Motivasyon

Gade w!!!

Byento, sa pral fè yon lane deja depi nou te pale sou tèm sa a: “Gade solèy la” nan yon spektak BN. Pa di m ou gentan bliye non. Paske mesaj spektak sa toujou daktyalite. Li toujou gen menm sans lan: Solèy la se ou. Ou ka mande tèt ou poukisa m vin sou sijè sa jodi a. repons lan senp, li enpòtan pou w gade w. Sa ap toujou enpòtan.

flowerpower

11 oktòb 2015, se  yon jou espesyal. 11 oktòb, se jounen entènasyonal tifi. Toupatou nan mond lan, toujou gen aktivite ki fèt sou sa. Ou ka wè achtag sa yo: #ParcequeJeSuisUneFille, #DayOfTheGirl #62MillionGirls elatriye. Yo tout se pou sansibilize sou enpòtans sa genyen pou envesti nan edikasyon tifi yo.

Ou ka di, atik sa pa konsène w paske w pa tifi. Eben m ap di w, kò w, laj ou ak anpil lòt endis ka montre ou pa tifi ankò men chak fanm gen yon tifi nan li. E se pou sa, v vle w sonje, menm si w ta prèske gen 100 tan, tifi ki nan ou a, je w dwe toujou ret fikse sou li. Poukisa? Se kesyon w sa w ap poze. Eben kite m esplike w… Kontinye li

SA W ITIL?

Ou konn tande pawòl sa a pa vre? Nan antouraj mwen, se toutan m ap tande l. Souvan, se paran ki di pitit yo sa. Souvan se lè timoun nan fè yon move mwayèn lekòl. Gen anpil lòt sitiyasyon, men pawòl sa a toujou sonnen tankou yon repwòch.

Nan lòt sitiyasyon takou relasyon patwon ak anplwaye, ant zanmi, elatriye pawòl sa a toujou la. Gen moun li pa fè yo anyen. Paske gen moun ki pa bay anyen regle anyen pou yo. Ki viv vaykevay, ki pa sousye yo de anyen. Poutan gen moun tou, yon senp ti kesyon konsa destabilize yo pou tout yon jounen, pafwa pou tout lavi yo menm. Chak fwa pou l ta fè yon pa pou l avanse, li sonje pawòl sa a epi l bay vag.

valew

Chak nan nou ka kontre fraz sa a sou wout nou. Yon fason oubyen on lòt. Se paske m konn sa ki fè m deside jodia ba w kèk repons si jamè yo ta poze w li yon jou. Men avan, fòm di w ou toujou dwe fè efò pou w pa di moun nenpòt koze ki soti nan bouch ou. Paske toutotan w rete pozitif se toutotan w ap rale pozitivite sou ou. Kontrè a vrè tou wi. Si w negatif, w ap rale negativite. Chak fwa w kontre on moun, fè tou sa w kabap pou w transmèt li pozitivite w ap kiltive nan ou depi jodi a. Sa w itil? Menm pou tèt ou, fòk ou reponn kesyon sa a… Kontinye li

FE YO POU W WE!

Si m pase pi plis pase yon semèn, m pa gen yon pwoblèm kèlkonk, m kòmanse ap poze tèt mwen kesyon, sa k ap pase konsa a? Pa paske mwen renmen gen pwoblèm non. Men piske m konnen nan faz mwen ye nan lavi m nan, sa mwen reve e sa mwen vle reyalize yo, m pa ka pa gen yon tèt chaje k ap tann mwen kou m fin rezoud yon lòt, m deside wè pwoblèm yo yon lòt jan.

perception

Tou sa pou m di w, si w ta remake ou menm tou, ou gen anpil sousi nan moman sa yo, ou mèt kwè m, ou nan pwosesis pou w aprann yon bagay; sa vle di ou sou wout pou w grandi. Li fasil pou di, men li pi difisil nan reyalite a pou aksepte sa. Lè pou w fè fas ak pwoblèm lavi a, sitou si w poukont ou, fòk ou met 10 fanm sou 100 fanm ou ye deja a.

Lè w fin aksepte pwoblèm yo, se yon leson yo vin montre w. Kounya ou prè pou w konnen kòman pou w pi byen pase leson an. Kite m pataje kèk abitid m kòmanse bay tèt mwen ki rann pwosesis sa a pi fasil… Kontinye li

NAN MEN W LI YE!

Tout sa n’ap itilize se pwodwi fini. Sa vle di, de twa osnon plizyè engredyen yo met ansanm pou bay yon pwodwi final. Oubyen yon bagay ki pase plizyè etap avan nou ka sèvi avè l. Pen nou manje chak jou a, rad nou mete sou nou yo, asyèt nou manje, pwodwi pou cheve, pafen elatriye.

vle

Mwen pa konn si nou sonje ti fraz sa a, nou te aprann lè nou te lekòl la, chimis Antoine Laurent Lavoisier te di: Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Anyen pa pèdi, anyen pa kreye tèt yo, tout bagay transfòme. Sa vle di pa gen anyen ki pèdi, pa gen anyen ki nouvo anba solèy syèl ble sa a, tout bagay se transfòmasyon. Jis yon ti egzanp pou ilistre sa m sot di a. M sèten, w’ap mande tèt ou kisa m vle rakonte ak koze transfòmasyon sa a ?

Kite m di w! men avan kite m poze w kèk kesyon… Kontinye li

OU PA GEN POU REZIYEN W!

Nan tout peyi, tradisyon enpòtan. Tout kote ki respekte sa, tradisyon yo toujou sèvi tankou bousòl. Se sa tou ki konn pèmèt moun idantifye yon pèp osnon yon kilti. Se pa san rezon n’ap wè chak peyi, chak pèp gen fason yo wè lavi, Bondye, lanmò elatriye. Lakay pa nou, nan peyi Dayiti, gen anpil tradisyon nou toujou kenbe. Men sa ki pi make m, se tradisyon nou kenbe nan valè n’ap pataje. Depi koumanse sou blag gran papa ak grann ap bay lèswa, tire kont osnon istwa Bouki ak Malice, pou rive nan pwovèb nou tande granmoun yo ap repete toutan.

Screen Shot 2015-01-26 at 8.51.07 AM

Depi tou piti, mwen toujou tande yon pil pwovèb. Se pa pwovèb yo nan yo menm ki kenbe atansyon m. Paske si n’ap gade l konsa, yon pwovèb se sèlman yon fraz. Se pito leson moral yo bay ak kwayans yo charye dèyè yo ki enpòtan. Gen yon pati nan yo ki gen sans yo nan lavi chak jou a. Paske yo konn esplike kèk sitiyasyon. Epi yo ede nou konprann kèk reyalite. Poutan gen lòt ki pa sanble gen misyon pozitif.

Se sou kategori sa a m ap pale jodi a. Se kategori pwovèb ki fè yon mesaj negatif pase. Nou petèt pa janm pran tan pou nou pran sans yo. Paske nou tèlman tande yo epi itilize yo, nou pa rann nou kont si se yon seri pwovèb ki pa ede nou avanse. Se sa k fè m deside atire atansyon nou sou yo, paske si nou koute yo nou pap janm avanse.

Kòm se pa sa ni mwen, ni ou bezwen. Ann al tere yo yon kote e poze aksyon k ap ede n avanse… Kontinye li

3 TI KONSÈY POU YON BEL ISTWA DAMOU!!!

Li toujou pi fasil pou jwenn negatif avan w tonbe sou sa ki pozitif. E sa, se nan nenpòt ki bagay la. Paske nou toujou ap chèche fè sa k pa bon an pase avan. Lè yon liv, yon atik, osinon yon mizik sòti, se kritik yo ki gide nou. Yo menm ki aprann nou renmen oubyen pa renmen. Kidonk, nou renmen daprè yon jijman, daprè sa yon moun oubyen yon gwoup moun di.

foto

Se menm jan an ak tèt nou. Nou renmen moun nou ye a daprè sa moun panse. Daprè sa moun di. E malerezman, anpil nan nou vin pa renmen tèt nou akoz de sa lòt moun panse de nou. Paske nou bay plis enpòtans ak sa nou di ki pa bon nan nou an. Sa, se pa yon pwoblèm ki deyò sèlman. Li anndan tou. Paske nou pa kwè nan tèt nou. Kit se sou sa ki gen rapò ak kò nou oubyen ak entèlijans nou. Epi chak jou ki pase, estim nou gen de tèt nou ap desann tankou yon egwi gaz machin.

Poutan, li senp. An 3 etap ou ka kreye pi bèl istwa damou nan lavi w. Istwa sa a, se ak tèt ou, w ap genyen l. Vini w al gade kòman… Kontinye li

LAVI W… SE PA W!!

Soti nan pwent cheve w, rive anba pla pye w ou se mèt tout lavi w. Lide w, panse w, rèv ou, se ou ki mèt yo, se pa w yo ye. Tout sa ou ka manyen, ni sa w pa ka manyen, tout sa ou ka wè, ni sa w pa ka wè ki soti nan ou, se pa w yo ye.

kadow

Sa ka parèt byen raz pou m esplike w, men w pa mande m pawòl, kite m rakonte w sa ki rive m dènyèman la a:

Mèkredi ki sot pase a, mwen te patisipe nan avanpremyè seri dokimantè Vizaj Nou, ki se 4 fim sou bon modèl nou ka swiv ki nan jenerasyon ki pase avan nou yo. Se Ayizan Productions ki pwodui kokennchenn travay sa a. Nou twa fi, te chita youn bò kote lòt, lè youn nan medam yo deside fè yon foto ak telefòn li pou l ka sonje sware a. Nan demen lè mwen ouvri paj Facebook mwen, se foto a ki premye di m bonjou. Plizyè moun te gentan renmen e fè kòmante anba foto a. Se ekzakteman kòmantè yo ki atire atansyon m. Youn nan kòmantè yo an patikilye.

Poukisa sa atire atansyon m, a yon pwen tèl pou m ekri yon atik sou sa? Vin al gade avè m… Kontinye li

PASKE L AP GENTAN TWO TA!!!

Pa kite jou bare w…

M grandi ak pawòl sa a, nan zòrèy mwen maten midi swa. Granmoun lakay mwen, te konn renmen itilize fraz sa a anpil, sitou lè yo vle w regle biznis yo byen rapid ba yo. Men, se pandan m ap grandi, mwen konprann valè enpòtans yon tèl pawòl genyen. Eksperyans lavi a montre m, sa w bezwen regle nan lavi w yo, se pa rantre w ap annik rantre yon kote pou w jwenn yo chita la, ap tann ou. Se pito chak jou e sitou depi jodi a, nan minit sa a menm m ap di w sa a, pou w kòmanse poze aksyon pou genyen yo.

se sa ki konte

M dezole si se mwen k ap anonse w sa, men kite m raple w, lavi a pap fè w kado anyen. Menm si w ta fèt nan yon fanmi ki te gen mwayen deja, konnen gen youn ou plizyè ladan yo ki te mare senti yo, twouse pye pantalon yo, yon lè kanmenm pou yo travay pou  kite sa ki fè jounen jodi a, ou ka ap pyafe a. Alòs, m pa menm bezwen di w, si w pa t gen ni matant, ni manman, ni okenn fanmi ki te fè kite pou ou, kòman sa enpòtan pou ou menm pou demele w, pou degaje w pou kreye chak jou plis lavi ou ta renmen viv la.

Kòman w ka fè sa? Men sekrè a? Kontinye li

LOUVRI KE W BAY LAVI RANTRE!!!

Jounen chaje ak lòt okipasyon te prèske vòlè ti abitid sa a, mwen ak Bonego genyen depi yon bon ti bout tan kounya a. Chak wikenn, nou gade yon nouvo fim ansanm oubyen nou dekouvri yon nouvèl mizik ansanm. Menm si mwen te vrèman fatige wikenn sa a, sa pa t anpeche l pou l te soutni tèt mwen pou nou te gade “A Thousand Words” (Mille mots)-Eddie Murphy ak anpil lòt aktè ameriken jwe. Fim sa a, fè yon gwo enpak sou mwen e li aprann mwen anpil bagay…

cheche

Mwen ka di fim sa a louvri je m, men l louvri kè m plis pou m fè sa ki enpòtan e sa k ap ede m grandi plis nan lavi m chak jou Bondye mete. Fim sa a montre m se pa kondisyon sosyal ou, tankou bèl travay, bèl machin, gwo telefòn, bèl kay… sèlman ki pral ede w dòmi kè poze ak lajwa chak swa. Byen materyèl pa sifi pou fè w santi ou gen yon rezon pou viv chak jou, .

Si se pa byen materyèl ki pi enpòtan, eben  kisa ki enpòtan menm? Mwen te jwenn repons lan, pandan m t ap gade fim sa a. Louvri kè w, kite m pataje l ak ou…

Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook