M pa konn si sa konn rive w, men gendelè mwen konn nan mitan yon eprèv osnon yon pwoblèm, epi mwen di tèt mwen pa gen moun ki janm gen tèt chaje sa yo nan lavi yo, pou tèlman sa konn parèt san solisyon. Sa konn fè m pi tris e pi difisil pou reflechi ak sa m pral fè, pou m sot nan pwoblèm nan.

Glass-Ceiling-970x545

Men sa gen kèk tan, mwen deside di tèt mwen, se manti. Se pa vre, sa m ap di a. Konpòtman sa a ki vle fè m konprann se mwen sèl ki gen gwosè pwoblèm sa a. M di tèt mwen, panse konsa, sa p ap itil mwen nan anyen. Sa pa t fasil okòmansman pou m te rive aksepte sa. Men gras ak 3 medam sa yo ki chnate bèl mizik lavi, mwen vin konprann, se pa vre, mwen pa poukont mwen vre. Gen lòt fi menm jan ak mwen e ki sanble m, ki te pase la tou.

Ou p ap kwè m, men w ap sezi wè ki efè pozitif ti konpòtaman sa a m ap eseye devlope a, genyen sou mwen pou m soti nan enpas sa yo. Kite m prezante w 3 medam sa yo ak youn nan mizik yo chante ki plis make m…

India Arie

india

Si w gen kèk tan w ap swiv blòg BN nan, ou ka menm di genlè India peye m pou m fè pwomosyon pou li 😛 . Ou mèt rasire w, li pa peye m, men mizik li se youn nan premye refij mwen. Depi mwen santi m pa kapab ankò, mizk India Arie toujou la pou mwen. M sonje mwen te rive yon kote nan lavi m, si pou pi piti mwen te ri, jan m konn ri natirèlman an, sa te bay kèk moun kote m t ap evolye yo pwoblèm. Jis paske, yo santi m te pran twòp plas. Mwen te vin kòmanse ap doute de tèt mwen, di fòk mwen fè yon jan pou m pa ri ankò paske sa ap bay moun pwoblèm. Ri wi, yon bagay moun ap peye pou yo fè wi. Eben, m te di sa pa nòmal lè mwen te tonbe sou bèl mizik sa a India chante ki rele “Just Do You“. Li di nan mizik sa a, se paske ou pè sa moun pral di ak sa moun pral panse de ou, ki fè w poko ka wè ti limyè ki nan ou a. Jis pa pè tounen moun ou ye toutbon an. Se te youn nan pi gwo liberasyon m. Fè yon ti tande l pou wè:

Asa

Asa-Slide

M gen plizyè ane m ap tande Asa k ap chante. M te mèt byen lwen m tande son mizik li, m gentan konnen se li. M ret kwè m se youn nan pi gwo fanatik li, tèlman mizik li touche m. Mwen swiv li sou tout rezo sosyo yo, paske mete sou bèl mizik li fè yo, li se yon bèl atis. Chak pòs li yo, toujou gen yon mesaj kache k ap di w renmen sa w ye a dèyè l. Pou li te anonse dènye albòm li an, li te soti mizik sa a ki rele “Dead Again“. Nan mizik sa a, Asa ap esplike kòman yon sitiyasyon osnon yon moun ki te fè l yon bagay mal anpil, ki te konnen sa t ap detwi l; men malerezman pou moun sa a, kounya a, li kanpe e li konnen sa p ap pase ankò. Nan nenpòt sa w ta ye a, kòmanse sou yon moun ou te fè konfyans ki twonpe w, sou yon moun k ap chèche manipile w elatriye… Nan nenpòt sa w ta ye a, ki vle fini ak ou, Asa di w li te pase la tou.

Inna Modja

inaaa

Si m gen yon bagay m ap aprann nan lavi m kounya a, se pa pran tèt mwen twò oserye. M ka kanpe devan glas lakay la konsa, epi m ap ri de yon bagay m te fè ki sot mete m mal alèz devan yon moun. Se ka yon pawòl mwen te mal di nan yon diskisyon, se ka yon makiyaj mwen te pran ki pa t bon ditou. M kontan wè jan m kòmanse santi m alèz pou m trip sou tèt mwen :P. Men sa, se yon travay ki ka parèt difisil pou anpakèt rezon, sitou si w chaje ak presyon sou tèt ou. Si w rantre nan tou won san fon sa a ki vle fè w kwè, fòk ou pwouve tèt ou a. Lè m te tande bèl ti mizik sa a ki rele “c’est la vie” a ke Inna chante, mwen te kontan paske se de egzakteman sa l ap pale ladann. Li di se lavi, pa kite presyon yo fini ak ou, paske depi w vle, ou ka rekòmanse. Pawòl yo gen sans, e m pa ka tande ti mizik sa a, san m pa fè yon ti souke kò m. Ou sou sa?

Nan tèt mwen, medam sa yo se zanmi m. Paske mizik yo pale ak mwen, mizik yo toujou la pou mwen sou tout wout la. Lè m santi sa fini vre, se lè sa a mwen pran dènye ti kouraj mwen rete a, mwen mete ti kas mwen nan zòrèy mwen, mwen al chèche fòs ak kouraj pou m kontinye lite, pou m tounen bèl nègès mwen ye toutbon an. Sonje mizik ka youn nan pi gwo refij ou sou tout wout la, e 3 bèl atis sa yo ak anpil lòt ankò la, pou pwouve w sa chak lè w bezwen yo.

E ou, ki mizik ki konn ede w, ki konn fè w santi w pa poukont ou?

Comments

comments