Enspirasyon

MET TOUT OU MENM!!!

-Gade, jounen w lan gen menm 24 èdtan ak jounen Beyonce a!

M te sezi, lè yon zanmi m ki malad anpil te di m pawòl sa a, ane ki sot pase la a. M te sezi, paske m te di tèt mwen, kiyès ki di l m te vle menm jan ak Beyonce? Dayè menm krapo, kouri pou mwen lè m ap chante; danse menm, pa gen kò rèd pase m.

4

Lè m vin fè yon ti reflechi, m vin wè: Se pa di li di m, pou m vin menm jan ak Beyonce nan chante, ni nan danse men li vle di m: Si m travay, si m met tout mwen menm nan travay m ap fè a, m ap ka rive lwen, menm pi lwen pase sa m te panse.

E pa t gen pi bon konsèy, yon moun te ka banm nan lavi m. Pawòl sa a, kontinye ap ede m grandi. E sa m renmen an, depi menm kote ou deside mete l an aplikasyon an, ou gentan kòmanse wè chanjman. Plis w ap mete l an aplikasyon, plis w ap aksepte fòk ou mete tout ou menm, nan sa w ap fè chak jou nan lavi w la, pou w ka jwenn rezilta w vle yo. E se konsa, w ap tou bay lavi w plis sans.

San m pa fè twòp literati, kite m rakonte w yon ti rezilta gwo pawòl sa a, ban m nan lavi m deja… Kontinye li

SE YO KI POU PE…

Nan biwo a, mwen chita nan fen ane 2013 la, m tande yon kòlèg ki gen pwoblèm ak sipèvizè l repete pawòl sa a, aprè yo te fin akize l de yon bagay petèt li pa t fè:

“Se yo k pou pè”…

Jouk jounen jodi a, m pa ka di w kòman li te soti nan pwoblèm sa a, men ti fraz sa a te montre m, ou pa gen pou w pè afwonte anyen nan lavi w. Ou pa gen pou w pè pwoblèm. Ou pa gen pou w pè echèk. Ou pa gen pou w pè anyen… E si toutfwa ta gen pou pè, se yo ki pou pè w. Se pwoblèm ou yo ki pou pè apwoche w, paske yo konnen zam detèminasyon w ka kraze yo.

oukapab

Di m kisa w reyisi fè nan lavi w deja, ou pa t jwenn yon echèk pou piti ki te dekouraje w osnon ki te anpeche w avanse? Eksperyans ou fè nan lavi w ba w leson sa a deja, se pa echèk ki pral anpeche w fè sa w vle fè, okontrè se chita plenyen, pa janm eseye, pè sa moun pral panse k ap fè w echwe.

Leve jodi a, bliye tout sa moun pral panse, bliye tout sa ki mal ki ka rive. Pase tout tan w, pou wè sa w ka fè pou w amelyore lavi w, e kòmanse poze aksyon pou sa depi kounya… Kontinye li

OU SE TOUT SA W GENYEN!!!

Sa pa fè anyen si w kriye tout dlo ki nan kò w, paske w pa gen moun ou ka konte sou yo… Sa pa fè anyen, si w tris paske ou pa gen okenn zanmi ou ka rele pou ede w sòti nan yon enpas, lavi a mete w…

avansedevan

Men sa ap fè, lè w bliye OU se sèl espwa lavi w. Sa ap fè anpil, lè w bliye si se kalite w, devouman w, ak konfyans ou gen nan kapasite w k ap ede w avanse. Malgre tout enèji, tout pasyon, ou ka genyen, lavi an pap janm sispann takle w, pou l kontinye teste rezistans ou genyen pou w amelyore lavi w. E se nan moman sa yo plis, pou w konnen, ou se tout sa w posede…

Se nan moman tristès, dezolasyon, ak kalkil sa yo pou w konnen, ou se sèl moun ki pap janm bay vag sou ou. Ou se sèl moun ki pap janm monte vit sou ou. Sa ka parèt yon ti kras raz, pou w kwè sa. Men pa gen okenn moun, k ap fè anyen pou ou, si se pa ou menm, pou w grandi nan lavi sa a.

E se sa pou w fè, pou w kontinye avanse Bèlnègès cheri… Kontinye li

SA W VLE FE, MENM???

M sonje, nan lekòl mwen te ye a, chak tan w ap apwoche pi prè pou fini ak lekòl klasik ou, se plis responsabilite, w ap genyen. Sa vle di, yon fwa yon moun rive nan Reto oubyen Filo, ou gen plizyè lòt (ti) moun sou responsabilite w.

av1

Ou konnen, se te yon pansyon. Yon kote ou dòmi, ou leve, w al lekòl, ou jwe ak menm gwoup moun yo chak jou. Sa vle di, kit ou vle, kit ou pa vle l, w ap gen yon lyen kanmenm ak moun sa yo. Eben se konsa, nan Reto, mwen te monitris nan yon gwoup ki gen dis (10) lòt elèv konsa, ki nan diferan klas nan lekòl la. Chak maten, a senk (5) è di maten, mwen dwe rankontre ak tout moun sa yo pou fè reyinyon, sou kòman jounen an dwe pase. E pou kòmanse ak reyinyon sa yo, toujou gen yon moun ki dwe priye. Sa rive souvan, pou mwen priye paske m pat janm vle pou priyè yo twò long, konsa reyinyon an pap dire anpil tan (lol).

Eben se konsa, kèk semèn avan ane lekòl la fini, pou nou rantre al wè fanmi nou; Gen youn nan elèv yo ki te nan senkyèm ki di m, aprè reyinyon an: “Poukisa nan fen priyè w yo, ou toujou di: Avni nou nan men w Bondye…”

M te sezi, paske mwen pa t konsyan si m te konn repete sa souvan. M pa t jwenn yon repons ki kenbe pou m ba li. Men sa pa gen anpil tan, mwen reyalize malgre kwayans ou ta gen nan Bondye a, se ou ki dwe konn sa w vle fè pou avni w byen pase.

E, kòman w ka fè sa… Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès
Tumblr Logo
Fotochout/Konsepsyon BELNEGES
Belneges sou Youtube
Facebook