Enspirasyon

SAN PESEVERANS, OU PAP RIVE…

Sa pa gen anpil tan, mwè m vle tounen yon gwo fanatik ti komik (Dessins Animés). Pou m byen di w, m fanatik ti komik ki gen rapò ak reyalite a plis. E youn nan ti komik mwen ka mete nan kategori sa a, se “How to train your dragon” an fransè ki rele “Dragon“. Gen anpil moun ki ka di, ti komik pa gen okenn rapò ak reyalite, wi gen anpil ladan yo ki konsa vreman. Konsa tou, genyen w ap gade k ap make w pou tout lavi w…

dragon

Fòk mwen di w, desen mwen te wè sou po DVD a, pa t twò atire atansyon m. Men depi lè m kòmanse gade l la, istwa a tèlman kaptive m, se te natirèl pou mwen pou m swiv tout dewoulman istwa a pandan 1è 33 minit. How to train your dragon,  te sòti nan kòmansman lane 2010. Nan ti komik sa a, gen yon ti piti ki rele “Awòl”, ki se sèl pitit papa l ki se yon gwo gèrye k ap tiye dragon. Papa l te tèlman ap ba l presyon pou l tiye anpil dragon, li kreye yon zam pou l ka montre papa l, se sa li vle fè tout bon.

Jiskaske li vin rankontre yon dragon, li te tire sou li ak zam li te fè a, ki vin pa ka vole ankò, lavi l ak rèv li tou chanje. Li vin remake dragon yo, se pa enmi l jan yo te fè l konprann li a. Dragon sa a, tou vin tounen pi bon zanmi l, a tèl pwen li kòmanse ap sove lakay li, pou l al wè dragon an.

M pa bezwen di w, ki mizè Awòl pase pou l demontre tout yon peyi ki pase jenerasyon sou jenerasyon ap tiye dragon, ke dragon yo pa enmi yo. Mete nan tèt ou, nan peyi Awòl la, pou yo ka respekte w, se yon dragon pou pi piti pou w tiye.

Rive defye kwayans tout yon popilasyon pou montre gen yon lòt fason yo ka viv, se te pi gwo leson ti komik sa a aprann mwen. Men pou rive fè sa, fòk ou bwè kòktèl motivasyon melanje ak detèminasyon, ak yon bon ti zès pèseverans ladann.

Kòman pou prepare kòktèl sa a pou amelyore lavi w? Ban m pataje resèt la avè w… Kontinye li

SE YON SEWOM!!!

Eske w konnen pawòl w ap repete souvan, oubyen pawòl ki monte nan lespri w san w pa menm konnen, gen anpil pou wè ak aksyon w ap poze nan lavi w chak jou. Wi, pawòl w ap di chak jou gen yon gwo pouvwa e fasil pou reflete nan tout konpatiman lavi w.

doubletranchant

Se pou sa li enpòtan pou w repete bèl pawòl, pawòl k ap ede w grandi, pawòl ki gen fòs, pawòl ki ka motive w poze aksyon pou w amelyore lavi w.

Souvan, lè m fin pase yon etap ki difisil, leson eprèv sa a ban m nan, mwen tou fè l tounen yon panse m ka medite sou li. Konsa, mwen gen yon ti kote m kache yo nan tèt mwen, menm lè m pa repete yo, men m toujou ap riminen yo maten midi e swa.

Gen moun ki konn di m: “An, paske w ap repete yon pawòl, sa pral fè sa w vle a fèt nan reyalite?”… Non, se pa paske m ap di mwen vle milyonè pa egzanp, ki pral fè lakay mwen plen lajan demen maten. Men, di tèt mwen fòk mwen travay, repete fòk mwen bourike pou m ka gen lajan m vle genyen an, se yon motivasyon k ap ede m fokis plis sou objektif sa a mwen genyen an. E, li pa yon sekrè pou okenn moun, sou sa lespri w plis fokis la, se sa men w, pye w ap fè e se sa bouch ou ap pale.

Kidonk, kite m pataje ak ou kounya, kèk ti pawòl m repete souvan ki ede m avanse pi prè moun mwen vle ye a, ak sa m vle reyalize nan vi m yo… Kontinye li

LAVI W KA BEL!!!

Nou pa gen menm non, ou ka rele Mari mwen m rele Jan. Petèt nou pa t pase nan menm lekòl, ni abite nan menm katye. Men, asireman nou tout konnen chak grenn nan nou, gen yon konba n ap mennen nan lavi nou.
Yon konba pou nou chèche plas nou kote n ap viv la. Yon konba pou nou siviv, yon konba pou nou amelyore lavi nou, yon konba pou nou jwenn sa ki ta dwe natirèlman pou nou. Menm si konba w la pa ta konba pa m, men tout konba se konba. Se sa ki fè, mwen avè w nou sanble. Nou tout sanble…
bn5
Se pou sa li enpòtan anpil pou nou pataje konba nou, defèt nou men an menm tan taktik ak mwayen nou itilize pou nou sòti nan konba sa yo. Menm si kou nou fin pote laviktwa, yon lòt konba te gentan ap tann nou menm kote a. Men fòk nou pataje viktwa nou youn ak lòt.
Se nan lide sa a, mwen te mande pou premye fwa sou paj Belneges sou rezo sosyo yo, pou w pataje ak tout lòt bèlnègès yo, kisa w fè chak maten pou kè w kontan e pou w byen kòmanse jounen w lan.
Gade bèl motivasyon bèlnègès ki te patisipe yo… Kontinye li

YO PAP REGLE ANYEN POU OU VRE…

Ni kounya, ni demen, ou pa bezwen anyen k ap bloke w, ni k ap fè w vire gad dèyè nan lavi w. Si yè, ou te konn bay yon moun oubyen yon bagay chans pou fè w fè bak, di byen fò depi nan minit w ap li atik sa a “SA FINI”.

fokis1

Paske, kisa w bezwen kounya a?

Ou bezwen kondisyon lavi w chanje, ou bezwen rèv ou yo reyalize, ou vle grandi, ou vle asire yon meyè avni pou tèt ou ak moun ki pwòch ou. Pa di m, ou vle wè nan senk (5) ane k ap vini la yo, pou menm manje ou kontinye pa kapab bay tèt ou, menm lekòl ak etid ou, ou poko ka fini, menm desizyon w pa ka pran pou tèt ou? M pa kwè, se sa w ta vle pa vre?

Eben, kite m di w, gen moun, gen sitiyasyon ak anpil lòt bagay ki anviwonnen w, se sa yo la pou fè sèlman. Misyon yo se pou koule w, pou ede w neye paske yo konnen aprann naje a pa fasil e menm lè w ta fin aprann naje, yo konnen fè laplanch poukont ou an pa myèl kidonk li pa dous. Se sa ki fè, toutotan yo ka atire w nan kan yo, kan parazit la, pou w fè menm wout ak yo, ekip pa yo a ap gwosi, objektif yo ap reyalize e ou menm w ap toujou ret dèyè, wi dèyè nèt san w pa janm fè anyen ak lavi w…

Jwè ki nan ekip sa a tankou moun ki negatif, medya negatif ak konpòtman ki negatif sifi pou detounen lavi w. Kòman pou ekstèminnen yo e avanse pi prè moun ou ta vle ye toutbon an? Kite m pataje eksperyans sa a ak ou… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook