Bote ANNDAN

LAVI W… SE PA W!!

Soti nan pwent cheve w, rive anba pla pye w ou se mèt tout lavi w. Lide w, panse w, rèv ou, se ou ki mèt yo, se pa w yo ye. Tout sa ou ka manyen, ni sa w pa ka manyen, tout sa ou ka wè, ni sa w pa ka wè ki soti nan ou, se pa w yo ye.

kadow

Sa ka parèt byen raz pou m esplike w, men w pa mande m pawòl, kite m rakonte w sa ki rive m dènyèman la a:

Mèkredi ki sot pase a, mwen te patisipe nan avanpremyè seri dokimantè Vizaj Nou, ki se 4 fim sou bon modèl nou ka swiv ki nan jenerasyon ki pase avan nou yo. Se Ayizan Productions ki pwodui kokennchenn travay sa a. Nou twa fi, te chita youn bò kote lòt, lè youn nan medam yo deside fè yon foto ak telefòn li pou l ka sonje sware a. Nan demen lè mwen ouvri paj Facebook mwen, se foto a ki premye di m bonjou. Plizyè moun te gentan renmen e fè kòmante anba foto a. Se ekzakteman kòmantè yo ki atire atansyon m. Youn nan kòmantè yo an patikilye.

Poukisa sa atire atansyon m, a yon pwen tèl pou m ekri yon atik sou sa? Vin al gade avè m… Kontinye li

MET TOUT OU MENM!!!

-Gade, jounen w lan gen menm 24 èdtan ak jounen Beyonce a!

M te sezi, lè yon zanmi m ki malad anpil te di m pawòl sa a, ane ki sot pase la a. M te sezi, paske m te di tèt mwen, kiyès ki di l m te vle menm jan ak Beyonce? Dayè menm krapo, kouri pou mwen lè m ap chante; danse menm, pa gen kò rèd pase m.

4

Lè m vin fè yon ti reflechi, m vin wè: Se pa di li di m, pou m vin menm jan ak Beyonce nan chante, ni nan danse men li vle di m: Si m travay, si m met tout mwen menm nan travay m ap fè a, m ap ka rive lwen, menm pi lwen pase sa m te panse.

E pa t gen pi bon konsèy, yon moun te ka banm nan lavi m. Pawòl sa a, kontinye ap ede m grandi. E sa m renmen an, depi menm kote ou deside mete l an aplikasyon an, ou gentan kòmanse wè chanjman. Plis w ap mete l an aplikasyon, plis w ap aksepte fòk ou mete tout ou menm, nan sa w ap fè chak jou nan lavi w la, pou w ka jwenn rezilta w vle yo. E se konsa, w ap tou bay lavi w plis sans.

San m pa fè twòp literati, kite m rakonte w yon ti rezilta gwo pawòl sa a, ban m nan lavi m deja… Kontinye li

SE POU BEL, OU LA!!!

Pito nou lèd… Nou la? Se vre? Pa di m?

Kote w soti ak pawòl mizè sa a? Pawòl plen kras sa a, pawòl parese sa a? Pawòl moun ki dakò yo pèdi, san yo pa t janm eseye sa a?

Sa a, se pa pawòl moun k ap reve. Se pa pawòl, moun ki konnen fòk yo bourike pou amelyore lavi yo. E sa ki pi bèl la, ou pa nan gwoup moun sa yo. Se sa ki fè jodi a, se pa pou lèd ou la. Se vre, pawòl sa a tounen eskiz pou anpil nan frè n ak sè n pa bò isit. Men, li pa pawòl yon bèlnègès ki vle amelyore lavi l. Si w leve maten an, leve tou bèl…

wow

E bèl sa a, se pa sèlman mete bèl ti fa nan bouch, met bèl rad sou ou osnon byen penyen tèt ou non; sa ladann tou. Men bèl, m ap pale w la a, se bèl lespri. Konnen maten an, ou gen yon bagay ki bèl, ki inik ou gen pou w ofri nan lavi w. Ou gen yon pasyon nan ou, ki ka kreye, ki ka fè bèl bagay pèsòn lòt moun ki te pase avan w pa t fè.

Asireman, ou pral di m kòman? Kite m reponn ou san m pa pèdi tan… Kontinye li

24 EDTAN, PA DWE ASE POU OU!!!

Sispann minimize fòs ak kapasite w genyen pou w avanse nan lavi w. Jodi a se yon nouvo jou pou tounen youn nan moun ki kwè, pa gen baryè ou pap ka vole pou w amelyore lavi w.

time1

Jodi a, se sèlman twazyèm jou nan nouvo mwa sa a. Opòtinite w ap jwenn nan jounen sa a, ou gen dwa pa janm jwenn yo ankò. Se sa k fè, li enpòtan pou pwofite de tout sa ki parèt devan w jodi a. Kit se sa w t ap tann, kit se yon bagay, ou pa t janm imajine. Kale je w, louvri bra w di lavi a, ou pare pou li!!!

Ou gen dwa panse ti jounen sa a, pa p itil ou anyen. Men kite m raple w nan fen ane a, se gendwa sa w pral fè nan jounen sa a k ap ede w avanse pi prè rèv ou. Ou ka chwazi kounya a, chèche opòtinite yo, fè yo bon pou ou osnon ou ka chwazi inyore yo… Kontinye li

SE YO KI POU PE…

Nan biwo a, mwen chita nan fen ane 2013 la, m tande yon kòlèg ki gen pwoblèm ak sipèvizè l repete pawòl sa a, aprè yo te fin akize l de yon bagay petèt li pa t fè:

“Se yo k pou pè”…

Jouk jounen jodi a, m pa ka di w kòman li te soti nan pwoblèm sa a, men ti fraz sa a te montre m, ou pa gen pou w pè afwonte anyen nan lavi w. Ou pa gen pou w pè pwoblèm. Ou pa gen pou w pè echèk. Ou pa gen pou w pè anyen… E si toutfwa ta gen pou pè, se yo ki pou pè w. Se pwoblèm ou yo ki pou pè apwoche w, paske yo konnen zam detèminasyon w ka kraze yo.

oukapab

Di m kisa w reyisi fè nan lavi w deja, ou pa t jwenn yon echèk pou piti ki te dekouraje w osnon ki te anpeche w avanse? Eksperyans ou fè nan lavi w ba w leson sa a deja, se pa echèk ki pral anpeche w fè sa w vle fè, okontrè se chita plenyen, pa janm eseye, pè sa moun pral panse k ap fè w echwe.

Leve jodi a, bliye tout sa moun pral panse, bliye tout sa ki mal ki ka rive. Pase tout tan w, pou wè sa w ka fè pou w amelyore lavi w, e kòmanse poze aksyon pou sa depi kounya… Kontinye li

KONTINYE KONTE… PAJ 13 NAN 365!!!

Yè se te douz (12)…

Wi douz (12) Janvye 2014, jan w petèt te viv li, anpil frè n ak sè n ayisyen retounen nan menm plenyen an, nan menm kriye a, nan menm jèn legliz tristès yo, nan menm ti videyo kadav yo, nan menm ti mizik pitye yo, menm jan yo te fè l lè tranbleman dtè a te fenk pase a.

M pa la pou m jije konpòtman pensonn. Men mwen jis ap poze tèt mwen kesyon, kisa moun ki gen jan de konpòtman sa yo ap fè pandan rès ane a, ki ka retire yo nan kondisyon yo ye kounya a, pou lòt ane omwen pou yo pa retounen nan repetisyon sa a?

talanw

Aprè kat (4) lane ap plenyen, ap kriye,  ap reziyen yo ak mizè, èske yo janm sonje souke kò yo, pou retire pousyè kilpabilite, salte “sa nan men Bondye” a nan lavi yo e panse ak avanse…

Mwen k ap di w sa, m konnen m poko fin geri, paske tranbleman dtè a menm jan ak anpil lòt ayisyen te touche m jouk nan zo. Se petèt yon defo lakay mwen, men depi m santi m pran kou, se lè sa a, mwen santi m gen plis fòs pou m mache, menm si kou a fè m mal, m pap ret trennen. Men konbyen nan nou pa bò isit, ki kwè premye so pa vle di ret atè?

Si w sou avanse nan lavi w, ann ale… Kontinye li

SELMAN SI W VLE!!!

Mèsi 12 Janvye 2010…

Sa ka parèt fristran, chokan menm… pou m di 12 Janvye mesi…

12 Janvye 2010… Yon dat ki make a jamè nan lavi chak grenn ayisyen, yon dat anpil san koule, anpil rèl nan pye bondye, anpil souf koupe san menm di orevwa…

Men pou mwen,12 Janvye 2010, se yon dat ki revolte m pou m viv plis… Pou m pwofite de tout sa ki bon lavi sa ka ofri m… Se youn nan pi gwo leson lanati te ka janm ban m aprè katastwòf natirèl sila a

 aji

12 janvye 2010, se yon dat referans nan lavi m. Definitivman, m ka di te gen yon yon mwen menm avan 12 janvye 2010, e kounya  gen yon lòt mwen menm aprè 12 janvye 2010. Paske moun mwen ye kounya a, vle viv, vle rale tout bon enèji. Ou ka di kòman? Eben, kite m rakonte w… Kontinye li

OU PA GEN DWA ECHWE!!!

Yo pap fè w kado ANYEN…

Alòs si se kado w ap tann nan men lavi, nan men fanmi ( si w genyen), nan men zanmi, nan men leta, nan men Bondye… Kite m deja di w, ou nan rèv toujou. Se pa nenpòt ki rèv non, reve je fèmen. Paske amelyore lavi w la, se yon konba. Se sa ki fè, chak grenn jou, chak grenn minit, chak grenn segond dwe yon opòtinite pou ou, pou w avanse pi prè lavi w vle kreye a.

Pa gen plas pou moun k ap plenyen ankò. Pran ekzanp sou sakrifis manman m ak manman w osnon papa w te fè pou n te ka rive ekri non nou. Anpil ladan yo pa t gen ti manman cheri, yo pa t gen èd gouvènman. Men yo pa t konn dòmi nan nwit, nan reflechi kòman pou yo ba nou, sa yo menm, yo pa t janm genyen. Jounen jodi a, ou gen chans pou fè plis pase yo.

bonpouou

Se sa ki fè, mwen ak ou, lavi nou paka pase mal. Nou paka echwe… Nou pa dwe echwe…

Paske lavi nou, se sèl sa nou genyen. E se sa ki fè, nou dwe goumen menm si senti nou kase pou n amelyore l chak jou plis.

Kòman? Se sa w ap mande m? Kite m di kòman… Kontinye li

OU SE TOUT SA W GENYEN!!!

Sa pa fè anyen si w kriye tout dlo ki nan kò w, paske w pa gen moun ou ka konte sou yo… Sa pa fè anyen, si w tris paske ou pa gen okenn zanmi ou ka rele pou ede w sòti nan yon enpas, lavi a mete w…

avansedevan

Men sa ap fè, lè w bliye OU se sèl espwa lavi w. Sa ap fè anpil, lè w bliye si se kalite w, devouman w, ak konfyans ou gen nan kapasite w k ap ede w avanse. Malgre tout enèji, tout pasyon, ou ka genyen, lavi an pap janm sispann takle w, pou l kontinye teste rezistans ou genyen pou w amelyore lavi w. E se nan moman sa yo plis, pou w konnen, ou se tout sa w posede…

Se nan moman tristès, dezolasyon, ak kalkil sa yo pou w konnen, ou se sèl moun ki pap janm bay vag sou ou. Ou se sèl moun ki pap janm monte vit sou ou. Sa ka parèt yon ti kras raz, pou w kwè sa. Men pa gen okenn moun, k ap fè anyen pou ou, si se pa ou menm, pou w grandi nan lavi sa a.

E se sa pou w fè, pou w kontinye avanse Bèlnègès cheri… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook