Bote ANNDAN

PA BAY YO TWOP ENPOTANS PASE SA…

-Sa w vle fè ak tèt ou menm? Bagay sa yo ki nan tèt ou a, pa manke pa fè w sanble yon kokorat… (Je l sou cheve m)

Samdi vè de (2) zè nan laprèmidi, m tande baryè lakay la frape. Lè m louvri, m wè se manman m. Pou yon moun ki pa vin lakay mwen souvan, mwen te etone wè l. San di bonswa, ni kòman w ye, se te fraz sa ou sot li anlè a  la a, ki te sèvi m salitasyon.anyen

Menm si m t ap fè benduil nan moman sa te pase a, (tout figi m te benyen ak lwil) menm konnen se pa akoz de sa li fè kòmantè sa a. Depi lè je m fenk tonbe sou li nan pa pòt la, mwen te gentan konnen se pa fouti wè li vin wè m, ni vinn pran nouvèl kòman pitit li ye. Menm te gentan atann mwen, ak pil repwòch, jouman ak tout rès yo. Paske lè enmi w se nan kan w li ye, batay la pi mare men sa pa vle di ou pèdi davans.

Petèt sa pa janm rive w pou fè fas ak fanmi, zanmi, moun ki ta dwe bwa dèyè bannann ou, men ki se pwofite y ap pwofite w. Si sa poko janm rive w, di Bondye yon gran mèsi paske jan moun sa yo ka enpòtan pou ede w grandi, yo ka moun k ap mete pye sou kou w pou fini avè w. Kite m rakonte w pi bon teknik ak taktik mwen itilize, lè m anfas ti lolit gwo trip ki pa vle m avanse nan lavi m. Kontinye li

FE SA KE W VLE…

Ou gen pou tèlman jwenn sou wout ou, moun ki pral vle dikte w men sa w dwe fè ak men sa w pa dwe fè nan lavi w; si tèt ou pa byen tache sou zepòl ou, ou ka fè vi w ap tann apwobasyon moun pou w avanse. Kòm ou konnen l deja, depi se validasyon moun sèlman w ap ret tann pou pran desizyon nan lavi w, se gade ou a gade, w a wè laj k ap monte sou tèt ou, epi anyen w pa janm regle.

ki kotew

Poutan, lè w aprann tande ti vwa sa a ki anndan w lan, yon ti vwa ki lè w pou kò w, se li ki pran tout plas nan lespri w, se ap meyè mwayen pou fè pi bon chwa ki pral ede w grandi. Sa ki bèl la, ou pa bezwen gen tan ou tan laj pou tande ti vwa sa k ap gide w, k ap ede w pran desizyon e k ap di w men ki pi bon direksyon pou pran.

Nan nenpòt ki etap ou ta ye kounya a nan lavi w la, nenpòt laj ou ta genyen an, nenpòt klas ou ta p fè a, aprann tande ti vwa sa a, yo rele nan lang fransè “Intuition” an, ka tounen pi bon zanmi ki ka konseye w lè w pa gen moun bò kote w. Li ka tounen fanmi w, ou pa janm genyen an pou akonpanye w sou wout lavi a, se li tou ki ka fè w fè, anpil gwo reyalizasyon nan tout ekzistans ou. Paske, se li ki konn sa w vle e se  li konn kibò w vle ale.

Pandan mwa sa a fenk kòmanse a, e si w ta fè eksperyans, kòmanse aprann tande ti vwa sa a. Petèt ou te ka etone de ki mèvèy ki ka fèt nan lavi w… Kontinye li

KIYES OU BAY KONTWOL LA?

– O, se pa m tande w, al di entèl, se mwen ki t ap pale l mal…

Si sa poko janm rive w pou yon moun vin sou ou ak pawòl sa a, ou poko janm konn sa ki rele sezisman. Pawòl sa a, plis ke yon nouvèl lanmò yo fenk ba w, tèlman li ka rete kè w fasil, sitou lè w pa konn anyen de sa moun nan akize w la. Souvan akizasyon sa yo, toujou kòmanse pa yon “Ooooo” k ap trennen. Se pou ka fè w santi, se nan zen w ye, alòs fòk ou ranje pye w…

Sa poko gen yon semèn, yon kòlèg nan travay la, ki daprè mwen pa gen anyen pou l fè, vinn sou mwen pou l akize m ak pawòl sa a. Byen fache, prèske toufe, li akize m de yon bagay mwen pa janm tande.

tripotay

M fenk sòti an vakans, mwen pa konn anyen k ap pase ni ki te pase nan biwo a. Mwen pa t menm konnen si l te gen pwoblèm ak chèf la ak lòt kòlèg yo. Jis pou l pase raj li genyen an, li deside akize m de rapòtè.

Mwen tèlman temwen jan madanm sa a, renmen taye rad mete sou moun, e li toujou asire l rad la byen chita sou moun nan, ke nan menm segond kote pawòl la ap sòti nan bouch li a, m di tèt mwen jodi a, ou pap jwenn mwen madanm.

Menm si depi tou piti, mwen ap viktim de moun ki toujou kwè ke moun tèlman epav menm jan avè l, ke yo pral rapòte sa yo te di oubyen sa yo te fè, mwen pa janm ka fin abitye ak jan de sitiyasyon sa yo. Tout kote m ap evolye, kit li se lekòl, legliz, oubyen nan fanmi m, m toujou jwenn yon grenn moun ki ap mache akize lòt moun de sa k ap rive yo. Lè m te vinn remake m te kriye twòp pou akizasyon moun ap fè sou mwen, mwen te di tèt mwen fòk mwen mete yon fen nan sa.

Gade pou wè kòman m reyaji, lè m nan jan de sitiyasyon sa yo. Olye m kriye kounya a, se moun nan ki akize m nan, m voye reflechi… Kontinye li

BYEN LEVE POU KA BYEN AL DOMI

Sa poko janm rive w, pou temwen kòman moun ap plenyen lematen bò kote w? Plenyen paske yo ta byen kontan rete nan kabann yo toujou. Si yo pa bò kote w nan travay ou, yo nan lekòl ou, si se pa nan lekòl ou, yo nan lari a, si se pa nan lari a, yo sou rezo sosyo yo. Toujou gen yon grenn ki konn kote w ye, pou simayen depresyon lematen, sitou lè lendi maten. Se tankou, lè yo fin banbile pandan tout wikenn nan, rès semèn nan ta dwe wikenn tou. Pa sèlman pou yo, men pou tout moun.

Moun sa yo trè fasil pou repere, yo toujou pi cho pou vandredi rive (Thanks God it’s friday TGIF). Yo se premye moun k ap plenyen paske lendi gentan rive. Yo souvan anreta. Yo toujou gen eskiz. Yo toujou gen pwoblèm ak moun k ap fè efò pou fè sa yo pa vle fè. Yo se premye moun k ap poste priyè kont chèf, kont semèn ki fenk kòmanse sou rezo sosyo yo. E se yo ki pi gran plenyadò ki ekziste.

wow

Kiyès ki pa ta renmen gen yon ti tan pou l ret kouche nan kabann li sèlman? Tout moun renmen sa. Men w pa ka pase lavi w sou do, sinon lavi a pap sispann ba w jidoka k ap fè w rete sou do sèlman. Si sa ta rive pa malè ou ta rejwenn ou nan youn nan kategori sa yo anlè a, pèsòn pap voye wòch sou ou, men kite m di w konpòtman sa yo pa youn nan sa w bezwen pou avanse nan lavi w. Yo pap janm fè zafè w mache vre.

Se vre, pa gen travay nan peyi Dayiti ki pou ta fè w santi ou gen yon obligasyon pou w leve nan kabann ou lematen. Nou konnen, lis sa k pa genyen men nou ta dwe genyen nan peyi sa a long anpil, men si se sou sa w ap gade, ou gen pou w chita men nan machwè w, w ap gade lavi w k ap pase devan w san w pa janm regle anyen serye.

Kisa w ka fè pou toujou byen leve nan maten pou w ka al byen dòmi. Kontinye li avè m, ou pap pran tan pou dekouvri ti resèt majik sa a. Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook