Bote ANNDAN

KITE M DI W…

Nan lide pou fè w kòmanse dekouvri talan, ak pasyon nouvèl redaktris www.belneges.com yo, n ap pataje ak ou tèks yo te ekri ki rive fè yo rive kalifye. Byento, n ap prezante w yo ofisyèlman.

vania1

Jodi a, n ap prezante w atik Rose Vania Gerard ekri sou ” Kisa BELNEGES reprezante pou li”… Kontinye li

FOK OU KENBE…

Pa ri m non! Men ou konnen sa pa gen lontan, mwen konnen gen kouraj pa vle di fòs ou genyen pou leve yon bokit dlo osnon yon gwo bagay ki lou. M pase tout vi m ap kwè, lè yo di yon moun gen kouraj, se anpil fòs fizik moun nan genyen.

Jouk tan, lavi a deside pase m youn nan eprèv ki pi difisil li yo. Mwen vin konprann, yon moun ka gen anpil fòs fizik men li pa gen kras kouraj.  Konsa tou, yon bwalegede tankou m, ki pa gen anpil fòs fizik ka travay pou l gen anpil kouraj. Paske kouraj, se fòs ki sot anndan w k ap ede w kenbe a. Kouraj se ti vwa sa a ki anndan w lan, k ap di w: Ou wè jan sa difisil, prèske pa gen mwayen pou soti nan sa w ye la a, men kwè m, w ap rive.

Screen Shot 2014-10-13 at 8.55.12 AM

Kouraj ou se lespwa w, pou w kwè lavi w pap rete konsa menm si w pa wè kote w pral pase. Eben kite m di w, gendelè si se pa t ti vwa sa a, jounen jodi a mwen te ka gentan fòl, ap mache sal, toutouni nan lari.

Kite m rakonte w jan sa enpòtan, pou w aprann kwè nan kouraj ou. Paske wi, fòk ou gen kouraj e fòk ou kenbe… Kontinye li

SE VLE POU W VLE!!!

Nou te 3 moun nan plas pasaje a, plis chofè a nan yon kanntè, pou nou al fè yon komisyon anba nan zòn Tòsèl. Sèl mwen kòm fi, ak 3 lòt mesye yo, ap soti Petyonvil. Akoz de lapli ki t ap tonbe, tèlman gen anpil blokis, nou deside fè pa anndan pou nou ka rive byen vit.

devan ou prale

Se nan pase nan wout pa anndan, nou vin tonbe bap pou bap ak yon Rav 4 nan yon wout ki chaje ak labou. Piske kanntè a te gentan angaje l nan enpas la, vin manke espas sou lòtbò a pou lòt machin nan pase. Akoz de labou a, si kanntè a al chèche fè bak, l ap patinen e li riske kraze Rav 4 la nèt. Zanmi m nan ki t ap kondui a, etenn machin nan, pou l al mande chofè Rav 4 la, èske li ka fè yon ti bak (sa ki parèt evidan pou tout moun ki ta gen bon sans yo). Lòt chofè a, kòmanse ap fè gwo kòlè. 2 lòt mesye ki te nan machin nan avè m yo, desann pou al pale ak li, se lè sa a mesye a ap gonle lestomak li paske li sou goumen. Li deside bloke tout wout la, jis paske li refize fè yon ti bak ki pap menm pran yon minit pou l pase e kite nou pase.

Sa ki bèl nan istwa a, se lè nou kòmanse kanpe pandan plis pase 30 minit, mwen deside desann kanntè a pou m al pale ak li. Kwè m, se premye fwa mwen wè mesye a nan tout vi m, m poko menm louvri bouch mwen, mesye a di m: ” Awonna, rale kò w la, se kwè se 25 goud ou w ap defann la a”. Sou menm pye m te desann machin nan, sou li m kouri monte epi mwen pa janm di anyen ankò. Jouk yon chèf ki rete nan katye a vini ak machin ofisyèl li, mete sirèn li byen fò (li gentan 7è diswa wi silvouplè), pale byen fò nan radyo machin li, pou l fè lòt chofè a avanse pou nou ka ale.

Tou sa se pou m di w, mwen ak ou nan yon gwo batay! Batay pou nou amelyore lavi nou san nou pa diminye pa yon lòt. Pa rikat, ou gen kapasite pou genyen batay sa a… Kontinye li

FE L RIVE W TOU!!!

Ou pa gen pou anvye pèsonn paske zafè yo ap mache. Se pa misyon w sa. Ni, ou pa gen enèji pou sa tou. Paske ou chaje kapasite tou, pou w fè zafè w byen mache tou.

kew

Ou pap konn sa pèsonn fè ki mete yo nan bon pozisyon lavi yo ye kounya a. E, se pa biznis ou tou pou siveye sa lòt moun ap fè ak lavi yo, paske ou bezwen tout konsantrasyon w pou w mete lavi w nan yon pozisyon li potko janm ye avan.

Kisa w vle? Ou vle lavi w amelyore? Ou vle rèv ou yo reyalize? Kite m di w, sa w vle a li ka rive w tou. Ou ka fè l rive tou… Kontinye li

GEN WOUT POU W PASE!!!

Ou sonje ane pase, gras ak rezo sosyo yo, jan mwen te fè yon bèl eksperyans  san mwen pa t depanse 5 kòb. Si w pa sonje, jis kite m raple w ane pase gras ak yon mesaj mwen te wè sou Twitter, mwen te al swiv yon fòmasyon sou politik piblik ak lidèchip nan 2 gwo inivèsite Ozetazini pandan 3 mwa, san yon yota pa t sot nan pòch mwen.

pase

Pi gwo sous enspirasyon m nan tout istwa sa a, se pa ni diplòm yo te ban m nan, ni tout bèl moun mwen te rankontre yo, osnon tout bèl kote mwen te ale yo. Men se pito, mwen menm ki pa menm gen marenn ak parenn, mwen menm ki pa menm gen non ni yon bon adrès menm, ki rive viv bèl eksperyans sa a, la a nan peyi Dayiti.

M pa kache di w, depi aprè eksperyans sa a, m tounen pye poudre. Pa gen kote, m pap mache chèche opòtinite. E m pa kache di w, plen wi, chaje opòtinite ak wout pou w pase pou w amelyore lavi w… Kontinye li

OU MET KONTE SOU OU!!!

Vandredi ki sot pase la a, mwen deside kite òdinatè m nan ki rele Titi, lakay mwen paske m konnen m ta pral fè wout lavil. Lè m rantre lakay mwen lannwit, mande dam k ap travay lakay la, kote òdinatè a, li pa ka banm okenn repons. Titi disparèt tankou kout zeklè.

pajanm

Mwen pa bezwen di w, jan lafyèv kaselezo pran m menm kote a. Tout pwojè, tout travay, dosye pèsonèl, achiv ki enpòtan m genyen, tout sou Titi. Mwen pete kriye. Mwen kòmanse poze tèt mwen yon bann kesyon, poukisa se mwen sa rive? Poukisa mwen pa t sòti ak Titi nan valiz mwen pito? Poukisa mwen te pran moun vin travay lakay la? Poukisa… Poukisa???

Tèt fè mal, gòj fè mal, lestomak fè mal, tout pranm yon sèl kou. Mete sou sa, pa gen yon moun ki ka esplike m sa ki pase a. Mwen te dezespere jiskaske dimanch, mwen kouche poukont mwen, mwen sonje mwen ka kontinye konte sou mwen… Kontinye li

BEL TI MAKIYAJ !!!

Si w se fanatik atik bote deyò yo, w ap wè jan mwen renmen makiyaj ki byen fèt, paske m toujou ap pale de sa. Pou mwen, makiyaj se yon mwayen yon fi sitou, genyen pou l jwe ak figi l. E sa toujou fè m plezi, pou m wè jan yon bèl ti fa sou bouch mwen, yon ti maskara nan plim je m, ka chanje tout figi m nan yon ti kal tan.

Belneges

Jis imajine, si nou ta kòmanse mete makiyaj moun pa ka wè ak je yo louvri konsa, nan lavi nou. E si, mwen ak ou ta kòmanse mete bèl ti makiyaj anndan nou tankou makiyaj lespwa, makiyaj konfyans nan tèt nou, makiyaj detèminasyon, makiyaj konesans. Bon jan makiyaj ki ka amelyore lavi nou. Makiyaj k ap fè n plis respekte tèt nou, makiyaj k ap ede n met lavi n nan yon lòt nivo.

Jodi a, aksepte lavi w bezwen yon ti makiyaj. Pran penso w, ann al makiye… Kontinye li

OU KAPAB!!!

Sa rive tout moun, pou menm yon fwa pa jou, pou yo doute de yo. Sèlman sa ki pral diferansye w de tout lòt moun k ap doute de kapasite yo ak fòs yo, se lè w deside ou se sèl espwa w. Lè w konnen, ou se sèl moun ou ka konte sou li pou w amelyore lavi w, ou vin gen yon pouvwa anplis.

tipapiyon1

Lè w deside se pa fanmi lòtbò ki pral fè bagay yo mache pou ou, osnon jwenn yon nèg ki ka okipe w; lè w deside w ap itilize konesans ou pou w avanse, se lè sa a, moun ap pran w pou ekstraterès paske ou deside fè petèt sa yo pap janm vle fè nan lavi yo a, ki se poze aksyon k ap ede w avanse.

Jodi a, konnen w kapab. Konnen wout lan pap fasil, men sa pap janm anpeche w kwè nan tout resous ou genyen nan ou yo, pou w amelyore lavi w. Mwen envite w li ti istwa sa a, yon bèlnègès pataje ak nou, ki ka montre w jan lè w konte sou fòs ou avan w konte sou sèvis moun pral rann ou, jan se sa ki plis konte Kontinye li

OU KONN FE L BYEN…

Depi yon bagay, gen konte ( 1+2) ladann, mwen wè nwa. Depi se kalkile, m santi lespri m twouble. Se vre, moun ki nan antouraj mwen toujou ap ankouraje m, pou m aprann fè sa, men nan mwen menm, mwen konnen kalkil se youn nan feblès mwen. Depi lekòl, tab adisyon ak miltiplikasyon te konn ap kale m.

yonbn

Dènye jou sa yo menm, anpil kalkil vini pou mare pye m, men mwen itilize sa pou m teste tèt mwen. Rezilta m yo, lè m ap konte toujou pi plis pase pa tout lòt moun. Se pa nan bouch mwen, w ap tande jan lòt manm nan ekip la pase m nan rizib nan kontwole mayo pou konferans lan. 

Men kote m ap di w sa a, depi yon bagay gen rapò ak kreyativite, òganizasyon, jwenn yon meyè lide osnon opsyon, mwen se premye moun y ap rele paske sa a, se youn nan fòs mwen. Tout sa pou di w, ou gen feblès menm jan ou chaje ak fòs, menm jan ak tout moun. Feblès ou te mèt wotè syèl la, gen yon bagay ou konn fè trè byen.

Kòman w ka konnen sa ou konn fè byen, pou w ka amelyore lavi w? Vini w al dekouvri ansanm ak mwen… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook