Ou te tande bèl ti mizik sa a deja, nan videyo sou sa ki t ap pase nan fotochout pwojè Richès Mwen an ki te pibliye tou dènyeman an. Jodi a, nou prepare yon lòt videyo pou ou, ak pawòl motivasyon ak enspirasyon ki gen nan bèl ti mizik sa a, ki rele Kenbe Liv Ou.

1

Se Rutschelle Guillaume ki chante mizik sa a ki sou premye albòm li an ki rele Emotions. Menm kote m te tande mizik sa a, m te di fòk mwen pataje l kanmenm ak ou nan ribrik Mizik Lavi. E se nan menm epòk sa a, nou t ap travay sou konsepsyon pwojè Richès Mwen an, ki raple w ou ka amelyore lavi w ak konesans ou. Pa t gen okenn lòt mizik nan moman an, ki te ka pi byen ilistre konsepsyon sa a.

E chay motivasyon ak enspirasyon ki nan mizik sa a? Vini w al konnen ki valè mesaj ki ka ede w grandi nan bèl ti mizik sa a…

Bon jan pawòl, yon mizik ki anvi fè w leve danse, yon vwa ki chaje pisans ak pèsonalite, mete sou sa  temwanyaj Rutshelle ki avan li te rantre nan mond mizik, ki te gentan etidye Filozofi nan Lekòl Nòmal Siperyè, montre w mizik sa a, dwe nan zòrèy ou toutan.

W ap toujou kontinye tande diskou, diplòm pa itil moun anyen pa bò isit osnon se syans ti zanmi pou w al aprann olye w al lekòl ak tout lòt pawòl moun ki fin viv yo, konn ap fredone nan lari a. Men sa ki enpòtan an, se ke pou w konnen e aksepte konesans ou se kle reyisit lavi w. Se ou ki richès ou.

7

Tout sa w tande a, menm si w ta gen kontak pase sa m pa konnen, si anndan tèt ou vid, si w pa toujou ret grangou konesans, ou pap ka itil tèt ou anyen. E w pap bezwen moun di w sa, paske w ap santi w vid.

Fè konesans zanmi w. Pa pè aprann epi itilize sa w aprann nan pou rezoud pwoblèm ou ak pwoblèm moun ki nan antouraj ou pou w ka amelyore lavi w.

Epi, grandi Bèlnègès!!!

Comments

comments