Bote DEYO

A LA BEL!

Mezanmi, tout moun ki pwofesyonèl nan domèn makiyaj, dakò fondten se youn nan pi bon pwodui makiyaj ki egziste. Li ka fè po w parèt tankou yon po ki bèl, san tach e an sante. Men an menm tan tou, se youn nan pwodui ki pi difisil pou moun itilize. Poukisa daprè ou? Eben, repons lan senp; Si aplikasyon fondten an, pa byen fèt, l ap gate tout makiyaj ou a e li ka menm fè moun kouri pou ou paske w ap sanble ak yon zonbi. Si fondten ou mete a, pa ale ak koulè natirèl po w menm, se pi rèd. E se sa ki entèrese nou nan atik sa a.

black woman

Ou konnen deja, mwen renmen makiyaj. Paske pou mwen, makiyaj se yon fason pou m jwe ak figi m. Lè m mete l tou, m santi li bouste konfyans mwen gen nan tèt mwen deja. Men, m renmen lè li senp e lè li byen fèt.

Mwen pa yon makiyez pwofesyonèl, men mwen fè anpil rechèch sou makiyaj nan liv ak sou entènèt. Youn nan pi gwo difikilte m te genyen, se jwenn yon fondten ki byen ale ak koulè po m. E daprè, plizyè figi mwen rankontre sou wout mwen nan lari a, m di genlè se pa sèl mwen ki gen pwoblèm sa a.

Kite m pataje ak ou, kèk ti konsèy ki ede m jwenn meyè fondten ki ale ak figi m nan e ki fè makiyaj mwen yo toujou parèt natirèl… Kontinye li

PRAN SWEN YO TOU!

Nou gen chans viv nan yon peyi twopikal kote solèy la, prèske tout ane a; Se pa tout kote moun jwenn bon chalè natirèl pou kite pye yo deyò, met sandal lè yo vle, jan yo vle. Se vre gen nan nou ki toujou al fè pye nou nan stidyo osnon lakay nou, men gen nan nou tou ki bliye pran swen pye nou.

pye2

Menm jan ak cheve nou, pye nou merite bon jan atansyon ak bon jan swen. Jis paske se yo ki sipote pwa kò nou pandan tout yon jounen, sa ta dwe sifi pou nou ba yo lanmou yo merite a. Men si rezon sa a, pa ta ase, sonje pran swen kò w, se yon prèv ke w renmen tèt ou. Sa tèlman bèl, lè pye yon moun byen idrate, byen dous e byen santi bon.

Jodi a m vle pataje avèk ou kèk ti teknik mwen itilize pou pye m kapab toujou byen bèl. Ou pare, ann ale… Kontinye li

PA KITE YO FE W SA!

Si yon jou, ou ta kwaze m nan lari, ou ta wè zong mwen pa fèt; se pa mwen w wè a (lol). Wi, ou pa bezwen ri, paske se pa t mwen. Pran swen zong mwen, se youn nan bagay m renmen fè anpil. M renmen wè lè zong mwen pwòp e byen fèt. Mete sou sa, mwen travay ak menm anpil, kidonk se prèske yon obligasyon pou mwen pou zong mwen toujou byen pwòp, byen bèl.

nails

Sa konn rive, mwen pa gen kòb osnon tan pou m al fè yo nan yon stidyo, lè konsa mwen netwaye yo poukont mwen. Men, mwen pi renmen lè se yon pwofesyonèl ki fè yo. Pandan n ap pale de pwofesyonèl la, gen de moun nan stidyo ki pa konn kòman yo dwe trete zong ki natirèl. M pa ka di w, si se paske akrilik vin twò alamòd, men moun yo se voup voup epi yo panse sa sifi pou zong ou byen fèt.

San m pa al chèche pwoblèm met nan kò m, kite m pataje ak ou 3 bagay ou pa dwe kite moun k ap fè zong ou nan stidyo fè w… Kontinye li

VIRE L TOUNEN L JAN W VLE

Se pa konnen ou pa konnen, ou byen renmen bèl cheve natirèl ou yo. Men, chak fwa konsa,  ou gen yon sèl anvi chanjman ki kenbe w. Se ka chanje koulè, chanje koup, chanje model koutpeny elatriye…

cheve

Si sa konn rive w, m ap di w ou pa poukont ou paske m pral gen plis pase 3 mwa, se nan faz sa a mwen ye ak cheve m tou. Bon chans pou nou, pa gen agranman pase cheve natirèl, ou ka chanje l lè w vle.

Men tout bagay la se ke gen 2 kategori moun ki vle fè chanjman. Gen moun ki bezwen fè chanjman  an toutpandan pou cheve a rete long. Gen yon lòt kategori, cheve long pa entèrese l, se chanjman li bezwen.

Nan nenpòt ki kategori w ta ye a, nou pote kèk ti konsèy ki ka ede w. Pran djakout ou, ann ale… Kontinye li

AN PLUM DE PAN!!!

Kiyès ki pa ta renmen gen bèl po? Bèl cheve? Ki moun ki pa ta renmen bèl? M pa kwè m tap jwenn yon grenn moun ki t ap reponn non ak kesyon sa yo. Eben, bagay la pa chita nan krèm, lwil, ak tout lòt pwodui  n ap pase sou po nou osnon pati nou ka wè yo sèlman. Okontrè, nenpòt jan sa ye a, se anndan pou bote a soti.

bel tifi

Jodi a, m vin raple w jan sa enpòtan anpil pou w manje fwi ak legim epi bwè dlo.  Pou po w bèl toutbon san li pa dekale, sèk, plise, gen tach elatriye, fòk li jwenn bon jan vitamin ki pou nouri l e kenbe l an sante. Fwi yo pa ekzanp, ka pèmèt po w vin pi fen, yo gen pouvwa pou idrate kò w, epi yo ede po a rete djanm. Gen anpil fwi nan peyi Dayiti, jodi a m pral pataje ak ou 4 fwi nou ka jwenn byen fasil pandan tout ane a k ap ba nou rezilta plop plop.

Pran kreyon w, yon ti bout papye pou note. Ann ale… Kontinye li

CHALE PA LADANN!

Nan moman an, se cheve natirèl k’ap taye banda. M’ap sonje nan ane pase yo, zòn 2007-2008 yo, jwenn yon fi ak cheve natirèl te difisil. Men kounya anpil nan nou, sinon nou tout, sou chemen pou n vin nan natirèl si nou pa gen cheve natirèl deja. Nou tout konn kisa pou nou fè ak sa pou nou pa fè sou cheve nou. Nou tout konn kijan pou nou pran swen cheve sa yo ki se idantite nou. Plis n’ap abitye avèk yo, plis n’ap konn kijan pou nou pran swen yo. Plis n’ap renmen yo.

chevewow

Men bèl avanti sa a pa fasil. Paske yo mande tout lanmou ak tout atansyon nou. Pafwa nou bezwen detire cheve yo, ba yo yon lòt figi pou ti kout peny nou yo ka pi byen chita. Anpil nan nou ka konn itilize aparèy elektwonik tankou sechwa, bebilis elatriye pou nou fè sa. Men si nou fè anpil rechèch, n’ap konnen chalè pa bon pou ti cheve natirèl nou. Paske l’ap fè yo sèk. Epi y’ap kase.

Ki mwayen nou ka itilize pou nou detire cheve nou san yo pa kase? Men yon ti astis byen fasil… Kontinye li

A LA DOUS!!!

Mwen se yon moun  ki renmen pran swen tèt mwen anpil. Se sa fè mwen toujou ap chèche ti resèt natirèl pou fè po mwen bèl, klere klere. Malchans pou mwen, e menm jan ak anpil nan nou, gen yon peryòd nan mwa a, depi li rive, po mwen gen tandans vinn pi frajil. Saw tande a, li konn swa vinn sèch kou po leza, osinon se wè mwen wè kèk grenn bouton leve nan fontèn mwen, sou machwè m osinon nan manton m. M lwen de sa yo rele bèl po, po fen an.

belle

Mwen te deside jwenn solisyon a pwoblèm sa a.  Mwen te toujou vle pou po m vin pi bèl, pi idrate, pi fen, pi eklatan. Se konsa mwen te vin kòmanse ap fè rechèch pa isit pa lòt bò sou diferan engredyan fi itilize a travè lemond pou pran swen po yo, espesyalman po figi.

Nan brase entènèt la lòt jou, mwen vin ap dekouvri tout benefis ki gen nan lèt nou bwè a. Si w wè sa, chaje solisyon wi, kite m pataje ak ou… Kontinye li

BEL TI SOUSI (2e pati)!

Lè mwen te kòmanse fenk fè ti jenn fi, pa t gen moun ki te pi fò  pase m nan fè maryaj koulè do zye. Anvan mwen sòti nan kay la, manman’m te konn fon ti kou dèy nan figi’m e li te toujou  raple’m pou ‘m  ranje sousi anvan’m  sòti.

1489268_10204296651832316_2832745016631138683_n

Koulye a mwen vin pi gran, mwen konnen  fòk mwen ranje sousi m anvan mwen pran  lari a. Si w’ap gade byen, sousi yo se yon ti  pati  nan figi men se yo ki bay figi w fòm. Kit ou kontan, kit ou fache, tout emosyon sa yo chita nan sousi’w . Jodi a nou pral aprann aliye sousi nou byen pou plim sousi yo rete korèk,

Mwen pa yon espesyalis nan bote. Men kite m montre w jan mwen fè pa m yo m twouve ki byen bèl… Kontinye li

BLAN PASE SA, NANPWEN!

Tankou anpil timoun ki grandi Ayiti, lè mwen te piti mwen te renmen manje zanmann anpil. Tout plezi a sete mache ranmase grenn zanmann sou lakou a, manje chè-a epi kase grenn zanmann nan pou retire nannan-an ladann (map rakonte nou sa la-a, se pa de nostalji ki pa anvayi m).

Amandier pays

Mwen pa bezwen di nou kòman rad mwen te konn tache; san konte kout woch dwèt mwen te konn ap pran nan kase grenn zanmann sa yo. Men sa potko anyen devan eta zanmann sa yo te konn kite dan mwen ; yo te plen ti tach tou jon. E nou met kwè mwen, si se pat pou manman m, jounen jodi a mwen pa t ap renmen mete dan mwen deyò konsa.

Jodi-a mwen ta renmen pataje avèk ou kèk ti astis madanm nan te konn mete deyo pou li rann dan mwen pwop, bèl, blan kou lanèj… Kontinye li

TI JES YO DAMOU!!!

Mwa Desanm ki sot pase la a, fè ekzakteman 6 mwa depi m te koupe cheve m byen kout. Sete 6 mwa kè kal tèlman m tap pawoze ak sa yo rele pran swen cheve a. Pa paske sa te konn anwiye m lè m te gen cheve non. Se pito sousi m pat genyen pou m fè beny krèm regilyèman, mare tèt mwen lanwit ak achte pwodui.

 staj1

Eben m pa konn sa k pase m, mwen vin anvi retounen nan menm ti woutin sa a ankò. Mwen deside kite cheve m, pou m plis presi cheve devan tèt mwen yo pouse ankò. M konnen sa pral difisil paske mwen ak sizo tounen 2 bon zanmi depi kèk tan. Menm konnen ak ti jès m pral pataje ak ou la yo, sa pap pran m anpil tan pou m wè rezilta m bezwen an.

 Si w wè sa, ti jès yo byen senp. Kit cheve w ta kout menm jan ak pa m yo osnon ou gentan kite faz cheve kout la, m panse w ap jwenn yon bagay k ap itil ou kanmenm.

 Kite m pataje ak ou, ti jès m konte fè pou m ede cheve m  yo pouse… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook