Premye pa, m fè pou m rantre anndan magazen an, gentan di m se lakay mwen m ye. M poko menm ap pale de dekorasyon magazen Mel’Ange lan, ki daprè mwen menm ekstraòdinè. M jis ap pale w de akèy Isabelle, youn nan tèt ki kreye konpayi sa a ban mwen.

San l potko menm prezante m manman l ak yon gran sèl, ki se de (2) lòt bra ki dèyè tout pwodiksyon konpayi sa a, ti te choublak mwen tou cho te gentan nan bouch mwen. Magazen Mel’Ange lan, ki nan zòn Petyonvil tou prè bilding Bèlvedère la, se yon ti paradi natirèl. Bèl dekorasyon ki fè w santi ou tou prè lanati, anbalaj pwodui yo ki raple w koulè tè Kenskòf lapli fenk sot wouze, sant te natirèl tankou sitwonèl, choublak melanje ansanm, fè w santi w pa ta janm sòti anndan magazen an.

naturel

Chak etajè gen pwodui pa yo. Genyen ki gen pwodui ou ka manje tankou Konfiti ki fèt ak myèl, myèl 100%natirèl elatriye… Gen lòt, se pwodui bote sèlman tankou lwil doliv natirèl, lwil womaren, glòs ki fèt ak bèdekarite ak myèl, krèm pou po ak anpil lòt ankò.

Menm kote m, te pwoche bò etaje pwodui bote yo, m te di se la Bèlnègès yo ap vle pase avan. Nan ti chita pale, m te fè ak Isabelle, li banm tout detay. Sòti nan kote lide monte konpayi sa a ak manman l epi gran sè l la soti, rive nan pri pwodui yo.

Lè m te mande Isabelle poukisa, yon bèlnègès ta dwe sèvi ak pwodui Mel’Ange yo, li te reponn mwen: “Lè se eksperyans ki fè yon moun kreye, li di fwa pi bon pou sa mache pou lòt moun ki pral fè eksperyans sa a.

Kisa sa vle di? Kite m, kase mòso ba w…

Mel’Ange monte depi nan lane 2003. Manman Isabelle, madam Alerte depi lè l te jèn fi, te toujou renmen plant, renmen jaden. Se konsa, li kòmanse vin ap transfòme fèy, flè ak grenn plant ki nan jaden lakay li yo. Se la, li kòmanse fè savon, te, lwil ak anpil lòt pwodui ankò. Ak de pitit fi l yo, youn ap okipe l de maketing, lòt la ap okipe l de anbalaj ak dekorasyon, yo rive fè pasyon sa a, tounen travay y ap fè chak jou depi plizyè ane.

melange pwodui

Kote non Mel’Ange lan sòti menm? E kisa l vle di?

Mel’Ange, se yon rapèl de pwodui tradisyonèl, pwodui nou ka jwenn an Ayiti sèlman. Nan lide pou nou fè nouvo pwodui, nou kòmanse ap melanje pwodui tradisyonèl nou gen nan peyi nou ak lòt pwodui natirèl ki sot nan lòt kontinan tankou Azi, Ewòp… Mel’Ange se yon fason tou pou edike moun nan peyi nou e an menm tan raple yo, yo ka toujou pran swen kò yo ak pwodui natirèl tankou fèy yo. Se ansyen tradisyon yo, nou pa vle pèdi. Paske menm ti te grann ou te konn ba w lontan an, jounen jodi a li gen menm efè ak menm pwopriyete yo. Alòs Mel’Ange se maryaj tout pwodui tradisyonèl nou gen lakay nou ak lòot pwodui natirèl ki gen nan lòt peyi, pou kreye pwodui ki reponn ak bezwen nou isit.

Fè yon ti prezante nou pwodui Mel’Ange yo?

Pou kòmanse, nou gen pwodui bote tankou lwil natirèl pou cheve ki fèt ak Sesame, lwil zanmann dous pou cheve k ap rache, cheve ki sèk. Mwen, m renmen cheve natirèl e ti lwil sa a se youn nan pi bon zanmi cheve m. Nou genyen tou, lwil pou fè masaj. Nou fè savon ak lwil esansyèl, ak engredyan 100% natirèl. Nou gen savon likid ak krèm pou po ki natirèl, ki pap dekale po, okontrè k ap kenbe po a idrate gras ak engredyan natirèl ki ladann yo. Nou fè glòs tou, k ap kenbe po bouch bèlnègès yo idrate e byen bèl.

tilwil melange

Nou gen pwodui konsomasyon tou, tankou konfiti mango, pèch, abriko, seriz. Nou gen anpil tizann tou, tankou te kowosòl, te choublak, te sitwonèl. Men nou fè melanj tou, nou gen yon te ki rele Twopikana, se yon melanj te vèt ak anana ak anpil lòt ankò.

melange te

 

konfiti melange

Nou pa janm sispann aprann. Se sa ki fè nou renmen tande kliyan nou yo, k ap pataje resèt manman yo, grann yo ak nou, konsa nou ka rive amelyore e ogmante gam pwodui nou yo.

Poukisa yon Bèlnègès ta dwe fè eksperyans ak pwodui Mel’Ange yo?

Jan m te di w deja a, se twa fanm ki gen anpil pasyon ki kreye konpayi sa a. Nou pa gen menm gou. E nou chak fè eksperyans pa nou. Kidonk, non sèlman nou konnen ki sa lòt bèlnègès yo ap pase, men nou chak ka pwopoze solisyon pa nou. Eben se rezilta sa a, nou mete nan pwodui nou yo. Nou gen pwodui pou tout gou, pou tout moun.

Tankou mwen menm, gendelè m tèlman vle cheve m pouse. M di wouy, fòk mwen ta jwenn yon pwodui ki ka fè cheve m pouse rapid. E se konsa, nou kreye pwodui pou cheve yo ki reponn ak bezwen e reyalite medam yo an Ayiti. Se pou sa, pòt nou louvri pou tout bèlnègès yo. Paske n ap kontinye travay pou chak grenn nan yo, ki rantre nan magazen an, lè y ap soti pou yo santi yo pi bèl.

Ki disponiblite pwodui Mel’Ange yo sou mache a? Eske yon moun dwe monte jouk Petyonvil pou l achte yon pwodui Mel’Ange?

Pou kounya, premye e sèl magazen nou genyen an, se magazen Petyonvil la, ki sot louvri nan mwa Me ki sot pase la a. Trè byento, n ap kòmanse distribiye pwodui Mel’Ange ou, nan makèt ak magazen ki vann pwodui bote yo. Konsa, chak grenn bèlnègès, ap ka gen yon ti mòso Mel’Ange bò kote yo.

melange po

Fè yon ti pale nou de pri pwodui Mel’Ange yo?

Pri yo kòmanse nan de (2) dola ameriken rive nan (25) dola. Pri yo trè varye, paske jiskaprezan chak grenn pwodui nou yo fèt alamen. Nou pran tout tan nou, pou nou fè chak pwodui yo spesyal. Sa pap pran anpil tan, pou nou ogmante ekip la, konsa ap gen plis mendèv, otomatikman pri yo kapab bese e pwodui yo plis aksesib.

Si w t ap konseye, yon bèlnègès yon pwodui Mel’Ange ki pwodui li t ap ye?

(Li tonbe ri) Mwen menm, mwen renmen tout pwodui yo nèt. Men pou bèlnègès yo, m tap rekòmande  savon yo, ki ka kenbe po yo idrate pandan lontan ak lwil doliv yo, ki bon pou nouri cheve natirèl anpil. Ben duil nou yo, tou prepare pou cheve ki sèk e ki derefize pouse.

savon

Yon mesaj pou chak grenn bèlnègès?

Mesaj mwen, se renmen tèt ou jan bondye fè w la. E pran swen tèt ou, ak sa lanati fè w kado. Kòmanse selebre bote sa a, depi jounen jodi a.

Se te plis pase yon bèl eksperyans pou mwen, pou m te chita ak Isabelle pou l rakonte m bèl travay lanmou Mel’Ange ap fè pou ede tout bèlnègès yo, pran swen sa lanati fè yo kado. Magazen an louvri lendi jiska Vandredi, fè yon ti vizite yo e fè eksperyans ak pwodui yo. M garanti w ou pap regrèt.

mel'ange lwil

Ps: Trè byento, m gen pou m pale nou de pwodui Mel’Ange m ap eseye kounya yo (Savon ak Glòs yo). Ti te sitwonèl la menm, se tankou yon ti mennaj m fenk genyen. Chak swa lè m rantre, li tou ap tann mwen depi nan pa pòt kay la.

Melanje lavi w ak lajwa… Ak kalite pou w ka rete yon bèlnègès…

Tande la, Mel’Ange ak Bèlnègès:


E ou, kiyès nan pwodui Mel’Ange yo, ou ta renmen eseye anvan?

Comments

comments