Sa pa rive m fasil, men youn ou de fwa nan yon ane, mwen konn jis rete epi m santi m tris anpil anpil kote anyen pa gen sans pou mwen. Sa rive m yè. M poko janm ka rive esplike sa ki a la baz sa. Poutan sa ki pi difisil nan tout istwa a, se mwen tris, menm m pa konn sa ki fè m tris la. Sa vin mete m nan yon sitiyasyon kote m ap jije tèt mwen, erè mwen fè yo vin ap remonte nan lespri m e sa fè mwen santi m tèlman pa byen; se tankou yon moun ki malad. Men yè, m dekouvri yon gwo bagay. Mwen sezi wè, mwen pa t chèche anyen pou kouri dèyè tristès sa a pandan tout jounen an.

Screen Shot 2015-10-15 at 8.42.01 AM

Youn nan objektif mwen bay tèt mwen se ankouraje, felisite, pran swen tèt mwen. Mwen fè sakrifis chak jou pou m toujou rete konekte ak tout sa ki bon nan mwen. Chak jou ki pase, mwen efòse m pou m fè yon bagay piti kou l ye pou tèt mwen, paske m konnen se sèl sou mwen m ka konte nan fen jounen an. Malerezman jou tristès sa a anvayi m, m pa gen kouraj pou m fè youn nan sa m sot site anlè a. Nan moman sa yo, mwen se yon bèlnègès ki pa gen kouraj, ki pèdi, ki anvi fèmen tèt li yon kote pou l pa wè pèsonn.

Yè mwen aprann, mwen pa bezwen yon ewo chak jou. Mwen aprann pou m aksepte santi sa m pa vle santi a pou m ka tounen ak plis fòs. E se sa ki fè, mwen pa t kouri dèyè gwo vag tristès sa a ki te vlope m lan. Eske ou konnen, vilnerabilite ka youn nan pi gwo pouvwa ou genyen bèlnègès…

Li tèlman fasil pou jan mond sa a ap fonksyone a ak jan sosyete n ap evolye a ap mache, manje bonte moun, m toujou di pito m tris tan pou m pa janm santi anyen. Eben, pandan tout jounen an yè, mwen pa rive konsantre m pou m fè anyen. A plizyè repriz pandan mwen chita dèyè òdinatè nan travay la, dlo vle soti nan je m. Kòm biwo a, se yon espas ki pataje mwen oblije soti al nan twalèt la pou m fè yon ti respire. Mwen nan lari a, m santi menm gaz m pa gen kouraj pou m bay pou m rive lakay mwen. Lè m resi rive, mwen pa vle wè pèsonn. Se tankou mwen santi yon fòs nan mwen k ap chèche vale m san kraze.

Mwen ret kouche. M kòmanse kriye. Lapli a vin kòmanse ap tonbe, mwen louvri fenèt la epi mwen kontinye kriye pou la pli bèl. Mwen santi m vilnerab, mwen santi m pèdi, mwen santi m strese, m pa gen fòs, mwen pè. Sa ki raz la, m pa ka bay okenn esplikasyon sou sa ki fè sa. Epi lapli a vin kòmanse ap bese e se konsa mwen santi m kòmanse ap kalme m. Se tankou se lave lapli a te vin lave m. Lapli a vin rete, mwen kòmanse ap wè klè ankò.

Mwen leve, mwen pran ti ajanda mwen an epi mwen kòmanse ekri jan m santi m la. Mwen mande tèt mwen padon pou jou mwen te neglije l yo. Mwen di tèt mwen, se nòmal pou m doute yon ti kras paske sa n ap gen pou nou fè ansanm yo tèlman anpil, se nòmal pou m pè, pou sa fè m tranble. Epi, mwen kòmanse raple tèt mwen kèk moman kote mwen toujou ba l priyorite. Se konsa, mwen kòmanse ap santi m byen ankò.

Gen moun k ap di kòman tifi sa a fè ekzajere konsa. Si se konsa w wè l, pa gen pwoblèm. Men eksperyans sa a montre m, se pa chak jou m ap fò, m ap santi m bèl, m ap santi tout bagay ap mache pou mwen. M pa kouri dèyè santiman sa yo paske souvan yo la pou resantre m. E, m ret kwè se vilnerabilite sa a ki fè tout bote m. Se li k ap gen pou bay lavi m sans.

Se sa ki fè m vle raple w pou pran tan w bèlnègès, ou nan wout. Sa pa retire anyen nan bèlnègès ou ye a, si dèfwa ou santi w pèdi. Bay tèt ou tan l, l ap pot bon nouvèl.

E se pou sa maten an, mwen leve ak bèl ti mizik sa a ki rebouste m ki rele “You Gotta be”, se Des’ree ki chante l:

Foto: Ed Maximus

Comments

comments