Jounen jodi a, pwodui pou cheve natirèl ap fè lapli e le botan sou rezo sosyo yo. Tout moun ap di, pa m pi bon. Mwen, poukont mwen m pèdi. Sa menm fè m doute de kèk pwodui, paske m pa janm ka finn konnen vre si moun ki poste l la, janm wè pwodui sa a nan vi l, m pa menm bezwen di w pou l ta itilize l. Anpil moun pran nan pyèj sa a. Olye yo pran tan yo, pou aprann konnen cheve yo, pou aprann konnen sa l renmen ak sa l pa renmen, yo pito pase tout tan yo ap mande lòt moun: “Ak ki pwodui w sèvi?” Sa w tande a, yo fou dèyè pwodui a toupatou. E lè sa a, se lajan k ap pase… Enèji k ap gaspiye… Rezilta w pap janm jwenn!!!

Depi lè m te deside viv ak bèl ti cheve natirèl mwen yo, mwen te di tèt mwen m pap kite yo fè m vin pòv. Aprè anpil rechèch, mwen vin aprann kisa ki esansyèl pou tip cheve mwen genyen an (Cheve grenn). De (2) Out 2013, te fè m ekzakteman ui (8) mwa, depi m ap pran swen cheve m. Se vre yo pran anpil tan m, men m pa janm ba yo chans pou kreve pòch mwen.

bn1

Fè envestisman tankou depanse anpil lajan, san w pa janm wè okenn avansman ni kote w ap tire okenn pwofi, se youn nan premye bagay ki ka fè w dekouraje ak desizyon sa a ou te pran an (viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo).

Gade avè m, kisa m fè pou m pa pran nan pyèj sa a e tonbe damou chak jou plis bèl ti cheve m yo…

Eske w jan m pran yon ti tan pou w gade, kòman cheve w ye lè l anba solèy cho a, lè lapli ap tonbe, lè tan an imid e lè w yon kote ki fè frèt (è kondisyone) pa ekzanp. Si w pa ta ko fè sa, m ap envite w fè l paske sa a se youn nan meyè mwayen pou w aprann konnen cheve w. Daprè magazin hairfinder.com, kit tanperati a cho, frèt oubyen imid, li ka bay cheve n, po n, bouch nou elatriye anpil pwoblèm…

Pa ekzanp, lè tan an imid, mwen pa bezwen al pèdi tan m penyen cheve m. Non sèlman m ap pèdi kwafi a, mete sou sa cheve m vinn sèk, rèd tankou yon tèt moun fou (lol). Se menm jan an, lè m yon kote ki fè frèt. Kòm solisyon, mwen kite yo tou trese, mwen mare tèt mwen ak yon mouchwa oubyen mwen mete yon bone pou kouvri yo.

Poutan, cheve m renmen chalè anpil. Lè tan an sèk, menm si m pa penyen yo, yo anpenpan. Sa pa anpeche m toujou fè atansyon pou m pa twò ekspoze yo nan solèy la, paske m konnen li ka kase yo.

pase

Piske kounya a, gen plis fi k ap chèche aksepte tèt yo jan yo te fèt la (Sous: Dark skin girls Doucumentary-Oprah Winfrey Network), pèmanant vin pran yon gwo souflèt. Anpil konpayi, menm sa ki te konn abitye fè pwodui pou cheve ki gen pèmanant, kòmanse ap fè pwodui pou cheve natirèl. Anmenmtan tou, yo kòmanse peye fi ki gen cheve natirèl, pou fè pwomosyon pwodui yo pou kòb la ka fèt. Mwen poko wè sa an Ayiti, men kounya a, nan anpil peyi tankou Etazini, Kanada, Lafrans, elatriye… nan magazen ki vann pwodui bote yo, gen yon reyon espesyalman pou pwodui cheve natirèl.

Tou sa, vin pwouve konsta m fè e m kontinye ap fè a, sou anpil rezo sosyo yo e menm nan lavi detoulèjou, sou moun k ap voye moun al achte tèl ou tèl pwodui, paske swadizan se li k ap bon pou cheve l. Se la a danje a ye a, e mwen pa ta renmen okenn Belneges pran nan pyèj sa a. Se pou sa, m pral pataje avè w daprè rechèch ak eksperyans mwen ki sa ki esansyèl pou tip cheve mwen menm avè w genyen an.

Se vre gen yon klasifikasyon ki fèt sou tip cheve moun ka genyen (cheve pa m se 4B), men eksperyans mwen montre m sa ki pi enpòtan an se konn cheve w. Konnen kisa l renmen ak kisa l pa renmen. Ou gen cheve grenn, mwen gen cheve grenn, menm rasire w cheve nou pa menm. Sa vle di, yo ka pa reyaji menm jan ak menm pwodui. Sa ki mache pou mwen an, ka pa mache pou ou. Se pou sa, tout sa ki toujou entèrese m plis, nan pran swen cheve m, se konnen sa cheve m pa ka viv san li yo.

E lis la pa anpil, si m pran site, m ap jwenn: dlo an premye pozisyon, lwil ki pou nouri yo ak yon krèm ki ka kenbe idratasyon an.

pwodui

Cheve m te mèt rèd kou l rèd, m konnen depi m flite yon ti dlo ladan yo, yo gentan soup pase sa m pa konnen. Men sa m panse ki ede cheve m grandi anpil e fè depi sou ui (8) mwa, yo gentan touche po bouch mwen, se lwil. E se sa m vle pataje ak ou nan atik sa a.

Lwil gen yon enpòtans total kapital pou cheve, sitou cheve grenn nou an ki natirèlman sèk. Se gras ak lwil cheve nou ka rete an sante e kòmanse grandi. Tèlman gen anpil lwil natirèl yon moun ka itilize, mwen ka site: Lwil doliv, lwil zanmann dous, lwil zaboka,lwil jojoba elatriye…

Men lwil mwen mete nan cheve m yo e ki ede cheve m grandi e rete an sante:

Lwil Maskriti: Ane pase, youn nan kado Bo Nego te ban m nan fen ane a, se yon gwo galon bon lwil maskriti ki soti nan zòn kote l te fèt la Kabik nan zòn Jakmèl. M sèvi avè l chak wikenn nan ben duil. Lwil maskreti se youn nan lwil ki ede cheve a pouse anpil, se pa pou ryen endyèn yo k ap vann cheve yo ki tounen cheve Beyonce ak Rihanna ap mete nan tèt yo kounya renmen lwil maskriti konsa a (sous). Li gen anpil vitamin E ladann ak asid gra ki pwoteje cheve a e ede l pouse pi vit. Anplis de sa, li fòtifye cheve a e li se yon bon remèd tou pou po tèt la, sitou pou moun ki gen pwoblèm kap pa ekzanp.

Castor-Oil-browser

Lwil Kokoye: Sa se prefere m. Cheve m damou fou lwil kokoye. Fè eksperyans lan, trese cheve w ak lwil kokoye nan jodi, nan demen defèt li, w ap sezi wè jan cheve w soup tankou moun ki sot blo cheve w. Lwil kokoye pa lou menm jan ak lwil maskriti. Sa vle di ou ka aplike l chak jou nan cheve w. Si w pa ta renmen sant kokoye a, yo vann sa ki rafine yo nan anpil makèt isit, ki pa gen sant lan men ki prèske gen menm pwopriyete yo. Lwil kokoye a gen anpil kalsyòm, fè ak anpil lòt eleman ki fè l idrate cheve a e fè l rete an sante. Non sèlman li idrate cheve a anpil, men li fè yo klere pandan tout jounen an. Non sèlman, se li ki pomad mwen, menm  toujou melanje l ak lòt lwil mwen yo pou m fè ben duil.

coconut-oil

Lwil Doliv: Sa a, se bon manje pou cheve natirèl. Mwen poko janm pase yon semèn pou m pa mete l nan cheve m. Li lou menm jan ak lwil maskreti men li rantre nan po tèt la, anba pye cheve a pou l pote tout eleman esansyèl yo tankou anpil asid gra k ap kenbe cheve a an sante. Li trè enpòtan pou se ekstrè lwil doliv la ou itilize, konsa w ap ka benefisye de tout byenfè l yo. Mwen itilize l nan beny krèm ak nan ben duil. Lwil doliv la idrate po tèt ou, sa k ap anpeche w gen kap, li fè cheve a pi soup e li fè yo briye.`

olive oil

Lwil maskriti, lwil kokoye, lwil doliv se twa lwil m toujou genyen nan kizin lakay mwen e m toujou mete nan cheve m. Sa pa gen anpil tan, mwen kòmanse itilize lwil zanmann dous nan cheve m tou. M jijie, li twò bonè pou m pale de rezilta, men rechèch mwen fè sou li pwouve m li gen anpil vitamin ak asid gra ki pral fòyifye cheve a (Yon atik sou li trè byento).

Veye lè n ap achte lwil maskreti pou nou pa pran sa ki gen dlo. Yon ti astis manman m te montre m, si w ta vle jwenn bon jan lwil maskreti a, lè w fin achte l refri l sou yon dife ki pa twò cho epi ajoute yon ti asid zorany si ladann. Li pap santi e w ap jwenn ekstrè lwil la.

Pou lwil kokoye a, ou ka achte Pure Coconut Oil Ayiti Natives Co nan anpil magazen isit oubyen sa ki rafine a nan makèt. Si w pa ta gen lajan, ou ka prepare l pou kò w nan kizin lakay ou.

Ekstrè lwil doliv la nan tout makèt isit, li vann yon ti kras pi chè pase lwil nou konn fè manje a. Olye w achte yon ti boutèy, mete yon ti kòb anplis achte yon pi gwo boutèy l ap fè w plis tan e w ap fè plis ekonomi.

Men prèv ki montre sa twa (3) lwil sa yo fè pou bèl ti cheve m yo pandan uit (8) dènye mwa sa yo.

belneges

 Ps: Se yo ki fè figi m klere konsa (lol)

Mwen espere enfòmasyon ou sot li nan atik sa yo ede w renmen plis e depanse mwens kòb pou pran swen bèl ti cheve w yo. Depi w fin jwenn sa cheve w renmen an, ba li l, li pa fouti pa pouse.

Di m, e ou menm ak ki lwil ou sèvi? Kisa ou remake yo fè pou cheve w?

Comments

comments