Nou pa gen menm non, ou ka rele Mari mwen m rele Jan. Petèt nou pa t pase nan menm lekòl, ni abite nan menm katye. Men, asireman nou tout konnen chak grenn nan nou, gen yon konba n ap mennen nan lavi nou.
Yon konba pou nou chèche plas nou kote n ap viv la. Yon konba pou nou siviv, yon konba pou nou amelyore lavi nou, yon konba pou nou jwenn sa ki ta dwe natirèlman pou nou. Menm si konba w la pa ta konba pa m, men tout konba se konba. Se sa ki fè, mwen avè w nou sanble. Nou tout sanble…
bn5
Se pou sa li enpòtan anpil pou nou pataje konba nou, defèt nou men an menm tan taktik ak mwayen nou itilize pou nou sòti nan konba sa yo. Menm si kou nou fin pote laviktwa, yon lòt konba te gentan ap tann nou menm kote a. Men fòk nou pataje viktwa nou youn ak lòt.
Se nan lide sa a, mwen te mande pou premye fwa sou paj Belneges sou rezo sosyo yo, pou w pataje ak tout lòt bèlnègès yo, kisa w fè chak maten pou kè w kontan e pou w byen kòmanse jounen w lan.
Gade bèl motivasyon bèlnègès ki te patisipe yo…
Kiyès ki pa ta renmen chak maten, pou l leve ak anpil enèji, anpil motivasyon pou l ka regle zafè l konsa l ka rive amelyore lavi l?
Chak grenn bèlnègès ta renmen sa, paske se misyon nou chak. Men nou konnen an menm tan tou, se pa chak jou w leve ou chaje ak motivasyon. Dekourajman pou bon mache nan chak kwen lari, menm si w pa ta sou machande l, li tou prè pou l vole nan kòlèt ou.
Kidonk, lè w konnen, men kisa w ka fè pou fè dekourajman, parès, tristès ak laperèz rete lwen w, ou pi prè pou fè rèv ou yo tounen reyalite. Lè w finn jwenn sous motivasyon w, ou fè yon jan pou w pa janm kite l seche paske si se tann w ap tann pou tout kondisyon byen reyini pou w fè yon bagay pou tèt ou, ou pap janm regle anyen pou lavi w.
Konnen yon ti jès oubyen yon aksyon, ou ka fè chak jou ki pote lajwa pou ou, ki fè w santi ou gen yon rezon pou viv, e lavi w pa fouti pase mal, se youn nan pi gwo zam pou regle tout sa w vle regle nan lavi w. Eske w gen zam pa w la deja?
pa bay vag
Si w ta ap chèche youn, ou poko jwenn li. Gade kisa ki mache pou bèlnègès sa yo, ou pa janm konnen petèt sa ka mache pou ou:
Men zam pa SAMANTHA
Se yon plezi pou mwe, pou m pataje ak ou jodi a, a yon bagay mwen fè chak maten ki fè m renmen tèt mwen e pase yon bon jounen.

Lè m leve lematen, mwen di Bondye mèsi paske malgre m te nan dòmi li menm li te rete la, ap veye m malgre mwen konn dezobeyi li, li menm li fidèl nan angajman l pou l renmen m nèt ale.

Mwen toujou sonje bèl ti pawòl lanmou sa a nan Esai 43:4: Parce que tu as du prix à mes yeux, Parce que tu es honoré et que je t’aime, Je donne des hommes à ta place, Et des peuples pour ta vie.

Mwen menm, m jwenn yon gran Wa ki renmen’m konsa. E m di: Seigneur je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.” Psaume 139:14.

Lè m gade m nan glas la pi prè toujou, mwen remake lanmou m pou tèt mwen ap double chak jou pi plis. Lè m manyen tèt mwen, Yon fwa’m rive di: “Wouyyyyy, Tèt grenn dous.” Se lè m fin di pawòl la mwen reyalize si yon moun ap tande m lap sezi pou mwen. lololllllolll. E lè m kite lakay mwen se tankou pye m pa touche tè. Mwen santi m kontan e m fyè de tèt mwen.

Men espere ou ap satisfè de ti pale sa a, byen ke li twò long pa rapò a kantite ou te mande.

renmen tet ou pou sa w ye

Lè ou gen yon refij yon kote, mete sou sa, ou kwè nan sa w genyen, e prè pou fè l tounen zouti devlopman lavi w, Pa gen okenn lòt kote ou prale si se pa DEVAN.

Men zam pa DONIA

Lajwa pa tap egziste san li. Ni byen ni mal pa t ap gen sans san li. Lavi se yon kado san pri , chak maten m  leve m kontan… paskem VIVAN!!! Lajwa m chak maten, se kèk segonn m toujou pran anvan m leve. Jus le tan pou m di tèt mwen: Donia kredi sou lavi w renouvle pou 24 èdtan ankò… Men sous lajwa m.

Mèsi paske ou banm posibilite sa.
lajwa w

Chak jou anplis, ou leve ou santi respirasyon w la, ta dwe sifi pou kontinye goumen pou sa w kwè paske lavi se jou li ba ou yo, ou pran.

Men zam pa PENINA

Mwen, chak jou mwen bay tèt mwen pou misyon medite sou kouman mwen ta renmen jounen m pase. Mwen gen yon kaye, kote mwen toujou pran tan m pou m pwononse (dis) 10 “JE SUIS“.  Mwen ekri yo epi m medite sou yo. Se tankou yon priyè.

priyoritew

Raple w chak jou, ou la se pou bèl, pou lavi w amelyore. Se sa w bezwen pou amelyore lavi w toutbon.

Mwen pa konn pou ou, men se tankou twa (3) sewòm yo fèk konekte pou mwen maten an, tèlman gen yon fòs ki rantre. Pa bliye chèche zam ou, zam lajwa, zam kontantman, zam motivasyon pou amelyore lavi w. Paske wi, lavi w ka bèl.

E ou, sa w fè chak maten ki motive w pou avanse nan lavi w?

Comments

comments