Li trè difisil pou w jwenn yon jèn fanm ki nan ventèn li, pou youn nan pi gwo rèv li se pa pou l jwenn yon gason ki vle marye ak li epi li menm an retou pou l fè pitit pou gason sa a. Tankou sa ta dwe pi gwo akonplisman li te ka fè nan tout ekzistans li. Menm si nou poko ta konnen sa n vle pou tèt nou osnon kote gason sa a ap soti, sosyete a fòmate n depi tou piti pou pi gran aspirasyon n se maryaj. Sa ki pi bèl la, kit nou fè l kit nou pa fè l, kit nou vle l kit nou pa vle l, nou pa janm ase nan je sosyete a. Sa se yon gwo chay nou pa wè, men ki kontinye andikape lespri jèn fanm parèy nou jouk jounen jodi a e ki fè nou kwè si nou pa rive akonpli sa, lavi nou pa vo anyen.

beaut2

Atant sa a sosyete a kontinye fè jèn fanm nan, soti nan menm fason panse ki fè nou kwè yon fanm ekziste sèlman pou bay gason plezi a. Se tankou yon bwat sosyete a kreye pou asire l, nou pa janm atenn tout potansyèl nou kòm moun toutotan nou pa rantre ladann. Kidonk granmè n leve pitit yo ki vin manman n ak sa kòm premye objektif yo e pita manman an pase l bay pitit li ki se nou menm. Men kisa nou remake? Piske yo menm ki te pase avan nou pa t aprann kesyone sa ni chèche lòt opsyon, nou kontinye pot chay la ansanm ak yo. Epi pita nou pral pase l bay pitit nou tankou  se te yon bagay ki nòmal. Konsa, sèk lawont ak santiman nou pa janm ase a ap kontinye.

Sa pa t ap pwoblèm, si se konsa nou te leve ti gason tou, kote depi piti nou fè yo konnen fòk yo pase tout vi yo ap tann yon prensès sinon yo pa reyisi lavi yo. Men non se pa sa nou fè, nou pito kontinye achte yon ti chato an jwèt bay pitit fi nou depi piti tankou se yon prensès yo ye menm si nou pa janm wè ak kisa yon prensès sanble nan lavi nou. Nou achte ti jwèt kizin pou yo epi nou kite yo pou yo chèche prens lan ki pou vin ret nan chato a ak yo.  Depi nan jwèt poupe, nou kòmanse aprann yo non sèlman ap toujou gen yon chato k ap tann yo, men sèl sa yo gen pou fè se tann prens lan. Pandan yon lòt bò nou leve prens sa a ki se gason tifi yo dwe jwenn nan tankou yon ti kòk, kidonk li ka fè sa l vle, li ka pran vale prensès li vle, jwe ak santiman yo, pase yo nan rizib, epi ba yo vag lè lide l di l. E sa pa janm di l anyen ni pase nan tèt li, paske nou pa leve ti gason ak menm sansiblite nou te leve tifi a.

Lè tifi sa a kòmanse demwazèl, sa vin otomatik pou l konnen tout gason ki abòde l se paske gason sa a vle marye ak li ki fè l abòde l. Jèn gason menm ki konnen se pi bon mwayen pou jwenn fanm tonbe bay manti, fè gwo pwomès ki pa vle di anyen pou konvenk jèn fanm sa a pou kouche ak li. Li pa janm ka satisfè vre paske nou pa t leve l pou l te satisfè ak yon sèl moun kòm men nou dakò pou jèn fanm kontinye soufri, rele anmwey lavi yo fini lè yon gason kite yo osnon pa reponn ak atant yo te genyen an. Nou konnen sa p ap janm mache vre paske nou asire n pou n leve 2 moun ki toujou nan manti ak tèt yo menm si se pa ta vrè entansyon yo. E sa ki pi rèd la, menm aprè plizyè move eksperyans ki demantibile emosyon ak imaj jèn fanm sa a gen de tèt li, li difisil pou l aksepte se yon manti nou te ba l. Sa ki vin met apsè sou klou, paske li difisil pou nenpòt moun li ye a aksepte lavi l se yon echèk.

Anpil etid ki fèt nan peyi ki pi avanse pase n demontre maryaj pa pi bon fason pou moun byen osnon kontan nan lavi yo. Jounen jodi a, nivo moun ki divòse pi wo pase nivo moun ki rete ansanm aprè maryaj. Men pa bò lakay nou, statistik se djab, nou kontinye leve tifi nan manti sa a jis pou asire n, nou toujou gen kontwòl lavi yo nan plas yo. Nou kontinye ap fè yo kwè, si yo pa rive met la pat sou yon gason ki pou marye ak yo, yo se yon mòso moun osnon yo poko reyisi lavi yo. Nou mete yo nan yon kous ak tèt yo a yon nivo yo prè pou yo aksepte nenpòt gason ki ta pase devan yo, jis pou yo ka jwenn validasyon nan men nou. Nou fè jèn fanm tounen moun ki toujou sou afè, paske yo vle konnen nou pran yo oserye menm si nou kontinye rele yo brasèz. Nou bliye si dega sa a n ap fè nan jan yo wè tèt yo pita ap kontinye ba nou jenerasyon fanm ak gason ki pa konte sou kapasite yo pou rive, ni lib pou yo chwazi ki direksyon yo vle bay lavi yo k ap mache pou yo.

Bèlnègès se nòmal si gason w ap sòti ak li kounya a, ou pa wè w ka pase tout lavi w ak li. Epi sispann chèche gen relasyon ak gason ak sèl lide fòk gason sa a tounen mari w lan, paske nan reyalite a sa pa mache konsa vre e sa ap fè w plis mal ke byen si w pa aksepte sa depi kounya a. E se nòmal tou, si w poko gen nan plan w pou w marye ni konsakre lavi w ak yon sèl moun nan ventèn ou e menm nan santèn ou. Eksperyans w ap gen pou w fè ak gason w ap gen pou w rankontre yo, ka sèvi w pou w konnen sa w vle ak sa w pa vle, e non ou pa bouzen pou sa. Kite m tou di w, lòt jèn fanm parèy ou ap premye moun k ap gen pou lonje dwèt sou ou, rele w tout move non ki ekziste paske se konsa yo te leve n, yo leve n pou n pa aksepte e tounen lennmi tout sa ki pa ka rantre nan bwat tou fèt la. Men aksepte jodi a, lavi w se pa w kidonk moun pa ka dikte w men kisa ki pi enpòtan pou w fè ak li kounya a.

Atik: Krissy

Foto: Saddi Khali

Comments

comments