Kesyon sa trè difisil pou reponn… Men ansanm nou pral wè kòman nou ka rive abòde l e sòti ak yon lide ki ka mete nou sou wout pou nou jwenn yon repons… Pou kòmanse, an n eseye poze kesyon sa, yon lòt jan…

Eske yon moun ta dwe koupe tout cheve l pou l vinn natirèl osinon li ta dwe kite pèmanant lan sòti poukont li?

Nou konn istwa pa m nan deja, mwen menm lè m t ap poze tèt mwen kesyon sa, anvan m te retounen viv e aksepte cheve m natirèl, m te chwazi premye opsyon an. Poukont mwen m te deside aprè kèk mwa ap mete très, koupe tout cheve m. Ni repous ni pwent ki gen pèmanant yo, tout te koupe. Ti kal cheve mwen te rete a, te menm twò kout pou woule, m pa menm bezwen diw pou trese. (Nan foto sa, m te gen ekzakteman 2 mwa depi cheve m te koupe)

Jiskaprezan, mwen kontan se chwa sa mwen te fè, premyèman paske mwen pa t janm ko koupe chevem nan nivo sa. Pou mwen se te yon gwo eksperyans, e m te vrèman eksite poum te wè kòman figi m ap ye lè l pa gen cheve ki pou bare l. M te kontan ak rezilta a. M te wè menm ak cheve m kout, m te twouve m toujou bèl. Men sa te mande m yon ti efò anplis, m te oblije adapte ni akseswa m ap pote yo tankou zanno, barèt, makiyaj ak rad m ap mete sou mwen yo,  ak nouvèl koup sa. Koupe cheve a deja, ka fè w sanble ak yon gason, se pa pou san rezon fransè yo rele koup sa “a la GARÇONNE”…

Jis paske m renmen santi m se yon fi nan tout kòm, m te oblije aranje m pou m fè nouvèl koup sa nan avantaj mwen. . E m te twouve, kòmanse sou yon nouvèl baz pi sen pou nouvèl eksperyans sa, se te meyè solisyon an.

Pou aparans lan, mwen te gentan fè yon premye pwen!

Pou sa ki gen pou wè ak swen cheve natirèl la, li pa yon sekrè pou okenn moun lè cheve a kout la, li pi fasil pou pran swen l. Se te yon plezi san parèy, pou m lave cheve m chak jou lè m ap benyen. M te santi m gen yon gwo zam pou m kontrekare chalè ak pousyè ki gen nan zòn kote map evolye yo. M pat bezwen nan trese cheve m tou chak swa avan m al dòmi e yon ti lwil kokoye melanje ak yon ti lwil doliv, yon ti dlo ak yon ti bè dekarite, te sifi pou cheve m bèl e prè pou pase tout yon jounen anpenpan. Men pou kounya, tout ti plezi sa yo kòmanse efase bay lòt gwo plezi plas pou yo rantre, paske cheve yo komanse pouse byen long (6 mwa deja).

E poukisa mwen pa t chwazi fè menm jan ak anpil lòt moun? Tann ennan, dezan oubyen twazan pou m te tann pèmanant lan sòti poukont li? Repons lan, li senp, m renmen riske… Kisa sa t ap koute m pou m te fè yon eksperyans m potko janm fè, pase mwen te tann anpil tan poum gen menm rezilta prèske? Poze tet mwen kesyon sa te rive tchalennje m…

Toutfwa, fè chwa pou kite pèmanant lan sòti pou kont li an, ka gen anpil rezon pèsonèl, emosyonèl ki kache dèyè l. Men pi souvan, se yon chwa anpil medam renmen fè, ki swa pa gen kè pou koupe tout cheve yo yon sèl kou ( sitou si cheve a te long anpil) osinon ki vle pou cheve yo pa twò kout, lè yo fenk kòmanse ap pote cheve yo natirèl . Dezyèm desizyon sa, ki se kite pèmanant lan sòti poukont li an, pi konplike, pi difisil men li pa enposib. Lè w nan peryòd tranzisyon sa, fòk ou ka jere de tip cheve ki trè diferan (cheve ki gen pèmanant lan ak ti repous natirèl ki ap monte yo). Pou cheve w pa twò kase nan peryòd sa, e pou cheve natirèl la pouse an sante, gen kèk astis ou ka mete an pratik ki ka fè w reyisi pari sa. Daprè rechèch mwen fè nan kèk liv tankou: The Science of Black Hair: A Comprehensive Guide to Textured Hair CareAudrey Sivasothy, ak sou anpil lòt blòg ak videyo sou youtube, men sa yon moun, ki fè chwa kite pèmanant lan sòti poukont li an, ta dwe fè a toupri:

* Konnen poukisa ou vle kite pèmanant lan sòti poukont li an trè enpòtan. Paske, gen dejou ou ka kanpe devan yon glas pou w penyen osinon ou ka  gen yon randevou ijan, lè w rantre peny lan nan tèt ou, li ka diw li p ap sòti, lè sa rezon ki te motive w pou w pa koupe cheve a, dwe remonte nan tèt ou, pou sa, m konseye w ekri rezon sa sou ekran telefòn ou, devan òdinatè w, nan pòt, mi chanm lakay ou. Lè l devan je w tout kote w pase, l ap raple w e l ap kenbe w pozitif pi lontan jiskaske ou rive atenn objektif ou te fikse a.

* Beny krem (Deep Conditionner) ak Rens (Conditionner) dwe tounen pi bon zanmi w. Nan peryòd tranzisyon an, evite pi plis ou kapab itilize chanpou, ki ap fè cheve a pi rèd e pi fasil pou l mare, sa ki pral fè l kase anpil. Si w ap lave tèt ou, pa ekzanp 4 fwa nan yon mwa, asire w pandan 3 fwa se ak rens ou fè sa. Epi, pran tan w pou demele cheve a ak dwèt ou avan ou foure yon peny ki gen gwo dan ladann. Li t ap pi bon tou, si regilyèman ou fè yon beny krèm ak pwodui ki ale ak tou de tip cheve w ap jere yo. Mwen, m konseye nou, prepare beny krèm nou yo lakay nou ak zaboka, myèl, ze, ak lwil esansyèl (sa nou pi renmen yo-Videyo trè byento).

* Lòt astis la, se penyen tèt ou pandan li tou mouye. Si se de dwèt, ti kouri, osinon twa dwèt w ap fè,  tou fè l ekzakteman lè w finn lave cheve a, sa ap pèmèt ou penyen tèt ou pi fasil e sa ap anpeche plis cheve rache. Li t ap pi bon tou, pou w ta pran yon kout peny ki ka fè w yon bon ti tan e ki ka tann pwochen lavaj w ap gen pou fè a. Men kèk ekzanp kout peny ou ka eseye fè, ki ap dire w yon bon ti tan, lè w ap jere de tip cheve diferan:

M espere ti enfòmasyon sa yo mete w sou wout pou w ka konnen kisa w ap fè pou w repote bèl ti cheve natirèl ou te fèt avè l la. Sa k pi enpòtan pou konnen, w ap gen pou jwenn difikilte nan nenpòt chwa ou ta gen pou fè. Li p ap fasil, men apresye e aprann de difikilte w ap gen pou rankontre  yo. Di tèt ou, ou sou wout pou w renmen l plis, se sak fè w ap pran swen l konsa…

Koupel ou kitel, boul la nan pye w kounya!!!

E ou menm, koupe ou te koupe l osinon kite ou te kite l?

 

Comments

comments