-Gade, jounen w lan gen menm 24 èdtan ak jounen Beyonce a!

M te sezi, lè yon zanmi m ki malad anpil te di m pawòl sa a, ane ki sot pase la a. M te sezi, paske m te di tèt mwen, kiyès ki di l m te vle menm jan ak Beyonce? Dayè menm krapo, kouri pou mwen lè m ap chante; danse menm, pa gen kò rèd pase m.

4

Lè m vin fè yon ti reflechi, m vin wè: Se pa di li di m, pou m vin menm jan ak Beyonce nan chante, ni nan danse men li vle di m: Si m travay, si m met tout mwen menm nan travay m ap fè a, m ap ka rive lwen, menm pi lwen pase sa m te panse.

E pa t gen pi bon konsèy, yon moun te ka banm nan lavi m. Pawòl sa a, kontinye ap ede m grandi. E sa m renmen an, depi menm kote ou deside mete l an aplikasyon an, ou gentan kòmanse wè chanjman. Plis w ap mete l an aplikasyon, plis w ap aksepte fòk ou mete tout ou menm, nan sa w ap fè chak jou nan lavi w la, pou w ka jwenn rezilta w vle yo. E se konsa, w ap tou bay lavi w plis sans.

San m pa fè twòp literati, kite m rakonte w yon ti rezilta gwo pawòl sa a, ban m nan lavi m deja…

Sispann gaspiye enèji w, nan sa ki pa priyorite pou ou. Sa trè enpòtan pou ret fokis sou sa w vle fè a, e kote w vle rive a. Te mèt se yon bagay piti tankou yon ti foumi, ou ta vle fè, w ap bezwen tout ou menm, tout fòs ou, tout konsantrasyon w pou w fè l. M pa menm  bezwen di w, lè w gen yon gwo rèv, pou w kreye yon bagay ki pa t la deja, w ap bezwen 10 fwa plis fòs, konsantrasyon ak konviksyon.

Se sa ki fè, m ap repoze w kesyon sa a ankò: Kisa w vle fè menm?

grandi

Depi w fin konnen kisa w vle fè nan lavi w, menm si sa pa ta vle di anyen pou okenn moun. Kòmanse cheri l, la nan tèt ou. Konnen se rèv ou, se pa w li ye. Lè w fin pase premye etap sa a, w ap konnen pa gen pèsonn k ap ka kanpe devan w pou di w sa pap mache.

Se kounya a, ou pral bezwen tout fokis ou. Wout lan ap difisil anpil anpil. Raple tèt ou, si l te fasil, tout moun t ap fè l. E menm si anpil moun ta fè l deja, kisa anplis, ou pral fè pou fè pa w la ekstraòdinè. Paske, wi ou gen yon bagay ki ekstraòdinè nan ou, se sa ki fè, rèv ou yo, ou dwe travay, ou dwe goumen pou fè tout bèl, inik e ekstraòdinè.

ale lwen

M sonje, lè m te deside fòk mwen pran swen tèt mwen, pou m pap plede malad ankò (mwen fè ilsè estoma depi plis pase 10zan). Doktè te di m, si m pa pran swen tèt mwen, janm ta dwe pran l lan, nan mwens pase 2 zan, m ap gen kansè. Chak kote m vire, se manje ki plen grès, ki pike, ki gen magi, ki chaje aksan ki disponib pou m manje. E anplis, mete sou sa m pa t gen ase lajan pou m te achte sa m ta dwe manje yo.

Se yon jou m leve, m deside lavi m pi enpòtan pase tout bagay. Mwen kòmanse ap pase nan mache a byen ta, menm lè se dènye machann yo mwen jwenn, mwen achte ti fèy epina m, pòmdetè m ak tout lòt legim pou m fè manje pou m manje. E, menm travay mwen chèche pou m te ka jwenn kòb pou m ka kenbe. M toujou nan konba ak maladi a, men sa gentan fè 2 zan, depi m m pa janm gen doulè ankò e m santi m pi an sante.

piti

Ekzanp sa a, gen dwa parèt raz pou ou. Men si m te okipe moun ki t ap di m pa egzanp, ou kwè se pa fè yo fè w sa pitit? Jodi a, zo m gen dwa pa t bon pou fè bouton.

Konsidere rèv ou yo tankou maladi m nan, ou dwe okipe w de yo si w vle viv toutbon. Paske yo se sèl sa w genyen. E se pa nenpòt ki okipe non, mete tout ou menm ladan yo, pou reyalize yo. Sinon, ou ka granmoun ak men w nan machwè w, kalkil ak tristès ap pote w ale, paske w ap mande tèt ou, kisa w t ap regle depi tout tan sa a sou latè.

Mete tout ou menm, tout fòs ou, tout kouraj ou nan sa w vle reyalize a. Piti kou l ye, pa pè fè l tounen yon gwo bagay. Kite difikilte yo vini, paske y ap vini pa pil e pa pakèt, e se yo ki pral fè w konnen, ou sou wout pou w rive kote w vle rive a.

devanwprale

Pa kite anyen separe w ak rèv ou. Kontinye goumen… Kontinye lite pou fè l tounen reyalite w!!!

Paske se pa nan bouch mwen, w ap tande : WI, RÈV OU KA REYALIZE TOU NAN PEYI W YE A!

E, ou konnen ti refren an deja: Ou se yon REFERANS…

E ou, ou prè pou konsantre w sou rèv ou sèlman? Kòman w pral fè sa?

Comments

comments