Swen Cheve Natirèl

NAN YON BAT JE!!!

Cheve a pa vle pouse, 2 grenn bouton men gwosè soti nan figi w, mande w kote yo soti ou pa konnen, menm ak makiyaj ou pa santi w bèl. Woyyy!!! Ou gen pwoblèm.

bni

Sa rive souvan, sitou lè yon bagay ki pa gen okenn rapò ak fizik nou pa p byen fonksyone nan lavi nou, pou sa fè nou santi, nou pa bèl ase. Sa ki pratikman nòmal lè nou gen pwoblèm kòb, osinon nou pa pase yon kou nan lekòl la, lè nou strese, nou nan kont ak mennaj nou elatriye… Moun ki ekspè nan domèn konpòtman (sikològ yo) fè konnen se pouvwa mantal la ak emosyon nou yo, genyen sou fizik lan ki souvan lakoz. Jis pou raple w pou n kòmanse, souvan se pa bouton an, ni cheve an ki vrè pwoblèm nan, men se de grenn je k ap gade imaj glas la voye ba li a ki konn pwoblèm nan.

Poutan, nou pa ka inyore sa konn rive nou tou. Souvan, jounen nou prèske mal pase paske nou pa santi nou bèl ase. Se pou sa ansanm, nou pral gade kèk ti taktik nou ka itilize byen rapid pou remete nou sou pye n e fè nou santi nou byen anpenpan… Kontinye li

FE L POU OU!!!

12 Jiyè 2014

“O, fòk mwen sonje rele Veve (dam ki konn trese cheve m nan) wikenn pwochen wi. Paske nan 2 semèn fòk mwen penyen ak alonj”.

alonj2

21 Jiyè 2014

“Gèt mesye!!! Sa k fè m pa ka jwenn Veve nan telefòn la a? Ou kwè m pa ta jwenn yon lòt moun penyen m? Men jou ap rive sou mwen, tèt mwen poko penyen. Pa gen anyen k ap fè m pati ak tèt mwen konsa”.

26 Jiyè 2014

“M pa ka jwenn Veve men jodi a, m ap achte alonj mwen mete la kanmenm. Paske kanta pou m met alonj avan m al an vakans lan, m ap mete l, m pa prale ak tèt mwen konsa”.

Men mwen nan mwa ki sot pase a, yon semèn avan m al an vakans ak kòb mwen kenbe nan menm, nan yon gwo magazen ki vann pwodui bote,  ki sou wout Taba a. M pa bezwen di w, m kontan! Jan m bezwen penyen sa a, gen alonj mwen nan menm se tankou tèt mwen gentan kòmanse penyen. Ale nan reyon ki vann alonj lan, pa gen alonj mwen vle a.

M pa kontan. M anvi fè kòlè sitou mwen konnen pa gen okenn lòt kote m pral jwenn alonj lan a lè sa a. M fè sa, pou m kite magazen an, gen yon lide ki fè vappp ki pase nan tèt mwen. M potko janm wè m bèl konsa… Kontinye li

TONBE DAMOU L NON!!!

Sa gentan gen plis pase yon mwa, depi m te deside rekoupe cheve m kout kout. Pa sezi! Ou pa poukont ou! Gen moun jouk jounen jodi a, k ap tann mwen ba yo rezon ki fè mwen fè sa. Gen yon moun menm sou Facebook, ki te menm voye m al gade si se pa yon demon ki rantre sou mwen, ki fè m rekoupe cheve m wotè sa a ankò (M woule atè pou m ri).

TWA (1)

Rezon an senp: M pa gen okenn rezon. Pa gen okenn rezon ki fè m rekoupe cheve m. M jis anvi wè yo kout, mwen al nan yon stidyo, m di koupe tout (Pran yon ti te vèvenn, si w sezi ankò).

Paske depi 2 Novanm 2012, mwen aksepte mwen bèl ak cheve m jan m te fèt avè l la. Kidonk, pa gen anyen ki ka efase, ni fè m kwè yon lòt bagay ke renmen yo e pran swen yo. Se sa ki fè, mwen toujou santi m lib pou m fè sa m vle ak yo. Depi m konnen, se pa mal m ap fè yo e sa m ap fè yo a, ap fè m plezi.

Sa te pran m yon ti tan pou m wè jan anpil fi (nan plizyè kilti diferan) bay cheve long tout enpòtans sa a. Koupe cheve m, vin fè m konprann pi byen, lakay nou pa bò isit gen long cheve vle di, ou se simbi nan dlo, tèlman w bèl. E gen cheve kout souvan vle di, baka anba dlo osnon malerèz elatriye…

E poutan si w wè sa, ti imaj glas la voye ban mwen chak maten an, lè m ap gad ladann nan, demanti sa wi. Vini m pataje ak ou 3 bon avantaj cheve kout gen ladann… Kontinye li

FENK DAMOU!!!

Se pa premye fwa w ap tande m ap di w, jan pifò jèl yo di ki fèt spesyalman pou cheve natirèl sou mache a pa janm ale ak cheve m. Si yo pa plen cheve m ak pay blanch, yo fè cheve m sèk tankou kote idratasyon pa t janm pase.

ow

Mwen te tris paske mwen te wè sa prèske enposib pou m te jwenn yon pwodui ki plizoumwen natirèl ki ka ede cheve m kenbe koutpeny mwen konn pran yo epi ki pap mete cheve m nan eta sa a. Eben, depi lè m rankontre ak pwodui sa a yo rele “Flaxseed” la (pwononse l flaksid), se lajwa sèlman ki nan kè m, ni nan bèl ti cheve m yo.

Li pa vann chè ditou, li 100% natirèl, li gen anpil byenfè pou cheve w epi li fasil pou prepare. Ou menm ki renmen fè 2 dwèt, 3 dwèt osnon ou menm ki gen ti afwo menm jan ak mwen, yon ti kal jèl flaxseed ka kenbe yon koutpeny pou plis pase 2 jou.

Vini w al dekouvri tout byenfè pwodui sa a, ansanm ak mwen… Kontinye li

OU FENK FE YON GOL!!!

Sa prèske gen yon mwa depi m ap fè yon bèl ti eksperyans ak tèt mwen. Mwen deside pa makiye, prèske pa mete bijou, m pa mete kitèks e jan w konnen l deja, tèt mwen prèske pa gen cheve ladann (0.5cm), kidonk m pa menm gen cheve pou m penyen. Men chak jou, mwen asire m, mwen fè 45 minit spò. Mwen efòse m pou m manje anpil fwi ak legim epi mwen bwè anpil dlo.

belneges

Sa etone m pou m wè, jan anpil moun kontinye ap di m jan mwen bèl. Mwen sezi, paske avan sa mwen te kwè si cheve m kout fòk mwen gen anpil akseswa sou mwen pou m santi m bèl. M pa gen pwoblèm ak akseswa yo non, ni ak cheve kout la. Men m potko janm pwouve tèt mwen kalite lanmou sa a.

Mwen vin konprann, renmen tèt ou a pa sèlman nan pran swen cheve w, ni fè bèl makiyaj. Men se nan pran swen tout sa w genyen, tout pati nan kò w e menm san okenn makiyaj, ou ka rive santi w seksi, bèl e an sante nan je pa w.

Wi, w ap bezwen anpil kouraj pou sa. Men kèk teknik ki kapab ede w… Kontinye li

BEL KOUTPENY!!!

Mezanmi!!!

Se pa ti bèl nou te bèl, jou konferans lan. Se te tout yon plezi pou nou te wè, jan chak grenn bèlnègès te inik nan fason yo penyen, jan yo makiye, stil yo fè ak mayo bèlnègès la ak tout lòt akseswa yo te mete yo.

unnamed (6)

Pierre Michel Jean, Pierre Moise ak Georges Harry Rouzier, fotograf ofisyèl Bèlnègès yo te vini ak bèl lide sa a, pou fè foto jan nou te penyen nan konferans lan. Nou twouve se yon ide ekstraòdinè pou nou ta pataje bèl ti koutpeny nou te pran yo, youn ak lòt. Se vre cheve nou tout pa menm ni menm longè, men nou rete sèten sa ka enspire w yon bèl ti koutpeny nan jou, ou pa ta twò sou penyen yo.

Vini w al gade avè m bèl kwafi ki te genyen nan konferans lan. Ou pa janm konnen, youn ka enspire w… Kontinye li

DAMOU OU PA, FO W KOUPE!!!

Ane sa a mwen te di, se ane pou m kite cheve m yo repoze. Se sa ki fè, mwen deside fè anpil tretman tankou benduil ak benkrèm pandan 2/3 semèn (1 fwa chak semèn) epi trese yo chak mwa. 5 mwa gentan pase, mwen remake anpil ak anpakèt chanjman nan yo.

-

Youn nan chanjman mwen renmen se, cheve yo pouse anpil.  Men chak fwa mwen fè sa, mwen mete men m ladan yo, yon gwo touf vin jwenn mwen. Mwen menm ki twò renmen lè cheve m an sante; M pa bezwen di w, jan sa anmède m.  Chak tan mwen trese yo, pwent yo vin jwenn mwen. Konsa, letan pou m fin trese tout tèt mwen, gen plis cheve atè a pase sa k rete nan tèt mwen yo.

Malgre tout swen yo, cheve yo sèk, yo tankou yo pa t janm idrate vre. Lè m fè afwo, yo pa founi ankò (Yo klè). M vin kòmanse ap panse rekoupe yo nèt  ankò alagasòn. Jouk dènyeman an, mwen vin sonje lè cheve m te fenk kòmanse ap pouse, m te renmen yo anpil paske yo pa t gen pwent file.

Se la a, mwen vin rann mwen kont, koupe pwent yo se meyè solisyon an. Kite m di w kòman sa te pase… Kontinye li

BELNEGES AP TOUJOU ONATURELL!!!

Li te gentan depase 7 tè diswa, lè m rankonte ak Christelle Dossous, fondatris ONaturell, pou l ban mwen 3 ti bokal krèm pou penyen nan gam pwodui li kreye a, pou m eseye. Li gen plis pase 1 èdtan nan yon blokis sou wout frè, men sa pa ba l pwoblèm se rive li vle rive pou l fè m jwenn pwodui yo.

onaturell4

Sou de pye m, m kanpe kon yon gwo zonbi nan lari a, m ap tann pou m rankontre Christelle pou premye fwa. Lè m wè twòp tan ap pase, m deside pran yon moto pou nou ka kontre nan mwatye wout. Tout sa, se anvi pou nou prezante w pwodui sa yo ki fèt lakay nou; Pwodui sa yo ki fèt a limaj mwen ak ou e k ap mete plis sou sa ni mwen ni ou genyen deja.

Ann al tande, kisa Christelle yon bèlnègès menm jan ak ou gen nan djakout li pou ou… Kontinye li

3 BOUL DYAMAN!!!

Pran desizyon sa a deja, poukont li, se yon boul dyaman. Pran desizyon pou viv ak bèl ti cheve w te fèt avè l la, se youn nan pi bèl desizyon w ap gen pou pran osnon pran deja nan lavi w, kite m felisite w pou sa.

pao

Men jodi a, kite m pataje ak ou kèk ti konsèy mwen aprann sou wout la. Kèk konsèy, si mwen te konnen  depi avan mwen te pran desizyon viv e pran swen bèl ti cheve m yo, petèt ki te ka plis fasilite lavi m. Sa m vle w konnen jodi a, pa kite okenn moun met chalè nan kò w pou w vin “natirèl”. Wi, jan w li l la, se sa mwen di menm. Pa kite moun ap fòse w vin natirèl. Pa wè tout moun gen cheve grenn, ou menm tou pou kouri genyen l. Pa gen anyen ki prese, paske se yon gwo desizyon ki pral gen anpil enpak sou fason ou pral viv la.

Pran desizyon pou viv ak bèl cheve grenn ou yo, dwe desizyon pa w. Ou dwe santi, se yon desizyon ki sot anndan w. Ou dwe konnen poukisa w ap fè l. Ou dwe prepare pou chanjman desizyon sa a pral trennen dèyè l la. Wi, moun kapab enfliyanse w men pa kite se paske ou wè se sa tout moun ap fè, ki pou fè w kouri al koupe cheve w osnon fè tranzisyon.

Si w sou wout pou pran desizyon sa a, osinon fenk pran l. Kite m pataje eksperyans mwen ak ou, ou pa janm konnen petèt sa ka itil ou…

Kontinye li

LI KA, PA BON POU OU!!!

M pa konn si sa rive w deja, men mwen menm sa fè plizyè fwa m kanpe devan glas nan douch lakay la, ak yon bokal pwodui (souvan jèl) kenbe nan men m, dlo prèske sot nan je m, tèlman li pa fè cheve m byen.

An aroma pot by the window

Podyab mwen, lè konsa se pwodui souvan mwen achte pi chè a ki banm kalòt sa a. M pa bezwen di w, mwen “madan piyay” ki fin depanse nan yon pwodui, epi pou pwodui a pa fè sa, li te pwomèt mwen li pral fè a. Figi m lè konsa, tankou chen ki pa jwenn zo. Men, sa ki fè m ap di w sa jodi a, se paske menm lè m fin pran souflèt sa a, m konn ap di tèt mwen, ou kwè se pa mwen ki mal itilze l? Ou kwè, se pa paske mwen pa fè sa yo di m fè sou bwat la, ki fè li fè m sa. Manti wi, kòb la m depanse mal la, k ap pote m ale…

Jou vin rive, kote yon pwodui yo te fè m kado, ban m menm move rezilta sa a. Se pa kòb mwen ki te achte l, e mwen wè, m kontinye ap poze tèt mwen, menm kesyon sa yo toujou. Definitivman, m di men gen yon bagay ki pa mache. Bon mwen wè, nan ki eta bagay la met cheve m, epi m ap fòse l bon pou li kounya a.

Eben se konsa, eksperyans ki konn fè je m fè tè pwa, tè mayi devan glas yo vin montre m, gen reyaksyon depi w wè cheve w fè yo, ou pa bezwen al nan poze tèt ou plis kesyon. Se swa li renmen l, se swa li pa renmen l.

Men ki bagay sa yo? Kòman w ka konnen, lè yon pwodui bon osnon pa bon pou cheve w? Vini w al gade avè m… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook