Amelyore Lavi w

GEN WOUT POU W PASE!!!

Ou sonje ane pase, gras ak rezo sosyo yo, jan mwen te fè yon bèl eksperyans  san mwen pa t depanse 5 kòb. Si w pa sonje, jis kite m raple w ane pase gras ak yon mesaj mwen te wè sou Twitter, mwen te al swiv yon fòmasyon sou politik piblik ak lidèchip nan 2 gwo inivèsite Ozetazini pandan 3 mwa, san yon yota pa t sot nan pòch mwen.

pase

Pi gwo sous enspirasyon m nan tout istwa sa a, se pa ni diplòm yo te ban m nan, ni tout bèl moun mwen te rankontre yo, osnon tout bèl kote mwen te ale yo. Men se pito, mwen menm ki pa menm gen marenn ak parenn, mwen menm ki pa menm gen non ni yon bon adrès menm, ki rive viv bèl eksperyans sa a, la a nan peyi Dayiti.

M pa kache di w, depi aprè eksperyans sa a, m tounen pye poudre. Pa gen kote, m pap mache chèche opòtinite. E m pa kache di w, plen wi, chaje opòtinite ak wout pou w pase pou w amelyore lavi w… Kontinye li

OU MET KONTE SOU OU!!!

Vandredi ki sot pase la a, mwen deside kite òdinatè m nan ki rele Titi, lakay mwen paske m konnen m ta pral fè wout lavil. Lè m rantre lakay mwen lannwit, mande dam k ap travay lakay la, kote òdinatè a, li pa ka banm okenn repons. Titi disparèt tankou kout zeklè.

pajanm

Mwen pa bezwen di w, jan lafyèv kaselezo pran m menm kote a. Tout pwojè, tout travay, dosye pèsonèl, achiv ki enpòtan m genyen, tout sou Titi. Mwen pete kriye. Mwen kòmanse poze tèt mwen yon bann kesyon, poukisa se mwen sa rive? Poukisa mwen pa t sòti ak Titi nan valiz mwen pito? Poukisa mwen te pran moun vin travay lakay la? Poukisa… Poukisa???

Tèt fè mal, gòj fè mal, lestomak fè mal, tout pranm yon sèl kou. Mete sou sa, pa gen yon moun ki ka esplike m sa ki pase a. Mwen te dezespere jiskaske dimanch, mwen kouche poukont mwen, mwen sonje mwen ka kontinye konte sou mwen… Kontinye li

BEL TI MAKIYAJ !!!

Si w se fanatik atik bote deyò yo, w ap wè jan mwen renmen makiyaj ki byen fèt, paske m toujou ap pale de sa. Pou mwen, makiyaj se yon mwayen yon fi sitou, genyen pou l jwe ak figi l. E sa toujou fè m plezi, pou m wè jan yon bèl ti fa sou bouch mwen, yon ti maskara nan plim je m, ka chanje tout figi m nan yon ti kal tan.

Belneges

Jis imajine, si nou ta kòmanse mete makiyaj moun pa ka wè ak je yo louvri konsa, nan lavi nou. E si, mwen ak ou ta kòmanse mete bèl ti makiyaj anndan nou tankou makiyaj lespwa, makiyaj konfyans nan tèt nou, makiyaj detèminasyon, makiyaj konesans. Bon jan makiyaj ki ka amelyore lavi nou. Makiyaj k ap fè n plis respekte tèt nou, makiyaj k ap ede n met lavi n nan yon lòt nivo.

Jodi a, aksepte lavi w bezwen yon ti makiyaj. Pran penso w, ann al makiye… Kontinye li

OU KONN FE L BYEN…

Depi yon bagay, gen konte ( 1+2) ladann, mwen wè nwa. Depi se kalkile, m santi lespri m twouble. Se vre, moun ki nan antouraj mwen toujou ap ankouraje m, pou m aprann fè sa, men nan mwen menm, mwen konnen kalkil se youn nan feblès mwen. Depi lekòl, tab adisyon ak miltiplikasyon te konn ap kale m.

yonbn

Dènye jou sa yo menm, anpil kalkil vini pou mare pye m, men mwen itilize sa pou m teste tèt mwen. Rezilta m yo, lè m ap konte toujou pi plis pase pa tout lòt moun. Se pa nan bouch mwen, w ap tande jan lòt manm nan ekip la pase m nan rizib nan kontwole mayo pou konferans lan. 

Men kote m ap di w sa a, depi yon bagay gen rapò ak kreyativite, òganizasyon, jwenn yon meyè lide osnon opsyon, mwen se premye moun y ap rele paske sa a, se youn nan fòs mwen. Tout sa pou di w, ou gen feblès menm jan ou chaje ak fòs, menm jan ak tout moun. Feblès ou te mèt wotè syèl la, gen yon bagay ou konn fè trè byen.

Kòman w ka konnen sa ou konn fè byen, pou w ka amelyore lavi w? Vini w al dekouvri ansanm ak mwen… Kontinye li

SE POU BEL, OU LA!!!

Pito nou lèd… Nou la? Se vre? Pa di m?

Kote w soti ak pawòl mizè sa a? Pawòl plen kras sa a, pawòl parese sa a? Pawòl moun ki dakò yo pèdi, san yo pa t janm eseye sa a?

Sa a, se pa pawòl moun k ap reve. Se pa pawòl, moun ki konnen fòk yo bourike pou amelyore lavi yo. E sa ki pi bèl la, ou pa nan gwoup moun sa yo. Se sa ki fè jodi a, se pa pou lèd ou la. Se vre, pawòl sa a tounen eskiz pou anpil nan frè n ak sè n pa bò isit. Men, li pa pawòl yon bèlnègès ki vle amelyore lavi l. Si w leve maten an, leve tou bèl…

wow

E bèl sa a, se pa sèlman mete bèl ti fa nan bouch, met bèl rad sou ou osnon byen penyen tèt ou non; sa ladann tou. Men bèl, m ap pale w la a, se bèl lespri. Konnen maten an, ou gen yon bagay ki bèl, ki inik ou gen pou w ofri nan lavi w. Ou gen yon pasyon nan ou, ki ka kreye, ki ka fè bèl bagay pèsòn lòt moun ki te pase avan w pa t fè.

Asireman, ou pral di m kòman? Kite m reponn ou san m pa pèdi tan… Kontinye li

KONTINYE KONTE… PAJ 13 NAN 365!!!

Yè se te douz (12)…

Wi douz (12) Janvye 2014, jan w petèt te viv li, anpil frè n ak sè n ayisyen retounen nan menm plenyen an, nan menm kriye a, nan menm jèn legliz tristès yo, nan menm ti videyo kadav yo, nan menm ti mizik pitye yo, menm jan yo te fè l lè tranbleman dtè a te fenk pase a.

M pa la pou m jije konpòtman pensonn. Men mwen jis ap poze tèt mwen kesyon, kisa moun ki gen jan de konpòtman sa yo ap fè pandan rès ane a, ki ka retire yo nan kondisyon yo ye kounya a, pou lòt ane omwen pou yo pa retounen nan repetisyon sa a?

talanw

Aprè kat (4) lane ap plenyen, ap kriye,  ap reziyen yo ak mizè, èske yo janm sonje souke kò yo, pou retire pousyè kilpabilite, salte “sa nan men Bondye” a nan lavi yo e panse ak avanse…

Mwen k ap di w sa, m konnen m poko fin geri, paske tranbleman dtè a menm jan ak anpil lòt ayisyen te touche m jouk nan zo. Se petèt yon defo lakay mwen, men depi m santi m pran kou, se lè sa a, mwen santi m gen plis fòs pou m mache, menm si kou a fè m mal, m pap ret trennen. Men konbyen nan nou pa bò isit, ki kwè premye so pa vle di ret atè?

Si w sou avanse nan lavi w, ann ale… Kontinye li

SELMAN SI W VLE!!!

Mèsi 12 Janvye 2010…

Sa ka parèt fristran, chokan menm… pou m di 12 Janvye mesi…

12 Janvye 2010… Yon dat ki make a jamè nan lavi chak grenn ayisyen, yon dat anpil san koule, anpil rèl nan pye bondye, anpil souf koupe san menm di orevwa…

Men pou mwen,12 Janvye 2010, se yon dat ki revolte m pou m viv plis… Pou m pwofite de tout sa ki bon lavi sa ka ofri m… Se youn nan pi gwo leson lanati te ka janm ban m aprè katastwòf natirèl sila a

 aji

12 janvye 2010, se yon dat referans nan lavi m. Definitivman, m ka di te gen yon yon mwen menm avan 12 janvye 2010, e kounya  gen yon lòt mwen menm aprè 12 janvye 2010. Paske moun mwen ye kounya a, vle viv, vle rale tout bon enèji. Ou ka di kòman? Eben, kite m rakonte w… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook