Kòmantè anpil nan nou te fè anba ti foto, pwogrè cheve m fè, pandan uit (8) dènye mwa ki sot pase la yo, te fè m anpil plezi. An menm tan tou, sa fè m reyalize jan lè w vle yon bagay epi ou met tout ou menm ladann, sa pa ka pa mache. Sa te fè m souri, paske m sonje premye sa youn nan gran sè m yo te di m, premye fwa li te wè m, lè cheve m te fenk koupe a, se: “Kay ki moun w ap travay?”. Li di m sa, jis pou l montre m, viv e pran swen cheve natirèl mwen te fèt avè l la se sentaniz ki dwe fè l sèlman. Tankou, sentaniz yo pa moun yo menm?

pwogre

San fache, san kòmantè mwen te deplase kote l te ye a. Jounen jodi a,  pou l ka pa felisite m, lè li wè m, li di m: “Se pa yo vini, kilè w ap met pèmanant?” M dil lè w vle, paske se nan tèt ou yo ye (lol).

Tou sa pou demontre w, menm move kòmantè moun ta fè sou bèl ti cheve m yo, yo pa janm rate yon okazyon pou fè m damou yo plis. E youn nan fason yo montre m sa, yo pouse. M ka di, yo menm pouse twòp.

Si se ta pou move kòmantè, lè konsa tèt mwen t ap kale bobis. Si se ta pou pwodui sèlman, mwen rasire w yo pa ta fouti fè tout pwogrè sa yo. Kite m di w kisa ki fè cheve m pouse nan yon bat je.

Ou pa janm konnen, sa ka mache pou ou tou…Mwen tande ak de zòrèy mwen deja, anpil moun ki pa menm konn anyen sou swen cheve natirèl ap repete: “Depi se cheve grenn, ou te mèt pa pran swen yo,  y ap vini”. Y ap vini wi; men, si yo pa janm depase longè ti dwèt ki pi piti nan men w lan pa plenyen. Pa plenyen tou, si chak tan w ap penyen, yon touf sòti tonbe atè. Menm si m repete sa plizyè fwa deja, menm jan ak cheve ki gen pèmanant lan, cheve natirèl la bezwen swen ak bon teknik pou l ka grandi e ret an sante.

Si w pa ba l yon ti atansyon, yon ti afeksyon epi konnen kòman pou manyen l, yo pap jan m pouse. Cheve natirèl se yon vrè Bo Nego. Fòk ou pran swen l sinon relasyon an pap janm mache.

E kwè m se pa pwodui ki pral fè yo pouse sèlman. Ou ka plede achte pwodui, ou elas epi cheve a ret an plas. Poutan gen kèk ti jès byen senp ki ka fè cheve w pouse nan yon ti moman. Sa ki bèl la, yo pa koute lajan.

pouss

Pou mwen, men sa ki mache:

Evite mete grès nan tèt ou chak jou: Si depi lè w te finn lave cheve w la, ou te gentan mete lwil ladan yo, pandan rès semèn lan evite ajoute plis. Se vre bèl ti cheve natirèl nou yo renmen sèk, men kite m raple w se pa lwil ladan yo chak jou a ki pral enpeche yo sèk. Se vre l ap fè yo klere, men pa bliye toutotan gen plis grès gen plis salte. Lè cheve a gen anpil grès konsa, nenpòt ti pousyè bouche ti twou ki nan po tèt ou yo (se ladann tout sa ki pral nouri cheve a pase). Alòs, lè w mete grès sou sa ki te gen deja ladann yo, se plis salte w ap mete nan cheve w. E w konnen, lè cheve yo sal pa gen mwayen pou yo pouse.

An menm tan tou, se lajan w ap gaspiye paske se pwodui w yo k ap fini vit. Poutèt sa, asire w chak jou ou chak de (2) jou, ou jis reyidrate cheve w. Mwen menm, mwen jis flite yon ti dlo ki gen glè lalwa ladann tou piti, epi avan m trese yo, mwen mete yon krèm ki fèt pou penyen. Si m pa itilize “Shea Moisture Curl Enhancing Smoothie“, mwen mete “Cantu Shea butter” paske krèm sa yo pa lou e yo kenbe cheve a idrate e byen klere.

idrate

 Pa janm al dòmi ak cheve w detrese: Depi cheve w gentan nan stad pou l woule, toujou fè yon jan pou trese yo avan w al dòmi. Paske lè yo ret detrese a, yo frote youn ak lòt sou zòrye a sitou si zòrye a pa an twal saten. Tèt oreye a souse tout ti idratasyon ki te ladann yo. Lè w leve nan maten, non sèlman yo sèk, yo rèd men yo mare. Lè pou al penyen, se yon tèt chaje. Menm si w ta itilize pi bon pwodui demelan ki ta ekziste a, sa pap anpeche an pakèt sòti avan w resi penyen. Alòs, si cheve a ap kase, se nòmal; ou pap janm wè kote l pouse an menm tan.

Menm si se gwo très, trese yo. Mwen menm, mwen  renmen penyen yo ak fil nan aswè. Non sèlman sa anpeche ponyèt mwen fè m mal, e sa pran mwens tan pou m penyen yo.  Nan demen maten, pa gen soup pase yo.

trese nan nwit

 Asire w cheve w byen demele avan w lave yo: Ou ka twouve sa san sans, pou demele cheve w avan w lave yo. Men se la sekrè a ye, pou cheve a pa kase nan lave. Sa m fè, mwen separe cheve m an sis (6) ou uit (8) pati, mwen pran youn nan rens (conditionner) mwen itilize pou lave tèt mwen yo (sa ki vann mwen chè a), san m pa mouye cheve a ,mwen aplike rens lan sou chak seksyon yo. Lè m ap mete rens lan, mwen tou kòmanse demele cheve m ak dwèt mwen. Aprè, mwen pran yon peny gwo dan, ak anpil pasyans mwen demele chak seksyon pou kont li. Lè m fin demele l, mwen tou trese l 2 dwèt.

Lè m fini ak tout tèt mwen, mwen rense l. Se aprè sa, mwen mete chanpou ladan yo (Lè m ap fè chanpou). Se wè pou w ta wè, cheve a soup. Li ban m mwens difikilte pou m lave yo. Lè m fini, mwen reba l rens ankò. Non sèlman mwen ekonomize plis tan ak enèji men  mwens cheve rache.

astis

Pran swen tèt ou avan: Se yon chante sou Belneges, tèlman nou eksplike si w vle cheve w, zong ou, po w bèl; sa w ap mete anndan w yo pi enpòtan pase sa w ap mete nan cheve w, sou po w ak sou zong ou kòm pwodui.

Fè efò a, manje plis fwi ak legim. Olye ou manje pate, diri ak spageti chak jou, achte yon ti epina, yon ti kawòt bouyi yo, mete yo nan manje w ap manje yo. Fè ti ji mango, ti jis seriz ou pou w bwè olye w achte tampico ak Jugoo. Se jis yon chwa li ye, e se chwa sa a ki  pral detèmine si cheve w, po w, tout ou menm ap an sante ou non. Pa neglije bwè dlo tou. Pa tann, se lè w swaf sèlman pou sonje bwè dlo. E si w gen posiblite pou fè yon ti spò, pa neglije.Paske sa pap pran tan pou w wè byenfè yo nan tout kò w.

Konsa, cheve w ap jwenn tout vitamin, tout eleman l ap bezwen pou l grandi yo.

fwi ak legim

Cheve w pa nan konpetisyon: Pi fò foto medam ki gen cheve byen long w ap wè sou paj moun sou entènèt yo, pa konn moun nan ni anpent ni anpenti. Gendelè, yo pa konnen konbyen tan moun nan genyen depi l ap pran swen cheve l, ni konnen sa moun nan fè pou cheve l konsa. Yo jis montre w de foto, youn cheve kout youn cheve long epi yo plake l nan figi w. W a al touye tèt ou aprè. Lè konsa, ou gen zizirit ou ta vle cheve w menm jan nan yon ti kras tan.

Solisyon an ak pwoblèm sa a, se sispann konpare cheve w ak cheve lòt moun. Ou ka toujou, gen yon longè ou ta renmen cheve w ye, men sa pa vle di pou w ap strese paske w w ap gade foto lòt moun ki gen cheve byen long. Cheve moun nan se pa l, cheve pa w se pa w. Kontinye pran swen cheve w, itilize teknik ki mache pou ou yo epi PASYANS, pasyans paske cheve w ap pouse kanmenm. Jis renmen e apresye chak ti pwogrè yo fè.

Ti konsèy sa yo ap mete w sou wout pou renmen, pran swen e wè pwogrè bèl ti cheve w yo ap fè. Aplike yo, w a banm nouvèl.

E ou, ki teknik ou itilize pou fè cheve w pouse?

Comments

comments