L.P.D Likidasyon Pa Dire

Y AP BYEN BON POU OU (Premye Pati)

4 Me 2014, soti 2 zè rive 6 zè nan aprèmidi sou tèt kay Me Céant an, 390 Ave John Brown ki sou wout Boudon an, n ap òganize premye konferans BELNEGES la, sou tèm RENMEN SA W YE.

Nou chwazi tèm sa a, paske nou ret kwè pi gwo travay la, se la li chita, se nan ou pou travay la kòmanse fèt. Se tèt ou pou w renmen anvan, ak tout sa l posede, avan menm ou pale de renmen lòt moun. Se tèt ou pou w rive aksepte avan, pou sa ka pi fasil pou ou ka amelyore lavi w.

pafemenm

E lè nou pale de renmen sa w ye, nou vle pale de tout sa ou posede tankou: Lavi w, ayisyen w ye a, fi ou ye a, cheve w, koulè po w, talan w, kapasite w, pasyon w, lang manman w ak papaw pale a, manje ki soti lakay ou, elatriye… Si nou ta pran pou nou site, ti atik sa a pa t ap sifi.

Se sa ki fè, nou pral pase dezèdtan ap pale sou sa sèlman ak plizyè gwo pèsonalite ki te fè chwa renmen sa yo ye, e tou gade ansanm ki rezilta sa te ba yo nan lavi yo, nan karyè yo e kontinye ap ba yo jouk jounen jodi a.

W ap tou gen posiblite jwenn, tout sa w te ka bezwen pou pran swen youn nan bagay ki gen anpil valè pou ou, ki se kò w. Soti nan très cheve w, pase nan tout trip ou, rive nan pwent zòtèy ou, w ap jwenn bon pwodui natirèl k ap ede w fè sa.

Kite m ba w plis detay, sou sa w ap ka achte jou sa a… Kontinye li

L.P.D: BEL TI ZANNO ALDO

Nan mwa oktòb ane pase, m rantre nan yon magazen ALDO ki Stanford, Connecticut (Ozetazini), depi nan pòt la, m gentan ap mande tèt mwen kot ti pankat wouj yo pase? Nou konnen deja, jan m renmen ti pankat wouj ki make “Sales”/”Clearance” ki vle di an kreyol “Likidasyon” yo.

Pa gen yon grenn ti pankat wouj anndan magazen an, m gentan tris. Men sa ki anndan an tèlman bèl, m di banm fè yon ti gade toujou… 5 minit aprè, se nan lari a mwè m ye… Yo tèlman vann chè, m pou m met deyo (lol).

aldo

Ou ka gen lide depi sou magazen yo gen  sou entènèt la, jan yo pa vann twò bon mache pase sa (http://bit.ly/Z7Nyku)

Gen anpil nan nou ki ka di, “O jan ALDO” pa vann chè”. Eben pou mwen yon ti chèn pou 35 dola ameriken, yon ti zanno pwen, pou 18 dola, gentan two chè pou mwen. Pa pran poz sezi w, m te gentan di w, m renmen bon piyay.

Se sak fè, lè m pantan sou machann Aldo sa, nan mache taba. M ret ak tout 32 m deyò (lol). M fè chay mwen (an mòd manman m).

Kontinye li

M PAP KA VIV SAN LI!!!

Non… Non… Se pa de “Bo Nego” m pral pale…

En!!! En… Ou twonpe w, (lol)…

Si w ap swiv belneges sou Facebook osinon sou Twitter, ou ka gentan remake a travè foto mwen poste yo, jan m pa janm neglije ti makiyaj byen senp mwen. M pa ka viv san ti fa wouj mwen. M tèlman santi m byen, m santim bèl lè m mete l, m kite youn lakay la, youn nan valiz mwen, youn nan biwo travay mwen (wi, m adikte).

mbel

Si w te li, atik sa, m te di w fa, se youn nan pi bon zanmi fi, ki aksepte viv ak cheve natirè l yo. 3 zan de sa, se sèl glòs m te konn mete sou bouch mwen. M te pè mete fa, paske m te kwè fa, pa t fèt pou moun ki gen menm koulè avè m .  Lè sa a sosyete a te fè m kwè, se yon sèl kategori moun ki ka bèl. Lè m nan lari a, sitou nan zòn Petyonvil yo, se milat osnon etranje sèlman m te konn wè ki mete fa. Mete sou sa, nan legliz manman m te konn fè m ale a, menm glòs yo pa t konn vle moun mete.

Men jodi a, m fini pa konprann bèl ti fa wouj mwen se pi bon zanmi m. Vini w al gade poukisa… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook