Bote DEYO

SA W YE…

Nan lide pou fè w kòmanse dekouvri talan, ak pasyon nouvèl redaktris www.belneges.com yo, n ap pataje ak ou tèks yo te ekri ki rive fè yo rive kalifye. Byento, n ap prezante w yo ofisyèlman.

12

Jodi a, n ap prezante w atik Wendy A. Lamothe ekri sou  » Kisa BELNEGES reprezante pou li »… Kontinye li

NAN YON BAT JE!!!

Cheve a pa vle pouse, 2 grenn bouton men gwosè soti nan figi w, mande w kote yo soti ou pa konnen, menm ak makiyaj ou pa santi w bèl. Woyyy!!! Ou gen pwoblèm.

bni

Sa rive souvan, sitou lè yon bagay ki pa gen okenn rapò ak fizik nou pa p byen fonksyone nan lavi nou, pou sa fè nou santi, nou pa bèl ase. Sa ki pratikman nòmal lè nou gen pwoblèm kòb, osinon nou pa pase yon kou nan lekòl la, lè nou strese, nou nan kont ak mennaj nou elatriye… Moun ki ekspè nan domèn konpòtman (sikològ yo) fè konnen se pouvwa mantal la ak emosyon nou yo, genyen sou fizik lan ki souvan lakoz. Jis pou raple w pou n kòmanse, souvan se pa bouton an, ni cheve an ki vrè pwoblèm nan, men se de grenn je k ap gade imaj glas la voye ba li a ki konn pwoblèm nan.

Poutan, nou pa ka inyore sa konn rive nou tou. Souvan, jounen nou prèske mal pase paske nou pa santi nou bèl ase. Se pou sa ansanm, nou pral gade kèk ti taktik nou ka itilize byen rapid pou remete nou sou pye n e fè nou santi nou byen anpenpan… Kontinye li

FE L POU OU!!!

12 Jiyè 2014

“O, fòk mwen sonje rele Veve (dam ki konn trese cheve m nan) wikenn pwochen wi. Paske nan 2 semèn fòk mwen penyen ak alonj”.

alonj2

21 Jiyè 2014

“Gèt mesye!!! Sa k fè m pa ka jwenn Veve nan telefòn la a? Ou kwè m pa ta jwenn yon lòt moun penyen m? Men jou ap rive sou mwen, tèt mwen poko penyen. Pa gen anyen k ap fè m pati ak tèt mwen konsa”.

26 Jiyè 2014

“M pa ka jwenn Veve men jodi a, m ap achte alonj mwen mete la kanmenm. Paske kanta pou m met alonj avan m al an vakans lan, m ap mete l, m pa prale ak tèt mwen konsa”.

Men mwen nan mwa ki sot pase a, yon semèn avan m al an vakans ak kòb mwen kenbe nan menm, nan yon gwo magazen ki vann pwodui bote,  ki sou wout Taba a. M pa bezwen di w, m kontan! Jan m bezwen penyen sa a, gen alonj mwen nan menm se tankou tèt mwen gentan kòmanse penyen. Ale nan reyon ki vann alonj lan, pa gen alonj mwen vle a.

M pa kontan. M anvi fè kòlè sitou mwen konnen pa gen okenn lòt kote m pral jwenn alonj lan a lè sa a. M fè sa, pou m kite magazen an, gen yon lide ki fè vappp ki pase nan tèt mwen. M potko janm wè m bèl konsa… Kontinye li

MEN GADE SA!!!

Chak ti tab, gen pou piti 3 jèn fi ki chita k ap travay sou yo. Tout moun (pifò se fanm)  egwi a lamen, ap file ti grenn pèl osnon payèt grenn pa grenn, pou fè bèl desen ki reprezante sa ki bèl an Ayiti tankou flè, plaj, papiyon elatriye…

valise belneges-2

Pa twò lwen medam sa yo, yon pakèt lòt medam ki plis avanse nan laj, sou machin a koud, ap koupe, ap taye twal ki pral fè bèl valiz, bous ou pap wè okenn lòt kote ak inifòm pou plizyè lòt konpayi nan peyi a. Chalè pa chalè, medam yo konsantre sou travay y ap fè a. Youn nan bagay ki plis atire atansyon nou, lè nou rantre nan santral GADE SA a, se pasyon ak presizyon ou ka remake byen fasil nan travay medam yo ap fè a.

Ou pa ta di fil nylon y ap sèvi a, mare nan nanm yo,  tèlman yo mete lanmou nan travay la. Youn ap rakonte lòt ti istwa sou pitit yo, sou fanmi yo elatriye. Men sa pa janm anpeche yo, fè 8 èdtan travay souvan plis menm, pou kreye bèl valiz, bèl bous, bèl barèt pou yon bèlnègès tankou w.

Vini w al dekouvri travay gwo konpayi sa a ke Mr. Hans P. Garoute (Digicel Entrepreneur 2010) ap dirije, ki gen plis pase 70% moun k ap travay ladann ki se fanm ak ti jèn fi, ki souvan soti nan katye ki pi defavorize nan peyi a… Kontinye li

TONBE DAMOU L NON!!!

Sa gentan gen plis pase yon mwa, depi m te deside rekoupe cheve m kout kout. Pa sezi! Ou pa poukont ou! Gen moun jouk jounen jodi a, k ap tann mwen ba yo rezon ki fè mwen fè sa. Gen yon moun menm sou Facebook, ki te menm voye m al gade si se pa yon demon ki rantre sou mwen, ki fè m rekoupe cheve m wotè sa a ankò (M woule atè pou m ri).

TWA (1)

Rezon an senp: M pa gen okenn rezon. Pa gen okenn rezon ki fè m rekoupe cheve m. M jis anvi wè yo kout, mwen al nan yon stidyo, m di koupe tout (Pran yon ti te vèvenn, si w sezi ankò).

Paske depi 2 Novanm 2012, mwen aksepte mwen bèl ak cheve m jan m te fèt avè l la. Kidonk, pa gen anyen ki ka efase, ni fè m kwè yon lòt bagay ke renmen yo e pran swen yo. Se sa ki fè, mwen toujou santi m lib pou m fè sa m vle ak yo. Depi m konnen, se pa mal m ap fè yo e sa m ap fè yo a, ap fè m plezi.

Sa te pran m yon ti tan pou m wè jan anpil fi (nan plizyè kilti diferan) bay cheve long tout enpòtans sa a. Koupe cheve m, vin fè m konprann pi byen, lakay nou pa bò isit gen long cheve vle di, ou se simbi nan dlo, tèlman w bèl. E gen cheve kout souvan vle di, baka anba dlo osnon malerèz elatriye…

E poutan si w wè sa, ti imaj glas la voye ban mwen chak maten an, lè m ap gad ladann nan, demanti sa wi. Vini m pataje ak ou 3 bon avantaj cheve kout gen ladann… Kontinye li

FENK DAMOU!!!

Se pa premye fwa w ap tande m ap di w, jan pifò jèl yo di ki fèt spesyalman pou cheve natirèl sou mache a pa janm ale ak cheve m. Si yo pa plen cheve m ak pay blanch, yo fè cheve m sèk tankou kote idratasyon pa t janm pase.

ow

Mwen te tris paske mwen te wè sa prèske enposib pou m te jwenn yon pwodui ki plizoumwen natirèl ki ka ede cheve m kenbe koutpeny mwen konn pran yo epi ki pap mete cheve m nan eta sa a. Eben, depi lè m rankontre ak pwodui sa a yo rele “Flaxseed” la (pwononse l flaksid), se lajwa sèlman ki nan kè m, ni nan bèl ti cheve m yo.

Li pa vann chè ditou, li 100% natirèl, li gen anpil byenfè pou cheve w epi li fasil pou prepare. Ou menm ki renmen fè 2 dwèt, 3 dwèt osnon ou menm ki gen ti afwo menm jan ak mwen, yon ti kal jèl flaxseed ka kenbe yon koutpeny pou plis pase 2 jou.

Vini w al dekouvri tout byenfè pwodui sa a, ansanm ak mwen… Kontinye li

OU FENK FE YON GOL!!!

Sa prèske gen yon mwa depi m ap fè yon bèl ti eksperyans ak tèt mwen. Mwen deside pa makiye, prèske pa mete bijou, m pa mete kitèks e jan w konnen l deja, tèt mwen prèske pa gen cheve ladann (0.5cm), kidonk m pa menm gen cheve pou m penyen. Men chak jou, mwen asire m, mwen fè 45 minit spò. Mwen efòse m pou m manje anpil fwi ak legim epi mwen bwè anpil dlo.

belneges

Sa etone m pou m wè, jan anpil moun kontinye ap di m jan mwen bèl. Mwen sezi, paske avan sa mwen te kwè si cheve m kout fòk mwen gen anpil akseswa sou mwen pou m santi m bèl. M pa gen pwoblèm ak akseswa yo non, ni ak cheve kout la. Men m potko janm pwouve tèt mwen kalite lanmou sa a.

Mwen vin konprann, renmen tèt ou a pa sèlman nan pran swen cheve w, ni fè bèl makiyaj. Men se nan pran swen tout sa w genyen, tout pati nan kò w e menm san okenn makiyaj, ou ka rive santi w seksi, bèl e an sante nan je pa w.

Wi, w ap bezwen anpil kouraj pou sa. Men kèk teknik ki kapab ede w… Kontinye li

OU PA P BEZWEN ANPIL!!!

M konnen jan Rivkha Larco te aprann nou anpil teknik sou kòman nou ka byen makiye pandan konferans lan ki te fèt 4 Me ki sot pase la a. Sa trè enpòtan pou ou konn teknik sa yo, paske sa ka ede w fè mwens erè lè w ap makiye.

rivkha

Makiye chak jou ak makiye pou yon okazyon spesyal, se 2 bagay diferan. Poukisa? Repons lan senp, makiyaj w ap pran chak jou a, dwe parèt plis natirèl posib. Li dwe lejè, senp e trè byen fèt. Kote ou ka pase fondten, ou met konnsilè (Anti-cernes) ak poud pou w ale nan yon sware, li pa yon obligasyon pou chak jou, pou w itlize tout pwodui sa yo.

Men pou w fè sa, fòk ou konn ki teknik pou w itilize tou, pou w pa sòti ak tout mak dòmi yo nan figi w. Kite m pataje ak ou, kèk tenik byen senp mwen itilize ak bon rezilta sa ban mwen… Kontinye li

JANM SOLEY!!!

Jan sa bèl, lè w anpenpan depi nan pwent cheve w rive nan pwent zòtèy pye w. Sa twò bèl, lè yon bèlnègès ap pran swen sa ki pou li. Mete sou sa, si pwodui w ap itilize yo se pwodui natirèl, ou ka jwenn anndan lakay ou, pa gen pwoblèm pyès. Non sèlman ou pap depanse anpil lajan epi tou rezilta w ap nan plan men w.

Studio shot of nude woman with knees up to chest

Se vre, nou te pataje kèk ti konsèy ak ou sou kòman ou ka eksfolye figi w, si w ta vle li byen bèl natirèlman; men sa pa anpeche ou fè ti swen tou pou bèl janm ou yo.

Vakans rive! Anpil chalè!!! Se lè pou mete bèl wòb ou, bèl jip ou osnon bèl bout pantalon w. Se lè pou janm ou klere, byen bèl.

Kite m al pataje yon bon ti resèt ak ou k ap ba w bon rezilta sou 2 ti chèz… Kontinye li

BEL KOUTPENY!!!

Mezanmi!!!

Se pa ti bèl nou te bèl, jou konferans lan. Se te tout yon plezi pou nou te wè, jan chak grenn bèlnègès te inik nan fason yo penyen, jan yo makiye, stil yo fè ak mayo bèlnègès la ak tout lòt akseswa yo te mete yo.

unnamed (6)

Pierre Michel Jean, Pierre Moise ak Georges Harry Rouzier, fotograf ofisyèl Bèlnègès yo te vini ak bèl lide sa a, pou fè foto jan nou te penyen nan konferans lan. Nou twouve se yon ide ekstraòdinè pou nou ta pataje bèl ti koutpeny nou te pran yo, youn ak lòt. Se vre cheve nou tout pa menm ni menm longè, men nou rete sèten sa ka enspire w yon bèl ti koutpeny nan jou, ou pa ta twò sou penyen yo.

Vini w al gade avè m bèl kwafi ki te genyen nan konferans lan. Ou pa janm konnen, youn ka enspire w… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook