Cheve a pa vle pouse, 2 grenn bouton men gwosè soti nan figi w, mande w kote yo soti ou pa konnen, menm ak makiyaj ou pa santi w bèl. Woyyy!!! Ou gen pwoblèm.

bni

Sa rive souvan, sitou lè yon bagay ki pa gen okenn rapò ak fizik nou pa p byen fonksyone nan lavi nou, pou sa fè nou santi, nou pa bèl ase. Sa ki pratikman nòmal lè nou gen pwoblèm kòb, osinon nou pa pase yon kou nan lekòl la, lè nou strese, nou nan kont ak mennaj nou elatriye… Moun ki ekspè nan domèn konpòtman (sikològ yo) fè konnen se pouvwa mantal la ak emosyon nou yo, genyen sou fizik lan ki souvan lakoz. Jis pou raple w pou n kòmanse, souvan se pa bouton an, ni cheve an ki vrè pwoblèm nan, men se de grenn je k ap gade imaj glas la voye ba li a ki konn pwoblèm nan.

Poutan, nou pa ka inyore sa konn rive nou tou. Souvan, jounen nou prèske mal pase paske nou pa santi nou bèl ase. Se pou sa ansanm, nou pral gade kèk ti taktik nou ka itilize byen rapid pou remete nou sou pye n e fè nou santi nou byen anpenpan…

Sa konn rive m tou, ou mèt kwè m; pi souvan lontan, pou m santi mwen pa atirant osnon mwen manke bèl jodi a. Yon moun gen dwa pa ka imajine jan sa afekte nou menm fi, lè nou nan yon faz konsa. Menm si nou ta mete pi bèl djin nou genyen an, mete pi bèl makiyaj ki genyen an, nou poko janm ka santi nou ase. Ann kòmanse ak lide, ou deja bèl. Wi, ou bèl deja! M dezole si m pa di w sa ase. Men e lè w santi w, manke bèl osinon ou pa bèl ase?

Screen Shot 2014-10-10 at 7.53.36 AM

Eben, men 3 taktik ki kontinye ap sove lavi m, chak fwa m santi m nan yon moman konsa e mwen panse ki ka itil ou:

-Mwen raple m kilè mwen te santi m pi bèl: Petèt mwen di w sa deja, men si gen yon moman nan jounen an mwen santi m pi bèl, se lè mwen rantre sot travay osnon sot lekòl, tou fatige, mwen demakiye, mwen eksfolye ti figi m, mwen pran yon bon ti beny, epi mwen kanpe devan glas la, menm pou 5 segond, mwen felisite tèt mwen. M pa konn poukisa, men ti egzèsis sa a toujou banm fòs e plis konfyans nan tèt mwen. Li raple m rèv mwen yo bèl kidonk menm si m pa ta santi m bèl jodi a, bote a nan wout.

-M bay tèt mwen yon ti lanmou: Si se pandan jounen an, mwen ta santi m pa bèl ase, m konnen fòseman se yon ti lanmou pou m bay tèt mwen. E w a sezi tande, dèfwa mwen konn pa gen 5 kòb penich. Sa m fè, m rale panye ki gen zouti mwen konn fè zong mwen yo, mwen retire vèni ki te nan menm nan, mwen mete yon lòt. Osnon, mwen defèt jan tèt mwen te penyen an, mwen fè yon lòt bèl ti kout peny osnon mwen eseye yon modèl mare tèt mwen poko janm fè. Si bon bondye mwen gen kòb, mwen mennen tèt mwen nan restoran osnon mwen fè yon bon ti manje mwen renmen pou mwen.

-Se jou an ki lèd, se pa mwen: Pa kite anyen ni pèsonn janm fè w santi w lèd nan lavi w, jamè. M di w sa deja, ou bèl. Se kouraj ou bezwen pou aksepte sa e viv sa toulèjou nan yon anviwonman ki souvan vle fè w kwè si w pa tèl ou tèl jan, ou pa bèl osnon gason pap gade w elatriye… Ban m di w, pran tan pou gade w. Gade w, vire tounen devan glas la. Souri ak tèt ou. Di tèt ou bèl ti pawòl tou menm lè moun pa la. Paske ap toujou gen move jou, men konnen ou bèl menm ak cheve kout ki pa vle pouse a, bouton ki nan figi w la, w ap toujou bèl. Se aksepte pou aksepte sa!

Pou mwen, pa gen pi bèl makiyaj pase 3 ti taktik sa yo. Mwen espere y ap itil ou nan bon kou move jou. Se mwen k ap di w, ou wè kou w chwazi bèl nan stil pa w, nan faason pa w ki pa gen anyen pou l wè ak fason lòt moun ap ret tann ou bèl la, w ap santi ou vo 10 000 fanm. E kisa ki vo 10 000 fanm= Yon Bèlnègès.

E ou ki taktik ou itilize, pou w toujou ret anpenpan?

Foto: C. Wedderburn

Comments

comments