Amelyore Lavi w

FE YO POU W WE!

Si m pase pi plis pase yon semèn, m pa gen yon pwoblèm kèlkonk, m kòmanse ap poze tèt mwen kesyon, sa k ap pase konsa a? Pa paske mwen renmen gen pwoblèm non. Men piske m konnen nan faz mwen ye nan lavi m nan, sa mwen reve e sa mwen vle reyalize yo, m pa ka pa gen yon tèt chaje k ap tann mwen kou m fin rezoud yon lòt, m deside wè pwoblèm yo yon lòt jan.

perception

Tou sa pou m di w, si w ta remake ou menm tou, ou gen anpil sousi nan moman sa yo, ou mèt kwè m, ou nan pwosesis pou w aprann yon bagay; sa vle di ou sou wout pou w grandi. Li fasil pou di, men li pi difisil nan reyalite a pou aksepte sa. Lè pou w fè fas ak pwoblèm lavi a, sitou si w poukont ou, fòk ou met 10 fanm sou 100 fanm ou ye deja a.

Lè w fin aksepte pwoblèm yo, se yon leson yo vin montre w. Kounya ou prè pou w konnen kòman pou w pi byen pase leson an. Kite m pataje kèk abitid m kòmanse bay tèt mwen ki rann pwosesis sa a pi fasil… Kontinye li

WI, JODI A!

Pandan mwa desanm nan, mwen resevwa yon liv. Menm si tit la pat di m anyen, mwen te deside li’l tou senpleman paske mwen se yon moun ki renmen lekti anpil.

li

Depi sou dezyèm paj liv la, mwen te deja pèdi ladann. Se kòmsi mwen te rantre nan yon lòt mond, kòmsi liv la te transpòte mwen nan yon lòt nivo. 4è dtan te sifi, mwen te gentan fin li l nèt ,e mwen te deja kòmanse santi mwen yon lòt jan. Kwè mwen si w vle, nan menm semèn nan mwen te arive reli liv la twa fwa e a chak fwa, mwen te dekouvri yon nouvo bagay.

Eksperyans sa a te fè m reflechi anpil. Sa te fè m kòmanse analize kèk atitid mwen konn genyen nan lavi-a ki pa fòseman ede’m grandi emosyonèlman. Li te pèmèt mwen mete limyè sou kèk pwen nwa ki fè anpil fwa, mwen konn santi se tankou ma p fè bak. Li te pèmèt mwen wè ke gen chanjman mwen ta dwe eseye fè, pito mwen ta dwe fe, pou mwen santi mwen pi bèl (an dedan).

 Men kèk nan refleksyon mwen ta renmen pataje avek ou ; e petèt sa ka fè w reflechi tou sou kòman w ka vin pi bèl anndan… Kontinye li

SE NAN MEN W LI YE!

Li sanble pi fasil kounya pou w panse ak sa ki pa p mennen w lwen olye w panse ak avni w. Lè sa rive, ou plis wè difikilte ki devan w yo. Pa gen travay. Pa gen estrikti nan peyi a pou ede w. Pa gen mwayen pou w reyalize rèv ou vle a.

Screen Shot 2015-02-02 at 11.41.59 AM

Panse konsa toujou pi fasil. Paske sa pa mande okenn efò. Ou sèlman di tèt ou : sa a twò gwo pou m fè. Sa twò difisil. Mwen pa kapab. Epi konsa, ou vin pè afwonte tou sa k devan w ki ka anpeche w moun ou vle ye toutbon an.

Jis kite m raple w, pa gen anyen nan lavi ki pa mande sakrifis. Tout sa w ap fè, si w pa mete tout ou menm ladann, ou pap reyisi. Li valab pou yon ti bagay tou senp tankou yon egzamen nan lekòl ou. Menm jan an, pou pi gwo rèv ou ta ka genyen an.

Sonje fè tout sa w ap fè ak lanmou. Met tou menm ladann. Si w wè sa, sa pa twò difisil pase sa non… Kontinye li

KONTINYE MONTE!!!

Ane chanje! Kòm dabitid anpil moun kòmanse fè lis sa yo ta vle chanje nan lavi yo pou nouvèl ane ki rantre a. Kòmanse nan jan yo ap manje, abiye pase pran travay yo, rive nan sa yo ta renmen akonpli de nouvo pandan ane a…

Processed with VSCOcam with hb2 preset

M pa la pou jije, pou m di sa ki bon ak sa ki pa bon. Kidonk m pa ka di se yon bon osnon yon move abitid menm si m konnen li pi fasil pou wè anpil bagay nan lis sa a, pa janm rive fèt. Menm panse, pou yon bèlnègès sa ta dwe ale pi lwen. Poukisa? Paske ou gentan konnen, youn nan pi gwo bagay w ap gen pou reyalize nan lavi w, se tèt ou. Ou se pi gwo lis rezolisyon w ap janm genyen. Se vre ane sa a, ou ka ta vle vwayaje, gen plis zanmi elatriye…  Men ane te mèt pase, fòk ou kontinye motive tèt ou pou w vin yon pi bon moun (Pi saj, pi entèlijan, pi bèl)!

Se sa ki fè, pou mwen, pa gen anyen ki pi klè pase sa. Ane te mèt kontinye chanje, laj te mèt kontinye monte chato, mwen menm m ap kontinye pran swen tèt mwen, bay tèt mwen plis lanmou, mete lavi m nan yon nivo ki ka pote satisfaksyon pou mwen ak pou moun ki konte anpil pou mwen. M pa konn si w ap dakò ak mwen, men ane sa a, m gen yon ti strateji m ap itilize pou m kontinye renmen tèt mwen pi plis.

Kite m pataje l ak  ou… Kontinye li

RECAP: Spektak GADE SOLEY LA!!!

Jou ki te 7 Desanm 2014 la, nan Point Bar Petyonvil se te lajwa, nan spektak GADE SOLEY LA. Bèlnègès ak Bonego yo te fè deplasman pou yo vin tande e aprann sa ki ka ede yo amelyore lavi yo.

fondation-33

Spektak la te kòmanse ak yon vwa off (Alide André) k ap salye tout moun e esplike  yo ak kisa yo dwe atann yo nan evènman an. Tout fèt la te kòmanse ak Cyndie Régis (ki se yon manb nan ekip BELNEGES la) ki ap li “Je ne suis pas belle”, yon nouvèl ekrivèn Ayisyen Emmelie Prophète ekri nan liv ki rele “La vie et ses couleurs” la.

Lekti sa a te touche piblik la anpil. Ou te ka santi enpasyans sou figi asistans lan, pou yo rankontre ak moun ki ekri bèl temwanyaj sa a. Sa pa t pran tan, Krissy (Fondatris Belneges la) te monte sou sèn nan ak Emmelie Prophète pou fè yon ti diskite sou sa ki esansyèl nan liv sa a.

Fèt la pa t kanpe la. Gwoup Akoustik Fanm Kreyòl te met dife sou sèn nan ak bèl pèfòmans yo te bay. Ann al gade ansanm jan fèt la te bèl… Kontinye li

SA W BEZWEN KONNEN!!!

M konnen nou pa ka tann menm  jan ak mwen pou 7 Desanm 2014 rive. Ou pa pou kont ou. Paske mwen tou, m pa ka tann pou n al pase yon bon moman ansanm nan Point Bar, Petyonvil.

Volim kesyon n ap poze lè n ap fè rezèvasyon yo, montre jan nou swaf plis enfòmasyon. Pandan n ap tann videyo ofisyèl spektak la, k ap soti trè byento. Nou prepare kèk repons ki ase klè ki ka pèmèt ou konnen, tout sa w ap bezwen konnen pou jou sa a.

Kite m di w toujou, kisa ki fè ou pa dwe rate spektak GADE SOLEY LA… Kontinye li

KITE M DI W…

Nan lide pou fè w kòmanse dekouvri talan, ak pasyon nouvèl redaktris www.belneges.com yo, n ap pataje ak ou tèks yo te ekri ki rive fè yo rive kalifye. Byento, n ap prezante w yo ofisyèlman.

vania1

Jodi a, n ap prezante w atik Rose Vania Gerard ekri sou ” Kisa BELNEGES reprezante pou li”… Kontinye li

SE VLE POU W VLE!!!

Nou te 3 moun nan plas pasaje a, plis chofè a nan yon kanntè, pou nou al fè yon komisyon anba nan zòn Tòsèl. Sèl mwen kòm fi, ak 3 lòt mesye yo, ap soti Petyonvil. Akoz de lapli ki t ap tonbe, tèlman gen anpil blokis, nou deside fè pa anndan pou nou ka rive byen vit.

devan ou prale

Se nan pase nan wout pa anndan, nou vin tonbe bap pou bap ak yon Rav 4 nan yon wout ki chaje ak labou. Piske kanntè a te gentan angaje l nan enpas la, vin manke espas sou lòtbò a pou lòt machin nan pase. Akoz de labou a, si kanntè a al chèche fè bak, l ap patinen e li riske kraze Rav 4 la nèt. Zanmi m nan ki t ap kondui a, etenn machin nan, pou l al mande chofè Rav 4 la, èske li ka fè yon ti bak (sa ki parèt evidan pou tout moun ki ta gen bon sans yo). Lòt chofè a, kòmanse ap fè gwo kòlè. 2 lòt mesye ki te nan machin nan avè m yo, desann pou al pale ak li, se lè sa a mesye a ap gonle lestomak li paske li sou goumen. Li deside bloke tout wout la, jis paske li refize fè yon ti bak ki pap menm pran yon minit pou l pase e kite nou pase.

Sa ki bèl nan istwa a, se lè nou kòmanse kanpe pandan plis pase 30 minit, mwen deside desann kanntè a pou m al pale ak li. Kwè m, se premye fwa mwen wè mesye a nan tout vi m, m poko menm louvri bouch mwen, mesye a di m: ” Awonna, rale kò w la, se kwè se 25 goud ou w ap defann la a”. Sou menm pye m te desann machin nan, sou li m kouri monte epi mwen pa janm di anyen ankò. Jouk yon chèf ki rete nan katye a vini ak machin ofisyèl li, mete sirèn li byen fò (li gentan 7è diswa wi silvouplè), pale byen fò nan radyo machin li, pou l fè lòt chofè a avanse pou nou ka ale.

Tou sa se pou m di w, mwen ak ou nan yon gwo batay! Batay pou nou amelyore lavi nou san nou pa diminye pa yon lòt. Pa rikat, ou gen kapasite pou genyen batay sa a… Kontinye li

FE L RIVE W TOU!!!

Ou pa gen pou anvye pèsonn paske zafè yo ap mache. Se pa misyon w sa. Ni, ou pa gen enèji pou sa tou. Paske ou chaje kapasite tou, pou w fè zafè w byen mache tou.

kew

Ou pap konn sa pèsonn fè ki mete yo nan bon pozisyon lavi yo ye kounya a. E, se pa biznis ou tou pou siveye sa lòt moun ap fè ak lavi yo, paske ou bezwen tout konsantrasyon w pou w mete lavi w nan yon pozisyon li potko janm ye avan.

Kisa w vle? Ou vle lavi w amelyore? Ou vle rèv ou yo reyalize? Kite m di w, sa w vle a li ka rive w tou. Ou ka fè l rive tou… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook