Nou emosyonèl anpil nan fè diskisyon. Depi w tande se defann pozisyon nou, pa gen moun ki ka fè nou tande rezon. Nou pale fò, nou pa kite lòt pale. Epi nou vle se pa nou an ki pou pase. Menm si nou wè sa n’ap di a pa fè pwa, nou wè se nou ki pi bon. Paske nou tèlman kwè nan tèt nou depase, nou pa panse pozisyon lòt la ka bon tou.

Screen Shot 2015-05-12 at 8.34.11 AM

Mwen sot viv de (2) sitiyasyon diferan ki fè m reflechi sou jan nou youn wè lòt. Kite m rakonte w yon ti eksperyans, mwen fè e jan pou nou menm bèlnègès ki vle grandi, jan sa enpòtan pou nou aprann tande…Nan yon kamyonèt ki ta prale Petyonvil, 4 moun t’ap fè diskisyon sou ensekirite nan peyi a. Yon dam ap rakonte kijan li te viktim pandan l t’ap chèche lavi. Lòt yo ap bay dizon yo sou kijan l te dwe aji nan sitiyasyon an. Se vre pa t gen anyen ki te ekstraòdinè nan sa moun yo t’ap di a. Yo chak te pwofite esplike sa yo viv epi di kisa ki ta dwe fèt nan peyi a pou kwape ensekirite. 3 nan yo ap di menm pawòl la. Men gen yon mesye ki pa t dakò. Malgre te gen twa ki te gen menm pozisyon, m te sezi wè kijan yo te kite lòt mesye a defann pozisyon pa l la. Mwen te kontan wè jan yo te gen tolerans. Jan yo chak te pran tan pou yo tande lè lòt mesye a t ap pale.

Sa ki diferan ak sa m te viv vandredi maten lè yo te anonse tiraj demifinal ligdèchanpyon kontinan Ewòp la. Te gen yon gwoup jèn gason ki t’ap fè diskisyon. Lè m di diskisyon an se bon diskisyon. Anplis yo t’ap fè gwo gòj, ou pat rive tande pozisyon youn. Paske tout t’ap pale ansanm. Tout te bezwen fè wè se ekip pa yo a ki pi bon.

Menm si dikisyon sou ekip foutbòl yo te sanble gen plis pasyon, mwen te prefere koute moun nan kamyonèt yo. Paske m twouve tolerans ki te gen nan mitan yo a te itil. M te twouve se yon bon egzanp sou jan moun ta dwe fè diskisyon. Menm si sa yo t’ap di a pa t pote okenn diplis, youn te aksepte tande lòt la. Kite lòt pale avan yo bay lide pa yo.

Mwen pa twò renmen fè diskisyon. Men lè m nan yon diskisyon ki anime, m souvan fè menm jan ak jèn gason sa yo ki te leve tout katye a nan dòmi jou maten vandredi a. Yo te pale fò, yo te fè bri, men yo tout te soti fristre nan diskisyon an. Youn pat rive tande pozisyon lòt. Youn pat rive fè pozisyon pa l la pase.

Screen Shot 2015-05-12 at 8.31.54 AM

Mwen panse nan sitiyasyon konsa, tanzantan nou chak ta dwe fè yon ti pe. Li ta mèt pou kèk segonn. Pran yon ti tan pou nou tande sa lòt la ap di. Menm si nou pa ta dakò ak sa k’ap di a, bay lòt la chans li pou l pale. Pou l di sa l panse. Paske nou tout gen dwa pou n di sa n panse. Lè sa a, lòt la ap kite w pale tou.

Nou tout diferan. Sa vle di li nòmal pou nou gen pozisyon diferan. M konpran lè n’ap pale sou yon bagay nou renmen, li difisil pou n kite lòt la pale. Li pi fasil pou w eseye pale pi fò pou w ka fè yo tande w. Li pi fasil tou wi lè w pa kite lòt la pale. Lè sa a, ou kwè se pa w la k’ap pase kanmenm. Paske pa gen moun ki te tande sa lòt la di. Sèlman, m twouve pa gen sajès lè w fè l konsa.

Ou parèt pi gran, pi saj, lè w deside pratike yon kominikasyon ki chita sou koute, sou tande. Kominikasyon an vin pi fasil tou lè w fè l konsa. Ou kapab bay agiman w yo pi byen lè w deside tande lòt la k’ap pale. Si w vle bay bon agiman, se pa atake moun nan k’ap pale a, men se sa l’ap di a. Kijan w’ap fè byen defann pozisyon w si w pa koute ? Gen anpil chans pou sa w pral di yo pa gen fondman oswa pa gen twòp rapò ak sa k’ap diskite a.

 Eske w dakò pou fè yon ti pe tanzantan pou w tande lòt la ?

Stef-Any pou www.belneges.com

Comments

comments