Swen Zong Natirèl

PA KITE YO FE W SA!

Si yon jou, ou ta kwaze m nan lari, ou ta wè zong mwen pa fèt; se pa mwen w wè a (lol). Wi, ou pa bezwen ri, paske se pa t mwen. Pran swen zong mwen, se youn nan bagay m renmen fè anpil. M renmen wè lè zong mwen pwòp e byen fèt. Mete sou sa, mwen travay ak menm anpil, kidonk se prèske yon obligasyon pou mwen pou zong mwen toujou byen pwòp, byen bèl.

nails

Sa konn rive, mwen pa gen kòb osnon tan pou m al fè yo nan yon stidyo, lè konsa mwen netwaye yo poukont mwen. Men, mwen pi renmen lè se yon pwofesyonèl ki fè yo. Pandan n ap pale de pwofesyonèl la, gen de moun nan stidyo ki pa konn kòman yo dwe trete zong ki natirèl. M pa ka di w, si se paske akrilik vin twò alamòd, men moun yo se voup voup epi yo panse sa sifi pou zong ou byen fèt.

San m pa al chèche pwoblèm met nan kò m, kite m pataje ak ou 3 bagay ou pa dwe kite moun k ap fè zong ou nan stidyo fè w… Kontinye li

OU FENK FE YON GOL!!!

Sa prèske gen yon mwa depi m ap fè yon bèl ti eksperyans ak tèt mwen. Mwen deside pa makiye, prèske pa mete bijou, m pa mete kitèks e jan w konnen l deja, tèt mwen prèske pa gen cheve ladann (0.5cm), kidonk m pa menm gen cheve pou m penyen. Men chak jou, mwen asire m, mwen fè 45 minit spò. Mwen efòse m pou m manje anpil fwi ak legim epi mwen bwè anpil dlo.

belneges

Sa etone m pou m wè, jan anpil moun kontinye ap di m jan mwen bèl. Mwen sezi, paske avan sa mwen te kwè si cheve m kout fòk mwen gen anpil akseswa sou mwen pou m santi m bèl. M pa gen pwoblèm ak akseswa yo non, ni ak cheve kout la. Men m potko janm pwouve tèt mwen kalite lanmou sa a.

Mwen vin konprann, renmen tèt ou a pa sèlman nan pran swen cheve w, ni fè bèl makiyaj. Men se nan pran swen tout sa w genyen, tout pati nan kò w e menm san okenn makiyaj, ou ka rive santi w seksi, bèl e an sante nan je pa w.

Wi, w ap bezwen anpil kouraj pou sa. Men kèk teknik ki kapab ede w… Kontinye li

ANNDAN W POU L SOTI…

Ak ki krèm ou sèvi?/ Baz sa a ki fè zong ou pouse konsa ? Ki kote m ap jwenn li achte isit?/ Sa w met nan cheve w ki fè yo ret konsa?

Pandan nèf dènye mwa ki sot pase la yo, san manti, se kesyon sa yo moun plis poze m. Pi souvan, mwen santi m trè mal alèz pou m di moun nan men ak kisa m sèvi, paske m konnen se manti, se pa sèl pwodui kosmetik ki bay tout rezilta li wè yo.

image (1)

E, pou m ta kanpe pou m ta esplike l, se sa mwen manje ak sa mwen bwè ki bay rezilta li wè yo, non sèlman m pa tap gen tan pou m ta ba l tout detay yo; Men tou, t ap gen plis chans pou sa pa itil li anyen paske se pwodui yo li bezwen. Li pa bezwen konnen si bèl zong, bèl cheve ak bèl po li wè yo, se yon fason tout moun ka viv ki bay li.

Kite m peze sou “TOUT MOUN” nan. Tout moun ka viv nan yon fason pou pran swen tèt li e bèl chak jou. De bagay daprè mwen ki pi enpòtan pou rive fè sa, se: 1) Gen bon jan enfòmasyon nan men w 2) Mete enfòmasyon sa yo an pratik nan lavi w chak jou.

Nou tout dakò, bote a se anndan w pou l sòti pou l ka reflete sou figi w. Se pou sa, lè w konnen kisa k ap bon pou kò w, pou cheve w, pou po w, pou zong ou elatriye (1) epi ou asire w ou konsome bagay sa yo nan yon peryòd byen detèmine (2), ou pa fouti pa bèl jan w te espere l la.

Kite m pataje ak ou, kisa m manje ak bwè dènye tan sa yo ki pa koute m tout yon fòtin e ki  bon rezilta yo ban mwen… Kontinye li

SE VIZAJ MWEN…

Wi… zong mwen… Kisa? Se pa fouti vre… Zong yon moun… se vizaj li?

Se siman sa n ap di tèt nou medam?

Wi zong mwen se vizaj mwen, e m sispèk m pran swen yo plis pase m pran swen figi m.

zong8

Jan moun souvan repete l, men nou ka trayi laj nou. Mwen ,m t ap retire laj la, pou m jis di: Men nou ka trayi nou. M santi lè men yon fi byen fèt, lè zong li pwòp, fi sa gen yon pouvwa… E,  lè se lekontrè a ki pwodui, lè l pa pran swen men l ak zong li.

M pa twò konnen pou ou, men m se yon moun ki renmen fè anpil jès  ak men m, san m pa rann mwen kont de sa, lè m ap pale. E sa vinn fè, moun m ap pale yo gen plis tandans gade men m plis pase bouch mwen. Men se pa pou moun, mwen pran swen zong mwen, non jamè. M jis tonbe damou zong natirèl mwen, menm jan ak tout rès sa lanati fè m kado yo.

Kite m esplike w ki sa mwen fè pou m pran swen yo… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook