou senp konsa ou ka mare l ekstravagan. Sa pral depann de kibò w prale, ki rad w ap mete oubyen ki lòt akseswa k ap sou ou. Mwen renmen mete zanno bouton anpil, lè m mare tèt mwen paske li ale ak tout stil mare tèt daprè mwen menm. Lè m bezwen nouvo enspirasyon mare tèt, mwen al gade dènye foto India Arie yo, paske pou mwen mare tèt li yo toujou san fot.

India Arie

 Mwen espere enfòmasyon ou sot jwenn nan atik sa a itil ou, e fè w konnen lè w mare tèt ou, se bèl li fè w vin pi bèl.

PS: Mwen gen pou m poste yon videyo sou kòman w ka mare tèt ou trè byento, ret konekte ak Belneges sou rezo sosyo yo.

E ou, ou renmen mare tèt ou? Kote w achte mouchwa w yo?

Comments

comments