Mwen renmen cheve m, paske li se pa m, e mwen aksepte l jan l ye a. Men mwen damou l, paske chak jou li kontinye ap aprann mwen jan pasyans, dwe gen anpil valè nan lavi m. Mwen kontan kontinye fè eksperyans ak li e aprann leson ki pa gen anyen pou wè ak cheve m, nan pran swen yo chak fwa, nan lavi m.

lianne1

Jan mwen te di l nan pòs sa a sou Facebook, cheve se yon ti detay nan lavi yon moun. Men, pou l tounen ti detay sa a, nan tèt nou menm fi, nou dwe pase tès l ap pase nou yo avan. Paske yo aprann nou, pou nou gen yon rapò emosyonèl a chak ti pati nan kò nou. Si yon grenn bouton leve nan figi nou la a, tèt nou cho. Cheve nou rache pandan n ap lave l, nou santi lavi nou prèske fini. Mwen te la a tou, nan menm enpas sa a. Men mwen fini pa aprann, tank mwen jwenn teknik ki ka ede m pran swen sa ki pou mwen pi fasil, se plis sa tounen yon konpòtman otomatik lakay mwen.

Se youn nan rezon ki fè, mete sou eksperyans nou, nou kontinye fè rechèch pou pataje tout astis ki ka ede w pran swen sa ki pou ou; men tou kontinye akonpanye w pou rive nan etap nou te site anwo a.

E kwè m, jou w konn ti teknik sa a nou pral pataje ak ou la a, pou demele cheve w. Ou pap mande rete…

Demele cheve se youn nan etap nan pran swen cheve natirèl, anpil moun pè. Paske si w pa konn kòman pou w fè l, l ap pran anpil tan, ponyèt ou ap fè w mal e w ap fatige. Mete sou sa, se youn nan kote cheve moun gen plis chans pou rache san w pa vle. Poutan si w wè sa, depi nan lave cheve a, ou ka redui tan an menm a mwatye. Teknik sa a nou pral detaye pou ou la a, mache trè byen pou mwen. Kite m pataje l ak ou.

lianne

Pou kòmanse:

Planifye jou w ap demele cheve a: Nenpòt jou li ta ye a, planifye l. Pa annik leve konsa, ou di ou pral demele cheve w. Sa ap gen anpil chans mal pase. Kit cheve w te fenk fin lave ou non, sa ap pèmèt ou prepare mantalman pou fè sa. Se pa etap sa a ki pi enpòtan, men li nesesè.

Met tout pwodui w ak zouti w anba men w: Peny gwo dan, pens osnon boujoli pou separe cheve a, bwòs pou demele elatriye… Mete tout sa w ap bezwen nèt anba men w. Konsa ou pa p bezwen leve chak tan pou w al chèche yo. Sa ki gentan redui nan tan sa t ap pran w lan.

Zouti w ap bezwen: Dlo se pi gwo zouti/pwodui (si m ka di sa konsa) pou demele cheve natirèl. Fòk li la kanmenm paske se li k ap ka fasilite sa fèt nan idratasyon li pral pote a. Fòk ou gen yon peny gwo dan, jan nou site l plizyè fwa deja. Fòk ou gen yon bwòs ki fèt menm pou demele cheve a. Fòk ou gen pens osnon boujoli pou separe cheve a. Tout pwodui ak zouti sa yo disponib nan tout magazen pwodui bote isit.

bwos

Lè cheve a mouye: Si se pandan cheve a mouye ou vle demele l, fè sa pandan rens lan ladann. Pran dwèt ou separe cheve a, an 4 pati. Kenbe chak pati sa yo ak yon pens, osnon yon boujoli. Ou pral travay ak chak pati poukont li. Si cheve w gentan long, separe chak pati an 6 ou 8 très, si yo kout ou ka fè 4 très. Ou demele chak très sa yo ak dwèt ou kòmanse nan pwent cheve a, monte nan rasin nan. Aprè, ou pran bwòs ki ka demele a, ou fè menm jès la. Ou tache pati ki fin demele a, pou l pa remele ak rès cheve a. Ou repete menm pwosesis la pou chak très anndan pati a. Lè w fini ak tout, ou pran peny gwo dan an, ou pase nan tout pati cheve sa a, yon sèl kou. Epi ou remet boujouli a. Ou atake yon lòt pati, jiskaske, ou pran tout tèt la. Sa w tande a, tout tèt ou demele nan yon bat je. Ou rense yo konsa, ak tout pati yo separe. W ap sezi wè jan sa ap fasil, lè w pral penyen.

Lè cheve a sèk: Pa janm pran peny osnon bwòs foure nan cheve w sèk san anyen ladann kòm pwodui. Ou sonje jan w te konn kriye lè w te piti, lè yo te konn penyen w, eben se sa ki fè sa. Lè w vle demele cheve w, lè li sèk, pran yon ti boutèy dlo, flite nan très ki kenbe nan men w lan. Lè w santi cheve a idrate, se lè sa a sèlman pou pran bwòs la, osnon peny gwo dan an, pou kòmanse demele nan pwent rive nan rasin nan. Kou w fin fè sa tou trese l. Sinon van ap pran l, l ap rèd ankò byen rapid.

Pictures-of-Lianne-La-Havas-InStyle-UK-August-2012-2

W ap sezi wè nan 2 tan, twa mouvman, jan w byen demele cheve w. Teknik sa a efikas anpil. Paske lè w aplike l mwens cheve rache nan etap sa a. Ou sèlman bezwen yon ti pasyans anplis, chak fwa ou vle fè sa. Epi se wè w ap wè jan w ap tonbe damou sa ki pa w. E jan y ap ba w lanmou an retou paske y ap pouse an sante.

Mwen espere ti konsèy sa yo ap itil ou. Si w gen sijesyon ak kòmantè, pa ezite kite yo anba atik la. Randevou semèn pwochèn pou pwochèn lèt nan alfabè a.

Comments

comments