Pwodui Bote Natirèl

Pou OU!

Ou te mèt tande sa w tande, m renmen lè m jwenn yon pwodui ki mache pou mwen. Mwen aprann nan ta, kòm pa fasil aksepte nenpòt pwodui. Ou mèt tande pwodui sa a bon pou tout moun, kou l rive sou mwen, li di li p ap mache. Pa ekzanp “Eco Styler Gel”, se youn nan pi bon zanmi anpil fi ak cheve natirèl; mwen m sonje, m te achte 2 gwo bokal lè m te fenk koupe cheve m nan,( wi m te fè ava sou li 😛 ), 2, 3 semèn aprè, se bay mwen te bay yo.

mbengue1

Yo pa anpil, men jou m resi jwenn yon bon pwodui ki bon pou mwen, m tou kenbe l. Bon si pwodui sa a, pa chè menm, se paradi sou latè. Se vre, pi fò bon pwodui yo pa bon mache. Men gendelè tou, ou konn tonbe sou youn ki bon e ki pa chè, ou pa fouti pa fè yon ti danse 🙂 Eben, se sa ki rive m mwa sa a ki sot pase la. M jwenn 3 ti pwodui youn diferan de lòt, ki pa vann chè ditou, e m pa ka menm konpare pri yo ak jan yo efikas e jan yo reponn ak atant m te gen de yo a.

Youn ladan yo se pou figi, youn pou po, youn pou cheve. Kite m rakonte w… Kontinye li

BA YO FOS!

Menm lè m te gen pèmanant nan tèt mwen, objektif mwen se te toujou pou cheve m te an sante. Paske m renmen lè cheve a gen anpil volim. Eben sa pa chanje depi lè mwen deside pran swen bèl cheve natirèl mwen yo. Se vre, mwen gen cheve ki gen fòs e ki founi natirèlman. Men sa rive m souvan, pou m remake yo pèdi fòs yo, sitou nan semèn aprè lè m retire très ladan yo.

yariz

M pa kache di w, mwen pa renmen lè yo nan eta sa a. Paske ou wè yo pèdi briyans yo, yo pi fasil pou kase e yo manke founi.  Men si w fèt ak cheve ki gen aspè ki pa founi deja. Sa w ka fè?

Resèt la pa chanje. Rezilta yo efikas. Kite m pataje l ak ou… Kontinye li

D: DEMELE KE POZE!

Mwen renmen cheve m, paske li se pa m, e mwen aksepte l jan l ye a. Men mwen damou l, paske chak jou li kontinye ap aprann mwen jan pasyans, dwe gen anpil valè nan lavi m. Mwen kontan kontinye fè eksperyans ak li e aprann leson ki pa gen anyen pou wè ak cheve m, nan pran swen yo chak fwa, nan lavi m.

lianne1

Jan mwen te di l nan pòs sa a sou Facebook, cheve se yon ti detay nan lavi yon moun. Men, pou l tounen ti detay sa a, nan tèt nou menm fi, nou dwe pase tès l ap pase nou yo avan. Paske yo aprann nou, pou nou gen yon rapò emosyonèl a chak ti pati nan kò nou. Si yon grenn bouton leve nan figi nou la a, tèt nou cho. Cheve nou rache pandan n ap lave l, nou santi lavi nou prèske fini. Mwen te la a tou, nan menm enpas sa a. Men mwen fini pa aprann, tank mwen jwenn teknik ki ka ede m pran swen sa ki pou mwen pi fasil, se plis sa tounen yon konpòtman otomatik lakay mwen.

Se youn nan rezon ki fè, mete sou eksperyans nou, nou kontinye fè rechèch pou pataje tout astis ki ka ede w pran swen sa ki pou ou; men tou kontinye akonpanye w pou rive nan etap nou te site anwo a.

E kwè m, jou w konn ti teknik sa a nou pral pataje ak ou la a, pou demele cheve w. Ou pap mande rete… Kontinye li

PRAN SWEN YO TOU!

Nou gen chans viv nan yon peyi twopikal kote solèy la, prèske tout ane a; Se pa tout kote moun jwenn bon chalè natirèl pou kite pye yo deyò, met sandal lè yo vle, jan yo vle. Se vre gen nan nou ki toujou al fè pye nou nan stidyo osnon lakay nou, men gen nan nou tou ki bliye pran swen pye nou.

pye2

Menm jan ak cheve nou, pye nou merite bon jan atansyon ak bon jan swen. Jis paske se yo ki sipote pwa kò nou pandan tout yon jounen, sa ta dwe sifi pou nou ba yo lanmou yo merite a. Men si rezon sa a, pa ta ase, sonje pran swen kò w, se yon prèv ke w renmen tèt ou. Sa tèlman bèl, lè pye yon moun byen idrate, byen dous e byen santi bon.

Jodi a m vle pataje avèk ou kèk ti teknik mwen itilize pou pye m kapab toujou byen bèl. Ou pare, ann ale… Kontinye li

BLAN PASE SA, NANPWEN!

Tankou anpil timoun ki grandi Ayiti, lè mwen te piti mwen te renmen manje zanmann anpil. Tout plezi a sete mache ranmase grenn zanmann sou lakou a, manje chè-a epi kase grenn zanmann nan pou retire nannan-an ladann (map rakonte nou sa la-a, se pa de nostalji ki pa anvayi m).

Amandier pays

Mwen pa bezwen di nou kòman rad mwen te konn tache; san konte kout woch dwèt mwen te konn ap pran nan kase grenn zanmann sa yo. Men sa potko anyen devan eta zanmann sa yo te konn kite dan mwen ; yo te plen ti tach tou jon. E nou met kwè mwen, si se pat pou manman m, jounen jodi a mwen pa t ap renmen mete dan mwen deyò konsa.

Jodi-a mwen ta renmen pataje avèk ou kèk ti astis madanm nan te konn mete deyo pou li rann dan mwen pwop, bèl, blan kou lanèj… Kontinye li

W A BON PA W !!!

Mezanmi, gad jan yon bagay bon!

Se toujou plis pase yon plezi pou mwen, lè m dekouvri yon pwodui natirèl ki ka fè mirak nan kò m. M gen anpil defo, youn ladan yo, m pa renmen bagay ki fasil. Men lè m jwenn yon pwodui ki bon, e ki bay bon rezilta nan yon ti kras tan, mwen plap mwen mete l anba bra m pou m pa pèdi l. Pou mwen, pwodui sa a konn fè mirak!

pom1

Men se yon mirak! Pou w pase yon pwodui nan tèt ou kounya a, kèk minit aprè ou gentan gen rezilta ou te bezwen an. Ou pase l nan figi w chak swa, semèn pwochèn ou kanpe tankou yon petevi devan glas la, w ap di tèt ou: “kot bèl tifi sa a te kache”. Ou souke yon ti kras nan bouch ou, dan w klere kou miwa dèzanj. Ou fin lave tèt ou, ou mete yon ti kal nan cheve w, se tankou yon sewòm ou te sot bay cheve a.

Men ki pwodui ki bon konsa a? Vini w al dekouvri l avè m, kounya a… Kontinye li

BELNEGES AK KREYOL ESSENCE!!!

Kreyol Essence, se youn nan sponnsò ofisyèl spektak GADE SOLEY LA. Yo pa ka tann pou yo prezante w tout pwodui natirèl yo fè, pou ede w pran swen cheve w ak po w.

ke2

Yo pa fè sèlman pwodui pou cheve ak po, yo fè balèn ki santi bon tou, ou ka itilize yo pou dekore lakay ou; an menm tan pou w pase yon bon ti moman. Nou te fè yon ti chita pale ak Yve-Car Monperousse, ki se kreyatris pwodui Kreyòl Essence yo, byen enstale w kounya a, pou al dekouvri tout liy pwodui sa a, ki pap sèlman ede w pran swen sa ki pa w, men ki gen objektif pou bay plis moun, sitou fanm travay an Ayiti…

Poukisa konpayi a rele Kreyòl Essence? Kontinye li

BELNEGES AP TOUJOU ONATURELL!!!

Li te gentan depase 7 tè diswa, lè m rankonte ak Christelle Dossous, fondatris ONaturell, pou l ban mwen 3 ti bokal krèm pou penyen nan gam pwodui li kreye a, pou m eseye. Li gen plis pase 1 èdtan nan yon blokis sou wout frè, men sa pa ba l pwoblèm se rive li vle rive pou l fè m jwenn pwodui yo.

onaturell4

Sou de pye m, m kanpe kon yon gwo zonbi nan lari a, m ap tann pou m rankontre Christelle pou premye fwa. Lè m wè twòp tan ap pase, m deside pran yon moto pou nou ka kontre nan mwatye wout. Tout sa, se anvi pou nou prezante w pwodui sa yo ki fèt lakay nou; Pwodui sa yo ki fèt a limaj mwen ak ou e k ap mete plis sou sa ni mwen ni ou genyen deja.

Ann al tande, kisa Christelle yon bèlnègès menm jan ak ou gen nan djakout li pou ou… Kontinye li

LALIN AK SOLEY, SA W PI PITO?

Carline Sévère se fondatris Kafedore. Se li ki prensipal atizan ki kreye e ki travay fòm, koulè tout koleksyon bijou Kafedore yo. Se te menm dwèt yo, menm kè a, menm lanmou an ki te konn fè Klasik Bijou. Men depi lè, Carline kòmanse santi gwo vibrasyon nan nanm li, k ap ede l aksepte chak jou plis kisa li ye, travay li kòmanse chanje. Se sa ki fè non konpayi a, vin chanje tou. Kounya a se pa Klasik Bijou ankò, se Kafedore.

bijoukafe

Kafedore gen yon istwa pou l rakonte nan pwodui ak sèvis l ap ofri yo. Li gen yon nouvo filing li anvi pataje nan kreyasyon l yo. Se sa ki fè chak pyès ki soti nan Kafedore inik. Ou pap jwenn li lòt kote. Petèt se sa ki fè anpil gwo pèsonalite anpil moun konnen nan peyi a kòm aletranje, renmen mete bijou Kafedore yo anpil. Paske, lè yo mete yo, yo santi yo spesyal.

Yo spesyal paske bijou Kafedore yo spesyal. Soti nan fòm yo, pase nan koulè yo, vire tounen sou materyèl ki fè yo a, ateri sou istwa ki kache dèyè yo a; chak grenn bijou nan koleksyon Kafedore yo ekstraòdinè. Se sa ki fè, 4 Me k ap vini la a, nan konferans BELNEGES la, Kafedore pral prezante w nouvo koleksyon Lalin Ak Solèy.

Vini w al dekouvri avè m kalite bèl bijou ki sanble ak ou, w ap ka jwenn jou konferans lan… Kontinye li

AYACAONA SE POU TOUT BELNEGES!!!

Sa rive w deja, pou w santi yon koneksyon ak yon bagay ou poko menm wè?

Eben, filing sa a se youn nan premye eksperyans mwen ak pwodui Ayacaona yo. Nan kòmansman ane a, mwen te rate premye prezantasyon pwodui yo te fè, an Ayiti a. Sa te fè m mal, dèske mwen pa t la pou m te vin rakonte w kòman sa te pase.

ayaa

Men mwen te pwomèt tèt mwen, pou m fouye chèche plis enfòmasyon sou pwodui Ayacaona yo, paske filozofi travay konpayi sa a ki baze l nan peyi Kanada, te atire atansyon m anpil. Konpayi Ayacaona fè pwodui ni pou cheve, ni pou po sitou po ki sèch ki manke idratasyon (M sove).

Pwodui sa yo pa gen okenn pwodui chimik ladan yo.E yo fèt, spesyalman pou mwen menm ak ou. Ou ta renmen konn poukisa, pa vre?

Sa w ap tann, vin al dekouvri  ti chita pale nou te fè ak fondatris Ayacaona a, Laurence ansanm avè m… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook