Bote ANNDAN

WI, JODI A!

Pandan mwa desanm nan, mwen resevwa yon liv. Menm si tit la pat di m anyen, mwen te deside li’l tou senpleman paske mwen se yon moun ki renmen lekti anpil.

li

Depi sou dezyèm paj liv la, mwen te deja pèdi ladann. Se kòmsi mwen te rantre nan yon lòt mond, kòmsi liv la te transpòte mwen nan yon lòt nivo. 4è dtan te sifi, mwen te gentan fin li l nèt ,e mwen te deja kòmanse santi mwen yon lòt jan. Kwè mwen si w vle, nan menm semèn nan mwen te arive reli liv la twa fwa e a chak fwa, mwen te dekouvri yon nouvo bagay.

Eksperyans sa a te fè m reflechi anpil. Sa te fè m kòmanse analize kèk atitid mwen konn genyen nan lavi-a ki pa fòseman ede’m grandi emosyonèlman. Li te pèmèt mwen mete limyè sou kèk pwen nwa ki fè anpil fwa, mwen konn santi se tankou ma p fè bak. Li te pèmèt mwen wè ke gen chanjman mwen ta dwe eseye fè, pito mwen ta dwe fe, pou mwen santi mwen pi bèl (an dedan).

 Men kèk nan refleksyon mwen ta renmen pataje avek ou ; e petèt sa ka fè w reflechi tou sou kòman w ka vin pi bèl anndan… Kontinye li

SE NAN MEN W LI YE!

Li sanble pi fasil kounya pou w panse ak sa ki pa p mennen w lwen olye w panse ak avni w. Lè sa rive, ou plis wè difikilte ki devan w yo. Pa gen travay. Pa gen estrikti nan peyi a pou ede w. Pa gen mwayen pou w reyalize rèv ou vle a.

Screen Shot 2015-02-02 at 11.41.59 AM

Panse konsa toujou pi fasil. Paske sa pa mande okenn efò. Ou sèlman di tèt ou : sa a twò gwo pou m fè. Sa twò difisil. Mwen pa kapab. Epi konsa, ou vin pè afwonte tou sa k devan w ki ka anpeche w moun ou vle ye toutbon an.

Jis kite m raple w, pa gen anyen nan lavi ki pa mande sakrifis. Tout sa w ap fè, si w pa mete tout ou menm ladann, ou pap reyisi. Li valab pou yon ti bagay tou senp tankou yon egzamen nan lekòl ou. Menm jan an, pou pi gwo rèv ou ta ka genyen an.

Sonje fè tout sa w ap fè ak lanmou. Met tou menm ladann. Si w wè sa, sa pa twò difisil pase sa non… Kontinye li

OU PA GEN POU REZIYEN W!

Nan tout peyi, tradisyon enpòtan. Tout kote ki respekte sa, tradisyon yo toujou sèvi tankou bousòl. Se sa tou ki konn pèmèt moun idantifye yon pèp osnon yon kilti. Se pa san rezon n’ap wè chak peyi, chak pèp gen fason yo wè lavi, Bondye, lanmò elatriye. Lakay pa nou, nan peyi Dayiti, gen anpil tradisyon nou toujou kenbe. Men sa ki pi make m, se tradisyon nou kenbe nan valè n’ap pataje. Depi koumanse sou blag gran papa ak grann ap bay lèswa, tire kont osnon istwa Bouki ak Malice, pou rive nan pwovèb nou tande granmoun yo ap repete toutan.

Screen Shot 2015-01-26 at 8.51.07 AM

Depi tou piti, mwen toujou tande yon pil pwovèb. Se pa pwovèb yo nan yo menm ki kenbe atansyon m. Paske si n’ap gade l konsa, yon pwovèb se sèlman yon fraz. Se pito leson moral yo bay ak kwayans yo charye dèyè yo ki enpòtan. Gen yon pati nan yo ki gen sans yo nan lavi chak jou a. Paske yo konn esplike kèk sitiyasyon. Epi yo ede nou konprann kèk reyalite. Poutan gen lòt ki pa sanble gen misyon pozitif.

Se sou kategori sa a m ap pale jodi a. Se kategori pwovèb ki fè yon mesaj negatif pase. Nou petèt pa janm pran tan pou nou pran sans yo. Paske nou tèlman tande yo epi itilize yo, nou pa rann nou kont si se yon seri pwovèb ki pa ede nou avanse. Se sa k fè m deside atire atansyon nou sou yo, paske si nou koute yo nou pap janm avanse.

Kòm se pa sa ni mwen, ni ou bezwen. Ann al tere yo yon kote e poze aksyon k ap ede n avanse… Kontinye li

3 TI KONSÈY POU YON BEL ISTWA DAMOU!!!

Li toujou pi fasil pou jwenn negatif avan w tonbe sou sa ki pozitif. E sa, se nan nenpòt ki bagay la. Paske nou toujou ap chèche fè sa k pa bon an pase avan. Lè yon liv, yon atik, osinon yon mizik sòti, se kritik yo ki gide nou. Yo menm ki aprann nou renmen oubyen pa renmen. Kidonk, nou renmen daprè yon jijman, daprè sa yon moun oubyen yon gwoup moun di.

foto

Se menm jan an ak tèt nou. Nou renmen moun nou ye a daprè sa moun panse. Daprè sa moun di. E malerezman, anpil nan nou vin pa renmen tèt nou akoz de sa lòt moun panse de nou. Paske nou bay plis enpòtans ak sa nou di ki pa bon nan nou an. Sa, se pa yon pwoblèm ki deyò sèlman. Li anndan tou. Paske nou pa kwè nan tèt nou. Kit se sou sa ki gen rapò ak kò nou oubyen ak entèlijans nou. Epi chak jou ki pase, estim nou gen de tèt nou ap desann tankou yon egwi gaz machin.

Poutan, li senp. An 3 etap ou ka kreye pi bèl istwa damou nan lavi w. Istwa sa a, se ak tèt ou, w ap genyen l. Vini w al gade kòman… Kontinye li

KONTINYE MONTE!!!

Ane chanje! Kòm dabitid anpil moun kòmanse fè lis sa yo ta vle chanje nan lavi yo pou nouvèl ane ki rantre a. Kòmanse nan jan yo ap manje, abiye pase pran travay yo, rive nan sa yo ta renmen akonpli de nouvo pandan ane a…

Processed with VSCOcam with hb2 preset

M pa la pou jije, pou m di sa ki bon ak sa ki pa bon. Kidonk m pa ka di se yon bon osnon yon move abitid menm si m konnen li pi fasil pou wè anpil bagay nan lis sa a, pa janm rive fèt. Menm panse, pou yon bèlnègès sa ta dwe ale pi lwen. Poukisa? Paske ou gentan konnen, youn nan pi gwo bagay w ap gen pou reyalize nan lavi w, se tèt ou. Ou se pi gwo lis rezolisyon w ap janm genyen. Se vre ane sa a, ou ka ta vle vwayaje, gen plis zanmi elatriye…  Men ane te mèt pase, fòk ou kontinye motive tèt ou pou w vin yon pi bon moun (Pi saj, pi entèlijan, pi bèl)!

Se sa ki fè, pou mwen, pa gen anyen ki pi klè pase sa. Ane te mèt kontinye chanje, laj te mèt kontinye monte chato, mwen menm m ap kontinye pran swen tèt mwen, bay tèt mwen plis lanmou, mete lavi m nan yon nivo ki ka pote satisfaksyon pou mwen ak pou moun ki konte anpil pou mwen. M pa konn si w ap dakò ak mwen, men ane sa a, m gen yon ti strateji m ap itilize pou m kontinye renmen tèt mwen pi plis.

Kite m pataje l ak  ou… Kontinye li

RECAP: Spektak GADE SOLEY LA!!!

Jou ki te 7 Desanm 2014 la, nan Point Bar Petyonvil se te lajwa, nan spektak GADE SOLEY LA. Bèlnègès ak Bonego yo te fè deplasman pou yo vin tande e aprann sa ki ka ede yo amelyore lavi yo.

fondation-33

Spektak la te kòmanse ak yon vwa off (Alide André) k ap salye tout moun e esplike  yo ak kisa yo dwe atann yo nan evènman an. Tout fèt la te kòmanse ak Cyndie Régis (ki se yon manb nan ekip BELNEGES la) ki ap li “Je ne suis pas belle”, yon nouvèl ekrivèn Ayisyen Emmelie Prophète ekri nan liv ki rele “La vie et ses couleurs” la.

Lekti sa a te touche piblik la anpil. Ou te ka santi enpasyans sou figi asistans lan, pou yo rankontre ak moun ki ekri bèl temwanyaj sa a. Sa pa t pran tan, Krissy (Fondatris Belneges la) te monte sou sèn nan ak Emmelie Prophète pou fè yon ti diskite sou sa ki esansyèl nan liv sa a.

Fèt la pa t kanpe la. Gwoup Akoustik Fanm Kreyòl te met dife sou sèn nan ak bèl pèfòmans yo te bay. Ann al gade ansanm jan fèt la te bèl… Kontinye li

SA W BEZWEN KONNEN!!!

M konnen nou pa ka tann menm  jan ak mwen pou 7 Desanm 2014 rive. Ou pa pou kont ou. Paske mwen tou, m pa ka tann pou n al pase yon bon moman ansanm nan Point Bar, Petyonvil.

Volim kesyon n ap poze lè n ap fè rezèvasyon yo, montre jan nou swaf plis enfòmasyon. Pandan n ap tann videyo ofisyèl spektak la, k ap soti trè byento. Nou prepare kèk repons ki ase klè ki ka pèmèt ou konnen, tout sa w ap bezwen konnen pou jou sa a.

Kite m di w toujou, kisa ki fè ou pa dwe rate spektak GADE SOLEY LA… Kontinye li

NAN FON KE W!!!

Si m di w, m konprann premye pawòl ki di nan bèl ti mizik sa a, se manti. Se vre nou tout pale Kreyòl, men Kreyòl Ayisyen pa menm ak Kreyòl Gwadloupeyen. E se sa ki fè, lè m te fenk tande l, mwen pa t twò fin konprann premye pawòl Misie Sadik ap di nan mizik sa a ki rele “Pa Lage”.

misie-sadik

Sèl sa m ka di w, premye fwa mwen te tande mizik sa a, li te ale dwat nan fon kè m. Paske kou l te rive nan refren an, mwen te santi lespwa. E se pa lespwa pou m manje, ni pou m achte rad ak telefòn non, men pito yon lespwa pou m amelyore lavi m. Pou m chèche limyè sa a ki anndan m nan. Vini w al tande pou w wè… Kontinye li

SA W YE…

Nan lide pou fè w kòmanse dekouvri talan, ak pasyon nouvèl redaktris www.belneges.com yo, n ap pataje ak ou tèks yo te ekri ki rive fè yo rive kalifye. Byento, n ap prezante w yo ofisyèlman.

12

Jodi a, n ap prezante w atik Wendy A. Lamothe ekri sou  » Kisa BELNEGES reprezante pou li »… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook