Depi lè nou te lanse pwojè BN nan sou entènèt, sa gen plis pase 2 zan, rive jouk jounen jodi a, nou kontinye resevwa kesyon sou cheve natirèl. Nou apresye sa anpil e kite nou di w, ou ka toujou kontinye voye yo. Men nou jis vle raple w, nou pa espesyalis nan domèn sa a. Nou jis ap kontinye pataje ak ou, eksperyans nou, sa nou viv, sa nou aprann nan wout pou aksepte e renmen cheve nou.

ha

E, menm si nou ta espesyalis nan domèn cheve natirèl, sa te ka rive pou sa ki mache pou nou yo, pa mache pou ou. Souvan, nou jwenn anpil kesyon sou kòman m ka fè cheve m boukle? Osnon, kòman m ka fè cheve m kanpe menm jan ak cheve entèl? Sa m ka fè pou m fè cheve m pouse pi vit? Kesyon sa yo konn difisil anpil pou nou reponn ou. Paske si gen yon moun ki ta dwe konn sa cheve w ka fè ak sa li pa ka fè, nou panse se ta dwe ou menm avan tout lòt moun.

Poukisa li enpòtan anpil, pou bay plis valè ak eksperyans w ap fè ak cheve w la, olye ou ta renmen l tounen sa l pa ye…

Repons lan senp. Eksperyans pa w la inik. E ou dwe respekte sa, valorize eksperyans w ap fè ak tèt ou a pou sa l ye a. Li enpòtan pou w sonje, e pou w kontinye raple tèt ou, pran swen cheve w se yon bagay w ap fè pou lanmou pou tèt ou. Se sa ki fè, li pa yon kesyon ki senp e ki gen pou wè sèlman ak cheve, ni pwodui w ap itilize. Menm jan ak mwen, anpil nan nou pa t jwenn yon manman, yon matant, yon gran sè pou kite ekzanp pou nou, sou kòman nou ka pran swen cheve natirèl nou, paske yo menm tou, pou sosyete a te ka aksepte yo demwazèl, fòk cheve natirèl yo a, pa t la ankò. Rezilta: Nou prèske pa gen moun nan antouraj nou pou swiv, ki ka di nou ekzakteman men sa pou nou fè;  si se pa sou plizyè paj Facebook, Instagram ak Youtube nou ale pou nou fè sa.

M ret kwè gen aksè ak eksperyans lòt moun sou entènèt se yon gwo resous. Men sepandan, sa pa dwe efase eksperyans pa w la. Li pi fasil, pou w jwenn videyo ak foto medam ki gen cheve long ak cheve boukle k ap sikile sou entènèt la, sa anpil nan nou pa genyen e ki pa yon pwoblèm. Gen mèt paj sa yo menm, nan lide pou fè plis moun vin sou paj  yo a, ki ale pi lwen. San petèt yo pa menm konsyan de sa, y ap fè pwomosyon konpetisyon ant fi nan tèt nou. W ap wè gen anpil nan paj sa yo, ki pran pa ekzanp 2 foto 2 fi diferan (souvan yon cheve long/ak yon cheve kout osnon boukle/pa boukle) kap mande w kiyès ki pi bèl osnon kiyès ou pi renmen; repons ak kòmantè yo souvan ale plis nan sans cheve long ki boukle a. E se pa sèl pou cheve, yo fè sa nan fason moun abiye elatriye. Ou te ka di se yon ti jwèt ki byen amizan, eben, piske ou konekte souvan e se imaj sa yo ou plis wè devan w, ajoute ak konpetisyon sa yo, k ap dikte w men sa ki bon ak sa ki pa bon, sa ka patisipe nan fè w gen kèk atant ki pa vrè de cheve w, e menm fè w dekouraje sou wout pou ou aksepte tèt ou jan w ye a.

tumblr_nu4543B99x1r9m8rao1_540

Kite m klè ak ou deja pou m di w, nou pa gen okenn pwoblèm ak cheve boukle, ni cheve long. Nou konsyan ke nan reyalite nou an Ayiti, petèt yon istoryen/sosyològ te ka plis elabore sou sa, toutotan sa nou genyen yo rapwoche plis de sa moun ki te kolonize yo genyen, gen plis tandans pou nou pran sa kòm ideyal, kòm sa ki pi bon, kòm prèv kalite elatriye. Youn nan rezilta fason panse sa a, se petèt ou ka tonbe sou yon moun deja ki di w cheve siwo se bon cheve, cheve pa w se move teren, sa ki tou fè w ap repete enkonsyaman ke w gen move teren. M sonje te gen yon demwazèl ki te rankontre m, li manyen cheve m e li di m: “Mwen menm, cheve m p ap janm ka fè sa cheve w fè a, paske sanble ou gen Petyon nan fanmi w, mwen m plen ak Desalin”. Sa te etone m, paske se premye fwa m te tande sa. Men se aprè, m vin konprann sa li vle di a, se jan anpil nan nou repete l souvan: Nou gen move teren. Sa ki pa vre, paske  si w aksepte sa w ye a toutbon e ou renmen l, li pa ka yon bagay ki move, ni ki pa bon.

Pwoblèm nan se, si a fòs w ap wè foto sa yo sou entènèt la souvan, epi ou kreye yon objektif nan tèt ou ke se konsa pa w la dwe ye tou, tandike gen anpakèt faktè ki fè ou diferan de moun sa a ou wè a; se la a, ki pral vin gen yon gwo pwoblèm. Paske olye ou aksepte sa ki pa w la, ou vin kreye yon imaj ou p ap janm atenn de tèt ou, ki ka kite anpil fristasyon, anpil dezespwa, e ki olye sa ede w renmen moun ou ye, fè w pa alèz nan po w ankò, fè w fè bak sou wout pou w aksepte tèt ou a jan w ye a.

Eben Krissy, sa w vle di m la a, pa gade foto ak videyo cheve natirèl sou entènèt ankò?

Non bèl nègès, se pa sa mwen vle di. Sa mwen vle di w, se vre ou ka kontan wè jan cheve yon lòt moun bèl. Sa ka menm enspire w sou kwafi ak stil ou ka fè ak cheve w. Men pa kite eksperyans yon lòt, tounen eksperyans pa w. Gen yon rezon ki fè cheve lòt moun ou wè yo, pa menm jan ak cheve w. E se rezon sa a pou w chèche, e pou w aksepte. M ret kwè anpil nan nou ta renmen wè cheve nou bèl, anpil nan nou ta renmen wè cheve nou vini, pa gen lòt sekrè ke aprann konnen cheve w e renmen yo, ak pran swen yo pou sa yo ye. Pa pè fè eksperyans ak yo paske se pa w yo ye. Lè w wè ou ta vle dekouraje, di tèt ou se lanmou w ap ba li. E lanmou sa a, ou ta renmen pataje l pita ak yon lòt moun tankou ti kouzin ou, sè w, pitit ou elatriye.

hollis1

Aprann fè yon bagay ou pa t konn fè deja, poukont li, charye anpil fristasyon. M pa bezwen di w, si w ap jwenn lòt fristasyon sosyete a mete dèyè l. M ap priye w an gras, pa al wè imaj cheve boukle byen long sou entènèt pou w di se konsa cheve w dwe ye tou. Non li p ap konsa, li p ap janm konsa, paske ou diferan de moun sa a. E se la tout richès la ye, nou tou 2 aksepte viv ak cheve natirèl nou, men eksperyans nou chak inik.

Youn nan astis ki ede m anpil nan wout sa a, se fè yon foto cheve m prèske chak semèn sou telefòn mwen, konsa m ka konpare kòman foto mwa Janvye yo te ye pa rapò ak foto mwa sa a. Nenpòt rezilta m ta jwenn nan, m konnen se yon pwosesis, sa vle di pa gen pi bon ni pi mal. Paske mwen nan yon pwosesis pou m aksepte tèt mwen san m pa mande padon pou sa m ye a, e mwen espere ou menm tou, w ap rive fè sa ak anpil lanmou.

Sa p ap toujou dous ni toujou byen fasil, men si se konsa pou w konnen ou se pi bèl sa w genyen, pito sa!

Comments

comments