Pa ri m non! Men ou konnen sa pa gen lontan, mwen konnen gen kouraj pa vle di fòs ou genyen pou leve yon bokit dlo osnon yon gwo bagay ki lou. M pase tout vi m ap kwè, lè yo di yon moun gen kouraj, se anpil fòs fizik moun nan genyen.

Jouk tan, lavi a deside pase m youn nan eprèv ki pi difisil li yo. Mwen vin konprann, yon moun ka gen anpil fòs fizik men li pa gen kras kouraj.  Konsa tou, yon bwalegede tankou m, ki pa gen anpil fòs fizik ka travay pou l gen anpil kouraj. Paske kouraj, se fòs ki sot anndan w k ap ede w kenbe a. Kouraj se ti vwa sa a ki anndan w lan, k ap di w: Ou wè jan sa difisil, prèske pa gen mwayen pou soti nan sa w ye la a, men kwè m, w ap rive.

Screen Shot 2014-10-13 at 8.55.12 AM

Kouraj ou se lespwa w, pou w kwè lavi w pap rete konsa menm si w pa wè kote w pral pase. Eben kite m di w, gendelè si se pa t ti vwa sa a, jounen jodi a mwen te ka gentan fòl, ap mache sal, toutouni nan lari.

Kite m rakonte w jan sa enpòtan, pou w aprann kwè nan kouraj ou. Paske wi, fòk ou gen kouraj e fòk ou kenbe…

Li apèn 7è nan maten. Mwen fenk fin etidye (depi 4 trè di maten, m te kòmanse) pou yon ekzamen m ap prepare. Mwen nan wout, map desann pou m al pran “Relevé de notes” mwen nan fakilte a, paske sa pa gen lontan mwen te fè kèk repriz pou kèk kou mwen pa t pase aprè tranbleman dtè a.

A 15 minit de fakilte a, telefòn mwen sonnen. Youn nan pwofesè yo (mwen t ap bay presyon pou te fè vit pou remèt nòt mwen an), rele m pou l di m: “ Madame, je suis desolé, je comprends que vous aviez une urgence, mais j’ai pas pu trouver la copie de votre examen”.

Screen Shot 2014-10-13 at 9.00.09 AM

M tèlman sezi, mwen manke al rantre nan dèyè yon lòt machin nan lari a. Menm kote a, mwen desann nan fakilte a, poko gen yon grenn moun ki vin travay. M ap raple w, li prèske 8è. Jou sa a, mwen gen pou m al travay a 11 zè. M fè 2 zèdtan ap tann, jiskaske sekretè a vini. Esplike l sitiyasyon an, li di m li pa ka fè anyen pou mwen, se dwayen afè akdemik lan pou mwen wè.

Prèske midi, dwayen vini. Mwen di l, men ki siveyan mwen te bay fèy mwen an jou ekzamen an. Lè siveyan an resi vini, li di li te remèt tout fèy ki te nan men l yo, li pa konnen kote fèy ekzamen mwen an pase.

Se mwen k ap di w, ou pa  mande m koze. M poko manje depi m maten, lè travay mwen rive (m pa janm anreta nan travay mwen), dat limit pou m remèt “relevé de notes” mwen yo se nan demen a 7è nan maten. M pa konn kote dlo soti, mwen wè yon lavalas ap ponpe nan je m devan tout moun. E sa ki pi di a, mwen pa ka kanpe dlo nan je m nan, paske m ap plede mande tèt mwen poukisa, poukisa se mwen sa rive kounya.

Pwofesè a ki te tou sou plas, di pa gen lòt solisyon ke refè ekzamen an kounya. M pa bezwen di w, nan eta lespri m ye a, dènye bagay pou m ta fè se refè yon ekzamen m te santi m te byen fè. Se te yon ekzamen a dokiman louvri, dwayen an di mwen gen sèlman 2 zèdtan pou m fini. M pat gen dokiman yo, fòk mwen t al chèche yo lakay yon lòt etidyan ki rete byen lwen fakilte a.

Nivo stress mwen monte tèt syèl, m ap kriye tankou timoun piti, m poko manje, fòk mwen avèti biwo a m poko ka vini, sèl mwen poukont mwen. Se tankou pwoblèm mwen pa t ase, yon chofè taptap k ap fè akrèk ki bloke lari a, al rantre nan dèyè machin mwen an, li kraze l nèt. Bon la a, bagay la gate nèt. Mwen oblije kanpe yon kote pou m rele anmwey.

Screen Shot 2014-10-13 at 9.06.46 AM

Se vre m sot fè yon semèn kouche m pa t ka al travay. Lestomak ak do fè mal, lafyèv ak yon tèt fè mal ki fè m wè 7 koulè lakansyèl. Wi, m te gentan konnen, lestomak mwen (m fè ilsè destoma) pa t ap fè m kado sa a. Men kwè m,  rezilta sa m bezwen an poko rive nan men m, men se tankou li te la deja. M kwè gen anpil bèl bagay ki dwe rive nan lavi m, se pou sa mwen aksepte pase eprèv yo ak kouraj.

M kriye anpil se vre, men ti vwa sa a toujou la avè m. L ap di m: ”kenbe Kris, pa bay vag. Ou wè ane pwochèn nan menm jou sa a, mizè sa yo ou te pase a, efò sa yo ou te fè a, men nan ki pozisyon yo mete w jodi a.”

M swete ou wè lavi ou vle kreye pou tèt ou a pi bèl pase sa w ap viv jodi a. Kreye lespwa w, aksepte ou gen yon fòs nan ou ki ka ede w, menm lè w pa ta gen pèsonn.

Epi sa ki pi enpòtan an, se kontinye kenbe!

 

Comments

comments