Bote ANNDAN

KIYES OU BAY KONTWOL LA?

– O, se pa m tande w, al di entèl, se mwen ki t ap pale l mal…

Si sa poko janm rive w pou yon moun vin sou ou ak pawòl sa a, ou poko janm konn sa ki rele sezisman. Pawòl sa a, plis ke yon nouvèl lanmò yo fenk ba w, tèlman li ka rete kè w fasil, sitou lè w pa konn anyen de sa moun nan akize w la. Souvan akizasyon sa yo, toujou kòmanse pa yon “Ooooo” k ap trennen. Se pou ka fè w santi, se nan zen w ye, alòs fòk ou ranje pye w…

Sa poko gen yon semèn, yon kòlèg nan travay la, ki daprè mwen pa gen anyen pou l fè, vinn sou mwen pou l akize m ak pawòl sa a. Byen fache, prèske toufe, li akize m de yon bagay mwen pa janm tande.

tripotay

M fenk sòti an vakans, mwen pa konn anyen k ap pase ni ki te pase nan biwo a. Mwen pa t menm konnen si l te gen pwoblèm ak chèf la ak lòt kòlèg yo. Jis pou l pase raj li genyen an, li deside akize m de rapòtè.

Mwen tèlman temwen jan madanm sa a, renmen taye rad mete sou moun, e li toujou asire l rad la byen chita sou moun nan, ke nan menm segond kote pawòl la ap sòti nan bouch li a, m di tèt mwen jodi a, ou pap jwenn mwen madanm.

Menm si depi tou piti, mwen ap viktim de moun ki toujou kwè ke moun tèlman epav menm jan avè l, ke yo pral rapòte sa yo te di oubyen sa yo te fè, mwen pa janm ka fin abitye ak jan de sitiyasyon sa yo. Tout kote m ap evolye, kit li se lekòl, legliz, oubyen nan fanmi m, m toujou jwenn yon grenn moun ki ap mache akize lòt moun de sa k ap rive yo. Lè m te vinn remake m te kriye twòp pou akizasyon moun ap fè sou mwen, mwen te di tèt mwen fòk mwen mete yon fen nan sa.

Gade pou wè kòman m reyaji, lè m nan jan de sitiyasyon sa yo. Olye m kriye kounya a, se moun nan ki akize m nan, m voye reflechi… Kontinye li

BYEN LEVE POU KA BYEN AL DOMI

Sa poko janm rive w, pou temwen kòman moun ap plenyen lematen bò kote w? Plenyen paske yo ta byen kontan rete nan kabann yo toujou. Si yo pa bò kote w nan travay ou, yo nan lekòl ou, si se pa nan lekòl ou, yo nan lari a, si se pa nan lari a, yo sou rezo sosyo yo. Toujou gen yon grenn ki konn kote w ye, pou simayen depresyon lematen, sitou lè lendi maten. Se tankou, lè yo fin banbile pandan tout wikenn nan, rès semèn nan ta dwe wikenn tou. Pa sèlman pou yo, men pou tout moun.

Moun sa yo trè fasil pou repere, yo toujou pi cho pou vandredi rive (Thanks God it’s friday TGIF). Yo se premye moun k ap plenyen paske lendi gentan rive. Yo souvan anreta. Yo toujou gen eskiz. Yo toujou gen pwoblèm ak moun k ap fè efò pou fè sa yo pa vle fè. Yo se premye moun k ap poste priyè kont chèf, kont semèn ki fenk kòmanse sou rezo sosyo yo. E se yo ki pi gran plenyadò ki ekziste.

wow

Kiyès ki pa ta renmen gen yon ti tan pou l ret kouche nan kabann li sèlman? Tout moun renmen sa. Men w pa ka pase lavi w sou do, sinon lavi a pap sispann ba w jidoka k ap fè w rete sou do sèlman. Si sa ta rive pa malè ou ta rejwenn ou nan youn nan kategori sa yo anlè a, pèsòn pap voye wòch sou ou, men kite m di w konpòtman sa yo pa youn nan sa w bezwen pou avanse nan lavi w. Yo pap janm fè zafè w mache vre.

Se vre, pa gen travay nan peyi Dayiti ki pou ta fè w santi ou gen yon obligasyon pou w leve nan kabann ou lematen. Nou konnen, lis sa k pa genyen men nou ta dwe genyen nan peyi sa a long anpil, men si se sou sa w ap gade, ou gen pou w chita men nan machwè w, w ap gade lavi w k ap pase devan w san w pa janm regle anyen serye.

Kisa w ka fè pou toujou byen leve nan maten pou w ka al byen dòmi. Kontinye li avè m, ou pap pran tan pou dekouvri ti resèt majik sa a. Kontinye li

SE OU KI PREZIDAN AN!!!

VOTE… VOTE POU CHANJMAN… ANN AL VOTE!!!

Kibò sa a? Te janm gen eleksyon vre? Pa t janm gen okenn lòt moun aprè w non, ki te janm poze kandidati pou pòs sa a. Se sèl ou wi, ki nan kous prezidansyèl la.  Sa vle di, gen anpil chans pou se ou ki tou prezidan an. E se sèl peyi sou latè beni, ki gen sistèm demokratik kote w ka prezidan a vi.  Sa w ap fè, w ap aksepte pòs sa a, oubyen w ap renonse?

lajwaw

Menm si prezidan pa ta yon pòs ou ta vle janm genyen nan vi w. Men nou tout dakò sou sa, youn nan pi gran pòs ki pi respekte nan yon peyi, se pòs prezidan an.

E si jodi a, ou ta konsidere w kòm prezisan lavi w? 

Eseye jodi a menm,  konsidere lavi w tankou yon peyi. Imajine w se ou ki ta prezidan peyi sa a. Reflechi sou tout sistèm, tout taktik ou ta pral aplike pou fè peyi sa a mache. Eseye imajine kòman ou t ap met yon lame kanpe pou fè fas kare ak tout lenmi w, tout atak teworis. Gade pou wè jan w tap mete dèlwa ki pou fasilite lavi w.

Menm jan tout desizyon k ap pran nan yon peyi dwe pase pa prezidan peyi a, se menm jan an jodi a, ou ka prezidan lavi w. Ou gen kapasite pou w amelyore lavi w nan desizyon w ap pran yo. Gade ansanm avè m jan sa ka byen fasil… Kontinye li

GAD KOTE TWITTER MENNEN M…

Mwen pa konnen konbyen nan nou ki gen yon kont Twitter, men sa fè plis pase yon lane, Bo Nego te kreye yon kont twitter pou mwen. Si m di w tout kote kont twitter sa a mennen m pandan sis (6) dènye semèn ki sot pase la a yo ou pa p kwè.

Jis pou yon ti listwa, depi aprè tranbleman dtè a, pou kèk rezon pèsonèl, mwen pa t gen okenn kont sou rezo sosyo yo. Jou m te resi konekte sou twitter a, mwen tonbe  swiv tout atis (Aktè,chantez, mizisyen, mannken elatriye) sitou atis ameriken yo. Mwen swiv moun m pa menm konnen; nan mwens pase yon semèn, mwen te gentan gen plis pase sis san (600) moun m ap swiv. Kèk tan vin pase, mwen kòmanse ap vin konprann pi byen kòman Twitter fonksyone, sa vin fè m poze tèt mwen kesyon: “Kisa menm m ap chèche sou Twitter?”

tweet

Lè m te vin jwenn  repons sa a, mwen te konnen Twitter ap gen pou l patisipe kanmenm nan fè rèv mwen tounen reyalite. Depi lè sa a, mwen fè plis atansyon ak ki moun m ap swiv, kisa m ap ekri, ak kisa m ap pibliye sou Twitter.

Eben gras ak yon lyen anbasad etazini an Ayiti te twite, e Carel Pèdre (animatè Chokarella) te retwite (m ap swiv Carel), pandan sis semèn ki sot pase la yo, mwen fè youn nan pi gwo eksperyans nan lavi m nan plis pase sis (6) eta ozetazini.

Kite m esplike w kòman sa te pase…  Kontinye li

YON BELNEGES DWE APRANN DI LAVI A MESI

Twa (3) zan de sa, si se pa Ne-Yo, Justin Bieber, Rihanna, Chris Brown ak menm fanmi an… ki nan zòrèy mwen, m pap tande mizik.

Tonbe nan pyèj, “sa tout moun fè, se li ki bon” “Sa yo ba w, ou pran“an, m pa t janm pran tan m, ni otorize zòrèy  mwen apresye okenn lòt mizik, ni dekouvri okenn nouvo atis. M te fèmen nan yon ti sèk atis, nan yon ti sèk mizik, sa ki pase devan je m ak nan zòrèy mwen pi souvan yo, ki an reyalite pa t ap regle anyen pou mwen.

Jou, pou premye fwa nan vi m, yon kòlèg, ki vinn tounen yon zanmi m, te pran tan l pou l esplike m, men ki potorik fanm ki kache dèyè Emeline Michel la, li te lè l, te tan.  Menm lè, m te fin tande, youn nan pi bèl mizik Emeline, pou mwen  ki rele “Beni yo“, sa pa t anpeche m, toujou kontinye tande ti Justin Bieber mwen ak ti Rihanna m (Ou konnen lajenès)…

Emeline Michel

Tande Emeline, yon premye, yon dezyèm, yon dizyèm fwa, fòs mizik li yo kòmanse ap rale m. Fè kou rèd… m fè kou rèd, jiskaske mizik li vlope kè m. Se te tankou yon bagay ki te byen prepare, jou m kòmanse viv an bèl nègès, jou m deside pa wont pale ni pwodui an kreyòl, jou m deside renmen sa m genyen, jou m deside goumen pou sa m kwè, mizik Emeline Michel, se sa ki akonpanye m, lè m vle pèdi ladrès mwen (Menm lajenès la).

Kite m rakonte w istwa m ak mizik Emeline… Kontinye li

AN NOU EKSTRAODINE…

Se pa jan de piblisite sa yo ki mache nan sosyete pa nou an. Si l pa gen yon bit rabòday anba l, si l pa gen yon pawòl ki gen rapò ak fè bagay, si l pa raz li pa p ka mache…

extra

M pa gen okenn lajan, konpayi telefòn sa ban mwen pou m di sa m pral di a. Men nan reflechi, nan gade pankat nan lari a ki gen piblisite sa a, nan gade l sou tele (Lè m te konn gad tele), nan chèche vrè sans ki kache dèyè l, m pa di pap gen lòt, men pou mwen, potko janm gen yon mesaj osi fò, nan yon piblisite an Ayiti.

Potko janm gen yon piblisite ki gen gwosè filozofi sa ki kache dèyè l. Potko janm gen youn ki ka motive m jan sa a fè l la, pou m regle zafè m.

Ekstraòdinè kòmanse nan imajinasyon w…  Ekstraòdinè, se fyète ak pasyon nan sa w ap fè chak jou… Kontinye li

SA LONTAN PLIS PASE SA!!!

Sa fè kèm kontan pou m wè lè m nan lari a, nan travay mwen, nan stidyo,  pi fò kote m pase pou m jwenn anpil moun k ap mande m: ” Kisa w fè pou cheve w vinn konsa?” M toujou pran sa kom yon konpliman, lè lot ti jèn fi ap di m: Kisa w mete nan cheve w pou ka penyen yo?

Repons mwen ak kesyon sa yo toujou senp… Ak yon ti souri sou lèv mwen, m toujou reponn “depi w renmen sa ki pou ou, sa w genyen, w ap santi w bèl e lòt moun ap wè w bèl”.

bn5

Men sa ki te vrèman atire atansyon m,  se yon kolèg nan travay mwen ki te toujou ap sèmante li pa p janm retire pèmanant ki vinn kote m dènyèman k ap mande m kisa pou l fè pou cheve l vinn menm jan ak pa m yo?

Paske li wè se li sèlman ki poko gen cheve natirèl nan lari a??? 

Kisa??? Kòman… Kontinye li

TI PA…TI PA

Eske w konnen lè w fè yon ti pa, ou pran elan ou fè yon lòt ti pa, ou gentan fè yon GWO pa? Mwen ap felisite w paske m kwè w gentan fè yon premye tipa deja ki pral chanje lavi w.

Si w ka deside bay Bèl Nègès yon ti vizit chak jou, sè ke san mank ou vle mache avè l.  Wout la ap long se vre,  men pa dekouraje paske ou gentan fè yon ti pa ki konte anpil e ki gen anpil valè pou mwen, men plis pou ou…

boteann

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook