M pa konnen si w remake rete mwens ke 3 mwa pou ane 2015 lan fini. Jou yo ap kouri, men yo pa janm rate menm yon minit, pou yo ba nou leson nou dwe aprann yo. L ap difisil pou m ta konnen kòman ane 2015 lan te ye pou ou ak kisa li sere pou ou pou dènye jou sa yo. Men sèl sa m konnen, nenpòt jan sa ta ye a li pa twò ta pou w aprann osnon kontinye aprann ou dwe premye priyorite nan lavi w. Jis paske, se sa w ap bezwen pou debloke tout lòt sa ki enpòtan nan lavi w yo.

ed

M pa gen kouraj ankò pou m esplike pèsonn, chèche konnen sa w ye, aksepte sa w ye,  e renmen sa w ye san w pa p chèche validasyon moun, se bay tèt ou priyorite e sa pa gen anyen pou wè ak egoyis. Aksepte tèt ou e renmen sa w jwenn ou ye a, se youn nan pi gwo travay w ap janm fè nan tout ekzistans ou. Lè m di w li pa twò ta a, li pa twò ta vre e li pa janm twò ta pou aprann fè sa. Se yon travay ki mande anpil kouraj, anpil pasyans, e se pa yon bagay k ap janm fini; e sa m pi renmen an, li se yon pasaj oblije si w vle grandi e konnen tout valè kapasite ou gen nan ou pou w ka rive amelyore lavi w toutbon vre.

Plis ou aksepte sa, plis w ap santi w byen pou w fè travay sa a. M gen kèk ti teknik m ap itilize jouk kounya a m vle pataje ak ou ki ka itil ou jan yo kontinye itil mwen an…

M sonje yon lè m te nan yon relasyon ki seryez ak yon moun. Nan kòmansman relasyon an m te di l, m pa bezwen anyen nan men l apa de 3 bagay sa yo: Atansyon, konpreyansyon ak afeksyon. Nou fè 7 tan ap chèche 3 ti bagay sa yo, jiskaske nou vin remake se tan n ap pèdi, paske nou youn pa p janm ka bay lòt sa, piske nou youn potko ka bay tèt nou sa avan nou te menm rankontre.

Separasyon, kè brize, kriye, rele anmwey, pa vle wè moun ak tout lòt santiman ak vid sa te kreye nan mwen aprè yo, se youn nan pi gwo leson nan lavi m jiskaprezan. E se nan mizè sa a, m vin aprann ke renmen tèt mwen se tout yon pwosesis. Eksperyans sa a pèmèt mwen vin wè pi klè. Li aprann mwen toutotan yon moun pa rantre tèt li nan pwosesis sa a, pa gen okenn relasyon l k ap janm mache toutbon. Moun sa a ka fòse tèt li kwè tout bagay ap byen mache, men se yon ilizyon.

Kounya a lè m tande pale de renmen, mwen wè akseptasyon, mwen wè konpreyansyon e mwen wè afeksyon. Kreye balans nan mitan yo pa fasil, paske gen anpil presyon k ap sot tout kote tankou presyon sosyal, familyal elatriye… Piske presyon sa yo ap toujou la, e ou bezwen lanmou pou w viv, kòmanse kounya a osnon kontinye se pi bèl desizyon ou ka pran.

M ap tou di w, se yon gwo batay ki ka fè w pè; men ou tèlman chaje resous nan ou ki ka ede w genyen batay sa a. Se sa ki fè m vle pataje ak ou sa ki mache pou mwen:

  • Ou pa pral kreye anyen: Fanm ou bezwen tounen an la deja. Se pa kreye ou pral kreye l. Sa te fè m pè tou lè m te tande sa, men se vre ou pa gen pou w al kreye moun ou vle tounen an. Okontrè ou jis dwe aprann fè konesans ak li. E meyè fason pou w fè sa, se kesyone sa yo aprann ou sou ou yo, chèche konprann poukisa gen bagay nan ou, ou poko ka renmen- paske se aprann ou aprann sa- fòk ou dakò aksepte leson sa a yo te ba w la pa itil ou ankò. Chèche fè eksperyans pa w sitou sa ki fè w pè yo. Lè w fin fè eksperyans sa yo, sèvi ak leson yo ba w yo, pou rete an amoni ak moun w ap dekouvri ki nan ou a. Se yon ekzèsis ki mande w pou w tande tèt ou e sispann konstwi imaj ou ta renmen moun gen de ou a men pito aksepte sa w wè ou ye a paske se sa k ap mennen w sou wout sa w vle ye a.
  • Sispann bay tèt ou presyon: Sa mande anpil kouraj pou pasyan e pou janti ak tèt ou. Ou pa bezwen bay tèt ou iltimatòm. Ou pa bezwen nonplis kont tout bagay tankou moun, lide ak prensip pou w konnen ou nan pwosesis pou w renmen tèt ou toutbon. Okontrè, si w ta wè ou ta gen konpòtman sa a, gen yon bagay ou sote sou wout la. Vilnerabilite w se youn nan pi gwo zouti ou genyen sou wout pou w renmen tèt ou a. Ou dwe itilize l e se sa ki fè m toujou renmen vizyalize imaj sa a, lè m pran pou m remete yon bagay m te konnen sou mwen an kesyon. Gendelè pou m pa di toutan, m wè tèt mwen tankou yon rivyè; m ap chèche wout pou m fofile olye m ap chèche fè fas kare ak gwo pyebwa ki sou wout la. Pyebwa a gen wòl pa l l ap jwe, mwen menm m ap chèche wout pa m pou m pase pou m al jwe wòl pa m lan san m pa prese.
  • Ou pa pokont vre: Aprann aksepte e renmen tèt ou ka fè w santi w poukont ou. Lè m di w poukont ou an, poukont ou toutbon. M pa ka esplike w valè kriye m kriye, ekri mwen ekri nan jounal mwen, paske m te konn santi m poukont mwen. M te konn mande tèt mwen poukisa se sèl mwen ki pa gen anpil zanmi, ki pa gen moun nan fanmi m ki la pou mwen, osnon mennaj elatriye ki la nan moman m bezwen yo. Jiskaske m vin aprann leson an, si w ap chèche renmen tèt ou vre, ou p ap janm poukont ou. Paske ou gentan aktive limyè w gen nan ou a, ou pa fouti poukont ou. E mwen fini pa konprann tou, pa konpare tèt ou ak moun pandan moman sa a, paske ou ka wè yon moun gen dè milye moun k ap swiv li sou rezo sosyo yo, lakay li toujou gen moun, tout kote l pase li gen zanmi men moun sa a, ou ka wè li pa ka pase yon minit poukont li tèlman li nan yon gè ak lespri l. Si w ka anpè, e rive kontan lè w pa gen moun bò kote w, ou mèt konsidere w se youn nan moun ki pi byen sou latè.

M konnen se pa yon bagay ki fasil, paske sa ka souke tout ekzistans ou. Men sa m ta vle w konprann se anyen p ap mache si ou menm ou pa mache. E pou w mache, ou dwe foure tèt ou nan pwosesis pou w aksepte e renmen tèt ou a. Sonje nou tout nan wout la ansanm, pa pè pataje sa ki mache pou ou tou. Ou pa janm konnen, petèt sa ka enspire yon lòt kòmanse avan lane 2015 lan ale.

Comments

comments