Swen Cheve Natirèl

SE FE, YO FE W KWE SA…

02 Novanm 2014 ap fè ekzakteman de (2) zan depi m te deside pran swen cheve m te fèt avè l la. Pou jiskounya a, anpil moun poko janm aksepte wè m ak cheve m jan l ye a. Men sa pa senkant kòb nan degouden m, paske lavi m se pou mwen, cheve m, ponyèt mwen, nanm mwen elatriye tout se pou mwen, kidonk mwen fè sa m panse k ap pi bon pou yo a, ak yo.

1

Pawòl mwen te konn tande e m ap kontinye tande ki pa vre daprè eksperyans mwen sou cheve natirèl, se yon bagay ki depase fòs mwen ak kapasite m.  Lis la long, men kite m pataje ak ou senk (5) pawòl, m te konn tande sou cheve natirèl ki pou mwen se prèv pa gen lè w pi bèl pase lè ou aksepte sa ki pa w… Kontinye li

OU BEL, LE W MARE TET OU!!!

Sa rive w deja, pou mare tèt ou san se pa legliz ou prale oubyen se dòmi ou pral dòmi?

Pandan w ap reflechi pou jwenn repons lan, kite m di w, menm si nan sosyete n ap viv la, nou leve nou jwenn se granmoun sèlman ki mare tèt yo, lè yo pral legliz oubyen lè yo pral dòmi. Kite m di w, ou ka mare tèt ou byen bèl lè w vle, jan w vle pou al nenpòt kote w vle.

kris

Wi, nenpòt kote w vle. Ou pral di m, si w pral nan yon maryaj, si w pral nan yon fèt oubyen yon gwo kote, mare tèt la pap bèl, li pap reprezantab. Mwen m ap di w, manti. Si nan tèt ou, ou deja pa reprezantab, mare tèt la pa gen anyen li pral ajoute, ni li pral retire.

M ap dakò avè w, si w mande m ak kisa w ka mare tèt ou, oubyen kòman w pral mare tèt ou pou chak okazyon. Paske mouchwa/foula nan mond “Fashion” se yon akseswa ou ka fè anpil stil avè l.

Men kèk stil ou ka fè pou tout okazyon gwo ou piti… Kontinye li

NOU PA NAN TET KALE A!!!

Bèl très, wi… Byen trase, wi… Menm longè, wi…

E, pa ka dòmi lannwit, tèt fè mal, po tèt cho a doulè,  bouton  nan tèt, cheve k ap kase menm… O non, mèsi!

cheve sere

Si se kounya a, se sa m t ap di yon moun k ap penyen m ak alonj. Men, twa lane de sa lajan m te kale m. Nan al penyen ak alonj, tèt mwen pran yon kal li pap janm bliye. Pa gen youn nan sa m sot site la yo, m pat soufri. Se vre tèt la te bèl, men nan menm jou mwen te fin penyen an, mwen pase tout nwit lan ap vide dlo sou tèt mwen pou chalè desann. Tèt mwen te tèlman penyen sere, m vin gen sansasyon se yon dife ki limen nan po tèt mwen. Sa ki pi mal la, m gen yon tèt fè mal ki tèlman fò menm wè, m difisil pou m wè.

M pa kache di w, m kriye kon timoun piti. Jou sa a, tout lide m se te pou m te tou koupe tout cheve m ansanm ak tout alonj lan. M vinn pran de konprime vè minui konsa, dòmi tou ale avè m. Se aprè de semèn, mwen vin resi ka ri nòmal. Men traka m potko fini, bouton nan tèt ak kap te anvayi tout po tèt mwen. Mete sou sa,  pye cheve monte arebò tout kouwòn tèt mwen. E depi w tande pye cheve monte, ou te mèt konnen, ou tou pèdi tout ti branch cheve sa yo.

Eben men traka m, men mizè m… Bò tèt mwen vin kale paske branch alonj ki te bò tèt mwen yo te sòti ak tout cheve m.

Kite m di w kisa ki i fè yo pouse e retounen nan nòmal yo, jounen jodi a… Kontinye li

ANNDAN W POU L SOTI…

Ak ki krèm ou sèvi?/ Baz sa a ki fè zong ou pouse konsa ? Ki kote m ap jwenn li achte isit?/ Sa w met nan cheve w ki fè yo ret konsa?

Pandan nèf dènye mwa ki sot pase la yo, san manti, se kesyon sa yo moun plis poze m. Pi souvan, mwen santi m trè mal alèz pou m di moun nan men ak kisa m sèvi, paske m konnen se manti, se pa sèl pwodui kosmetik ki bay tout rezilta li wè yo.

image (1)

E, pou m ta kanpe pou m ta esplike l, se sa mwen manje ak sa mwen bwè ki bay rezilta li wè yo, non sèlman m pa tap gen tan pou m ta ba l tout detay yo; Men tou, t ap gen plis chans pou sa pa itil li anyen paske se pwodui yo li bezwen. Li pa bezwen konnen si bèl zong, bèl cheve ak bèl po li wè yo, se yon fason tout moun ka viv ki bay li.

Kite m peze sou “TOUT MOUN” nan. Tout moun ka viv nan yon fason pou pran swen tèt li e bèl chak jou. De bagay daprè mwen ki pi enpòtan pou rive fè sa, se: 1) Gen bon jan enfòmasyon nan men w 2) Mete enfòmasyon sa yo an pratik nan lavi w chak jou.

Nou tout dakò, bote a se anndan w pou l sòti pou l ka reflete sou figi w. Se pou sa, lè w konnen kisa k ap bon pou kò w, pou cheve w, pou po w, pou zong ou elatriye (1) epi ou asire w ou konsome bagay sa yo nan yon peryòd byen detèmine (2), ou pa fouti pa bèl jan w te espere l la.

Kite m pataje ak ou, kisa m manje ak bwè dènye tan sa yo ki pa koute m tout yon fòtin e ki  bon rezilta yo ban mwen… Kontinye li

FE YO POUSE!!!

Kòmantè anpil nan nou te fè anba ti foto, pwogrè cheve m fè, pandan uit (8) dènye mwa ki sot pase la yo, te fè m anpil plezi. An menm tan tou, sa fè m reyalize jan lè w vle yon bagay epi ou met tout ou menm ladann, sa pa ka pa mache. Sa te fè m souri, paske m sonje premye sa youn nan gran sè m yo te di m, premye fwa li te wè m, lè cheve m te fenk koupe a, se: “Kay ki moun w ap travay?”. Li di m sa, jis pou l montre m, viv e pran swen cheve natirèl mwen te fèt avè l la se sentaniz ki dwe fè l sèlman. Tankou, sentaniz yo pa moun yo menm?

pwogre

San fache, san kòmantè mwen te deplase kote l te ye a. Jounen jodi a,  pou l ka pa felisite m, lè li wè m, li di m: “Se pa yo vini, kilè w ap met pèmanant?” M dil lè w vle, paske se nan tèt ou yo ye (lol).

Tou sa pou demontre w, menm move kòmantè moun ta fè sou bèl ti cheve m yo, yo pa janm rate yon okazyon pou fè m damou yo plis. E youn nan fason yo montre m sa, yo pouse. M ka di, yo menm pouse twòp.

Si se ta pou move kòmantè, lè konsa tèt mwen t ap kale bobis. Si se ta pou pwodui sèlman, mwen rasire w yo pa ta fouti fè tout pwogrè sa yo. Kite m di w kisa ki fè cheve m pouse nan yon bat je.

Ou pa janm konnen, sa ka mache pou ou tou… Kontinye li

DEPI L RENMEN L, BA LI L

Jounen jodi a, pwodui pou cheve natirèl ap fè lapli e le botan sou rezo sosyo yo. Tout moun ap di, pa m pi bon. Mwen, poukont mwen m pèdi. Sa menm fè m doute de kèk pwodui, paske m pa janm ka finn konnen vre si moun ki poste l la, janm wè pwodui sa a nan vi l, m pa menm bezwen di w pou l ta itilize l. Anpil moun pran nan pyèj sa a. Olye yo pran tan yo, pou aprann konnen cheve yo, pou aprann konnen sa l renmen ak sa l pa renmen, yo pito pase tout tan yo ap mande lòt moun: “Ak ki pwodui w sèvi?” Sa w tande a, yo fou dèyè pwodui a toupatou. E lè sa a, se lajan k ap pase… Enèji k ap gaspiye… Rezilta w pap janm jwenn!!!

Depi lè m te deside viv ak bèl ti cheve natirèl mwen yo, mwen te di tèt mwen m pap kite yo fè m vin pòv. Aprè anpil rechèch, mwen vin aprann kisa ki esansyèl pou tip cheve mwen genyen an (Cheve grenn). De (2) Out 2013, te fè m ekzakteman ui (8) mwa, depi m ap pran swen cheve m. Se vre yo pran anpil tan m, men m pa janm ba yo chans pou kreve pòch mwen.

bn1

Fè envestisman tankou depanse anpil lajan, san w pa janm wè okenn avansman ni kote w ap tire okenn pwofi, se youn nan premye bagay ki ka fè w dekouraje ak desizyon sa a ou te pran an (viv ak bèl ti cheve natirèl ou yo).

Gade avè m, kisa m fè pou m pa pran nan pyèj sa a e tonbe damou chak jou plis bèl ti cheve m yo…

Kontinye li

BYEN FE L POU L KA BON POU OU!!!

Bèl Nègès yo, vakans lan rive. E se pa mwen ki pral di nou, lè vakans (Peryòd mwa Jen-Jiyè.Dawout), tanperati pi wo, li vin fè pi cho. Se sa ki fè anpil medam, toujou pwofite de peryòd sa pou mete alonj. Non sèlman, li fè yo pa bezwen ap penyen chak jou, men li pwoteje cheve yo, de solèy cho a ki pa fin twò bon pou cheve a.

themainbraids

Koutpeny sa yo ka non sèlman fè bèl ti cheve w yo repoze, men ak swen w pral ba yo pandan yo anba très yo, ap ede yo pouse plis. Men fò w byen konnen depi anvan ou mete très yo nan tèt ou, kisa w dwe fè. Pou olye alonj lan fè cheve w vini, pou se pa rache li rache yo.

Kite m pataje eksperyans mwen avè w… Kontinye li

AYITI NATIVES CO, POU TOUT BELNEGES!!!

-Ou se Bèl Nègès, kanmenm…

Se ak pawòl sa Caroline SADA, te resevwa m nan restoran l lan, Le Daily Gourmet Café, anba yon ti farinay lapli.

Si w ta wè fraz sa sonnen anglè, eben se pratik pale yon fanm ayisyèn ki viv, etidye e fè anpil tan ap travay Ozetazini nan domèn kosmetik, nan peyi Lond ak nan an pakèt lòt peyi anglofòn.

caroline Sada

Randevou a te kase pou 2 zè laprèmidi, m te tèlman vle rankontre moun ki fè bon ti lwil kokoye sa yo, ki fè ti po m dous pase vlou a, m rive avan lè.

Se te plezi pa Caroline tou. Ak yon bèl ti souri, li fè m santi, jan l anvi tout lòt bèl nègès yo, konnen e itilize pwodui Ayiti Natives Co yo. Caroline pa t bezwen pale m de pwodui sa yo, zansèt nou yo enspire l fè yo, pou m te konnen se yon travay li fè ak anpil lanmou.  Cheve l, zong li, po l, tèlman bèl, tout gentan pale pou li.

Nou te tèlman gen bagay pou nou di, avan menm li ofri m chèz, nou te gentan bò kontwa a, ki sèvi l kòm biwo, l ap montre m diferan pwodui Ayiti Natives yo, ki sou mache a deja ak sa ki nan laboratwa k ap teste.

Wi, nan peyi Dayiti, peyi pa nou an, genyen pwodui ki fèt a limaj nou, pwodui ki pou fè nou tounen Bèl Nègès… Kontinye li

PETET… SE IMAJ NOU!!!

Li pa yon sekrè pou pèsonn, koze al achte nan makèt la, se yon liks pou anpil  frè n ak sè n ayisyen. Anpil rezon sosyoekonomik ka esplike sa… Rezon sa yo pa fin twò enterese nou kounya, nou p ap mize tou sou yo.

Men, lè w rive anndan yon makèt, ou toujou gen santiman ou pi an sekirite pase lè w ap achte nan lari a.

Supermarket-Shopping-1

Ou pa gen moun k ap bourade w. Ou mwens enkyè, paske w santi w plis an sekirite. Epi, atik ki  anndan makèt yo, ranje pi byen pase sa ki nan mache yo. Mete sou sa, yo pa ekspoze nan solèy la, e gen plis chans pou w jwenn yon pi bon sèvis, pase lè w al achte  nan men yon machann nan lari a, osinon nan yon mache piblik, ki te ka joure w, si w ta ba l yon move pri.

Koze al achte nan makèt la, rive pi lwen menm. Gen moun, jis pou montre lòt moun, zafè yo ap byen mache, menm si yo konnen sa yo pral achte nan makèt la ap pi chè, yo pral  achte  nan makèt la kanmenm. Men, preyokipasyon m, poko janm sa…

Eske w konnen, obsèvasyon m kòm yon senp achtè, te pouse m al gade sa n ap achte nan makèt pa bò isit yo, èske se pou nou,  yo mete yo toutbon vre… Kontinye li

KI ZOUTI… KI PWODUI?

Toutotan ou pi byen ame, avan w rantre nan yon konba… Plis chans ou genyen pou reyisi konba sa. Mo konba a trè fò, men sa p ap anpeche m itilize l nan sikonstans sa…

belayisyen

Nan yon soyete ki fè w kwè, pou w bèl:  fòk cheve w swa, fòk cheve w dwat, fòk cheve w menm jan ak tout atis w ap gade nan televizyon ak sou entènèt yo; atis sa yo ki gen yon koloni moun k ap travay nan tèt yo, sèlman pou kole, koud e chèche meyè FO cheve a, pou mete nan tèt yo…

 Aksepte viv e pran swen cheve natirèl ou te fèt avè l la se yon konba… Wi, yon gwo konba…

Se pa yon bon jou konsa, ti jèn fi nou yo, pou yo vinn “demwazèl” kwè fòk yo mete pèmanant nan tèt yo a tou pri. Gen tout yon gwo men kache, k ap manipile koze sa. Pou nou fè yon diferans, nou menm tou, n ap bezwen pa yon sèl men, men men nou tout, k ap poze aksyon ki byen reflechi e ki prale nan  yon menm direksyon. Se pou sa Bèl Nègès, bò kote pa l, ap toujou la pou pataje ak ou ki zouti, ki pwodui w ap bezwen pou aji sou fenomèn sa. Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook