Bote ANNDAN

SA W VLE FE, MENM???

M sonje, nan lekòl mwen te ye a, chak tan w ap apwoche pi prè pou fini ak lekòl klasik ou, se plis responsabilite, w ap genyen. Sa vle di, yon fwa yon moun rive nan Reto oubyen Filo, ou gen plizyè lòt (ti) moun sou responsabilite w.

av1

Ou konnen, se te yon pansyon. Yon kote ou dòmi, ou leve, w al lekòl, ou jwe ak menm gwoup moun yo chak jou. Sa vle di, kit ou vle, kit ou pa vle l, w ap gen yon lyen kanmenm ak moun sa yo. Eben se konsa, nan Reto, mwen te monitris nan yon gwoup ki gen dis (10) lòt elèv konsa, ki nan diferan klas nan lekòl la. Chak maten, a senk (5) è di maten, mwen dwe rankontre ak tout moun sa yo pou fè reyinyon, sou kòman jounen an dwe pase. E pou kòmanse ak reyinyon sa yo, toujou gen yon moun ki dwe priye. Sa rive souvan, pou mwen priye paske m pat janm vle pou priyè yo twò long, konsa reyinyon an pap dire anpil tan (lol).

Eben se konsa, kèk semèn avan ane lekòl la fini, pou nou rantre al wè fanmi nou; Gen youn nan elèv yo ki te nan senkyèm ki di m, aprè reyinyon an: “Poukisa nan fen priyè w yo, ou toujou di: Avni nou nan men w Bondye…”

M te sezi, paske mwen pa t konsyan si m te konn repete sa souvan. M pa t jwenn yon repons ki kenbe pou m ba li. Men sa pa gen anpil tan, mwen reyalize malgre kwayans ou ta gen nan Bondye a, se ou ki dwe konn sa w vle fè pou avni w byen pase.

E, kòman w ka fè sa… Kontinye li

MEN… OU BEL!!!

Jodi a se 02 Novanm 2013… Jodi a se fèt mwen… Jodi a se fèt bèl ti cheve m yo…

Wi, ane pase ak menm, nan menm dat sa a, devan glas ki nan douch lakay la, mwen te pran yon sizo, mwen te koupe tout cheve m. Ni pwent pèmanant, ni cheve grenn ki te kòmanse pouse yo. Si w mande m, kisa ki te fè m, pran desizyon sa a, m ap di w: M te bouke…

Screen Shot 2013-11-02 at 2.07.09 PM

M te bouke pran menm ti kout sechwa yo chak wikenn nan, pou cheve m sou do m, pou van ap voye yo anlè, pou m ka montre moun valè cheve m genyen. M te bouke, ak randevou chak mwa ak yon bwat pèmanant kokayin, pou m mete nan po tèt mwen, pou m ka genyen sa m pap janm genyen an…

Ane sa a, tèlman aprann mwen anpil bagay sou tèt mwen, sou lavi m, sou idantite m, sou wòl mwen sou latè; Dis (10) ti atik konsa, pa t ap ase pou m ta esplike w tou sa. Se sa ki fè jodi a, m gen lonè ak anpil jwa envite w gade premye videyo Bèlnègès sou Youtube, ki pral rakonte w pi gwo leson, desizyon sa a, ban mwen… Kontinye li

SAN PESEVERANS, OU PAP RIVE…

Sa pa gen anpil tan, mwè m vle tounen yon gwo fanatik ti komik (Dessins Animés). Pou m byen di w, m fanatik ti komik ki gen rapò ak reyalite a plis. E youn nan ti komik mwen ka mete nan kategori sa a, se “How to train your dragon” an fransè ki rele “Dragon“. Gen anpil moun ki ka di, ti komik pa gen okenn rapò ak reyalite, wi gen anpil ladan yo ki konsa vreman. Konsa tou, genyen w ap gade k ap make w pou tout lavi w…

dragon

Fòk mwen di w, desen mwen te wè sou po DVD a, pa t twò atire atansyon m. Men depi lè m kòmanse gade l la, istwa a tèlman kaptive m, se te natirèl pou mwen pou m swiv tout dewoulman istwa a pandan 1è 33 minit. How to train your dragon,  te sòti nan kòmansman lane 2010. Nan ti komik sa a, gen yon ti piti ki rele “Awòl”, ki se sèl pitit papa l ki se yon gwo gèrye k ap tiye dragon. Papa l te tèlman ap ba l presyon pou l tiye anpil dragon, li kreye yon zam pou l ka montre papa l, se sa li vle fè tout bon.

Jiskaske li vin rankontre yon dragon, li te tire sou li ak zam li te fè a, ki vin pa ka vole ankò, lavi l ak rèv li tou chanje. Li vin remake dragon yo, se pa enmi l jan yo te fè l konprann li a. Dragon sa a, tou vin tounen pi bon zanmi l, a tèl pwen li kòmanse ap sove lakay li, pou l al wè dragon an.

M pa bezwen di w, ki mizè Awòl pase pou l demontre tout yon peyi ki pase jenerasyon sou jenerasyon ap tiye dragon, ke dragon yo pa enmi yo. Mete nan tèt ou, nan peyi Awòl la, pou yo ka respekte w, se yon dragon pou pi piti pou w tiye.

Rive defye kwayans tout yon popilasyon pou montre gen yon lòt fason yo ka viv, se te pi gwo leson ti komik sa a aprann mwen. Men pou rive fè sa, fòk ou bwè kòktèl motivasyon melanje ak detèminasyon, ak yon bon ti zès pèseverans ladann.

Kòman pou prepare kòktèl sa a pou amelyore lavi w? Ban m pataje resèt la avè w… Kontinye li

SE YON SEWOM!!!

Eske w konnen pawòl w ap repete souvan, oubyen pawòl ki monte nan lespri w san w pa menm konnen, gen anpil pou wè ak aksyon w ap poze nan lavi w chak jou. Wi, pawòl w ap di chak jou gen yon gwo pouvwa e fasil pou reflete nan tout konpatiman lavi w.

doubletranchant

Se pou sa li enpòtan pou w repete bèl pawòl, pawòl k ap ede w grandi, pawòl ki gen fòs, pawòl ki ka motive w poze aksyon pou w amelyore lavi w.

Souvan, lè m fin pase yon etap ki difisil, leson eprèv sa a ban m nan, mwen tou fè l tounen yon panse m ka medite sou li. Konsa, mwen gen yon ti kote m kache yo nan tèt mwen, menm lè m pa repete yo, men m toujou ap riminen yo maten midi e swa.

Gen moun ki konn di m: “An, paske w ap repete yon pawòl, sa pral fè sa w vle a fèt nan reyalite?”… Non, se pa paske m ap di mwen vle milyonè pa egzanp, ki pral fè lakay mwen plen lajan demen maten. Men, di tèt mwen fòk mwen travay, repete fòk mwen bourike pou m ka gen lajan m vle genyen an, se yon motivasyon k ap ede m fokis plis sou objektif sa a mwen genyen an. E, li pa yon sekrè pou okenn moun, sou sa lespri w plis fokis la, se sa men w, pye w ap fè e se sa bouch ou ap pale.

Kidonk, kite m pataje ak ou kounya, kèk ti pawòl m repete souvan ki ede m avanse pi prè moun mwen vle ye a, ak sa m vle reyalize nan vi m yo… Kontinye li

LAVI W KA BEL!!!

Nou pa gen menm non, ou ka rele Mari mwen m rele Jan. Petèt nou pa t pase nan menm lekòl, ni abite nan menm katye. Men, asireman nou tout konnen chak grenn nan nou, gen yon konba n ap mennen nan lavi nou.
Yon konba pou nou chèche plas nou kote n ap viv la. Yon konba pou nou siviv, yon konba pou nou amelyore lavi nou, yon konba pou nou jwenn sa ki ta dwe natirèlman pou nou. Menm si konba w la pa ta konba pa m, men tout konba se konba. Se sa ki fè, mwen avè w nou sanble. Nou tout sanble…
bn5
Se pou sa li enpòtan anpil pou nou pataje konba nou, defèt nou men an menm tan taktik ak mwayen nou itilize pou nou sòti nan konba sa yo. Menm si kou nou fin pote laviktwa, yon lòt konba te gentan ap tann nou menm kote a. Men fòk nou pataje viktwa nou youn ak lòt.
Se nan lide sa a, mwen te mande pou premye fwa sou paj Belneges sou rezo sosyo yo, pou w pataje ak tout lòt bèlnègès yo, kisa w fè chak maten pou kè w kontan e pou w byen kòmanse jounen w lan.
Gade bèl motivasyon bèlnègès ki te patisipe yo… Kontinye li

YO PAP REGLE ANYEN POU OU VRE…

Ni kounya, ni demen, ou pa bezwen anyen k ap bloke w, ni k ap fè w vire gad dèyè nan lavi w. Si yè, ou te konn bay yon moun oubyen yon bagay chans pou fè w fè bak, di byen fò depi nan minit w ap li atik sa a “SA FINI”.

fokis1

Paske, kisa w bezwen kounya a?

Ou bezwen kondisyon lavi w chanje, ou bezwen rèv ou yo reyalize, ou vle grandi, ou vle asire yon meyè avni pou tèt ou ak moun ki pwòch ou. Pa di m, ou vle wè nan senk (5) ane k ap vini la yo, pou menm manje ou kontinye pa kapab bay tèt ou, menm lekòl ak etid ou, ou poko ka fini, menm desizyon w pa ka pran pou tèt ou? M pa kwè, se sa w ta vle pa vre?

Eben, kite m di w, gen moun, gen sitiyasyon ak anpil lòt bagay ki anviwonnen w, se sa yo la pou fè sèlman. Misyon yo se pou koule w, pou ede w neye paske yo konnen aprann naje a pa fasil e menm lè w ta fin aprann naje, yo konnen fè laplanch poukont ou an pa myèl kidonk li pa dous. Se sa ki fè, toutotan yo ka atire w nan kan yo, kan parazit la, pou w fè menm wout ak yo, ekip pa yo a ap gwosi, objektif yo ap reyalize e ou menm w ap toujou ret dèyè, wi dèyè nèt san w pa janm fè anyen ak lavi w…

Jwè ki nan ekip sa a tankou moun ki negatif, medya negatif ak konpòtman ki negatif sifi pou detounen lavi w. Kòman pou ekstèminnen yo e avanse pi prè moun ou ta vle ye toutbon an? Kite m pataje eksperyans sa a ak ou… Kontinye li

PASKE L AP GENTAN TWO TA!!!

Pa kite jou bare w…

M grandi ak pawòl sa a, nan zòrèy mwen maten midi swa. Granmoun lakay mwen, te konn renmen itilize fraz sa a anpil, sitou lè yo vle w regle biznis yo byen rapid ba yo. Men, se pandan m ap grandi, mwen konprann valè enpòtans yon tèl pawòl genyen. Eksperyans lavi a montre m, sa w bezwen regle nan lavi w yo, se pa rantre w ap annik rantre yon kote pou w jwenn yo chita la, ap tann ou. Se pito chak jou e sitou depi jodi a, nan minit sa a menm m ap di w sa a, pou w kòmanse poze aksyon pou genyen yo.

se sa ki konte

M dezole si se mwen k ap anonse w sa, men kite m raple w, lavi a pap fè w kado anyen. Menm si w ta fèt nan yon fanmi ki te gen mwayen deja, konnen gen youn ou plizyè ladan yo ki te mare senti yo, twouse pye pantalon yo, yon lè kanmenm pou yo travay pou  kite sa ki fè jounen jodi a, ou ka ap pyafe a. Alòs, m pa menm bezwen di w, si w pa t gen ni matant, ni manman, ni okenn fanmi ki te fè kite pou ou, kòman sa enpòtan pou ou menm pou demele w, pou degaje w pou kreye chak jou plis lavi ou ta renmen viv la.

Kòman w ka fè sa? Men sekrè a? Kontinye li

LOUVRI KE W BAY LAVI RANTRE!!!

Jounen chaje ak lòt okipasyon te prèske vòlè ti abitid sa a, mwen ak Bonego genyen depi yon bon ti bout tan kounya a. Chak wikenn, nou gade yon nouvo fim ansanm oubyen nou dekouvri yon nouvèl mizik ansanm. Menm si mwen te vrèman fatige wikenn sa a, sa pa t anpeche l pou l te soutni tèt mwen pou nou te gade “A Thousand Words” (Mille mots)-Eddie Murphy ak anpil lòt aktè ameriken jwe. Fim sa a, fè yon gwo enpak sou mwen e li aprann mwen anpil bagay…

cheche

Mwen ka di fim sa a louvri je m, men l louvri kè m plis pou m fè sa ki enpòtan e sa k ap ede m grandi plis nan lavi m chak jou Bondye mete. Fim sa a montre m se pa kondisyon sosyal ou, tankou bèl travay, bèl machin, gwo telefòn, bèl kay… sèlman ki pral ede w dòmi kè poze ak lajwa chak swa. Byen materyèl pa sifi pou fè w santi ou gen yon rezon pou viv chak jou, .

Si se pa byen materyèl ki pi enpòtan, eben  kisa ki enpòtan menm? Mwen te jwenn repons lan, pandan m t ap gade fim sa a. Louvri kè w, kite m pataje l ak ou…

Kontinye li

PA BAY YO TWOP ENPOTANS PASE SA…

-Sa w vle fè ak tèt ou menm? Bagay sa yo ki nan tèt ou a, pa manke pa fè w sanble yon kokorat… (Je l sou cheve m)

Samdi vè de (2) zè nan laprèmidi, m tande baryè lakay la frape. Lè m louvri, m wè se manman m. Pou yon moun ki pa vin lakay mwen souvan, mwen te etone wè l. San di bonswa, ni kòman w ye, se te fraz sa ou sot li anlè a  la a, ki te sèvi m salitasyon.anyen

Menm si m t ap fè benduil nan moman sa te pase a, (tout figi m te benyen ak lwil) menm konnen se pa akoz de sa li fè kòmantè sa a. Depi lè je m fenk tonbe sou li nan pa pòt la, mwen te gentan konnen se pa fouti wè li vin wè m, ni vinn pran nouvèl kòman pitit li ye. Menm te gentan atann mwen, ak pil repwòch, jouman ak tout rès yo. Paske lè enmi w se nan kan w li ye, batay la pi mare men sa pa vle di ou pèdi davans.

Petèt sa pa janm rive w pou fè fas ak fanmi, zanmi, moun ki ta dwe bwa dèyè bannann ou, men ki se pwofite y ap pwofite w. Si sa poko janm rive w, di Bondye yon gran mèsi paske jan moun sa yo ka enpòtan pou ede w grandi, yo ka moun k ap mete pye sou kou w pou fini avè w. Kite m rakonte w pi bon teknik ak taktik mwen itilize, lè m anfas ti lolit gwo trip ki pa vle m avanse nan lavi m. Kontinye li

FE SA KE W VLE…

Ou gen pou tèlman jwenn sou wout ou, moun ki pral vle dikte w men sa w dwe fè ak men sa w pa dwe fè nan lavi w; si tèt ou pa byen tache sou zepòl ou, ou ka fè vi w ap tann apwobasyon moun pou w avanse. Kòm ou konnen l deja, depi se validasyon moun sèlman w ap ret tann pou pran desizyon nan lavi w, se gade ou a gade, w a wè laj k ap monte sou tèt ou, epi anyen w pa janm regle.

ki kotew

Poutan, lè w aprann tande ti vwa sa a ki anndan w lan, yon ti vwa ki lè w pou kò w, se li ki pran tout plas nan lespri w, se ap meyè mwayen pou fè pi bon chwa ki pral ede w grandi. Sa ki bèl la, ou pa bezwen gen tan ou tan laj pou tande ti vwa sa k ap gide w, k ap ede w pran desizyon e k ap di w men ki pi bon direksyon pou pran.

Nan nenpòt ki etap ou ta ye kounya a nan lavi w la, nenpòt laj ou ta genyen an, nenpòt klas ou ta p fè a, aprann tande ti vwa sa a, yo rele nan lang fransè “Intuition” an, ka tounen pi bon zanmi ki ka konseye w lè w pa gen moun bò kote w. Li ka tounen fanmi w, ou pa janm genyen an pou akonpanye w sou wout lavi a, se li tou ki ka fè w fè, anpil gwo reyalizasyon nan tout ekzistans ou. Paske, se li ki konn sa w vle e se  li konn kibò w vle ale.

Pandan mwa sa a fenk kòmanse a, e si w ta fè eksperyans, kòmanse aprann tande ti vwa sa a. Petèt ou te ka etone de ki mèvèy ki ka fèt nan lavi w… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook