Bote DEYO

OU PRAL TETE…

Nou pale anpil de byenfè lwil kokoye; kit se pou cheve nou, pou po n, ak nan manje n ap manje. Si se pa t nan lanati kokoye te soti, yon moun te ka panse se peye, yo peye BELNEGES pou fè pwomosyon pou li, tèlman nou toujou ap pale de byenfè lwil kokoye sitou, nan plizyè atik nan ribrik Bote Deyò.

kokoye

Eske w konnen se pa sèl lwil kokoye a ki gen byenfè pou kò w, spesyalman pou cheve w? Lèt kokoye a tou, se yon mirak. M konnen, ou konn wè manman w fè manje ak li, wi li fè manje byen gou. Men, li se youn nan engredyan, si w vle cheve w ret an sante, byen bèl, fasil pou demele pou w pa ezite itilize nan benykrèm ou yo.

Avan, mwen te konn achte bwat lèt kokoye ki tou prepare nan makèt yo (m konn itilize l an 2 fwa). Lè m vin remake achte l la koute pi chè pase prepare l la, mwen vin kòmanse abitye tèt mwen pou m prepare l chak fwa, lè m pral fè benykrèm.

Kite m pataje ak ou, sa m fè pou m prepare lèt kokoye a lakay mwen… Kontinye li

ISTWA A, SE ANT OU MENM AVE L…

Eske w ap gen yon mennaj, pou w kite se yon lòt fi k ap fè lanmou avè l?

Eskize m, si kesyon sa a parèt yon ti jan kri. Men se premye refleksyon m te fè, lè yon ansyen kamarad lekòl mwen di m, li pral fè cheve natirèl trè byento paske li tande gen yon stidyo sou Dèlma a, ki penyen e pran swen cheve natirèl.

black

Mwen fè efò pou m pa tande premye pati fraz la, men dezyèm pati a atire atansyon m anpil anpil. O gran jamè, m pap jije chwa yon moun fè nan lavi l. Men m twouve sa gen yon enpòtans kapital, pou nou kontinye poze tèt nou kesyon: Kisa nou vle fè menm?

Ou vle fè cheve natirèl pou fè moun wè ou gen cheve natirèl osnon ou vle viv avè l?

Si w chwazi premye pati a, ou pa bezwen kontinye li atik sa a. Men si se dezyèm nan ou ta chwazi, kidonk ou vle viv avè l, kontinye gade poukisa li trè enpòtan pou relasyon lanmou sa a, se ant ou ak bèl ti cheve w yo pou l kòmanse, pa ak yon pwodui, ni yon stidyo, ni yon lòt moun elatriye… Kontinye li

YO FE TI KE M BAT!!!

Tèlman gen baklanklan pwodui sou mache a, lè  m resi jwenn sa ki bon yo e ki pa vann anpil lajan yo, mwen anvi mache ak de menm anlè tankou moun ki sot nan jèn midi.

M pa konn si w fè menm konsta avè m, pifò pwodui ki disponib isit sitou pwodui bote, se pwodui k ap defèt sa nou genyen natirèlman; oubyen ki pote non bon pwodui, men ki pa bon kalite.

Yon ekzanp, se lwil kokoye anpil famasi, anpil magazen vann isit men ki pa gen anyen pou wè ak lwil kokoye ki ka nouri cheve a. San nou pa mouye okenn moun, se responsablite pa w antan konsomatè, pou w konn chwazi. Chwazi pwodui k ap bon pou ou.

bio

Lè nou di k ap bon pou ou a, nou vle pale de pwodui non sèlman ki fè travay li di l ap fè a, men an menm tan tou ki pa fè w depanse kafetyè grangrann ou.

Pandan twa dènye mwa ki sot pase la yo, m jwenn e m fè eksperyans ak kèk bon ti pwodui ki rantre nan kategori, nou sot site anlè la a. Pran chèz ou, nou gen pou nou mete nan djakout ou… Kontinye li

SE SÈL SA W GENYEN !!!

Kòm kounya a, ni mwen ni ou konnen, aksepte viv e pran swen cheve ak tout lòt sa nou genyen, pa yon bagay ki alamòd e se pa paske tout moun ap fè l ki fè nou fè l, fòk nou konnen ki taktik ak teknik pou nou itilize pou pran swen yo. Konsa n ap tonbe damou yo plis chak jou, an menm tan santi nou pi bèl ak ak sa ki pa n.

Li pi fasil pou Jolèt enfimyè, si l l leve jwenn manman l nan branch medsin. Li ka toujou chanje wout si l vle, men Jolèt te gentan gen yon referans deja. Eben, se menm jan an pou cheve nou. Pou mwen menm ak anpil nan nou, nou pa t gen okenn ekzanp. Depi tou piti, nou bouke tande diskou, cheve nou twò rèd osnon nou gen move teren an. Tankou se te pi gwo madichon ki te ka egziste!!!

Jenerasyon

Mwen menm, si se pa t relijyon pwotestan, m pa t ap janm wè cheve manman m san pèmanant. Jis pou m di w, se paske li kwè li ka al nan lanfè ki fè l retire l nan tèt li.

Lè w leve ou pa t jwenn matant ou ki fè yon bèl ti kouri ak cheve l pou l al nan yon maryaj, osnon yon kouzin ou ki penyen yon bèl de (2) dwèt pou l al nan yon bal, lè w pa t gen okenn ekzanp nan antouraj pwòch ou, w ap dakò avè m l ap di (10) fwa pi difisil , pou pran swen cheve w e an menm tan santi w pi bèl avè l.

E menm lè w ta fin pran desizyon sa a, kòman ou ka evite pyèj depanse milyon ven nan pwodui ki sou mache yo pou pran swen yo? Kontinye li

BÈL CHEVE… BÈL SEMÈN!!!

Si sa konn rive w tou, pou w pa konnen sa pou fè ak cheve w pandan tout yon semèn; m ap di w ou pa poukont ou, paske sa te konn rive m tou, pou m anvi kite tèt mwen yon kote, yon lòt fwa m a pase pran l (lol).

Se vre, mwen poko pataje avè w, ki rejim mwen swiv pou cheve m ( m ap chèche l toujou), men gen kèk jès ak abitid mwen swiv regilyèman pandan tout yon semèn ki ede m gen mwens traka pou m pran swen cheve m e pase yon semèn anpenpan.

blacktitute

E se ti jès sa yo, ki ede m kenbe cheve m an sante e fè yo pouse byen rapid. Sòti nan lave, pase pran trese, retounen nan lave ankò, se gras ak ti jès sa yo jiskaprezan ki fè lanmou pou sa ki pou mwen, kontinye ap ogmante.

Yo senp, yo pa koute w anyen prèske e yo fasil pou aplike sou nenpòt tip cheve w ta genyen an. Ann gade ansanm… Kontinye li

SE PA BON KOULE L…

Ni mwen, ni ou konnen jan sa pwòp lè yon fi raze anba bra l. Non sèlman sa ede l konbat movèz odè natirèl kò l ka pwodui, men an menm tan tou li bèl, lè l mete yon rad (Mayo/Wòb) ki san manch pou anba bra l parèt menm koulè ak rès kò l.

Petèt ou poko fè fas ak pwoblèm sa a, men mwen menm pèsonèlman, mwen te konn gen anpil pwoblèm lè m mete yon rad ki san manch paske menm si mwen te toujou raze anba bra m, li te konn parèt tèlman nwa, w a di se boule anba bra m boule.

razwa

Se yon jou konsa, mwen deside fè rechèch pou m konnen sa ki ka fè anba bra m chanje koulè e mete m nan sitiyasyon anbarasan sa a. Mwen aprann ke sa pa yon mistè e mwen ka fè anba bra m reprann koulè nòmal li, sa vle di menm koulè ak rès kò m.

Kòman, se sa w ap mande m? Kite m pataje eksperyans mwen avè w… Kontinye li

BA LI L, LI RENMEN L…

Menm ekspè yo dakò sou byenfè lwil kokoye gen pou cheve nou, po nou, zong nou, sante nou an jeneral. Yo menm di, jou nou konnen byenfè lwil kokoye gen pou cheve nou, nou pap janm mete okenn lòt pwodui chimik nan tèt nou ankò.

Sa ki bèl la, lwil kokoye bon pou kèlkeswa tip cheve w ta genyen an. Se youn nan meyè idratan ki gen pou cheve nou bèlnègès yo. Non sèlman li kenbe cheve a idrate, li fè l briye e li ede cheve a pouse.

lwil kokoye

Se sa ki fè li enpòtan anpil pou aprann konnen bon lwil kokoye ki pa rafine, ki vyèj e ki natirèl avan w kòmanse itilize l. Sa rive souvan pou m wè nan an pakèt magazen ki vann pwodui bote isit, lwil kokoye ki sanble ak esans vaniy. Mwen dezole pou m di w, sa a se pa lwil kokoye ki natirèl ki pral idrate cheve w la. Okontrè lè w mete swadizan lwil kokoye sa a nan tèt ou, se rèd li fè cheve w rèd. Paske se an pakèt lwil mineral ki pa bon pou tip cheve mwen menm ak ou genyen an ki ladann.

Kite m rakonte w ki taktik mwen itilize pou m konnen lè yon lwil kokoye natirèl ak tout lòt byenfè li gen pou cheve nou… Kontinye li

KITE BELNEGES GATE W!!!

Sa poko menm gen yon lane, depi blòg www.belneges.com nan lanse sou entènèt. Ou tèlman ba l lanmou… Ou tèlman montre mouvman BELNEGES la se mouvman pa w… Ou tèlman byen akeyi nouvèl filozofi sa a… Nou pa ta ka kite ane sa a pase pou nou pa di w mèsi.

Yon gwo mèsi, paske w toujou li atik ki pibliye yo. Yon chay mèsi paske w toujou fè kòmantè anba atik yo. Mèsi paske w renmen e kenbe tout paj rezo sosyo ofisyèl BELNEGES yo aktif.

Mèsi pa sifi pou nou ta di w. Se sa ki fè, nou pote anpil bèl ti kado pou ou menm, ki te fidèl ak blòg bèlnègès la pandan dènye mwa ki sot pase la yo.

gift-event

Louvri djakout ou, pou w ranmase kado… Kontinye li

MEL’ANGE AK BELNEGES!!!

Premye pa, m fè pou m rantre anndan magazen an, gentan di m se lakay mwen m ye. M poko menm ap pale de dekorasyon magazen Mel’Ange lan, ki daprè mwen menm ekstraòdinè. M jis ap pale w de akèy Isabelle, youn nan tèt ki kreye konpayi sa a ban mwen.

San l potko menm prezante m manman l ak yon gran sèl, ki se de (2) lòt bra ki dèyè tout pwodiksyon konpayi sa a, ti te choublak mwen tou cho te gentan nan bouch mwen. Magazen Mel’Ange lan, ki nan zòn Petyonvil tou prè bilding Bèlvedère la, se yon ti paradi natirèl. Bèl dekorasyon ki fè w santi ou tou prè lanati, anbalaj pwodui yo ki raple w koulè tè Kenskòf lapli fenk sot wouze, sant te natirèl tankou sitwonèl, choublak melanje ansanm, fè w santi w pa ta janm sòti anndan magazen an.

naturel

Chak etajè gen pwodui pa yo. Genyen ki gen pwodui ou ka manje tankou Konfiti ki fèt ak myèl, myèl 100%natirèl elatriye… Gen lòt, se pwodui bote sèlman tankou lwil doliv natirèl, lwil womaren, glòs ki fèt ak bèdekarite ak myèl, krèm pou po ak anpil lòt ankò.

Menm kote m, te pwoche bò etaje pwodui bote yo, m te di se la Bèlnègès yo ap vle pase avan. Nan ti chita pale, m te fè ak Isabelle, li banm tout detay. Sòti nan kote lide monte konpayi sa a ak manman l epi gran sè l la soti, rive nan pri pwodui yo.

Lè m te mande Isabelle poukisa, yon bèlnègès ta dwe sèvi ak pwodui Mel’Ange yo, li te reponn mwen: “Lè se eksperyans ki fè yon moun kreye, li di fwa pi bon pou sa mache pou lòt moun ki pral fè eksperyans sa a.

Kisa sa vle di? Kite m, kase mòso ba w… Kontinye li

IDRATASYON… SE KLE!!!

Si gen yon grenn bagay ki enpòtan anpil pou cheve natirèl, se idratasyon… Nenpòt tip cheve w ta genyen an, idratate cheve w dwe youn nan abitid ou bay bèl ti cheve w yo. Se idratasyon an, ki nouri cheve a, ki fè l soup, pwoteje l kont solèy, pousyè ak tout lòt gwo tanperati e ki fè l fasil pou l demele.

SAMSUNG CSC

Kisa ki idratasyon an, menm?

Depi w tande pale de idratasyon, ou wè dlo. Tip cheve, mwen menm avè w genyen an, se yon cheve de nati ki sèk. Ou ka remake sa poukont ou, lè yon branch cheve w rache, ou wè li tou woule. Sa ki t ap diferan si w te gen pèmanant nan tèt ou, cheve a t ap ret tou long. Piske cheve a woule, sa vin fè l pi difisil pou lwil kò w pwodui natirèlman an, ki rele “Sébum” nan, desann nan tout cheve a rive jouk nan pwent nan, pou l rete idrate.

Se sa ki fè, li enpòtan lè w deside pran swen cheve w, pou toujou asire w cheve a byen idrate. Sonje cheve w, se tankou yon ti plant, pou l grandi, pou l fè flè, ou dwe awoze l. Se menm jan an, si w vle mwens cheve w kase, e rete byen bèl, ou dwe ba yo dlo. Yon cheve ki byen idrate dwe parèt soup, e lè w manyen l tou, li dwe soup anba men w.

M konnen anpil nan nou ap rete tann, pou m site non pwodui ki ka fè sa. Men kite m tou di w, idrate cheve a plis yon teknik, pase ki pwodui w pral itilize. Sa vle di, ou te mèt mete pi bon pwodui ki vann pi chè yo nan cheve w, si w pa konn ki teknik pou w mete yo, yo pap kenbe idratasyon an. Kidonk, plis kòb ap gaspiye, mwens rezilta w ap genyen.

Kite m pataje ak ou, ki teknik ki mache pou mwen… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook