Nou montre tifi lakay nou, yon fanm pa ka gen tout sa l vle san l pa jwenn yon gason ki pou okipe l. Kidonk, tifi vin tounen jèn fanm ki grandi ak yon sèl referans nan tèt yo: gason se kont ATM yo osnon kanè bank yo. Se tankou chak gason yon fanm kontre, premye reflèks li se pou gason sa a vide lajan osnon lòt bagay materyèl sou li otomatikman. Mantalite danjere sa a tèlman nòmalize nan sosyete a, jèn fanm ki pa santi yo alèz pou aji konsa tounen yon jouman nan je nou. Nou rele yo ti sina ak anpil lòt vye non ankò, paske nan tèt nou lajan ak byen materyèl dwe bay gason aksè ak kò fanm lè yo pito.

Kòm nou kontinye kwè gason se yon trezò, nou leve tifi pou yo pwofite tout gason yo kontre sou wout yo. Menm si yon jèn fanm pa ta gen lide ni renmen ni kouche ak yon gason ki ta vin koze avè l, kilti nou montre l fòk li dechèpiye gason sa a. Nou rele sa pwofite tankou nèg la te dwe l yon bagay. Nou fè jèn fanm kwè li nòmal pou yo mande gason achte tout bagay ki pi chè yo menm si yo poko konn moun nan ni an pent ni an penti. Nou montre jèn fanm si yo pa fè gason sa a peye, se salòp yo ye paske yo pa t voye rele l. Pratik sa a kontinye kreye anpil traka nan lavi jèn fanm nan fè yo kwè kò yo se machandiz e piske sosyete a bay gason plis pouvwa lajan, sa vin ranfòse lide gason ka posede sa yo vle depi yo met lajan deyò, menm kò yon fanm lè yo pito.

Jiskounya a, anpil paran kontinye leve pitit fi yo nan mantalite sa a. Yo souvan montre tifi yo se bay pi ofran an pou yo lage bay, men yo ka toujou pwofite kale tèt gason yo pa bezwen yo. Dayè nou di se sòt ki bay, enbesil ki pa pran tankou pawòl sa a ka jistifye konpòtman san konsyans sa a. Nou fè tifi ak jèn fanm konprann li nòmal pou yo pran tout sa yon gason ta genyen menm si yo pa bezwen l nan lavi yo. Poutan, nou pa janm reflechi sou vyolans kale tèt yon gason ka trennen dèyè jèn fanm sa a. Si depi tou piti nou aprann pitit fi nou yo se yon gason pou yo prije pou yo ka gen tout sa yo bezwen, kijan n ap fè aprann yo travay pou yo ka mèt tèt yo?

Se yon abitid pou wè jèn fanm trennen yon bann zanmi dèyè yo, lè yon gason envite yo, paske nan lespri yo fòk yo dechèpiye gason sa a. Lè y al nan restoran, yo chwazi sa ki pi chè yo, paske pou yo fòk gason an peye yo tan yo vin pase a. Osnon, yo fè moun sa a okipe yo ak fanmi yo epi aprè yo kraze yon kite sa san esplikasyon. Nou ka wè sa tankou yon bagay nòmal, ki ta parèt san danje pou n pwofite yon gason nou pa renmen, ni nou pa bezwen, poutan zak san pitye sa a kreye yon sèk vyolans ki menase lavi jèn fanm pou plizyè rezon.

Lè nou menm fanm aji konsa, nou pran nan pyèj sosyete a pare pou nou an ki ta konfime fanm pa moun.  Li enpòtan pou konprann sosyete n ap viv la fè anpil gason kwè yo se mèt fanm. Kidonk, gason bay lajan ak avantaj pou yo ka pwofite kò ak lespri fanm tankou se te byen prive yo. Sa vle di, se pa tout gason k ap dakò yon fi kale tèt li epi pou l vire do l aprè. W ap wè anpil ka vyolans fizik ak emosyonèl tifi ak jèn fanm ap sibi, se rezilta konpòtman sa a. Paske, gason sa a vin panse l gen dwa fè fanm lan sa l vle paske l te manje lajan l. Mete sou sa, sosyete nou an gen pou aplodi epi akize jèn fanm sa a paske pou nou, depi yon fanm te manje lajan yon nèg, fòk nèg la tire lajan l lan.

Nou pa ka kontinye fè tifi ak jèn fanm kwè pwostitisyon abiye sa a se sèl fason pou yo soti nan lamizè. Nou pa ka nonplis kontinye fè fanm kwè kò yo ka ede yo reyisi lavi yo, se yon gwo manti. Gade sou jenerasyon gran grann nou rive sou nou, pyès fanm nan antouraj nou pa janm rive vre nan aji konsa ni nan konte sou byen gason sèlman. Li lè pou nou aprann tifi, gason pa dwe yo anyen jis paske yo koze osnon entèrese ak yo. Li lè pou nou aprann tifi nou yo, yo ka rive san yo pa bezwen kale tèt okenn gason.

Bèl nègès, ou ka kase chèn sa a pou tèt ou, paske fòk ou rive wè tèt ou yon lòt jan de sa sosyete a vle w tounen an. Kit ou te bezwen yon gason, kit ou pa t bezwen l, sonje valè w pa chita nan sa moun sa a posede, ni nan sa l ka ba ou, ni nan sa w panse bouboun ou ka fè l ba ou. Pwofite gason pa yon konpetans. Toujou sonje rete mèt tèt ou nan tout relasyon w ap gen ak gason. Pa mete w nan sitiyasyon pou yon gason panse l ka abize w paske w te manje lajan l. Menm si tout zanmi w ak lòt fanm ki nan antouraj ou ta ap fè sa, sonje se kouraj  ou ak entèlijans ou k ap ka mete w deyò.

Atik: Stef-any

Foto: Flickr

Comments

comments