Bote DEYO

MEN… OU BEL!!!

Jodi a se 02 Novanm 2013… Jodi a se fèt mwen… Jodi a se fèt bèl ti cheve m yo…

Wi, ane pase ak menm, nan menm dat sa a, devan glas ki nan douch lakay la, mwen te pran yon sizo, mwen te koupe tout cheve m. Ni pwent pèmanant, ni cheve grenn ki te kòmanse pouse yo. Si w mande m, kisa ki te fè m, pran desizyon sa a, m ap di w: M te bouke…

Screen Shot 2013-11-02 at 2.07.09 PM

M te bouke pran menm ti kout sechwa yo chak wikenn nan, pou cheve m sou do m, pou van ap voye yo anlè, pou m ka montre moun valè cheve m genyen. M te bouke, ak randevou chak mwa ak yon bwat pèmanant kokayin, pou m mete nan po tèt mwen, pou m ka genyen sa m pap janm genyen an…

Ane sa a, tèlman aprann mwen anpil bagay sou tèt mwen, sou lavi m, sou idantite m, sou wòl mwen sou latè; Dis (10) ti atik konsa, pa t ap ase pou m ta esplike w tou sa. Se sa ki fè jodi a, m gen lonè ak anpil jwa envite w gade premye videyo Bèlnègès sou Youtube, ki pral rakonte w pi gwo leson, desizyon sa a, ban mwen… Kontinye li

TIFANE SE YON BELNEGES!!!

Kristinaaaaa… Kristinaaaaaaaa… Kristinaaaaaaaa!!!

Mwen m fin fou, m ap chèche kiyès k ap rele m konsa nan lari Petyonvil, m pa ka wè kiyès k ap rele m nan. Pandan m ap vire touwon nan lari a, je m al tonbe sou Tifane ak manman l k ap fè m siy ak men yo, pou m mache vin jwenn yo, nan yon kafou ki pi ba kote m te kanpe a. Se ak tout yon gwo souri, yo resevwa m nan yon bèl lakou ki gen yon ansyen kay familyal, stil ane swasant (60) yo ladann.

427344_10200515404308528_574526411_n

Bri machin ki t ap pase deyò yo, te anpeche nou fè entèvyou a nan lakou a. Se Tifane ankò, ki di m “Ann ale nan salon an pito”… M te kontan wè se pa t ak atis la, m te vin fè entèvyou Bèlnègès la; tèlman li te byen alèz, byen senp e mete m nan yon anbyans pou nou pale de sa ki enpòtan pou nou, tankou de bon zanmi.

Istwa Tifane ak aksepte tout sa l genyen tankou koulè l, po l, cheve l, gwo dèyè l la (se li menm ki di m sa), kòmanse depi lè li te kite Ayiti pou l al nan inivèsite Ozetazini nan kòmansman lane 2002. Tout lajwa l, se pran swen tout sa Bondye fè l kado. E lè m te mande l, sa l fè pou l pran swen cheve l, li te jwenn twòp bagay pou l di m…

Byen enestale w, ann al tande sa l gen pou di nou… Kontinye li

TOUT SEKRE A, SE NAN PWENT LA…

Menm lè m te gen pèmanant (kokayin) nan tèt mwen, obsesyon m se pa t janm pou cheve m rive sou do m, men pou cheve m toujou an sante. Kokayin nan, pa t toujou banm chans sa a. Men kou m deside viv e pran swen bèl ti cheve mwen te fèt avè yo a, se yon mirak pou m wè kòman kèk ti jès byen senp ka fè ti cheve m yo rete byen bèl e an sante.
bn1
Ti jès tankou grese pwent cheve m, woule yo lè m ap trese yo, se kèk nan abitid mwen bay tèt mwen e tou ki ban m bon jan rezilta. Avèk eksperyans, mwen vin wè, ti jès tou senp sa yo, fè m pa bezwen nan koupe pwent cheve m chak de (2)/ twa (3) mwa ankò. Ni, m pa gen anpil cheve k ap rache lè m ap lave oubyen demele yo. Alòs imedyatman, mwen regle de (2) pwoblèm sa yo, se nòmal pou cheve a vini, men sa ki pi enpòtan an, yo pouse an sante.
Souvan sa rive, pou anpil nan nou ap mande m kisa nou ka fè pou mwens cheve nou rache? E si m ta di nou, si nou pran swen pwent cheve nou, mwens ap rache, kisa nou t ap di m?
Petèt ou ka pa kwè si solisyon ak pwoblèm sa a fasil konsa. Men kite m pataje eksperyans mwen avè w, w ap wè ki rezilta sa ban m… Kontinye li

M FOU POU YO!!!

Si jodi a, m ta mande w ki senk pwodui bote ou pa ka viv san yo, kisa w t ap reponn mwen?

Wi, ou te mèt reflechi toujou. Men kou yon moun ta poze m kesyon sa a, m gen kèk non ak kèk fòm pwodui ki otomatik monte nan tèt mwen. M pa konn pou ou, men gen kèk pwodui m ap itilize chak jou , m tèlman renmen yo, m damou yo fou. Kit se pwodui pou cheve, pwodui pou po, makiyaj, oswa pwodui pou zong elatriye, m gen youn m konnen se prefere m e se li ki fè m byen.

A tèl pwen genyen nan pwodui sa yo, mwen achte de (2) ladan yo, paske mwen pa vle lè yo fini pou m pa ta ko gen kòb pou m reyachte yo, oubyen pou m pa ta ka jwenn yo ankò sou mache a.

botee

M konnen w ap di m adikte, men li tèlman difisil pou w jwenn yon pwodui kò w renmen e abitye avè l, ak gwosè mache pwodui kosmetik ki gen kounya a, lè w resi jwenn yon pwodui ki fè w byen, e ki reponn ak nivo ekonomik ou, ou tou foure l anba zèl ou.

Kite m pataje ak ou senk (5) pwodui bote, m renmen anpil e ki disponib sou mache a… Kontinye li

SE FE, YO FE W KWE SA…

02 Novanm 2014 ap fè ekzakteman de (2) zan depi m te deside pran swen cheve m te fèt avè l la. Pou jiskounya a, anpil moun poko janm aksepte wè m ak cheve m jan l ye a. Men sa pa senkant kòb nan degouden m, paske lavi m se pou mwen, cheve m, ponyèt mwen, nanm mwen elatriye tout se pou mwen, kidonk mwen fè sa m panse k ap pi bon pou yo a, ak yo.

1

Pawòl mwen te konn tande e m ap kontinye tande ki pa vre daprè eksperyans mwen sou cheve natirèl, se yon bagay ki depase fòs mwen ak kapasite m.  Lis la long, men kite m pataje ak ou senk (5) pawòl, m te konn tande sou cheve natirèl ki pou mwen se prèv pa gen lè w pi bèl pase lè ou aksepte sa ki pa w… Kontinye li

OU BEL, LE W MARE TET OU!!!

Sa rive w deja, pou mare tèt ou san se pa legliz ou prale oubyen se dòmi ou pral dòmi?

Pandan w ap reflechi pou jwenn repons lan, kite m di w, menm si nan sosyete n ap viv la, nou leve nou jwenn se granmoun sèlman ki mare tèt yo, lè yo pral legliz oubyen lè yo pral dòmi. Kite m di w, ou ka mare tèt ou byen bèl lè w vle, jan w vle pou al nenpòt kote w vle.

kris

Wi, nenpòt kote w vle. Ou pral di m, si w pral nan yon maryaj, si w pral nan yon fèt oubyen yon gwo kote, mare tèt la pap bèl, li pap reprezantab. Mwen m ap di w, manti. Si nan tèt ou, ou deja pa reprezantab, mare tèt la pa gen anyen li pral ajoute, ni li pral retire.

M ap dakò avè w, si w mande m ak kisa w ka mare tèt ou, oubyen kòman w pral mare tèt ou pou chak okazyon. Paske mouchwa/foula nan mond “Fashion” se yon akseswa ou ka fè anpil stil avè l.

Men kèk stil ou ka fè pou tout okazyon gwo ou piti… Kontinye li

NOU PA NAN TET KALE A!!!

Bèl très, wi… Byen trase, wi… Menm longè, wi…

E, pa ka dòmi lannwit, tèt fè mal, po tèt cho a doulè,  bouton  nan tèt, cheve k ap kase menm… O non, mèsi!

cheve sere

Si se kounya a, se sa m t ap di yon moun k ap penyen m ak alonj. Men, twa lane de sa lajan m te kale m. Nan al penyen ak alonj, tèt mwen pran yon kal li pap janm bliye. Pa gen youn nan sa m sot site la yo, m pat soufri. Se vre tèt la te bèl, men nan menm jou mwen te fin penyen an, mwen pase tout nwit lan ap vide dlo sou tèt mwen pou chalè desann. Tèt mwen te tèlman penyen sere, m vin gen sansasyon se yon dife ki limen nan po tèt mwen. Sa ki pi mal la, m gen yon tèt fè mal ki tèlman fò menm wè, m difisil pou m wè.

M pa kache di w, m kriye kon timoun piti. Jou sa a, tout lide m se te pou m te tou koupe tout cheve m ansanm ak tout alonj lan. M vinn pran de konprime vè minui konsa, dòmi tou ale avè m. Se aprè de semèn, mwen vin resi ka ri nòmal. Men traka m potko fini, bouton nan tèt ak kap te anvayi tout po tèt mwen. Mete sou sa,  pye cheve monte arebò tout kouwòn tèt mwen. E depi w tande pye cheve monte, ou te mèt konnen, ou tou pèdi tout ti branch cheve sa yo.

Eben men traka m, men mizè m… Bò tèt mwen vin kale paske branch alonj ki te bò tèt mwen yo te sòti ak tout cheve m.

Kite m di w kisa ki i fè yo pouse e retounen nan nòmal yo, jounen jodi a… Kontinye li

PA KOUCHE AVE L TANDE!!!

Tifi, w ap makiye? Figi w ap di wi…

Kiyès ki pa toujou ap tande manti sa a. Swa yo di w, se makiye pou w pa janm makiye oubyen yo di w pa met twòp makiyaj paske makiyaj ap gate figi w. Fòk moun sa ta di m nan ki lekòl li te pase, yo te montre l sa? Oubyen ki pwofesyonèl ki te mete l chita ki te plen tèt li ak manti sa a? Paske makiyaj se yon akseswa menm jan ak tout lòt akseswa, depi w finn jwenn sa ki bon pou ou a, ou ka itilize l chak jou Bondye mete.

1

Men lafimen pa monte san dife, poukisa moun kontinye ap repete pawòl sa a jouk jounen jodi a???

Repons lan senp. Pi fò moun k ap repete pawòl sa a, pa konn anyen de makiyaj oubyen manke enfòmasyon sou sa ki rele makiyaj la. Se tèlman yon gwo dosye, nan peyi ki plis òganize yo, moun pase kat (4) lane ap etidye l pou vin yon pwofesyonèl nan domèn nan. Sa vle di, makiye pa yon jwèt. Gen anpil milyon k ap envesti nan rechèch ak kreye nouvo pwodui chak ane nan domèn sa a sou latè (Sous esteelauder.com).

Kite m tou di w sa kounya a, se pa makiyaj ki ka fè figi yon moun di men se pito lè l pa retire makiyaj la (demakiye) nan figi l avan l al dòmi. Menm jan w ap mete makiyaj nan figi w pou fè w pi bèl la enpòtan pou ou, se konsa retire makiyaj la enpòtan e ap ede w rete bèl. E jodi a, se sekrè sa a m pral pataje avè w.

Gade avè m kisa m fè pou m toujou demakiye e ede po m rete toujou bèl… Kontinye li

ANNDAN W POU L SOTI…

Ak ki krèm ou sèvi?/ Baz sa a ki fè zong ou pouse konsa ? Ki kote m ap jwenn li achte isit?/ Sa w met nan cheve w ki fè yo ret konsa?

Pandan nèf dènye mwa ki sot pase la yo, san manti, se kesyon sa yo moun plis poze m. Pi souvan, mwen santi m trè mal alèz pou m di moun nan men ak kisa m sèvi, paske m konnen se manti, se pa sèl pwodui kosmetik ki bay tout rezilta li wè yo.

image (1)

E, pou m ta kanpe pou m ta esplike l, se sa mwen manje ak sa mwen bwè ki bay rezilta li wè yo, non sèlman m pa tap gen tan pou m ta ba l tout detay yo; Men tou, t ap gen plis chans pou sa pa itil li anyen paske se pwodui yo li bezwen. Li pa bezwen konnen si bèl zong, bèl cheve ak bèl po li wè yo, se yon fason tout moun ka viv ki bay li.

Kite m peze sou “TOUT MOUN” nan. Tout moun ka viv nan yon fason pou pran swen tèt li e bèl chak jou. De bagay daprè mwen ki pi enpòtan pou rive fè sa, se: 1) Gen bon jan enfòmasyon nan men w 2) Mete enfòmasyon sa yo an pratik nan lavi w chak jou.

Nou tout dakò, bote a se anndan w pou l sòti pou l ka reflete sou figi w. Se pou sa, lè w konnen kisa k ap bon pou kò w, pou cheve w, pou po w, pou zong ou elatriye (1) epi ou asire w ou konsome bagay sa yo nan yon peryòd byen detèmine (2), ou pa fouti pa bèl jan w te espere l la.

Kite m pataje ak ou, kisa m manje ak bwè dènye tan sa yo ki pa koute m tout yon fòtin e ki  bon rezilta yo ban mwen… Kontinye li

FE YO POUSE!!!

Kòmantè anpil nan nou te fè anba ti foto, pwogrè cheve m fè, pandan uit (8) dènye mwa ki sot pase la yo, te fè m anpil plezi. An menm tan tou, sa fè m reyalize jan lè w vle yon bagay epi ou met tout ou menm ladann, sa pa ka pa mache. Sa te fè m souri, paske m sonje premye sa youn nan gran sè m yo te di m, premye fwa li te wè m, lè cheve m te fenk koupe a, se: “Kay ki moun w ap travay?”. Li di m sa, jis pou l montre m, viv e pran swen cheve natirèl mwen te fèt avè l la se sentaniz ki dwe fè l sèlman. Tankou, sentaniz yo pa moun yo menm?

pwogre

San fache, san kòmantè mwen te deplase kote l te ye a. Jounen jodi a,  pou l ka pa felisite m, lè li wè m, li di m: “Se pa yo vini, kilè w ap met pèmanant?” M dil lè w vle, paske se nan tèt ou yo ye (lol).

Tou sa pou demontre w, menm move kòmantè moun ta fè sou bèl ti cheve m yo, yo pa janm rate yon okazyon pou fè m damou yo plis. E youn nan fason yo montre m sa, yo pouse. M ka di, yo menm pouse twòp.

Si se ta pou move kòmantè, lè konsa tèt mwen t ap kale bobis. Si se ta pou pwodui sèlman, mwen rasire w yo pa ta fouti fè tout pwogrè sa yo. Kite m di w kisa ki fè cheve m pouse nan yon bat je.

Ou pa janm konnen, sa ka mache pou ou tou… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook