Swen Po

PRAN SWEN YO TOU!

Nou gen chans viv nan yon peyi twopikal kote solèy la, prèske tout ane a; Se pa tout kote moun jwenn bon chalè natirèl pou kite pye yo deyò, met sandal lè yo vle, jan yo vle. Se vre gen nan nou ki toujou al fè pye nou nan stidyo osnon lakay nou, men gen nan nou tou ki bliye pran swen pye nou.

pye2

Menm jan ak cheve nou, pye nou merite bon jan atansyon ak bon jan swen. Jis paske se yo ki sipote pwa kò nou pandan tout yon jounen, sa ta dwe sifi pou nou ba yo lanmou yo merite a. Men si rezon sa a, pa ta ase, sonje pran swen kò w, se yon prèv ke w renmen tèt ou. Sa tèlman bèl, lè pye yon moun byen idrate, byen dous e byen santi bon.

Jodi a m vle pataje avèk ou kèk ti teknik mwen itilize pou pye m kapab toujou byen bèl. Ou pare, ann ale… Kontinye li

AN PLUM DE PAN!!!

Kiyès ki pa ta renmen gen bèl po? Bèl cheve? Ki moun ki pa ta renmen bèl? M pa kwè m tap jwenn yon grenn moun ki t ap reponn non ak kesyon sa yo. Eben, bagay la pa chita nan krèm, lwil, ak tout lòt pwodui  n ap pase sou po nou osnon pati nou ka wè yo sèlman. Okontrè, nenpòt jan sa ye a, se anndan pou bote a soti.

bel tifi

Jodi a, m vin raple w jan sa enpòtan anpil pou w manje fwi ak legim epi bwè dlo.  Pou po w bèl toutbon san li pa dekale, sèk, plise, gen tach elatriye, fòk li jwenn bon jan vitamin ki pou nouri l e kenbe l an sante. Fwi yo pa ekzanp, ka pèmèt po w vin pi fen, yo gen pouvwa pou idrate kò w, epi yo ede po a rete djanm. Gen anpil fwi nan peyi Dayiti, jodi a m pral pataje ak ou 4 fwi nou ka jwenn byen fasil pandan tout ane a k ap ba nou rezilta plop plop.

Pran kreyon w, yon ti bout papye pou note. Ann ale… Kontinye li

A LA DOUS!!!

Mwen se yon moun  ki renmen pran swen tèt mwen anpil. Se sa fè mwen toujou ap chèche ti resèt natirèl pou fè po mwen bèl, klere klere. Malchans pou mwen, e menm jan ak anpil nan nou, gen yon peryòd nan mwa a, depi li rive, po mwen gen tandans vinn pi frajil. Saw tande a, li konn swa vinn sèch kou po leza, osinon se wè mwen wè kèk grenn bouton leve nan fontèn mwen, sou machwè m osinon nan manton m. M lwen de sa yo rele bèl po, po fen an.

belle

Mwen te deside jwenn solisyon a pwoblèm sa a.  Mwen te toujou vle pou po m vin pi bèl, pi idrate, pi fen, pi eklatan. Se konsa mwen te vin kòmanse ap fè rechèch pa isit pa lòt bò sou diferan engredyan fi itilize a travè lemond pou pran swen po yo, espesyalman po figi.

Nan brase entènèt la lòt jou, mwen vin ap dekouvri tout benefis ki gen nan lèt nou bwè a. Si w wè sa, chaje solisyon wi, kite m pataje ak ou… Kontinye li

OU FENK FE YON GOL!!!

Sa prèske gen yon mwa depi m ap fè yon bèl ti eksperyans ak tèt mwen. Mwen deside pa makiye, prèske pa mete bijou, m pa mete kitèks e jan w konnen l deja, tèt mwen prèske pa gen cheve ladann (0.5cm), kidonk m pa menm gen cheve pou m penyen. Men chak jou, mwen asire m, mwen fè 45 minit spò. Mwen efòse m pou m manje anpil fwi ak legim epi mwen bwè anpil dlo.

belneges

Sa etone m pou m wè, jan anpil moun kontinye ap di m jan mwen bèl. Mwen sezi, paske avan sa mwen te kwè si cheve m kout fòk mwen gen anpil akseswa sou mwen pou m santi m bèl. M pa gen pwoblèm ak akseswa yo non, ni ak cheve kout la. Men m potko janm pwouve tèt mwen kalite lanmou sa a.

Mwen vin konprann, renmen tèt ou a pa sèlman nan pran swen cheve w, ni fè bèl makiyaj. Men se nan pran swen tout sa w genyen, tout pati nan kò w e menm san okenn makiyaj, ou ka rive santi w seksi, bèl e an sante nan je pa w.

Wi, w ap bezwen anpil kouraj pou sa. Men kèk teknik ki kapab ede w… Kontinye li

JANM SOLEY!!!

Jan sa bèl, lè w anpenpan depi nan pwent cheve w rive nan pwent zòtèy pye w. Sa twò bèl, lè yon bèlnègès ap pran swen sa ki pou li. Mete sou sa, si pwodui w ap itilize yo se pwodui natirèl, ou ka jwenn anndan lakay ou, pa gen pwoblèm pyès. Non sèlman ou pap depanse anpil lajan epi tou rezilta w ap nan plan men w.

Studio shot of nude woman with knees up to chest

Se vre, nou te pataje kèk ti konsèy ak ou sou kòman ou ka eksfolye figi w, si w ta vle li byen bèl natirèlman; men sa pa anpeche ou fè ti swen tou pou bèl janm ou yo.

Vakans rive! Anpil chalè!!! Se lè pou mete bèl wòb ou, bèl jip ou osnon bèl bout pantalon w. Se lè pou janm ou klere, byen bèl.

Kite m al pataje yon bon ti resèt ak ou k ap ba w bon rezilta sou 2 ti chèz… Kontinye li

PRAN SWEN L, SI W VLE L BEL!!!

Sa te toujou atire atansyon m, pou m wè lè zanmi gran sèm yo ap pale de pran swen po yo, se de ki krèm, ki savon osnon ki sewòm ki ka fè po yo dekale pi vit, yo konn ap pale.

Nan obsève pandan m vin pi gran, mwen remake plis medam konn kòman pou yo prepare ti resèt douko yo pi byen, pase kòman yo ka pran swen po yo toutbon natirèlman. Mwen menm tande ak de zòrèy mwen, fi ki kwè pran swen po yo, vle di pase pwodui sèlman.

In this photo taken Feb. 15, 2011, roadside vendor Sophia McLennan displays her selection of skin bleaching agents near a pharmacy in downtown Kingston, Jamaica. People around the world often try to alter their skin color, using tanning salons or dyes to darken it or other chemicals to lighten it. In the slums of Jamaica, doctors say the skin lightening phenomenon has reached dangerous proportions. (AP Photo/Caterina Werner)

Mwen pa ni yon ekspè nan zafè po, ni yon dèmatològ. Sèlman eksperyans ak rechèch mwen montre m, pase pwodui (douko) ak pran swen po w, se de bagay konplètman diferan. Pran swen po w vle di, bay po w sa l bezwen pou l ret an sante tankou idratasyon; netwaye l tankou eksfolye l ak anpil lòt pwosesis ankò…

Se sou dènye pwen sa a jodi a, nou pral chita. Kisa eksfolye  po w vle di? Kòman w ka fè eksfolye po w? Poukisa sa bon? Chak kilè w, ka fè sa?

Kesyon yo anpil, men kite m pataje ti resèt ak eksperyans ki mache pou mwen tankou kòman eksfolyasyon ede m evite gen mwens bouton ak tach, nan figi m. Ou pa janm konnen, petèt sa ka mache pou ou tou… Kontinye li

SE PA BON KOULE L…

Ni mwen, ni ou konnen jan sa pwòp lè yon fi raze anba bra l. Non sèlman sa ede l konbat movèz odè natirèl kò l ka pwodui, men an menm tan tou li bèl, lè l mete yon rad (Mayo/Wòb) ki san manch pou anba bra l parèt menm koulè ak rès kò l.

Petèt ou poko fè fas ak pwoblèm sa a, men mwen menm pèsonèlman, mwen te konn gen anpil pwoblèm lè m mete yon rad ki san manch paske menm si mwen te toujou raze anba bra m, li te konn parèt tèlman nwa, w a di se boule anba bra m boule.

razwa

Se yon jou konsa, mwen deside fè rechèch pou m konnen sa ki ka fè anba bra m chanje koulè e mete m nan sitiyasyon anbarasan sa a. Mwen aprann ke sa pa yon mistè e mwen ka fè anba bra m reprann koulè nòmal li, sa vle di menm koulè ak rès kò m.

Kòman, se sa w ap mande m? Kite m pataje eksperyans mwen avè w… Kontinye li

MEL’ANGE AK BELNEGES!!!

Premye pa, m fè pou m rantre anndan magazen an, gentan di m se lakay mwen m ye. M poko menm ap pale de dekorasyon magazen Mel’Ange lan, ki daprè mwen menm ekstraòdinè. M jis ap pale w de akèy Isabelle, youn nan tèt ki kreye konpayi sa a ban mwen.

San l potko menm prezante m manman l ak yon gran sèl, ki se de (2) lòt bra ki dèyè tout pwodiksyon konpayi sa a, ti te choublak mwen tou cho te gentan nan bouch mwen. Magazen Mel’Ange lan, ki nan zòn Petyonvil tou prè bilding Bèlvedère la, se yon ti paradi natirèl. Bèl dekorasyon ki fè w santi ou tou prè lanati, anbalaj pwodui yo ki raple w koulè tè Kenskòf lapli fenk sot wouze, sant te natirèl tankou sitwonèl, choublak melanje ansanm, fè w santi w pa ta janm sòti anndan magazen an.

naturel

Chak etajè gen pwodui pa yo. Genyen ki gen pwodui ou ka manje tankou Konfiti ki fèt ak myèl, myèl 100%natirèl elatriye… Gen lòt, se pwodui bote sèlman tankou lwil doliv natirèl, lwil womaren, glòs ki fèt ak bèdekarite ak myèl, krèm pou po ak anpil lòt ankò.

Menm kote m, te pwoche bò etaje pwodui bote yo, m te di se la Bèlnègès yo ap vle pase avan. Nan ti chita pale, m te fè ak Isabelle, li banm tout detay. Sòti nan kote lide monte konpayi sa a ak manman l epi gran sè l la soti, rive nan pri pwodui yo.

Lè m te mande Isabelle poukisa, yon bèlnègès ta dwe sèvi ak pwodui Mel’Ange yo, li te reponn mwen: “Lè se eksperyans ki fè yon moun kreye, li di fwa pi bon pou sa mache pou lòt moun ki pral fè eksperyans sa a.

Kisa sa vle di? Kite m, kase mòso ba w… Kontinye li

M FOU POU YO!!!

Si jodi a, m ta mande w ki senk pwodui bote ou pa ka viv san yo, kisa w t ap reponn mwen?

Wi, ou te mèt reflechi toujou. Men kou yon moun ta poze m kesyon sa a, m gen kèk non ak kèk fòm pwodui ki otomatik monte nan tèt mwen. M pa konn pou ou, men gen kèk pwodui m ap itilize chak jou , m tèlman renmen yo, m damou yo fou. Kit se pwodui pou cheve, pwodui pou po, makiyaj, oswa pwodui pou zong elatriye, m gen youn m konnen se prefere m e se li ki fè m byen.

A tèl pwen genyen nan pwodui sa yo, mwen achte de (2) ladan yo, paske mwen pa vle lè yo fini pou m pa ta ko gen kòb pou m reyachte yo, oubyen pou m pa ta ka jwenn yo ankò sou mache a.

botee

M konnen w ap di m adikte, men li tèlman difisil pou w jwenn yon pwodui kò w renmen e abitye avè l, ak gwosè mache pwodui kosmetik ki gen kounya a, lè w resi jwenn yon pwodui ki fè w byen, e ki reponn ak nivo ekonomik ou, ou tou foure l anba zèl ou.

Kite m pataje ak ou senk (5) pwodui bote, m renmen anpil e ki disponib sou mache a… Kontinye li

PA KOUCHE AVE L TANDE!!!

Tifi, w ap makiye? Figi w ap di wi…

Kiyès ki pa toujou ap tande manti sa a. Swa yo di w, se makiye pou w pa janm makiye oubyen yo di w pa met twòp makiyaj paske makiyaj ap gate figi w. Fòk moun sa ta di m nan ki lekòl li te pase, yo te montre l sa? Oubyen ki pwofesyonèl ki te mete l chita ki te plen tèt li ak manti sa a? Paske makiyaj se yon akseswa menm jan ak tout lòt akseswa, depi w finn jwenn sa ki bon pou ou a, ou ka itilize l chak jou Bondye mete.

1

Men lafimen pa monte san dife, poukisa moun kontinye ap repete pawòl sa a jouk jounen jodi a???

Repons lan senp. Pi fò moun k ap repete pawòl sa a, pa konn anyen de makiyaj oubyen manke enfòmasyon sou sa ki rele makiyaj la. Se tèlman yon gwo dosye, nan peyi ki plis òganize yo, moun pase kat (4) lane ap etidye l pou vin yon pwofesyonèl nan domèn nan. Sa vle di, makiye pa yon jwèt. Gen anpil milyon k ap envesti nan rechèch ak kreye nouvo pwodui chak ane nan domèn sa a sou latè (Sous esteelauder.com).

Kite m tou di w sa kounya a, se pa makiyaj ki ka fè figi yon moun di men se pito lè l pa retire makiyaj la (demakiye) nan figi l avan l al dòmi. Menm jan w ap mete makiyaj nan figi w pou fè w pi bèl la enpòtan pou ou, se konsa retire makiyaj la enpòtan e ap ede w rete bèl. E jodi a, se sekrè sa a m pral pataje avè w.

Gade avè m kisa m fè pou m toujou demakiye e ede po m rete toujou bèl… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook