Nan moman an, se cheve natirèl k’ap taye banda. M’ap sonje nan ane pase yo, zòn 2007-2008 yo, jwenn yon fi ak cheve natirèl te difisil. Men kounya anpil nan nou, sinon nou tout, sou chemen pou n vin nan natirèl si nou pa gen cheve natirèl deja. Nou tout konn kisa pou nou fè ak sa pou nou pa fè sou cheve nou. Nou tout konn kijan pou nou pran swen cheve sa yo ki se idantite nou. Plis n’ap abitye avèk yo, plis n’ap konn kijan pou nou pran swen yo. Plis n’ap renmen yo.

chevewow

Men bèl avanti sa a pa fasil. Paske yo mande tout lanmou ak tout atansyon nou. Pafwa nou bezwen detire cheve yo, ba yo yon lòt figi pou ti kout peny nou yo ka pi byen chita. Anpil nan nou ka konn itilize aparèy elektwonik tankou sechwa, bebilis elatriye pou nou fè sa. Men si nou fè anpil rechèch, n’ap konnen chalè pa bon pou ti cheve natirèl nou. Paske l’ap fè yo sèk. Epi y’ap kase.

Ki mwayen nou ka itilize pou nou detire cheve nou san yo pa kase? Men yon ti astis byen fasil…

Men yon mwayen pou nou detire cheve nou, san nou pa itilize chalè. Mwayen sa a, se très ak fil. M sonje lè m patko met pèmanant, m te konn penyen ak fil. Nan epòk sa a, se te yon kout peny tankou yon lòt. Sete sitou yon mwayen pou m fè cheve m pi fasil pou penyen. Paske lè m te konn fin lave yo, yo te konn rèd. Men pa twò lontan pase sa, m aprann ti kout peny sa a m pat twò twò renmen an, gen bon jan itilite l.

fil

Paske pou cheve natirèl yo, se yon bon mwayen pou evite chrenkaj (shrinkage : mo anglè ki vle di retresisman). Nou ka pa konn non l, men se yon fenomèn nou tout ka wè sou cheve nou. Lè yo ekspoze ak gwo van osnon kourandè, ni lè yo mouye tou, yo retresi. Lè sa a, li ta sanble pi difisil pou nou penyen yo. Jodi a, vin aprann penyen ak fil. Pa pou evite chrenkaj. Men pito pou limite efè yo epi fè bèl afwo ak tout lòt kout peny nou vle.

 Kisa w’ap bezwen?

Yon peny pou w byen demele cheve yo. Yon bobin fil. Gen moun ki itilize lòt fil men mwen m sèvi ak fil yo konn koud la. M sèvi ak fil nwa, men nou ka itilize lòt koulè tou. Paske nou pa p soti avè l.  Si w vle tou, yon ti lwil doliv osnon lwil zanmann dous.

GEDC7120

 Kijan ou ka fè très ak fil ?

Se yon bagay ki byen fasil. Premye etap la, se mare fil yo. Dewoule yon fil ki byen long epi mare l an de. Nou ka fè soti nan sis pou rive nan douz branch fil. Tou depan de kantite cheve nou ak tan n’ap dispoze. Dezyèm etap la, se demele cheve yo byen pou fil la ka byen detire yo. Twazyèm etap la, se trase cheve yo epi deside ki valè très n ap fè.

Pran san nou pou nou demele chak très n’ap fè yo. Mouye l ak ti dlo si nou wè cheve a sèk, epi mete lwil la. Apre sa, pran yon branch fil, kòmanse mete l nan rasin cheve a. Asire w fil la byen mare nan rasin nan, epi kontinye mare l sou tout longè cheve a. Pa mare fil la twò sere pou pa detire po tèt ou.

Lè ou rive nan pwent lan, se la kout peny lan ka frajil. Paske si fil la mare twò sere, li ka kase yo. Mwen m pa mare pam yo. Lè m rive nan pwent cheve a, mwen sèlman mawonen fil la jiskaske longè a fini. Ou ka fè fil la long anpil tou. Lè sa a, lèw rive nan pwent lan, ou ka tounen fè menm egzèsis  la. Fwa sa a, w’ap soti nan pwent yo pou w tounen nan rasin yo. Epi lè w’ap retire fil yo, w’ap sèlman rale pwent lan, cheve w pap kase.

2

 Penyen ak fil detire cheve tout bon. M fè eksperyans lan souvan. M dekouvri se yon bagay ki ka ede m pran swen cheve m yo. Ou ka eseye pou w wè. M kwè l’ap itil ou. Cheve w ap detire san w pa itilize fè osnon lòt aparèy k ap bay cheve yo chalè. Pa bliye, mouye cheve a enpòtan nan pwosesis la. E se pa sèlman mouye cheve yo ki vle di idrate. Bwè anpil dlo tou. Konsa bèl ti cheve nou yo ap ret an sante pou nou fè tout kout peny nou vle.

Cheve nou yo bèl, nou ka pran swen yo san twò gwo konplikasyon. Sa vle di san gwo apareyaj sofistike ki ka kase yo.

Mwen m pa nan chalè. E ou ? 

Stef-any pou www.belneges.com

Foto: Tanya Jean Baptiste

Comments

comments