Toutotan ou pi byen ame, avan w rantre nan yon konba… Plis chans ou genyen pou reyisi konba sa. Mo konba a trè fò, men sa p ap anpeche m itilize l nan sikonstans sa…

belayisyen

Nan yon soyete ki fè w kwè, pou w bèl:  fòk cheve w swa, fòk cheve w dwat, fòk cheve w menm jan ak tout atis w ap gade nan televizyon ak sou entènèt yo; atis sa yo ki gen yon koloni moun k ap travay nan tèt yo, sèlman pou kole, koud e chèche meyè FO cheve a, pou mete nan tèt yo…

 Aksepte viv e pran swen cheve natirèl ou te fèt avè l la se yon konba… Wi, yon gwo konba…

Se pa yon bon jou konsa, ti jèn fi nou yo, pou yo vinn “demwazèl” kwè fòk yo mete pèmanant nan tèt yo a tou pri. Gen tout yon gwo men kache, k ap manipile koze sa. Pou nou fè yon diferans, nou menm tou, n ap bezwen pa yon sèl men, men men nou tout, k ap poze aksyon ki byen reflechi e ki prale nan  yon menm direksyon. Se pou sa Bèl Nègès, bò kote pa l, ap toujou la pou pataje ak ou ki zouti, ki pwodui w ap bezwen pou aji sou fenomèn sa.

Youn nan premye sant denterè Bèl Nègès, se swen cheve natirèl. Toupatou sou latè, kote ki gen desandan afriken, gen anpil gwo deba k ap fèt sou dosye cheve natirèl, sa nou rele lakay nou cheve grenn nan. Petèt, sa poko atire atansyon nou ase an Ayiti, pou nou souke kò nou e pran pozisyon pa nou sou sijè sa, ki pote yon gwo chaj istorik, sosyal ak kiltirèl dèyè l.

Pye kout pran devan, Bèl Nègès se sèl kote jiskaprezan ki sou nèt la ki marye enfòmasyon sou sijè sa ak reyalite nou nan peyi a.

Pou mwen, ki fenk kòmanse nan konba sa, menm jan ak anpil nan nou, san ipwokrizi m ap di nou se pa yon batay ki fasil.

Piske m konnen, lè yon moun vle yon bagay tout bon, pa gen anyen ki ka kanpe l, m envite w olye w dekouraje, toujou chèche plis enfòmasyon pou w pran swen bèl ti cheve grenn ou yo. Se pou sa, n ap toujou pataje, tout astis ki ka fasilite lavi n, pandan nou nan konba sa ansanm, sou belneges.com…

Cheve grenn ou wè k ap parèt, chak lè ou gen 2 ou 3 mwa, ou poko fè retouch pèmanant lan, se li ki cheve natirèl ou a. Cheve sa, de nati, se yon cheve ki sèk, ki rèd, e se pa yon peche, ni yon malediksyon jan anpil moun panse l. Se pou sa tip cheve sa, toujou bezwen pwodui ki pou idrate l, e ki pou anpeche l mele.

a

Se mank enfòmasyon grann nou, manman nou, matant nou, sè nou, pa t genyen, ki fè depi tou piti, yo rele cheve natirèl nou an paydefè. Yo fè nou kwè, se  sèl bondye pèmanant sèlman ki ka sove n. E poutan, si w kòmanse aplike astis nou pral pataje la yo, w ap wè pa gen pi bèl cheve pase cheve grenn nou an.

Pou kèk medam, ki fè chwa viv ak cheve natirèl yo a deja, yo konnen yo pa bezwen anpil pwodui pou kenbe cheve natirèl yo a an sante. Pou anpil lòt medam, (menm jan avè m pa ekzanp) menm si nou finn konnen sa ki bon pou cheve nou, nou pa janm sispann, prèske chak 3 ou 4 mwa, ap eseye yon nouvo pwodui.

Nan nenpòt kategori, ou ta retwouve w la, gen kèk pwodui ak zouti ou oblije, mwen byen di OBLIJE genyen pou ka reyisi konba sa.

An ale pou zouti yo…Youn nan premye zouti w ap bezwen se:

Yon Peny ki gen dan ki laj, menm trè laj menm:

Lontan, ou sonje jan w te konn ap rele anmwey , lè pou manman w penyen w lè w pral lekòl. Sa fè mal, men se paske, manman w pa t jwenn yon moun ki pou di l, pi bon fason ou ka demele cheve natirèl, se ak dwèt ou. Paske dwèt ou, depi l fè sa, li rantre nan cheve w, l ap voye mesaj ba ou,  ki pou di w pa al twò fò la, paske cheve an mare.

Dwèt ou, plis anpil pasyans, se de premye zouti ki nesesè lè ou ap demele cheve w.  W ap sezi wè, ak metòd sa tèt ou p ap fè w mal, e mwens cheve ap rache. Men, se pa tout lè w ap gen tan devan w, pou demele cheve w ak dwèt ou, se lè sa, yon peny ki gen gwo dan, ki byen laj pral itil ou, l ap pèmèt ou fè menm travay dwèt ou ta pral fè a. Sèlman l ap fè l pi vit, san li pa rache twòp cheve.  Pa bliye demele pwent cheve a, avan w rive nan rasin nan.

peny

Yon mouchwa/bone ki fèt ak twal saten oubyen yon zòrye saten:

Pa bliye, pi wo a mwen te di nou, natirèlman cheve grenn nou an sèk. Lè w fè, plis ou 8 èdtan ap dòmi sou yon sak zòrye koton san w pa mare tèt ou, tout ti idratasyon ki te nan cheve w la ale.

Ou ka leve, ak de men w nan tèt ou yon maten, lè w al domi san w pa t mare tèt ou. Mete sou sa, si w te al dòmi ak yon mouchwa osinon yon sak zòrye ki pa an saten.  Si w depanse yon ti kras lajan anplis, ou achte yon sak zòrye ki fèt an saten, ak yon mouchwa osinon yon bone, cheve w ap nan meyè kondisyon lè w leve nan maten. Sa ap vrèman fasilite lavi w e fè w pran mwens tan pou w penyen tou. Pou lapèn, mwen achte de bone saten, lè youn sal osinon lè m pa wè lòt la, m konnen m gen yon lòt an rezèv yon lòt kote,  paske m pap al dòmi san youn pa nan tèt mwen.

saten

Epeng cheve, sèk, barèt, bèl mouchwa

Kèlkeswa longè cheve w ta ye a, akseswa sa yo ka sove lavi w. Gen de jou w ap leve ou p ap santi w ka penyen tèt ou. Yon sèk, yon bèl mouchwa, yon ti barèt ou kèk epeng cheve, nan de tan twa mouvman, ka ba w yon bèl ti kwafi. Veye lè w ap achte akseswa sa yo, achte sa ki de kalite. Paske gen anpil nan yo, yo voye an ayiti ki plis ka rache cheve nou. M konseye nou achte epeng cheve Goody, ki nan anpil makèt  isit. M ap konseye nou tou achte boujoli ak sèk ki an saten, nou ka tcheke nan magazen ki vann akseswa sa yo nan zòn kote nou ye yo.

akseswa

Yon bone plastik

Pou cheve m pa t mouye, lè lapli ap tonbe se petèt sèl fason m te konn itilize bone plastik lè m te gen pèmanant nan tèt mwen. Men kounya, bone plastik la se you n nan zouti pou fè ti cheve m yo vin pi bèl. Lè m ap fè beny krèm (Deep Conditionner), se bone plastik mwen ki nan tèt mwen, pandan m ap regle tout lòt zafè m. Li ede m kapte chalè cheve m bezwen an,  pou pwodui a byen rantre nan rasin cheve a.

Nan lòt peyi ki fè frèt, medam yo itilize yon zouti ki rele “steamer” ki tankou yon gwo sechwa, ki pwodui chalè pandan bone plastik la nan tèt yo. Men ak yon tanperati ki souvan plis pase 36 degre sèlsiyis an Ayiti, reyon solèy la plis yon bone plastik se meyè “steamer” kreyòl e natirèl nou te ka janm genyen.

kris

Kounya ann gade pou pwodui yo:

Chanpou

Ou pap gen pou itilize chanpou twò souvan lè w gen cheve natirèl, men se yon eleman ki nesesè kèlkeswa jan ou ta deside trete cheve w la. Gen anpil medam, ki pa itilize chanpou ditou nan rejim y ap swiv yo. Plizyè rezon ka eksplike sa,youn nan rezon sa yo, nou menm an Ayiti poko genyen, sèke nan peyi yo ye a pwòp. Yon lòt rezon, medam sa yo pa itilize anpil pwodui, yo sèlman itilize pwodui esansyèl yo.

Men, nou konnen se pa menm reyalite a pou nou, pa bò isit. Gen anpil pousyè an Ayiti. Se sak fè, nan yon mwa m lave cheve m 2 fwa sèlman ak “Shea Moisture Raw Shea Butter Retention Shampoo“, (m ap dekri pwodui sa pou nou trè byento) se vre m poko janm wè chanpou sa nan okenn makèt ni magazen isit (se pa yon fyète), men si w gen moun k ap vwayaje osinon si w ap vwayaje ou ka achte l la: http://tgt.biz/128Odkq

Yon lòt opsyon pou chanpou se “TreSemme Naturals Moisture Shampoo” ou ka jwenn li nan anpil makèt isit, ki pa vann li twò chè, men ki fèt spesyalman pou cheve natirèl.

Chanpou ou te konn itilize lè w te gen pèmanant lan, se pa li ou dwe itilize pou cheve natirèl ou yo, paske gen anpil eleman tankou: ‘sulfate, parabens, gluten, sodium chloride” ki pa bon ditou pou cheve natirèl. Eleman sa yo retire tout sa ki t ap nouri cheve a (pwochen atik). Se pou sa m konseye w, depanse yon ti kòb anplis, achte yon chanpou ki pa gen engredyan sa yo ladann , men ki ap toujou netwaye cheve w, pandan l ap nouri l.

chanpou

Rens (Conditionner)

Nou te gentan konnen, si te gen chanpou, kanmenm fòk ta gen rens. Jan w wè chanpou a te gen anpil enpòtans pou ou, lè w te gen pèmanant nan tèt ou a, se konsa pou rens lan vinn enpòtan pou ou, lè w ap pran swen bèl ti cheve natirèl ou yo. Rens lan dwe pi bon zanmi cheve w, paske se li ki pote tout idratasyon, ou te pèdi yo, lè w finn lave cheve w ak chanpou a. Mwen menm, mwen itilize ” Shea Moisture Raw Shea Butter Restorative Conditionner”, ou ka jwenn li ozetazini la: http://tgt.biz/11ddYi4 

Oubyen ou ka itilize pou rens lan menm mak “TreSemme Naturals Moisture Conditionner” a, w ap jwenn li nan anpil makèt isit.

renssh

Menm lè w fin mete rens lan, nan cheve w sa pap ase pou idratasyon an rete ladann. W ap toujou bezwen mete idratasyon  ladann toujou. Nou gen plizyè chwa, se sa k fè, mwen renmen bèl ti cheve natirèl mwen yo, yo toujou ba w chwa.

Gendelè, mwen pran yon ti kras nan menm rens m te itilize deja a, pandan m tap lave cheve m nan, mwen melanje l ak yon ti dlo nan yon ti boutèy ki ka flite, epi m ajoute youn nan lwil  m renmen yo. Li ka lwil maskriti, lwil kokoye oubyen lwil doliv. M byen soukel, m flite l nan cheve m, mwen pran 2 ou 3 minit pou m byen mase l avan m demele yo. Men gen konpani ki fè pwodui natirèl ki trè entèlijan. Pou  fasilite w lavi, e an menm tan pa kite kòb la ale, yo tou kreye pwodui sa ki fè menm travay m sot esplike w pi wo a la, ki rele l: “Leave-In Conditionner”. Pou kounya, m ap itilize Leave-in “Beautiful textures Tangle Taming Leave-in” ki trè disponib isit nan anpil makèt e ki anplis pa vann chè. Men li mache sèlman, lè cheve m pa mouye. Lè cheve m mouye, li fè yo rèd pase sa m pa konnen…  (M ap prezante nou pwodui sa trè byento).

Beny Krèm (Deep Conditionner)

Beny krèm nan, se sekrè a, pou cheve a pouse byen vit e an sante. Pa bliye, cheve grenn nou yo bezwen anpil idratasyon, e youn nan meyè pwodui ki idrate tip cheve nou genyen an, se dlo. Wi dlo ki pwòp, se pou sa li trè konseye, tout pwodui w ap mete nan tèt ou, asire w dlo se youn nan premye engredyan ki ladann. Men dlo a poukont li pap ase pou idrate cheve a. W ap bezwen anpil lòt engredyan ankò, tankou pwoteyin ki pou non sèlman pote idratasyon pou cheve a, men an menm tan nouri l tou.

Mwen fè beny krèm, chak semèn. Pou m plis presi, m fèl chak samdi. Sa a vre, si m pa fèl, cheve m ap kriye, tèlman li renmen sa. M te konn  itilize ” Shea Moisture Raw Shea Butter Deep Treatment Masque”. Lè m fin mete l nan tèt mwen, se wololoy, cheve m soup, briyan e fasil pou penyen. Ti bwat la pa t fè m plis pase yon mwa. Kòm m pa vle bay konpayi “Shea Moisture” tout avwa m (lol), m toujou altene pandan 4 fwa, m ap gen poum fè beny krèm nan mwa,  ak lòt mask ki pi natirèl, tankou mwen konn pran yon zaboka, yon ze, yon ti myèl, epi yon ti lwil doliv ak lwil maskriti mwen melanje tout ansanm, epi mwen mete l nan tèt mwen (Plis detay trè byento).

Se wè pou nou ta wè, jan lè m fin rense cheve m jan yo bèl, yo soup e an sante. Konsa, cheve a prè pou l pase yon semèn anba solèy cho ak pousyè sa, san li pa kase ni abime.

beny krem

Lwil

Se te tout yon dekouvèt pou mwen, lè m te fenk ap pran swen bèl ti cheve grenn mwen yo, pou m te wè mwen pa bezwen priye maten midi swa, O sen pomad!!!

Poutan lè m te gen pèmanant, m te esklav yon pomad. Yo leve nou tou, depi tou piti, montre nou se sèl pomad k ap fè cheve nou pouse.  Mwen, m te kwè se li ki pou fè chevem vini e ki pou kenbe cheve m an sante.

Se manti… Se pa vre ditou, okontrè lè w mete pomad ki gen petwoleyòm nan tèt ou,  w ap mache anba solèy la, se boule li boule cheve w, mete sou sa gen anpil pomad, n ap itilize isit, i ki pa pwodui natirèl ditou, se pwodui ki transfòme chimikman nan laboratwa.

M pa di tout pomad pa bon, men rechèch mwen fè sou sa montre m, lè ou mete pomad la nan tèt ou, se bouche li bouche ti twou ki rele “pò” a. E se nan pò yo, tout bon engredyan rantre pou nouri cheve a. Lè pomad la melanje ak pousyè menm, se tankou yon beton ou koule sou yon twou, li bouche l nèt. Se sa ki pral fè cheve a kase, e se youn nan premye sous pou gen kap.

Poutan gen bon lwil maskriti, lwil kokoye, bon ekstrè lwil doliv , ki se kèk nan pi bon pwodui, lè nou finn idrate cheve nou, ki pou kenbe idratasyon an e nouri cheve a. Pa bliye lwil, pa la pou idrate cheve, men li la pou kenbe idratasyon an.

bon ti lwil pou chve nou

Anpil zouti, anpil pwodui pou kenbe cheve natirèl nou yo an sante…

Retire mit, ki ka fè w kwè, lè w ap pran swen cheve natirèl ou yo, ou pa bezwen okenn pwodui.

Moun k ap fè w kwè sa yo, se menm yo menm nan ki pral di w sanble ak moun fou, lè w pa pran swen cheve w. Se sa k ap fè tou, si w kwè nan mit sa, ou menm ankò ou p ap renmen cheve w, paske ou pa ba li, sa l mande w yo.

Ki enpotans sa ta genyen, pou n ap depanse lajan nou fin redi fè a, nan pwodui ki pap janm ba nou rezilta nou bezwen yo, pandan ak yon ti efò anplis, jis ak plis enfomasyon, nou aji deferaman, men nou gen pi bon rezilta???

M espere ti enfòmasyon sa yo, ap itil nou, pou nou rantre nan konba sa.

Di m ki pwodui ak zouti ou itilize pou w pran swen bèl ti cheve natirèl ou yo?

Comments

comments