Li pi fasil pou anpil moun diferan de moun yo ye nan reyalite a sou rezo sosyo yo. Pi souvan Facebook, Instagram, Snapchat ak lòt rezo yo pa pèmèt moun wè sa k ap pase dèyè foto ak videyo nou poste yo. Anpil jèn moun sitou jèn fanm pati ak entansyon ke yo gen yon jan yo vle lòt moun wè yo ki konn lwen, trè lwen de moun yo ye toutbon an. Se tankou nou te la pou nou montre moun k ap swiv nou yo zafè n toujou ap mache. Soti nan bèl rad, pase pran sa n ap manje rive ak ki moun n ap soti, li fasil pou w jwenn jèn moun itilize rezo sosyo yo tankou yo te la pou pwouve ekzistans yo.

khalisadi

Menm ak tout bon kote rezo sosyo yo te ka genyen, yo fasilite anpil nan nou mete yon mas nan figi nou, pou nou ka jwenn validasyon ak atansyon lòt moun nou pa menm konnen. « Hashtag » melanje ak « filter » ak « likes » ba nou ilizyon ke lavi n yon lòt koulè e fè nou kwè si n pa menm jan ak entèl, nou p ap viv. Se yon gwo danje si w pa konsyan de ilizyon sa a, paske se youn nan bagay ki ka lakoz anpil nan nou bay tèt nou manti e kwè nan manti sa a plis pase moun nou ye toutbon an, a yon pwen nou ka bliye tèt nou.

Depi lè nouvo teknoloji enfòmasyon yo parèt, m te toujou ap eseye gade enpak yo ka gen sou nou, sou lavi nou ak sou rapò nou vin devlope youn ak lòt. Yon kote, nou ka deside gade avantaj yo. Nou ka di yo fè pale youn ak lòt vin pi fasil paske yo diminye distans ki separe nou youn ak lòt. Yo pèmèt tou nou rete enfòme kòmsi enfòmasyon vin pa gen limit. Poutan fòk nou konsidere lòt fas meday la tou. Teknoloji sa yo, spesyalman telefòn entèlijan ak rezo sosyal yo mete anpil distans nan mitan moun. Chak moun gen ti kote pa yo, monn pa yo. Sa ki menen m gade lòt aspè nan kesyon an, se kijan pèsepsyon lòt moun rive fè nou chanje.

Sa se yon bagay m ap swiv depi kèk tan sou rezo sosyal yo, kounya sa alamòd pou n ap mande moun « kòman yo wè n » paske nou fòse tèt nou kwè « gen yon jan pou n ye ». Entansyonèlman sa ki kache dèyè slogan sa a pi souvan, se apwobasyon moun n ap chèche pou nou ka pwouve tèt nou, nou diferan de lòt fanm parèy nou. Nou di tèt nou gen yon kalite rad alamòd pou n poste, osnon gen yon diskou espesyal pou n adopte sinon nou p ap gen anpil kòmantè, likes ak lòt felisitasyon. Konpòtman sa a, se menm konpòtman timoun ki nan lekòl primè nan rekreyasyon k ap di w manman yo se zanmi beyonce paske yo gen bèl barèt ak soulye nèf. Sa vle di, se yon refleksyon san sans ki danjere paske ou konvenk tèt ou kwè nan yon bagay ki pa reyèl jis pou fè moun plezi.

M fini pa obsève anpil moun ki itilize rezo sosyo yo, ki bezwen yo pale de yo gen 2 vi. Nan reyalite a yo se yon moun epi sou rezo yo, yo se yon lòt moun. Anpil nan nou, fi tankou gason ret kwè fòk nou fabrike yon dezyèm ou plizyè pèsonalite ki diferan de nou menm pou moun ka byen wè nou osnon pou n ka byen pase. Men lè nou byen gade, chèche gen yon bèl foto pwofil pa ekzanp pa yon pwoblèm vre, men se kijan nou menm jèn fanm nou jere bagay la ki enpòtan. Si w kwè plis nan jan w vle moun wè w ke w jan w ye toutbon nan reyalite a, se yon bagay ki ka gen anpil enpak negatif sou jan w wè tèt ou toutbon e fè l pi difisil pou w gen konfyans nan tèt ou ak renmen moun ou ye a.

Bèlnègès, ou pa bezwen al prete rad, byen makiye, montre moun w ap fè spò, montre moun w ap byen manje, montre w vin pi seksi, pwenti dèyè w, met lestomak ou devan, plen yon pòs ak « hashtag » an anglè (souvan w pa menm konprann) sou rezo sosyo yo, pou montre moun w ap byen viv. Menm si « likes » ak kòmantè ou pral jwenn yo ta fè w santi w enpòtan nan moman an, men sa ap mande w pou w kontinye pwouve moun lavi w diferan pandan ou konnen pa gen mizerab pase w dèyè foto ak videyo sa yo.

Se pa sa vre k ap fè w santi w byen. Aprè 10 000 «  likes » ou jwenn yo ak 100 kòmantè moun kite yo, èske w ap gen kouraj pou w gade e asime moun sa ou kreye sou rezo sosyo yo nan reyalite a ? Eske si yon jou moun pa ta like osnon fè kòmantè w ap jwenn kouraj pou w kwè nan tèt ou ?

Li t ap enpòtan jodi a pou nou menm bèl nègès ki kwè se jèn fanm ki mèt tèt nou, rive gade tèt nou san nou pa itilize rezo sosyo yo tankou yon miwa osnon tankou yon vitrin pou nou vann lavi nou osnon konpare l ak lòt moun. Jwenn kouraj pou w mande tèt ou, moun mwen montre sou rezo sosyo yo, ki rapò l genyen ak fanm mwen vle ye toutbon an ? Paske rezo sosyo yo pa la pou rezoud pwoblèm estim ou gen nan tèt ou ; nonplis yo pa la pou fè moun respekte w toutbon. Sonje, lòt moun ap toujou la pou gade w, men èske w ap gad tèt ou ?

Atik: Stef-Any | Krissy

Foto: Saddi Khali

Comments

comments