Sa twò bèl lè w pran swen sa ki pou ou. Se vre li pi bèl lè w konsyan ke pran swen kò w ak pwodui ki natirèl e k ap bon pou sante w se yon pi bon envestisman. Lè w pi alèz nan kò w kit ou gwo kit ou mèg, kit ou klè ou po w fonse, lè w ou pa bezwen nan kategori bote sosyete a aksepte a pou w santi w bèl, se ka youn nan pi bèl filing ki ekziste. Men aprè, sa w genyen pou w ofri? Ki relasyon w ak tèt ou, rèv ou vle reyalize yo? Kòman w wè moun ki bò kote w, ki relasyon w ak fi parèy ou? Mwen rete kwè, ou deja konprann cheve natirèl pou kont li p ap ka fè w tounen bèlnègès ou vle ye a.

sol1

Filozofi BN nan menm nan esans li se bote anndan kou deyò. Gen yon rezon bote anndan an vin avan bote deyò a, paske nou  ret kwè li prèske pi enpòtan pou w tounen yon fanm ki ka evolye nenpòt ki kote l ta twouve l ak kapasite ak konpetans li, olye se bèl cheve ak bèl po sèlman ou ta genyen.  Se pa konnen nou pa konnen, pi souvan yon jèn fi ki rive yon kote ki byen abiye, byen penyen, byen makiye p ap kouri jwenn favè moun pi vit pase yon lòt ki pa ta fè sa, men aprè favè a, kisa w gen nan djakout ou? Paske ou mèt kwè m menm moun ki fè w favè a, ap toujou mande w yon lòt bagay aprè.

Sa gen kèk tan depi paj Facebook, aktivite sou cheve natirèl ap pran chè nan peyi a, se yon inisyativ n ap toujou kontinye felisite ak ankouraje. Li pi fasil kounya a pou w jwenn jèn fi ak cheve natirèl yo nan lari a, sa ki se yon ekzanp vivan sou travay ki fèt yo. Men kounye a petèt ou menm k ap li atik sa a, cheve w gentan fin natirèl deja, men e aprè? Nan ki etap ou ye kounya a? Eske ou fin aprann leson chanjman fizik sa a te genyen dèyè l la? Eske w konprann aksepte cheve natirèl ou se te yon opòtinite pou w dekouvri ou ka responsab chwa w ap fè pou tèt ou nan lavi w? Sa w fè ak swadizan plis konfyans li ba w nan tèt ou a? Petèt tou li pa aprann ou anyen sou tèt ou, men kisa w fè pou konn ki kapasite w genyen? Ki lòt altènativ ou jwenn pou demare pwosesis pou w konnen se ou ki pou amelyore lavi w la?

Mwen ta renmen w konprann cheve natirèl poukont li pa retire w anba dominasyon ki favorize gason sèlman nan sosyete a. Li pa fin retire w nèt anba presyon sosyal k ap dikte w men kòman w dwe ye pou ou bèl. Ou pa fin chape anba pouvwa ki kache ki fè w konprann fòk ou depanse plis kòb pase yon gason nan pwodui bote paske se sa k ap fè w jwenn yon gason. Li pa non plis pwoteje w kont jan sosyete a bati pou l pa kite pi fò nan nou reyalize lavi nou akoz de sa n sanble ou nan ki lekòl nou te ye. Paske sa ka parèt bèl pou w pa gen pèmanant nan cheve w, men ou ka chaje pèmanant anndan tèt ou ki anpeche w konprann se etap pa etap pou w deside amelyore lavi w ak kapasite w.

Pa ret bloke sou cheve natirèl ki ta dwe tounen alafen yon fason pou w viv tankou se dlo ou dwe bwè chak jou. Fè efò a, chèche poukisa pou kòmanse ou te pran desizyon pou w fè cheve natirèl, e gen kouraj pou kontinye wout la pou w ka tounen bèlnègès ou dwe tounen an.

Comments

comments