Tout sa n’ap itilize se pwodwi fini. Sa vle di, de twa osnon plizyè engredyen yo met ansanm pou bay yon pwodwi final. Oubyen yon bagay ki pase plizyè etap avan nou ka sèvi avè l. Pen nou manje chak jou a, rad nou mete sou nou yo, asyèt nou manje, pwodwi pou cheve, pafen elatriye.

vle

Mwen pa konn si nou sonje ti fraz sa a, nou te aprann lè nou te lekòl la, chimis Antoine Laurent Lavoisier te di: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Anyen pa pèdi, anyen pa kreye tèt yo, tout bagay transfòme. Sa vle di pa gen anyen ki pèdi, pa gen anyen ki nouvo anba solèy syèl ble sa a, tout bagay se transfòmasyon. Jis yon ti egzanp pou ilistre sa m sot di a. M sèten, w’ap mande tèt ou kisa m vle rakonte ak koze transfòmasyon sa a ?

Kite m di w! men avan kite m poze w kèk kesyon…

Èske w konnen ou gen yon bagay nan men w ? Si repons lan se wi, èske sa konn rive w pou w eseye reflechi ak sa w gen nan men w lan? Èske tou ou konsyan sou valè sa w gen nan men w lan ? Paske di m sa w vle, nou chak gen yon bagay nan men nou. Nou chak gen yon bagay ki ka ede nou amelyore lavi nou. Gen nan nou ki gen yon talan patikilye tankou chante, danse, ekri elatriye. Gen nan nou ki gen kapasite pou pale ak moun, rale moun sou nou. Gen nan nou tou, ki gen kapasite pou nou fè yon ti bagay tou senp, tou piti tounen yon kokennchenn pwojè.

ale

Nan nenpòt kategori ou ta ye a, nenpòt talan ou ta genyen an, mwen vle di w jodi a ou ka transfòme sa w genyen.  Paske tout gwo chantè, dansè, ekriven, pou m site sa yo sèlman, pat leve yon sèl jou epi yo vin jan yo ye a. Moun yo ye jodi a, se rezilta travay, rezilta rèv ak pwojè yo te genyen. Menm jan ak yo ou ka rive jwi rezilta rèv osnon pwojè w genyen yo tou. Paske ou gen yon talan, yon fòs nan ou, yon kapasite ki kache yon kote ak ase kouray pou w amelyore lavi w.

Fòk ou dakò se tankou yon eskalye li ye. Fò w soti nan premye grenn mach la, avan w rive rive anlè nèt. Yon bèlnègès pa make pa sou plas. Sa ap rive, ap gen plizyè kote w ap febli,. Ou pa yon ewo sinema ki ka fè lenposib. Men w se yon moun espesyal ki pa pè afwonte difikilte pou sa l vle, pou l avanse devan pi plis chak jou. Yon moun ki ka tranfòme difikilte sa yo pou fè yo tounen opòtinite. Bèl mango w’ap manje jodi a te yon ti grenn tou piti. Ki te rive jwenn tè a, li grandi, li vin yon ti plant avan l pyebwa pou l bay fwi ki nan men w lan.

sezi

Kidonk sa w gen nan men w jodi a ou ka transfòme l. Se chante ou ka chante? Kontinye chante, Fè l ak tout nanm ou, ak tout ou menm paske se la rèv ou ye. Ou pa konn chante ? Li pa pwoblèm paske nou diferan. Talan ou genyen an pèsevere avè l. Paske se li k’ap mennen w nan sa w vle a. Se ak li w’ap ka amelyore lavi w.

Dayè, pwovèb granmoun yo di : baton w gen nan men w lan, se avè l ou pare kou. Se ak kapasite w ak talan w genyen an, w’ap pare kou lavi a pral ba w yo. Paske wi li pral frape w. E kite m di w, li pa epanye pèsonn. Pa bliye se fòs ou gen nan ou pou w reve a ki dwe gide w. Fè tankou se sèl ti moso lespwa ki te rete w. Kenbe l fò epi pa janm sispann travay.

Deside jodi a w’ap transfòme tout sa ki tonbe anba men w. Yon lide, yon ti grenn kèlkonk (kafe, seriz, mango elt), yon ti plant, yon pawòl, yon moso twal, yon ti moso papye oubyen yon pwojè nenpòt sa l ta ye a.  Jis pa janm bliye, pa gen anyen ki tou fèt.  Reyalizasyon mande anpil tan, lanmou ak enèji. Pa fè ti moso rèv met la epi w kanpe nan wout. Travay pou pwodwi final la epi tann rezilta a.

Stef-any pou www.belneges.com

Comments

comments