Swen Cheve Natirèl

OU PRAL TETE…

Nou pale anpil de byenfè lwil kokoye; kit se pou cheve nou, pou po n, ak nan manje n ap manje. Si se pa t nan lanati kokoye te soti, yon moun te ka panse se peye, yo peye BELNEGES pou fè pwomosyon pou li, tèlman nou toujou ap pale de byenfè lwil kokoye sitou, nan plizyè atik nan ribrik Bote Deyò.

kokoye

Eske w konnen se pa sèl lwil kokoye a ki gen byenfè pou kò w, spesyalman pou cheve w? Lèt kokoye a tou, se yon mirak. M konnen, ou konn wè manman w fè manje ak li, wi li fè manje byen gou. Men, li se youn nan engredyan, si w vle cheve w ret an sante, byen bèl, fasil pou demele pou w pa ezite itilize nan benykrèm ou yo.

Avan, mwen te konn achte bwat lèt kokoye ki tou prepare nan makèt yo (m konn itilize l an 2 fwa). Lè m vin remake achte l la koute pi chè pase prepare l la, mwen vin kòmanse abitye tèt mwen pou m prepare l chak fwa, lè m pral fè benykrèm.

Kite m pataje ak ou, sa m fè pou m prepare lèt kokoye a lakay mwen… Kontinye li

ISTWA A, SE ANT OU MENM AVE L…

Eske w ap gen yon mennaj, pou w kite se yon lòt fi k ap fè lanmou avè l?

Eskize m, si kesyon sa a parèt yon ti jan kri. Men se premye refleksyon m te fè, lè yon ansyen kamarad lekòl mwen di m, li pral fè cheve natirèl trè byento paske li tande gen yon stidyo sou Dèlma a, ki penyen e pran swen cheve natirèl.

black

Mwen fè efò pou m pa tande premye pati fraz la, men dezyèm pati a atire atansyon m anpil anpil. O gran jamè, m pap jije chwa yon moun fè nan lavi l. Men m twouve sa gen yon enpòtans kapital, pou nou kontinye poze tèt nou kesyon: Kisa nou vle fè menm?

Ou vle fè cheve natirèl pou fè moun wè ou gen cheve natirèl osnon ou vle viv avè l?

Si w chwazi premye pati a, ou pa bezwen kontinye li atik sa a. Men si se dezyèm nan ou ta chwazi, kidonk ou vle viv avè l, kontinye gade poukisa li trè enpòtan pou relasyon lanmou sa a, se ant ou ak bèl ti cheve w yo pou l kòmanse, pa ak yon pwodui, ni yon stidyo, ni yon lòt moun elatriye… Kontinye li

SE SÈL SA W GENYEN !!!

Kòm kounya a, ni mwen ni ou konnen, aksepte viv e pran swen cheve ak tout lòt sa nou genyen, pa yon bagay ki alamòd e se pa paske tout moun ap fè l ki fè nou fè l, fòk nou konnen ki taktik ak teknik pou nou itilize pou pran swen yo. Konsa n ap tonbe damou yo plis chak jou, an menm tan santi nou pi bèl ak ak sa ki pa n.

Li pi fasil pou Jolèt enfimyè, si l l leve jwenn manman l nan branch medsin. Li ka toujou chanje wout si l vle, men Jolèt te gentan gen yon referans deja. Eben, se menm jan an pou cheve nou. Pou mwen menm ak anpil nan nou, nou pa t gen okenn ekzanp. Depi tou piti, nou bouke tande diskou, cheve nou twò rèd osnon nou gen move teren an. Tankou se te pi gwo madichon ki te ka egziste!!!

Jenerasyon

Mwen menm, si se pa t relijyon pwotestan, m pa t ap janm wè cheve manman m san pèmanant. Jis pou m di w, se paske li kwè li ka al nan lanfè ki fè l retire l nan tèt li.

Lè w leve ou pa t jwenn matant ou ki fè yon bèl ti kouri ak cheve l pou l al nan yon maryaj, osnon yon kouzin ou ki penyen yon bèl de (2) dwèt pou l al nan yon bal, lè w pa t gen okenn ekzanp nan antouraj pwòch ou, w ap dakò avè m l ap di (10) fwa pi difisil , pou pran swen cheve w e an menm tan santi w pi bèl avè l.

E menm lè w ta fin pran desizyon sa a, kòman ou ka evite pyèj depanse milyon ven nan pwodui ki sou mache yo pou pran swen yo? Kontinye li

BÈL CHEVE… BÈL SEMÈN!!!

Si sa konn rive w tou, pou w pa konnen sa pou fè ak cheve w pandan tout yon semèn; m ap di w ou pa poukont ou, paske sa te konn rive m tou, pou m anvi kite tèt mwen yon kote, yon lòt fwa m a pase pran l (lol).

Se vre, mwen poko pataje avè w, ki rejim mwen swiv pou cheve m ( m ap chèche l toujou), men gen kèk jès ak abitid mwen swiv regilyèman pandan tout yon semèn ki ede m gen mwens traka pou m pran swen cheve m e pase yon semèn anpenpan.

blacktitute

E se ti jès sa yo, ki ede m kenbe cheve m an sante e fè yo pouse byen rapid. Sòti nan lave, pase pran trese, retounen nan lave ankò, se gras ak ti jès sa yo jiskaprezan ki fè lanmou pou sa ki pou mwen, kontinye ap ogmante.

Yo senp, yo pa koute w anyen prèske e yo fasil pou aplike sou nenpòt tip cheve w ta genyen an. Ann gade ansanm… Kontinye li

BA LI L, LI RENMEN L…

Menm ekspè yo dakò sou byenfè lwil kokoye gen pou cheve nou, po nou, zong nou, sante nou an jeneral. Yo menm di, jou nou konnen byenfè lwil kokoye gen pou cheve nou, nou pap janm mete okenn lòt pwodui chimik nan tèt nou ankò.

Sa ki bèl la, lwil kokoye bon pou kèlkeswa tip cheve w ta genyen an. Se youn nan meyè idratan ki gen pou cheve nou bèlnègès yo. Non sèlman li kenbe cheve a idrate, li fè l briye e li ede cheve a pouse.

lwil kokoye

Se sa ki fè li enpòtan anpil pou aprann konnen bon lwil kokoye ki pa rafine, ki vyèj e ki natirèl avan w kòmanse itilize l. Sa rive souvan pou m wè nan an pakèt magazen ki vann pwodui bote isit, lwil kokoye ki sanble ak esans vaniy. Mwen dezole pou m di w, sa a se pa lwil kokoye ki natirèl ki pral idrate cheve w la. Okontrè lè w mete swadizan lwil kokoye sa a nan tèt ou, se rèd li fè cheve w rèd. Paske se an pakèt lwil mineral ki pa bon pou tip cheve mwen menm ak ou genyen an ki ladann.

Kite m rakonte w ki taktik mwen itilize pou m konnen lè yon lwil kokoye natirèl ak tout lòt byenfè li gen pou cheve nou… Kontinye li

MEL’ANGE AK BELNEGES!!!

Premye pa, m fè pou m rantre anndan magazen an, gentan di m se lakay mwen m ye. M poko menm ap pale de dekorasyon magazen Mel’Ange lan, ki daprè mwen menm ekstraòdinè. M jis ap pale w de akèy Isabelle, youn nan tèt ki kreye konpayi sa a ban mwen.

San l potko menm prezante m manman l ak yon gran sèl, ki se de (2) lòt bra ki dèyè tout pwodiksyon konpayi sa a, ti te choublak mwen tou cho te gentan nan bouch mwen. Magazen Mel’Ange lan, ki nan zòn Petyonvil tou prè bilding Bèlvedère la, se yon ti paradi natirèl. Bèl dekorasyon ki fè w santi ou tou prè lanati, anbalaj pwodui yo ki raple w koulè tè Kenskòf lapli fenk sot wouze, sant te natirèl tankou sitwonèl, choublak melanje ansanm, fè w santi w pa ta janm sòti anndan magazen an.

naturel

Chak etajè gen pwodui pa yo. Genyen ki gen pwodui ou ka manje tankou Konfiti ki fèt ak myèl, myèl 100%natirèl elatriye… Gen lòt, se pwodui bote sèlman tankou lwil doliv natirèl, lwil womaren, glòs ki fèt ak bèdekarite ak myèl, krèm pou po ak anpil lòt ankò.

Menm kote m, te pwoche bò etaje pwodui bote yo, m te di se la Bèlnègès yo ap vle pase avan. Nan ti chita pale, m te fè ak Isabelle, li banm tout detay. Sòti nan kote lide monte konpayi sa a ak manman l epi gran sè l la soti, rive nan pri pwodui yo.

Lè m te mande Isabelle poukisa, yon bèlnègès ta dwe sèvi ak pwodui Mel’Ange yo, li te reponn mwen: “Lè se eksperyans ki fè yon moun kreye, li di fwa pi bon pou sa mache pou lòt moun ki pral fè eksperyans sa a.

Kisa sa vle di? Kite m, kase mòso ba w… Kontinye li

IDRATASYON… SE KLE!!!

Si gen yon grenn bagay ki enpòtan anpil pou cheve natirèl, se idratasyon… Nenpòt tip cheve w ta genyen an, idratate cheve w dwe youn nan abitid ou bay bèl ti cheve w yo. Se idratasyon an, ki nouri cheve a, ki fè l soup, pwoteje l kont solèy, pousyè ak tout lòt gwo tanperati e ki fè l fasil pou l demele.

SAMSUNG CSC

Kisa ki idratasyon an, menm?

Depi w tande pale de idratasyon, ou wè dlo. Tip cheve, mwen menm avè w genyen an, se yon cheve de nati ki sèk. Ou ka remake sa poukont ou, lè yon branch cheve w rache, ou wè li tou woule. Sa ki t ap diferan si w te gen pèmanant nan tèt ou, cheve a t ap ret tou long. Piske cheve a woule, sa vin fè l pi difisil pou lwil kò w pwodui natirèlman an, ki rele “Sébum” nan, desann nan tout cheve a rive jouk nan pwent nan, pou l rete idrate.

Se sa ki fè, li enpòtan lè w deside pran swen cheve w, pou toujou asire w cheve a byen idrate. Sonje cheve w, se tankou yon ti plant, pou l grandi, pou l fè flè, ou dwe awoze l. Se menm jan an, si w vle mwens cheve w kase, e rete byen bèl, ou dwe ba yo dlo. Yon cheve ki byen idrate dwe parèt soup, e lè w manyen l tou, li dwe soup anba men w.

M konnen anpil nan nou ap rete tann, pou m site non pwodui ki ka fè sa. Men kite m tou di w, idrate cheve a plis yon teknik, pase ki pwodui w pral itilize. Sa vle di, ou te mèt mete pi bon pwodui ki vann pi chè yo nan cheve w, si w pa konn ki teknik pou w mete yo, yo pap kenbe idratasyon an. Kidonk, plis kòb ap gaspiye, mwens rezilta w ap genyen.

Kite m pataje ak ou, ki teknik ki mache pou mwen… Kontinye li

MEN… OU BEL!!!

Jodi a se 02 Novanm 2013… Jodi a se fèt mwen… Jodi a se fèt bèl ti cheve m yo…

Wi, ane pase ak menm, nan menm dat sa a, devan glas ki nan douch lakay la, mwen te pran yon sizo, mwen te koupe tout cheve m. Ni pwent pèmanant, ni cheve grenn ki te kòmanse pouse yo. Si w mande m, kisa ki te fè m, pran desizyon sa a, m ap di w: M te bouke…

Screen Shot 2013-11-02 at 2.07.09 PM

M te bouke pran menm ti kout sechwa yo chak wikenn nan, pou cheve m sou do m, pou van ap voye yo anlè, pou m ka montre moun valè cheve m genyen. M te bouke, ak randevou chak mwa ak yon bwat pèmanant kokayin, pou m mete nan po tèt mwen, pou m ka genyen sa m pap janm genyen an…

Ane sa a, tèlman aprann mwen anpil bagay sou tèt mwen, sou lavi m, sou idantite m, sou wòl mwen sou latè; Dis (10) ti atik konsa, pa t ap ase pou m ta esplike w tou sa. Se sa ki fè jodi a, m gen lonè ak anpil jwa envite w gade premye videyo Bèlnègès sou Youtube, ki pral rakonte w pi gwo leson, desizyon sa a, ban mwen… Kontinye li

TOUT SEKRE A, SE NAN PWENT LA…

Menm lè m te gen pèmanant (kokayin) nan tèt mwen, obsesyon m se pa t janm pou cheve m rive sou do m, men pou cheve m toujou an sante. Kokayin nan, pa t toujou banm chans sa a. Men kou m deside viv e pran swen bèl ti cheve mwen te fèt avè yo a, se yon mirak pou m wè kòman kèk ti jès byen senp ka fè ti cheve m yo rete byen bèl e an sante.
bn1
Ti jès tankou grese pwent cheve m, woule yo lè m ap trese yo, se kèk nan abitid mwen bay tèt mwen e tou ki ban m bon jan rezilta. Avèk eksperyans, mwen vin wè, ti jès tou senp sa yo, fè m pa bezwen nan koupe pwent cheve m chak de (2)/ twa (3) mwa ankò. Ni, m pa gen anpil cheve k ap rache lè m ap lave oubyen demele yo. Alòs imedyatman, mwen regle de (2) pwoblèm sa yo, se nòmal pou cheve a vini, men sa ki pi enpòtan an, yo pouse an sante.
Souvan sa rive, pou anpil nan nou ap mande m kisa nou ka fè pou mwens cheve nou rache? E si m ta di nou, si nou pran swen pwent cheve nou, mwens ap rache, kisa nou t ap di m?
Petèt ou ka pa kwè si solisyon ak pwoblèm sa a fasil konsa. Men kite m pataje eksperyans mwen avè w, w ap wè ki rezilta sa ban m… Kontinye li

M FOU POU YO!!!

Si jodi a, m ta mande w ki senk pwodui bote ou pa ka viv san yo, kisa w t ap reponn mwen?

Wi, ou te mèt reflechi toujou. Men kou yon moun ta poze m kesyon sa a, m gen kèk non ak kèk fòm pwodui ki otomatik monte nan tèt mwen. M pa konn pou ou, men gen kèk pwodui m ap itilize chak jou , m tèlman renmen yo, m damou yo fou. Kit se pwodui pou cheve, pwodui pou po, makiyaj, oswa pwodui pou zong elatriye, m gen youn m konnen se prefere m e se li ki fè m byen.

A tèl pwen genyen nan pwodui sa yo, mwen achte de (2) ladan yo, paske mwen pa vle lè yo fini pou m pa ta ko gen kòb pou m reyachte yo, oubyen pou m pa ta ka jwenn yo ankò sou mache a.

botee

M konnen w ap di m adikte, men li tèlman difisil pou w jwenn yon pwodui kò w renmen e abitye avè l, ak gwosè mache pwodui kosmetik ki gen kounya a, lè w resi jwenn yon pwodui ki fè w byen, e ki reponn ak nivo ekonomik ou, ou tou foure l anba zèl ou.

Kite m pataje ak ou senk (5) pwodui bote, m renmen anpil e ki disponib sou mache a… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook