Bote DEYO

W A BON PA W !!!

Mezanmi, gad jan yon bagay bon!

Se toujou plis pase yon plezi pou mwen, lè m dekouvri yon pwodui natirèl ki ka fè mirak nan kò m. M gen anpil defo, youn ladan yo, m pa renmen bagay ki fasil. Men lè m jwenn yon pwodui ki bon, e ki bay bon rezilta nan yon ti kras tan, mwen plap mwen mete l anba bra m pou m pa pèdi l. Pou mwen, pwodui sa a konn fè mirak!

pom1

Men se yon mirak! Pou w pase yon pwodui nan tèt ou kounya a, kèk minit aprè ou gentan gen rezilta ou te bezwen an. Ou pase l nan figi w chak swa, semèn pwochèn ou kanpe tankou yon petevi devan glas la, w ap di tèt ou: “kot bèl tifi sa a te kache”. Ou souke yon ti kras nan bouch ou, dan w klere kou miwa dèzanj. Ou fin lave tèt ou, ou mete yon ti kal nan cheve w, se tankou yon sewòm ou te sot bay cheve a.

Men ki pwodui ki bon konsa a? Vini w al dekouvri l avè m, kounya a… Kontinye li

DAMOU OU PA, FO W KOUPE!!!

Ane sa a mwen te di, se ane pou m kite cheve m yo repoze. Se sa ki fè, mwen deside fè anpil tretman tankou benduil ak benkrèm pandan 2/3 semèn (1 fwa chak semèn) epi trese yo chak mwa. 5 mwa gentan pase, mwen remake anpil ak anpakèt chanjman nan yo.

-

Youn nan chanjman mwen renmen se, cheve yo pouse anpil.  Men chak fwa mwen fè sa, mwen mete men m ladan yo, yon gwo touf vin jwenn mwen. Mwen menm ki twò renmen lè cheve m an sante; M pa bezwen di w, jan sa anmède m.  Chak tan mwen trese yo, pwent yo vin jwenn mwen. Konsa, letan pou m fin trese tout tèt mwen, gen plis cheve atè a pase sa k rete nan tèt mwen yo.

Malgre tout swen yo, cheve yo sèk, yo tankou yo pa t janm idrate vre. Lè m fè afwo, yo pa founi ankò (Yo klè). M vin kòmanse ap panse rekoupe yo nèt  ankò alagasòn. Jouk dènyeman an, mwen vin sonje lè cheve m te fenk kòmanse ap pouse, m te renmen yo anpil paske yo pa t gen pwent file.

Se la a, mwen vin rann mwen kont, koupe pwent yo se meyè solisyon an. Kite m di w kòman sa te pase… Kontinye li

BELNEGES AK KREYOL ESSENCE!!!

Kreyol Essence, se youn nan sponnsò ofisyèl spektak GADE SOLEY LA. Yo pa ka tann pou yo prezante w tout pwodui natirèl yo fè, pou ede w pran swen cheve w ak po w.

ke2

Yo pa fè sèlman pwodui pou cheve ak po, yo fè balèn ki santi bon tou, ou ka itilize yo pou dekore lakay ou; an menm tan pou w pase yon bon ti moman. Nou te fè yon ti chita pale ak Yve-Car Monperousse, ki se kreyatris pwodui Kreyòl Essence yo, byen enstale w kounya a, pou al dekouvri tout liy pwodui sa a, ki pap sèlman ede w pran swen sa ki pa w, men ki gen objektif pou bay plis moun, sitou fanm travay an Ayiti…

Poukisa konpayi a rele Kreyòl Essence? Kontinye li

BELNEGES AP TOUJOU ONATURELL!!!

Li te gentan depase 7 tè diswa, lè m rankonte ak Christelle Dossous, fondatris ONaturell, pou l ban mwen 3 ti bokal krèm pou penyen nan gam pwodui li kreye a, pou m eseye. Li gen plis pase 1 èdtan nan yon blokis sou wout frè, men sa pa ba l pwoblèm se rive li vle rive pou l fè m jwenn pwodui yo.

onaturell4

Sou de pye m, m kanpe kon yon gwo zonbi nan lari a, m ap tann pou m rankontre Christelle pou premye fwa. Lè m wè twòp tan ap pase, m deside pran yon moto pou nou ka kontre nan mwatye wout. Tout sa, se anvi pou nou prezante w pwodui sa yo ki fèt lakay nou; Pwodui sa yo ki fèt a limaj mwen ak ou e k ap mete plis sou sa ni mwen ni ou genyen deja.

Ann al tande, kisa Christelle yon bèlnègès menm jan ak ou gen nan djakout li pou ou… Kontinye li

LALIN AK SOLEY, SA W PI PITO?

Carline Sévère se fondatris Kafedore. Se li ki prensipal atizan ki kreye e ki travay fòm, koulè tout koleksyon bijou Kafedore yo. Se te menm dwèt yo, menm kè a, menm lanmou an ki te konn fè Klasik Bijou. Men depi lè, Carline kòmanse santi gwo vibrasyon nan nanm li, k ap ede l aksepte chak jou plis kisa li ye, travay li kòmanse chanje. Se sa ki fè non konpayi a, vin chanje tou. Kounya a se pa Klasik Bijou ankò, se Kafedore.

bijoukafe

Kafedore gen yon istwa pou l rakonte nan pwodui ak sèvis l ap ofri yo. Li gen yon nouvo filing li anvi pataje nan kreyasyon l yo. Se sa ki fè chak pyès ki soti nan Kafedore inik. Ou pap jwenn li lòt kote. Petèt se sa ki fè anpil gwo pèsonalite anpil moun konnen nan peyi a kòm aletranje, renmen mete bijou Kafedore yo anpil. Paske, lè yo mete yo, yo santi yo spesyal.

Yo spesyal paske bijou Kafedore yo spesyal. Soti nan fòm yo, pase nan koulè yo, vire tounen sou materyèl ki fè yo a, ateri sou istwa ki kache dèyè yo a; chak grenn bijou nan koleksyon Kafedore yo ekstraòdinè. Se sa ki fè, 4 Me k ap vini la a, nan konferans BELNEGES la, Kafedore pral prezante w nouvo koleksyon Lalin Ak Solèy.

Vini w al dekouvri avè m kalite bèl bijou ki sanble ak ou, w ap ka jwenn jou konferans lan… Kontinye li

3 BOUL DYAMAN!!!

Pran desizyon sa a deja, poukont li, se yon boul dyaman. Pran desizyon pou viv ak bèl ti cheve w te fèt avè l la, se youn nan pi bèl desizyon w ap gen pou pran osnon pran deja nan lavi w, kite m felisite w pou sa.

pao

Men jodi a, kite m pataje ak ou kèk ti konsèy mwen aprann sou wout la. Kèk konsèy, si mwen te konnen  depi avan mwen te pran desizyon viv e pran swen bèl ti cheve m yo, petèt ki te ka plis fasilite lavi m. Sa m vle w konnen jodi a, pa kite okenn moun met chalè nan kò w pou w vin “natirèl”. Wi, jan w li l la, se sa mwen di menm. Pa kite moun ap fòse w vin natirèl. Pa wè tout moun gen cheve grenn, ou menm tou pou kouri genyen l. Pa gen anyen ki prese, paske se yon gwo desizyon ki pral gen anpil enpak sou fason ou pral viv la.

Pran desizyon pou viv ak bèl cheve grenn ou yo, dwe desizyon pa w. Ou dwe santi, se yon desizyon ki sot anndan w. Ou dwe konnen poukisa w ap fè l. Ou dwe prepare pou chanjman desizyon sa a pral trennen dèyè l la. Wi, moun kapab enfliyanse w men pa kite se paske ou wè se sa tout moun ap fè, ki pou fè w kouri al koupe cheve w osnon fè tranzisyon.

Si w sou wout pou pran desizyon sa a, osinon fenk pran l. Kite m pataje eksperyans mwen ak ou, ou pa janm konnen petèt sa ka itil ou…

Kontinye li

Y AP BYEN BON POU OU (Premye Pati)

4 Me 2014, soti 2 zè rive 6 zè nan aprèmidi sou tèt kay Me Céant an, 390 Ave John Brown ki sou wout Boudon an, n ap òganize premye konferans BELNEGES la, sou tèm RENMEN SA W YE.

Nou chwazi tèm sa a, paske nou ret kwè pi gwo travay la, se la li chita, se nan ou pou travay la kòmanse fèt. Se tèt ou pou w renmen anvan, ak tout sa l posede, avan menm ou pale de renmen lòt moun. Se tèt ou pou w rive aksepte avan, pou sa ka pi fasil pou ou ka amelyore lavi w.

pafemenm

E lè nou pale de renmen sa w ye, nou vle pale de tout sa ou posede tankou: Lavi w, ayisyen w ye a, fi ou ye a, cheve w, koulè po w, talan w, kapasite w, pasyon w, lang manman w ak papaw pale a, manje ki soti lakay ou, elatriye… Si nou ta pran pou nou site, ti atik sa a pa t ap sifi.

Se sa ki fè, nou pral pase dezèdtan ap pale sou sa sèlman ak plizyè gwo pèsonalite ki te fè chwa renmen sa yo ye, e tou gade ansanm ki rezilta sa te ba yo nan lavi yo, nan karyè yo e kontinye ap ba yo jouk jounen jodi a.

W ap tou gen posiblite jwenn, tout sa w te ka bezwen pou pran swen youn nan bagay ki gen anpil valè pou ou, ki se kò w. Soti nan très cheve w, pase nan tout trip ou, rive nan pwent zòtèy ou, w ap jwenn bon pwodui natirèl k ap ede w fè sa.

Kite m ba w plis detay, sou sa w ap ka achte jou sa a… Kontinye li

LI KA, PA BON POU OU!!!

M pa konn si sa rive w deja, men mwen menm sa fè plizyè fwa m kanpe devan glas nan douch lakay la, ak yon bokal pwodui (souvan jèl) kenbe nan men m, dlo prèske sot nan je m, tèlman li pa fè cheve m byen.

An aroma pot by the window

Podyab mwen, lè konsa se pwodui souvan mwen achte pi chè a ki banm kalòt sa a. M pa bezwen di w, mwen “madan piyay” ki fin depanse nan yon pwodui, epi pou pwodui a pa fè sa, li te pwomèt mwen li pral fè a. Figi m lè konsa, tankou chen ki pa jwenn zo. Men, sa ki fè m ap di w sa jodi a, se paske menm lè m fin pran souflèt sa a, m konn ap di tèt mwen, ou kwè se pa mwen ki mal itilze l? Ou kwè, se pa paske mwen pa fè sa yo di m fè sou bwat la, ki fè li fè m sa. Manti wi, kòb la m depanse mal la, k ap pote m ale…

Jou vin rive, kote yon pwodui yo te fè m kado, ban m menm move rezilta sa a. Se pa kòb mwen ki te achte l, e mwen wè, m kontinye ap poze tèt mwen, menm kesyon sa yo toujou. Definitivman, m di men gen yon bagay ki pa mache. Bon mwen wè, nan ki eta bagay la met cheve m, epi m ap fòse l bon pou li kounya a.

Eben se konsa, eksperyans ki konn fè je m fè tè pwa, tè mayi devan glas yo vin montre m, gen reyaksyon depi w wè cheve w fè yo, ou pa bezwen al nan poze tèt ou plis kesyon. Se swa li renmen l, se swa li pa renmen l.

Men ki bagay sa yo? Kòman w ka konnen, lè yon pwodui bon osnon pa bon pou cheve w? Vini w al gade avè m… Kontinye li

PRAN SWEN L, SI W VLE L BEL!!!

Sa te toujou atire atansyon m, pou m wè lè zanmi gran sèm yo ap pale de pran swen po yo, se de ki krèm, ki savon osnon ki sewòm ki ka fè po yo dekale pi vit, yo konn ap pale.

Nan obsève pandan m vin pi gran, mwen remake plis medam konn kòman pou yo prepare ti resèt douko yo pi byen, pase kòman yo ka pran swen po yo toutbon natirèlman. Mwen menm tande ak de zòrèy mwen, fi ki kwè pran swen po yo, vle di pase pwodui sèlman.

In this photo taken Feb. 15, 2011, roadside vendor Sophia McLennan displays her selection of skin bleaching agents near a pharmacy in downtown Kingston, Jamaica. People around the world often try to alter their skin color, using tanning salons or dyes to darken it or other chemicals to lighten it. In the slums of Jamaica, doctors say the skin lightening phenomenon has reached dangerous proportions. (AP Photo/Caterina Werner)

Mwen pa ni yon ekspè nan zafè po, ni yon dèmatològ. Sèlman eksperyans ak rechèch mwen montre m, pase pwodui (douko) ak pran swen po w, se de bagay konplètman diferan. Pran swen po w vle di, bay po w sa l bezwen pou l ret an sante tankou idratasyon; netwaye l tankou eksfolye l ak anpil lòt pwosesis ankò…

Se sou dènye pwen sa a jodi a, nou pral chita. Kisa eksfolye  po w vle di? Kòman w ka fè eksfolye po w? Poukisa sa bon? Chak kilè w, ka fè sa?

Kesyon yo anpil, men kite m pataje ti resèt ak eksperyans ki mache pou mwen tankou kòman eksfolyasyon ede m evite gen mwens bouton ak tach, nan figi m. Ou pa janm konnen, petèt sa ka mache pou ou tou… Kontinye li

AYACAONA SE POU TOUT BELNEGES!!!

Sa rive w deja, pou w santi yon koneksyon ak yon bagay ou poko menm wè?

Eben, filing sa a se youn nan premye eksperyans mwen ak pwodui Ayacaona yo. Nan kòmansman ane a, mwen te rate premye prezantasyon pwodui yo te fè, an Ayiti a. Sa te fè m mal, dèske mwen pa t la pou m te vin rakonte w kòman sa te pase.

ayaa

Men mwen te pwomèt tèt mwen, pou m fouye chèche plis enfòmasyon sou pwodui Ayacaona yo, paske filozofi travay konpayi sa a ki baze l nan peyi Kanada, te atire atansyon m anpil. Konpayi Ayacaona fè pwodui ni pou cheve, ni pou po sitou po ki sèch ki manke idratasyon (M sove).

Pwodui sa yo pa gen okenn pwodui chimik ladan yo.E yo fèt, spesyalman pou mwen menm ak ou. Ou ta renmen konn poukisa, pa vre?

Sa w ap tann, vin al dekouvri  ti chita pale nou te fè ak fondatris Ayacaona a, Laurence ansanm avè m… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook