Dènyeman, mwen t ap tande yon ti istwa sou yon pakèt tòti. Petèt ou ka konn tande l tou. Ti istwa sa a,  enspire m  anpil pou m ekri atik sa a jodi a. Kite m rakonte w li tou.

toti1

 Se istwa yon pakèt tòti ki ki te deside al yon kote apye. Nou konnen jan bèt sa a mache dousman. Li mize nan wout anpil lè l ap deplase. Pandan yo te nan wout la konsa, kèk nan yo te kòmanse bay vag. Poukisa w konen? Kèk moun bò wout la te kòmanse dekouraje yo. M pa sonje kote yo ta prale a non. Men an nou di pa ekzanp Okap yo ta prale. Moun bò wout la t ap di : O kote bann bèt sa yo pral la a ? Yo fou ? Kilè y ap rive Okap ? Poukisa se apye yo fè wout sa a menm?

Sou tout wout la se konsa. Epi tanzantan, genyen kite kòmanse rete nan wout la ki pa vle kontinye ankò. Sa k rive Gonayiv. Sa k kanpe Lestè. Osnon sa k bay vag nèt. Anba tout pawòl dekourajman sa yo, se yon sèl tòti wi ki te rive Okap. Poukisa w konen ? Paske l te soud. Kidonk, li pa t tande kòmantè moun yo. Ni pawòl dekourajman yo t ap plede di pandan tòti yo t ap mache a. Se dènye tòti a ki enspire m plis. Paske nan wout pou n amelyore lavi nou an, nou tout se tòti. Nou tout ap fè yon wout. E nan wout sa a, gen tout kalte moun ki pou dekouraje nou. Ti istwa a, anvi fè m pataje ak ou, 2 ti konsèy…

1-Envesti nan tèt ou

M konnen di l pi fasil ke fè l. Kontèks n ap evolye tankou jèn fi ak tifi pou nou tounen fanm nou ta renmen ye demen an, ka poko fin parèt klè devan nou. Paske anpil faktè ka anpeche nou viv lavi nou, epanouyi epi tounen yon fanm ekilibre. Men pa koute difikilte lavi, pou w rete nan yon kwen, ap gade lavi w k ap defile devan w. Menm si w pa ta ko gen gwo lespri, ou gen ase kapasite nan ou pou w rive konnen kisa w ta vle fè ak lavi w. Pa ret chita sou bèl figi sèlman.  Ak menm kouraj w ap pran swen figi w cheve w ak po w la, gen menm kouraj la pou w chèche kote konesans ye, pou mete nan tèt ou. Kontinye travay di pou reyalize rèv ou. Paske pa gen moun k ap fè sa pou ou.

toti

2-Pa koute sa moun ap di

Moun ou vle ye demen an paka depann de sa moun ap di. Moun pa p bouke pale. Ou menm tou, pa bouke travay. Pa bouke amelyore moun ou ye a pou siksè w vle kreye a. Tòti a te soud. Se sa k fè l pat tande sa moun yo t ap di. M pa pral di w rale de moso koton mete nan zòrèy ou pou w fè kòmsi w soud vre. Men w gen kapasite pou w fè kòmsi w pa tande kèk kòmantè ki pa p menen w lwen. Chak fwa yon moun di yon bagay dezagreyab, ou kite l jwenn nanm ou ak lespri w, ou pèdi tan. Paske ou pral pran tan pou reyaji sou sa.

Jodi a menm jan ak tòti yo, ou gen yon kote ou prale. Se ou menm sèl ki konnen ki kote l ye. Ki direksyon w ap pran pou w rive. Si yon moun ta di w kilè w ap rive ? Poukisa se chemen sa w pran, wa p konnen pou reponn li pakse se ou sèl ki konn kote w prale a. Epi ou pa oblije reponn tou non. Lè w fin rive, wa fè yon ti poze pou w gade wout ou sot pase a. Lè sa a, w ap kontan paske w te swiv wout ou san w pa koute sa moun t ap di ki p ap itil ou vrèman.

Bèl nègès, chak fwa w wè dekourajman, chak fwa w tande pawòl ki p ap ede w, fè kòmsi w te pèdi kapasite pou wè, pou tande. Kontinye vanse.

Ou pare pou w fè sa ?

 Stef-Any pou Blòb BN nan

Comments

comments